ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 4 роки
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр менеджменту

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на формування висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програмаспрямована на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2021-2022
Навчальний план заочної форми навчання 2021-2022

Назва освітнього
компонента

 

ОЗП 1.Іноземна мова

 

ОЗП 2.Управління освітнім процесом

 

ОЗП 3. Історія України та української культури

 

ОЗП 4.Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

ОЗП 5. Філософія

 

ОЗП 6 Вища математика

 

ОЗП 7. Економіко-математичні моделі в управлінні

 

ОЗП 8. Новітні інформаційні технології

 

ОЗП 9. Політична економія

 

ОЗП 10. Мікро- та макроекономіка

 

ОЗП 11. Історія управлінської думки

 

ОЗП 12. Психологія

 

ОЗП 13. Правознавство

 

ОПП 1. Логістика

 ОПП 1 Силабус Логістика

ОПП 2. Менеджмент персоналу

 ОПП 2 Силабус менеджмент персонала

ОПП 3. Бухгалтерський облік

 ОПП 3 Силабус Бух облік

ОПП 4. Теорія організації

 

ОПП 5. Тренінг з організації командної роботи

 

ОПП 6 Менеджмент

 

ОПП 6.1. Менеджмент курсова робота

 

ОПП 7. Фінанси

 

ОПП 8. Комунікаційний менеджмент

 

ОПП 9. Маркетинг

 

ОПП 9.1 Маркетинг курсова робота

 

ОПП 10. Операційний менеджмент

 

ОПП 10.1 Операційний менеджмент курсова робота

 

ОПП 11. Стратегічний менеджмент

 

ОПП 12. Методи прийняття управлінських рішень

 

ОПП 13 Економіка підприємства

 

ОПП 14 Корпоративна соціальна відповідальність

 

ОПП 15 Самоменеджмент

 

ОПП 16.Теорія проектного аналізу

 

ОПП 17 Міжнародний менеджмент

 

ОПП 18 Управління інноваціями

 

ПрП 1 Навчальна практика "Вступ до фаху"

 

ПрП 2 Виробнича практика (ознайомча)

 

ПрП 3 Виробнича практика (організаційна)

 

ПрП Переддипломна практика

 

А1 Кваліфікаційна робота

 

ВЗП 1 Договірне право

 

ВЗП 2 Основи адміністративного права

 

ВЗП 3 Конституційне право

 

ВЗП 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

ВЗП 5 Полтологія

 

ВЗП 6 Соціологія

 

ВЗП 7 Професійна етика

 

ВЗП 8 Ділове листування іноземною мовою

 

ВПП 1 Статистика

 

ВПП 2 Організація підприємницької діяльності

 

ВПП 3 Економіка праці та соціально-трудові відносини

 

ВПП 4 Кадровий аудит

 

ВПП 5 Гроші та кредит

 

ВПП 6 Контролінг

 

ВПП 7 Ризик-менеджмент

 

ВПП 8 Організація виробництва

 

ВПП 9 Управління попитом

 

ВПП 10 Маркетингова політика комунікацій

 

ВПП 11 Адміністративний менеджмент

 

ВПП 12 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

ВПП 13 Управління комерційною діяльністю

 

ВПП 14 Менеджмент промислового підприємства

 

ВПП 15 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 

ВПП 16 Системи технологій

 

ВПП 17 Державне та регіональне управління

 

ВПП 18 Працевлаштування та ділова кар’єра

 

ВПП 19 Електрона комерція

 

ВПП 20. Офісний менеджмент

 


Компоненти програми:

• Іноземна мова

• Вступ до освітнього процесу

• Історія України та української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Вища математика

• Економіко-математичні методи та моделі

• Економічна інформатика

• Політична економія

• Мікро- та макроекономіка

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Психологія

• Конституційне право

• Економіка підприємства

• Менеджмент персоналу

• Бухгалтерський облік

• Теорія організації

• Тренінг з організації командної роботи

• Менеджмент+курсова робота

• Фінанси

• Комунікаційний менеджмент

• Маркетинг+курсова робота

• Операційний менеджмент+курсова робота

• Стратегічний менеджмент

• Методи прийняття управлінських рішень

• Економічний аналіз

• Корпоративна соціальна відповідальність

• Самоменеджмент

• Мотиваційний менеджмент

• Лідерство та організаційна поведінка

• Статистика

• Електронна комерція

• Договірне право

• Основи адміністративного права

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

• Політологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

• Соціологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

• Професійна етика

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

• Ділове листування іноземною мовою

• Економіка праці та соціально-трудові відносини

• Кадровий аудит

• Управління попитом

• Маркетингова політика комунікацій

• Гроші та кредит

• Контролінг

• Організація підприємницької діяльності

• Організація виробництва

• Міжнародний менеджмент

• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

• Управління комерційною діяльністю

• Менеджмент промислового виробництва

• Теорія проектного аналізу

• Управління інноваціями

• Державне та регіональне управління

• Державна та національна безпека

• Логістика

• Ризик-менеджмент


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями та навичками у сфері менеджменту, а саме: здатність визначати та описувати характеристики організації; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації; вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, планувати та управляти часом, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення, формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички; розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності, принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як менеджер з адміністративної роботи, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з стратегічного управління, спеціаліст планово-економічного відділу, менеджер проектів та програм, клієнт-менеджер, GR-менеджер, спеціаліст по корпоративній культурі, бізнес-тренер, event-менеджер, супервайзер, менеджер з оптимізації бізнес-процесів, аналітик по бізнес-процесам.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме:
• Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
• Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
• Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
• Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
• Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
• Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
• Виявляти навички організаційного проектування.
• Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
• Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
• Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
• Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
• Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
• Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
• Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
• Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
• Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
• Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Менеджмент»

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

1.jpg

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Управління. Менеджмент на підприємстві )

Репозитарій Центрально-українського національного технічного університету. Менеджмент

«Мислене древо» (багатоцільовий український сайт для науки та освіти)

Спільнота менеджерів: публікації з менеджменту, маркетингу, кар'єри, фінансів, бізнес-освіти

Бібліотека Воєводина. Менеджмент

Електронна бібліотека RoyalLib

Корпоративний менеджмент. Бібліотека управління

Рidru4niki (Навчальні матеріали онлайн)

Westudents (Підручники для студентів)

Studme.org. Менеджмент

Книжкове братерство «Флібуста». Менеджмент

Адміністративно-управлінський портал

Онлайн бібліотека Е-reading.club. Менеджмент


БЛОГИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент@блог

Premium Management

тайм-менеджмент, саморазвитие и самосовершенствование

Кар’єра/Бізнес

Управління бізнес-процесами

Бізнес-блог

Управлінський менеджмент у підприємницькій сфері

Блог МІФа

Хабр. Менеджмент


ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Науковий журнал «Менеджер»

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» 

Науковий журнал «Економіка і організація управління»

Електронний журнал «Ефективна економіка»

Регіональна економіка та управління

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Науковий економічний журнал «Актуальні  проблеми економіки»

Збірник наукових праць «Проблеми системного  підходу в економіці»

Журнал «Економіка і прогнозування»

Журнал «Інвестиції: практика та досвід»

Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Підприємництво»

Наукове фахове видання «Економіка і регіон»

Проблеми і перспективи економіки та управління

Економіка, управління та адміністрування

Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Журнал «Логистика: проблемы и решения»

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Журнал «Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту»

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

Науковий фаховий журнал «Економічний часопис- ХХІ»

Науковий журнал «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону»

Збірник наукових праць «Економічний простір»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Вісник приазовського державного технічного університету. серія: економічні науки

Збірник наукових праць «Вісник соціально- економічних досліджень»

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Економічні науки

Збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна»

«Галицький економічний вісник»

Журнал «Вісник донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»

Економічний вісник Донбасу

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Економічні науки 

Науковий журнал «Економічний форум» Луцького  національного технічного університету

Вісник Одеського національного університету. Економіка

Електронне наукове видання «Приазовський економічний вісник»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

«Економіка та суспільство»

Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровської політехніки»

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»

Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право»

Причорноморські економічні студії

Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics»

Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка

Фаховий збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці»

Журнал «Економіка та держава»


ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ