ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту


075 «МАРКЕТИНГ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_menedgment_byrceva.jpg

Гарант програми – Бурцева Олена Єгорівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com
managment@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Програма «Освітня програма»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр маркетингу

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спрямована на підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з проведення ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку маркетингової теорії.


Особливості освітньо-наукової програми

Підготовка магістрів маркетингу високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері теорії та практики маркетингу; формування фундаментальних та професійних компетенцій, необхідних для реалізації ефективної маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності, які діють на ринку споживчих товарів і послуг, а також на промисловому ринку.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2020

Навчальний план заочної форми навчання 2020


Компоненти програми:

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки
ОПЗ 1 Психологія лідерства та професійної успішності ОПП 1 Стратегічний маркетинг ВЗП 1 Охорона праці в галузі та цивільний захист ВПП 1.1 Рекламний менеджмент
ОПЗ 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою ОПП 2 Маркетинговий менеджмент ВЗП 2 Глобальна економіка ВПП 1.2 Бренд-менеджмент
ОПЗ 3 Основи наукових досліджень у професійній сфері ОПП 3 Маркетинговий аудит ВЗП 3 Дисципліни з інших ОП ДДМА ВПП 2.1 Фінансовий менеджмент
ОПП 4 Управління маркетинговими проектами ВПП 2.2 Інвестиційний менеджмент
ОПП 5 Курсова робота "Стратегічний маркетинг" ВПП 3.1 Психологічні технології роботи з персоналом
ОПП 6 Інформаційні системи і технології в маркетингу ВПП 3.2 Інформаційно-комунікаційні технології
ПрП 1 Виробнича практика ВПП 4.1 Управління конкурентоспроможністю
ПрП 2 Переддипломна практика ВПП 4.2 Міжнародний маркетинг
А 1 Кваліфікаційна робота магістра ВПП 5.1 Медіапланування
ВПП 5.2 Цифровий маркетинг

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково- дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем; установи системи вищої освіти.
Випускники можуть працювати на посадах: викладача вищих навчальних закладів та науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та заступника керівника підприємства, установи та організації; керівника департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівника підрозділу з маркетингових досліджень; фахівця у сферах маркетингового менеджменту та маркетолога-аналітика; фазівця із зв'язків з громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет- маркетингу.
Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
1233 Директор з маркетингу, Начальник відділу збуту (маркетингу)
1234 Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
1238 Керівники проектів та програм
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності


Програмні результати навчання

Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть:

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
ПРН 4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.
ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.
ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
ПРН 7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
ПРН 10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
ПРН 11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
ПРН 12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
ПРН 13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.
ПРН 16. Консолідувати та комплексно застосовувати методи маркетингової діагностики, планування та управління при розробці маркетингових планів, програм подальшого розвитку промислових підприємств.
ПРН 17. Знати психологічні методи та прийоми, що застосовуються у сфері маркетингового управління, та використовувати набуті знання для оцінки об`єктивних факторів оточення, створення умов щодо генерування нових ідей у мінливому бізнес-

Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Маркетинг»

img_24.png

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

• Електронні бібліотеки України

• Репозитарій Центрально-українського національного технічного університету (категорія Маркетинг)

• Энциклопедия маркетинга

• Украинская электронная библиотека (категория Маркетинг)

• Большая онлайн библиотека e-Reading (категория Маркетинг)

• Мислене древо (Українські інформаційні ресурси для освіти і науки)

• Электронная библиотека RoyalLib.com (категория Маркетинг)

• Библиотека Воеводина (категория Маркетинг)

• Библиотека ВВМ (категория Маркетинг)

• Административно-Управленческий Портал. Публикации по экономике, финансах, менеджменту и маркетингу

• Библиотека biblio-online.ru (категория Маркетинг)


ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ ПРО МАРКЕТИНГ

• Журнал «Маркетинг в Україні»

• Міжнародна Маркетингова Група

• OPEN - ІНТЕЛЕКТ-ПРОЕКТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ БІЗНЕС-ШКОЛИ

• MARKETING WEEK

• ICAEW Library Page

• Новый маркетинг

• Журнал «Практический маркетинг»

• Журнал «Бренд-менеджмент»

• Журнал «Маркетинг МВА» (Маркетинговое управление предприятием)

• Журнал «Практика рекламы»

• Журнал «Реклама и жизнь. Теория и практика»

• «Рекламные идеи» – журнал о творческом брендинге

• «Телескоп» - журнал социологических и маркетинговых исследований

• Статьи по интернет-маркетингу

• Научные статьи по экономике, менеджменту, маркетингу

• Маркетингові дослідження, огляди ринків, маркетинговий консалтинг


БЛОГИ З МАРКЕТИНГУ

• MarketingProfs - "Маркетингові ноу-хау від професорів і професіоналів"

• Дневник маркетолога

• 40 полезных блогов и сообществ по интернет-маркетингу

• ТОП 120 блогов по интернет-маркетингу

• Директ-маркетинг в Украине

• Записки маркетолога – сайт маркетинг-директора

• iBusiness - Інформаційний ресурс про інновації та ідеї

• Брендингове агентство KOLORO - Цікаві приклади створення брендів

• Цікаві приклади роботи маркетологів

• Бізнес-ідеї для створення малого бізнесу

• MemoSales - cайт про маркетинг, рекламу і збільшення продажів


Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Маркетинг» за другим рівнем «Магістр»

Кадрове забезпечення реалізації освітньої програми

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 075 Маркетинг