ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 4 роки
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр менеджменту

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на формування висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програмаспрямована на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2021-2022
Навчальний план заочної форми навчання 2021-2022

Назва освітнього компонента

 

ОЗП 1.Іноземна мова

 ОЗП 1 Силабус Iноземна мова

ОЗП 2.Управління освітнім процесом

 ОЗП 2 Силабус Управлiння освiтнiм процесом

ОЗП 3. Історія України та української культури

 ОЗП 3 силабус ІсторіяУкраїни

ОЗП 4.Українська мова (за професійним спрямуванням)

 ОЗП 4 Силабус Українська мова

ОЗП 5. Філософія

 ОЗП 5 Силабус Філософія

ОЗП 6 Вища математика

 ОЗП 6 Силабус Вища математика

ОЗП 7. Економіко-математичні моделі в управлінні

 ОЗП 7 Силабус ЕММ

ОЗП 8. Новітні інформаційні технології

 ОЗП 8 Силабус НIТ 2021

ОЗП 9. Політична економія

 ОЗП 9 Силабус Полiтек

ОЗП 10. Мікро- та макроекономіка

 ОЗП 10 Силабус Мікро макроекономіка

ОЗП 11. Історія управлінської думки

 ОЗП 11 Силабус Історія управлінської думки

ОЗП 12. Психологія

 ОЗП 12 Силабус Психологiя

ОЗП 13. Правознавство

 ОЗП 13 Силабус Правознавство

ОПП 1. Логістика

 ОПП 1 Силабус Логістика

ОПП 2. Менеджмент персоналу

 ОПП 2 Силабус менеджмент персонала

ОПП 3. Бухгалтерський облік

 ОПП 3 Силабус Бух облік

ОПП 4. Теорія організації

 ОПП 4 Силабус Теорія організації

ОПП 5. Тренінг з організації командної роботи

 ОПП 5 Силабус Тренiнг

ОПП 6 Менеджмент

 ОПП 6 Силабус Менеджмент

ОПП 6.1. Менеджмент курсова робота

 ОПП 6.1 Курс роб менеджмент

ОПП 7. Фінанси

 ОПП 7 Силабус Фінанси

ОПП 8. Комунікаційний менеджмент

 ОПП 8 Силабус Комунікаційний менеджмент

ОПП 9. Маркетинг

 ОПП 9 Силабус Маркетинг

ОПП 9.1 Маркетинг курсова робота

 ОПП 9.1 Маркетинг курсова робота

ОПП 10. Операційний менеджмент

 ОПП 10 Силабус Опер мен

ОПП 10.1 Операційний менеджмент курсова робота

 ОПП 10.1 Опер мен МУ до курсової роботи.pdf

ОПП 11. Стратегічний менеджмент

 ОПП 11 Силабус Стратегичний менеджмент

ОПП 12. Методи прийняття управлінських рішень

 ОПП 12 Силабус МПУР

ОПП 13 Економіка підприємства

 ОПП 13 Силабус Екон.Підпр

ОПП 14 Корпоративна соціальна відповідальність

 ОПП 14 Силабус Корпоративна соціальна відповідальність

ОПП 15 Самоменеджмент

 ОПП 15 Силабус Самоменеджмент

ОПП 16.Теорія проектного аналізу

 ОПП 16 Силабус Теорія проектного аналізу

ОПП 17 Міжнародний менеджмент

 ОПП 17 Силабус Мiжнародний менеджмент

ОПП 18 Управління інноваціями

 ОПП 18 Силабус Управлiння iнновацiями

ПрП 1 Навчальна практика "Вступ до фаху"

 ПрП 1 Вступ навчальна практика

ПрП 2 Виробнича практика (ознайомча)

 ПрП 2 Ознайомча пратика

ПрП 3 Виробнича практика (організаційна)

 ПрП 3 Організаційна практика

ПрП Переддипломна практика

 ПрП Переддипломна практика

А1 Кваліфікаційна робота

 А1 МУ ДР бакалавр

ВЗП 1 Договірне право

 ВЗП 1 Силабус Договiрне право

ВЗП 2 Основи адміністративного права

 ВЗП 2 Силабус Основи адмiн. права

ВЗП 3 Конституційне право

 ВЗП 3 Силабус Конст. право

ВЗП 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 ВЗП 4 Силабус Iноземна мова за проф

ВЗП 5 Полтологія

 ВЗП 5 Силабус Полiтологiя

ВЗП 6 Соціологія

 ВЗП 6 Силабус Соцiологiя

ВЗП 7 Професійна етика

 ВЗП 7 Силабус Професійна етика

ВЗП 8 Ділове листування іноземною мовою

 ВЗП 8 Силабус Дiлове листування

ВПП 1 Статистика

 ВПП 1 Силабус Статистика

ВПП 2 Організація підприємницької діяльності

 ВПП 2 Силабус ОПД

ВПП 3 Економіка праці та соціально-трудові відносини

 ВПП 3 Силабус Економiка працi

ВПП 4 Кадровий аудит

 ВПП 4 Силабус Кадровий аудит

ВПП 5 Гроші та кредит

 ВПП 5 Силабус Грошi та кредит

ВПП 6 Контролінг

 ВПП 6 Силабус Контролiнг

ВПП 7 Ризик-менеджмент

 ВПП 7 Силабус Ризик-менеджмент

ВПП 8 Організація виробництва

 ВПП 8 Силабус Орг вир

ВПП 9 Управління попитом

 ВПП 9 Силабус Управління попитом

ВПП 10 Маркетингова політика комунікацій

 ВПП 10 Силабус Маркетингова політика комунікацій

ВПП 11 Адміністративний менеджмент

 ВПП 11 Силабу Адміністративний менеджмент

ВПП 12 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 ВПП 12 Силабус Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть

ВПП 13 Управління комерційною діяльністю

 ВПП 13 Силабус Управлiння комерцiйною дiялнiстю

ВПП 14 Менеджмент промислового підприємства

 ВПП 14 Силабус ММП

ВПП 15 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 ВПП 15 Силабус БЖД та ООП

ВПП 16 Системи технологій

 ВПП 16 Системы технологий

ВПП 17 Державне та регіональне управління

 ВПП 17 Силабус ДРУ

ВПП 18 Працевлаштування та ділова кар’єра

 ВПП 18 Силабус Прецевлаштування та дiлова кар_eра

ВПП 19 Електрона комерція

 ВПП 19 Силабус Електрона комерцiя

ВПП 20. Офісний менеджмент

 ВПП 20 Силабус Офiсний менеджмент


Компоненти програми:

 • Іноземна мова
 • Вступ до освітнього процесу
 • Історія України та української культури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна інформатика
 • Політична економія
 • Мікро- та макроекономіка
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Психологія
 • Конституційне право
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент персоналу
 • Бухгалтерський облік
 • Теорія організації
 • Тренінг з організації командної роботи
 • Менеджмент+курсова робота
 • Фінанси
 • Комунікаційний менеджмент
 • Маркетинг+курсова робота
 • Операційний менеджмент+курсова робота
 • Стратегічний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Економічний аналіз
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Самоменеджмент
 • Мотиваційний менеджмент
 • Лідерство та організаційна поведінка
 • Статистика
 • Електронна комерція
 • Договірне право
 • Основи адміністративного права
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)
 • Політологія
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)
 • Соціологія
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)
 • Професійна етика
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)
 • Ділове листування іноземною мовою
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Кадровий аудит
 • Управління попитом
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Гроші та кредит
 • Контролінг
 • Організація підприємницької діяльності
 • Організація виробництва
 • Міжнародний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Управління комерційною діяльністю
 • Менеджмент промислового виробництва
 • Теорія проектного аналізу
 • Управління інноваціями
 • Державне та регіональне управління
 • Державна та національна безпека
 • Логістика
 • Ризик-менеджмент

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями та навичками у сфері менеджменту, а саме: здатність визначати та описувати характеристики організації; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації; вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, планувати та управляти часом, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення, формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички; розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності, принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як менеджер з адміністративної роботи, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з стратегічного управління, спеціаліст планово-економічного відділу, менеджер проектів та програм, клієнт-менеджер, GR-менеджер, спеціаліст по корпоративній культурі, бізнес-тренер, event-менеджер, супервайзер, менеджер з оптимізації бізнес-процесів, аналітик по бізнес-процесам.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме

ПРН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування.

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

ПРН18. Застосовувати економіко-математичний апарат для розв’язання управлінських завдань.

ПРН19. Реалізовувати функції управління в умовах промислового виробництва


Звіт самоаналізу 073 бакалавр


Кадровий склад 073 бакалавр


Підвищення кваліфікації МенЕлектронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Менеджмент»


ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ


БЛОГИ З МЕНЕДЖМЕНТУ


ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ


ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ