ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Докторантура

Правила прийому до докторантури у ДДМА

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261) з метою завершення роботи над науковими дослідженнями, оформлення їх результатів та для підготовки публікацій до захисту на здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури вищого навчального закладу.


В Академії відкрито докторантуру за спеціальностями:

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг


Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі вищого навчального закладу за очною (денною) формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі - два роки. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії або кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу (квітень поточного року) подає кафедрі або структурному науковому підрозділу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця (травень поточного року) з дня надходження документів від вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Академії.

Вчена рада Академії в місячний строк (червень поточного року) розглядає висновки кафедри (структурного наукового підрозділу), щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників відповідного вищого навчального закладу із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Вступники подають наступні документи:

• заяву на ім'я ректора;

• копію диплома доктора філософії або кандидата наук

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Академії щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Академії одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада Академії надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

• 2 фотокартки (3х4);

• особовий листок з обліку кадрів;

• автобіографію;

• копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;

• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури (витяг з протоколу засідання кафедри, структурного підрозділу);

• список опублікованих наукових праць та винаходів;

• трудову книжку;

• копію приписного посвідчення (військовий квиток);

• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о.

Документи подаються у паперовій папці.

Паспорт, диплом, приписне посвідчення (військовий квиток) пред’являються вступником особисто.

Контактна інформація:

ул. Академічна, 72, кімн. 1311,

м. Краматорськ, 84313, Україна

Тел: (0626) 41-80-29

E-mail: aspirantura@dgma.donetsk.ua