ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту


075 «МАРКЕТИНГ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_menedgment_byrceva.jpg

Гарант програми – Бурцева Олена Єгорівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com
managment@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Програма «Освітня програма»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр маркетингу

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спрямована на підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з проведення ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку маркетингової теорії.


Особливості освітньо-наукової програми

Підготовка магістрів маркетингу високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері теорії та практики маркетингу; формування фундаментальних та професійних компетенцій, необхідних для реалізації ефективної маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності, які діють на ринку споживчих товарів і послуг, а також на промисловому ринку.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2020

Навчальний план заочної форми навчання 2020


Компоненти програми:

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки
ОПЗ 1 Психологія лідерства та професійної успішності ОПП 1 Стратегічний маркетинг ВЗП 1 Охорона праці в галузі та цивільний захист ВПП 1.1 Рекламний менеджмент
ОПЗ 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою ОПП 2 Маркетинговий менеджмент ВЗП 2 Глобальна економіка ВПП 1.2 Бренд-менеджмент
ОПЗ 3 Основи наукових досліджень у професійній сфері ОПП 3 Маркетинговий аудит ВЗП 3 Дисципліни з інших ОП ДДМА ВПП 2.1 Фінансовий менеджмент
ОПП 4 Управління маркетинговими проектами ВПП 2.2 Інвестиційний менеджмент
ОПП 5 Курсова робота "Стратегічний маркетинг" ВПП 3.1 Психологічні технології роботи з персоналом
ОПП 6 Інформаційні системи і технології в маркетингу ВПП 3.2 Інформаційно-комунікаційні технології
ПрП 1 Виробнича практика ВПП 4.1 Управління конкурентоспроможністю
ПрП 2 Переддипломна практика ВПП 4.2 Міжнародний маркетинг
А 1 Кваліфікаційна робота магістра ВПП 5.1 Медіапланування
ВПП 5.2 Цифровий маркетинг

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково- дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем; установи системи вищої освіти.

Випускники можуть працювати на посадах: викладача вищих навчальних закладів та науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та заступника керівника підприємства, установи та організації; керівника департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівника підрозділу з маркетингових досліджень; фахівця у сферах маркетингового менеджменту та маркетолога-аналітика; фазівця із зв'язків з громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет- маркетингу.

Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:

 • 1210 Керівники підприємств, установ та організацій
 • 1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
 • 1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні
 • 1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
 • 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
 • 1233 Директор з маркетингу, Начальник відділу збуту (маркетингу)
 • 1234 Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
 • 1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
 • 1238 Керівники проектів та програм
 • 1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
 • 1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
 • 1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні
 • 1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
 • 1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
 • 1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
 • 1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
 • 1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • 1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
 • 2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
 • 2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності


Програмні результати навчання

Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть:

 • ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
 • ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
 • ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
 • ПРН 4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.
 • ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.
 • ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
 • ПРН 7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
 • ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
 • ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
 • ПРН 10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
 • ПРН 11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
 • ПРН 12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
 • ПРН 13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
 • ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
 • ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.
 • ПРН 16. Консолідувати та комплексно застосовувати методи маркетингової діагностики, планування та управління при розробці маркетингових планів, програм подальшого розвитку промислових підприємств.
 • ПРН 17. Знати психологічні методи та прийоми, що застосовуються у сфері маркетингового управління, та використовувати набуті знання для оцінки об`єктивних факторів оточення, створення умов щодо генерування нових ідей у мінливому бізнес- середовищі та вирішення актуальних маркетингових завдань.


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Маркетинг»


img_24.png

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ


ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ ПРО МАРКЕТИНГ


БЛОГИ З МАРКЕТИНГУВідомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Маркетинг» за другим рівнем «Магістр»

Кадрове забезпечення реалізації освітньої програми

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 075 Маркетинг