ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 4 роки
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на формування висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програмаспрямована на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери.


Компоненти програми:

• Іноземна мова

• Вступ до освітнього процесу

• Історія України та української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Вища математика

• Економіко-математичні методи та моделі

• Економічна інформатика

• Політична економія

• Мікро- та макроекономіка

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Психологія

• Конституційне право

• Економіка підприємства

• Менеджмент персоналу

• Бухгалтерський облік

• Теорія організації

• Тренінг з організації командної роботи

• Менеджмент+курсова робота

• Фінанси

• Комунікаційний менеджмент

• Маркетинг+курсова робота

• Операційний менеджмент+курсова робота

• Стратегічний менеджмент

• Методи прийняття управлінських рішень

• Економічний аналіз

• Корпоративна соціальна відповідальність

• Самоменеджмент

• Мотиваційний менеджмент

• Лідерство та організаційна поведінка

• Статистика

• Електронна комерція

• Договірне право

• Основи адміністративного права

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

• Політологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

• Соціологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

• Професійна етика

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

• Ділове листування іноземною мовою

• Економіка праці та соціально-трудові відносини

• Кадровий аудит

• Управління попитом

• Маркетингова політика комунікацій

• Гроші та кредит

• Контролінг

• Організація підприємницької діяльності

• Організація виробництва

• Міжнародний менеджмент

• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

• Управління комерційною діяльністю

• Менеджмент промислового виробництва

• Теорія проектного аналізу

• Управління інноваціями

• Державне та регіональне управління

• Державна та національна безпека

• Логістика

• Ризик-менеджмент


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями та навичками у сфері менеджменту, а саме: здатність визначати та описувати характеристики організації; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації; вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, планувати та управляти часом, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення, формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички; розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності, принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як менеджер з адміністративної роботи, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з стратегічного управління, спеціаліст планово-економічного відділу, менеджер проектів та програм, клієнт-менеджер, GR-менеджер, спеціаліст по корпоративній культурі, бізнес-тренер, event-менеджер, супервайзер, менеджер з оптимізації бізнес-процесів, аналітик по бізнес-процесам.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме:
• Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
• Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
• Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
• Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
• Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
• Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
• Виявляти навички організаційного проектування.
• Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
• Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
• Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
• Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
• Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
• Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
• Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
• Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
• Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
• Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.