ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Нормативні акти

Управління академією та загальноорганізаційні питання

Положення про Вчену раду

Положення про конференцію ДДМА

Положення про Наглядову раду ДДМА

Положення про Методичну раду ДДМА

Положення про спеціалізовані вчені ради ДДМА

Положення прo вчену раду факультету ДДМА

Колективний договір між адміністрацією і колективом ДДМА на 2018-2020 роки

Стандарт академічної доброчесності ДДМА

Положення про порядок розрахунку кількості штатних одиниць ДДМА

Положення про порядок планування та обліку основних видів роботи

Правила внутрішнього розпорядку ДДМА

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ДДМА

Положення про комісію по трудових спорах ДДМА

Положення Апеляційна комісія ДДМА

Інструкція про Порядок електронного документообігу

Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

Положення про приймальну комісію

Положення МОН України про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в Донбаській державній машинобудівній академії (тимчасове)

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у Донбаській державній машинобудівній академії

Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ДДМА

Положення про Навчальний план освітньої програми у ДДМА

Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція)

Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ДДМА

Положення про Силабус навчальної дисципліни у ДДМА

Положення про стейкхолдерів освітніх програм ДДМА

Положення про порядок роботи атестаційних комісій у ДДМА в особливих умовах (в дистанційному режимі)

Положення про дистанційне навчання здобувачів вищої освіти за денною формою у ДДМА в особливих умовах

Положення про порядок проведення всіх видів практик здобувачів вищої освіти ДДМА в особливих умовах

Положення про навчання студентів ДДМА за індивідуальним графіком

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення та реалізації освітніх програм ДДМА

Про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Донбаської державної машинобудівної академії

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у ДДМА (тимчасове)

Порядок перевірки на плагіат

Положення про запобігання та протидію булінгу у ДДМА

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у ДДМА

Положення про екзаменаційну комісію у ДДМА

Положення про роботу з обдарованою молоддю

Положення про цільове навчання студентів ДДМА, порядок призначення й виплати персональної стипендії ПрАТ НКМЗ студентам

Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі ДДМА

Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів у ДДМА

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ДДМА

Положення про порядок визнання в ДДМА результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту

Положення про організацію освітнього процесу за заочно-дистанційною формою з використанням системи дистанційного навчання Moodle DDMA у Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про навчальний дистанційний курс і організацію освітнього процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в системі Moodle DDMA у Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про Центр дистанційної і заочної освіти ДДМА

Положення про Локальний центр дистанційної і заочної освіти ДДМА

Положення про конкурс "Кращий винахідник"

Положення про конкурс "Академія - кращі імена"

Положення про конкурс на краще методичне забезпечення

Положення про конкурс на кращу веб-сторінку

Положення про конкурс навчально-методичних розробок

Положення про нагороди та почесні звання ДДМА

Положення про почесні звання

Науково-навчальна робота. Наукове товариство

Положення про конкурс "Кращий студент"

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу

Положення про щорічний конкурс "Кращий студент у галузі науково-дослідної роботи"

Положення про щорічний конкурс «Кращий студент у галузі науково-дослідної роботи в академії»

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про Раду молодих вчених

Положення про порядок організації ННТД

Положення про організацію і проведення наукових заходів

Виховна робота

Концепція національно-патріотичного виховання студентів ДДМА

Концепція Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

Положення про Раду з виховної роботи ДДМА

Положення про відділ з виховної роботи ДДМА

Положення про куратора академічної групи ДДМА

Cтипендіальне забезпечення

Правила призначення та виплати стипендій у Донбаській державній машинобудівній академії

Положення про стипендіальну комісію ДДМА

НАКАЗ (стипендіальна комісія ДДМА 2020)

Кадрове забезпечення

Положення про атестацію працівників академії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донбаської державної машинобудівної академії

Положення про трудове змагання співробітників і підрозділів ДДМА

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ДДМА

Методика розподілу премії за підсумками трудового змагання у ДДМА

Про преміювання робітників ДДМА з фонду заробітної плати у межах її економії за кінцеві результати діяльності

Про преміювання робітників ДДМА з фонду заробітної плати у межах її економії за кінцеві результати діяльності

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Донбаської державної машинобудівної академії (тимчасове)

Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам в ДДМА

Студентське самоврядування. Позанавчальна діяльність.

Положення про студентське самоврядування

Положення про старосту академічної групи ДДМА

Положення про студентський гуртожиток ДДМА

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу академії

Видавнича діяльність

Положення про редакційно-видавничу діяльність ДДМА

Положення про структурні підрозділи

Положення про науково-технічну бібліотеку ДДМА

Положення про бухгалтерську службу ДДМА

Положення про відділ кадрів ДДМА

Положення про відділ Технічних засобів навчання ДДМА

Положення про інформаційно-обчислювальний центр

Положення про навчальний відділ ДДМА

Положення про відділ роботи з іноземними студентами ДДМА

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про НДС

Положення прo факультет ДДМА

Положення прo кафедру ДДМА

Аспірантура

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня PhD та доктора наук у ДДМА

Положення про організацію освітнього процесу ступеню PhD

Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії (PHD) ДДМА

Положення про атестацію здобувачів ступеню PhD

Положення про відділ аспірантури