ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Турченко Дмитро Кузьмич,

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:  


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 4 роки
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на формування висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програмаспрямована на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Економіко-математичні методи та моделі

• Інформатика

• Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка, політична економія)

• Математика для менеджерів (вища математика, теорія ймовірності і математична статистика)

• Бухгалтерський облік

• Державне та регіональне управління

• Економіка підприємництва

• Зовнішньоекономічна діяльність

• Логістика

• Маркетинг

• Теорія організацій

• Менеджмент

• Операційний менеджмент

• Управління персоналом

• Самоменеджмент

• Управління інноваціями

• Стратегічний менеджмент

• Адміністративний менеджмент

• Міжнародна економіка

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Правознавство (правознавство та адмінистративне право, трудове та господарське право)

• Соціологія

• Теорія економічного аналізу

• Фінанси, гроші і кредит (фінанси, гроші та кредит, фінанси підприємств)

• Героїчні особистості в Україні

• Етика та естетика

• Іноземна мова

• Інформаційні війни

• Технології психічної саморегуляції та взаємодії

• Політологія

• Психологія

• Релігієзнавство

• Ділова риторика

• Етика сімейних відносин

• Екологія

• Менеджмент освіти в Україні

• Кадровий аудит

• Організація та методика наукових досліджень

• Організація виробництва

• Управління попитом

• Міжнародний менеджмент

• Маркетингова політика комунікацій

• Економіка праці й соціально-трудові відносини

• Національна економіка

• Теорія проектного аналізу

• Контролінг

• Організація підприємницької діяльності

• Ризик-менеджмент

• Елетронна комерція

• Товарно-інноваційна політика

• Методи прийняття управлінських рішень

• Промисловий маркетинг

• Менеджмент машинобудівного виробництва

• Регіонально-адміністративний менеджмент

• Функціональна логістика

• Управління комерційною діяльністю

• Логістична інфраструктура

• Міжнародна економічна інтеграція.

• Міжнародна політика зарубіжних країн

• Міжнародний маркетинг


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями та навичками у сфері менеджменту, а саме: здатність визначати та описувати характеристики організації; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації; вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, планувати та управляти часом, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення, формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички; розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності, принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

Випускники програму можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як менеджер з адміністративної роботи, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з стратегічного управління, спеціаліст планово-економічного відділу, менеджер проектів та програм, клієнт-менеджер, GR-менеджер, спеціаліст по корпоративній культурі, бізнес-тренер, event-менеджер, супервайзер, менеджер з оптимізації бізнес-процесів, аналітик по бізнес-процесам.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме: демонструє знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства; має навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень; може описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; може виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень, виявляти навички організаційного проектування; може застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації; може демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; може показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації; може пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації; може оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації; може демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами; може ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації; може демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності, демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; може виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.