ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Практика


Виробнича практика - складова частина навчального процесу, основною метою якої є формування професійних умінь і навичок майбутнього фахівця на основі теоретичних знань, отриманих в академії.За час навчання в академії здобувачі вищої освіти денного та заочного відділень обов’язково проходять виробничу практику за профілем їх спеціальності на різних підприємствах міста та області.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, в залежності від обраної спеціальності, проходять виробничу практику 3-4 рази за весь період навчання, здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти – 1-2 рази.

На 1-2 курсах для студентів технічних, економічних спеціальностей організується ознайомча практика, під час якої вони знайомляться в реальних виробничих умовах з роботою основного технологічного обладнання і технологічними процесами на всіх етапах металургійного і машинобудівного виробництва. Відомості, отримані під час ознайомчої практики, необхідні здобувачам вищої освіти для успішного освоєння теоретичних знань за фахом.

Студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Системний аналіз», «Інформаційні системи та технології», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проходять ознайомчу практику в навчальних класах ДДМА, набуваючи практичні навички роботи на комп'ютерах, без яких неможлива підготовка висококваліфікованих фахівців для сучасного виробництва.

Студенти спеціальності «Фізична культура і спорт» проходять практику в загальноосвітніх і спортивних школах, спеціальності «Політологія» - в громадських об’ єднаннях і організаціях, спеціальності «Хімія харчових продуктів» - на підприємствах харчової промисловості.

На 3-4 курсах практика студентів пов’язана з майбутньою спеціальністю і проводиться на підприємствах, які відповідають її профілю. Студенти спеціальностей «Прикладна механіка» (кафедра ІТУ), «Галузеве машинобудування» (кафедра КМСІТ) під час технологічної практики на третьому курсі набувають практичні навички виконання технологічних операцій обробки деталей на металорізальних верстатах в навчально-виробничих майстернях ПрАТ «НКМЗ», тобто опановують професією верстатника. Ця практика є першим етапом цільової підготовки для роботи на складних технологічних комплексах заводу.

Під час інших видів практики (конструкторської, переддипломної ) студенти закріплюють отримані в академії знання, поповнюють їх новими відомостями за прогресивними технологіями, застосуванню новітнього обладнання, знайомляться з усіма видами технологічної та конструкторської документації, застосовуваними у виробництві металами, матеріалами та технологічними особливостями їх обробки, вивчають системи автоматизації та механізації виробничих процесів , економіку, організацію та управління виробництвом, основи маркетингу, забезпечення безпечних умов праці та ін

Вивчаючи широке коло питань, передбачених програмою практики, студенти накопичують практичний досвід інженерної діяльності. Індивідуальне завдання на практику передбачає поглиблене опрацювання одного із завдань конструкторського, технологічного або дослідницького характеру. Результати цієї роботи використовуються при виконанні курсових проектів і кваліфікаційних робіт. Практика дає можливість спробувати самостійно вирішувати конкретні виробничі завдання спільно з провідними фахівцями підприємств.

Найбільш обдаровані студенти беруть участь у науково-дослідній роботі з тематики підприємств, виконують кваліфікаційні роботи відповідно до потреб підприємств.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти перед написанням кваліфікаційної роботи проходять науково-дослідну і (або) переддипломну практику. Метою цих практик є набуття здобувачем досвіду самостійної науково-дослідної роботи, поглиблення теоретичних знань, підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні кваліфікаційної роботи.

Керівництво практикою здійснюють як викладачі академії, серед яких більшість мають вчені звання кандидатів і докторів наук, так і висококваліфіковані фахівці на виробництві.

У студентів багатьох спеціальностей практика проходить паралельно з навчанням в академії. У розкладі занять виділяється день тижня, коли студенти відвідують підприємство для виконання програми практики. Студенти деяких спеціальностей проходять практику влітку.

Після закінчення практики проводяться студентські конференції, на яких студенти обмінюються досвідом, набутим під час практики, знайомлять один одного з новітнім обладнанням та передовими технологічними процесами, впровадженими у виробництво.

Найбільш тісним і плідним співробітництвом у справі практичної підготовки студентів технічних спеціальностей є багаторічна співпраця ДДМА з сучасним підприємством європейського рівня, багато в чому визначальним технічний прогрес в машинобудуванні і металургії, підприємством, машини та обладнання якого відомі в багатьох країнах світу - ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». Під час практики студенти вливаються в колектив заводу, що відрізняється багатим досвідом, великим інтелектуальним та виробничим потенціалом. Висококваліфіковані фахівці використовують в роботі сучасні технології проектування і виготовлення устаткування. Прат «НКМЗ», як база практики, відповідає всім вимогам для виконання студентами робочих програм з будь-якого виду практики.

Великі можливості для ефективного проходження практики є і на багатьох інших великих підприємствах міста та області. Від підприємств регіону надходять заявки на підготовку фахівців для їх виробництв. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти укладають договори про працевлаштування. Відповідно до цих договорів науково-дослідну і переддипломну практику магістри можуть проходити на тих підприємствах, на які будуть розподілені по закінченні навчання.

Серед величезної кількості підприємств регіону можна виділити ті, з якими багато і плідно співпрацює академія в справі підготовки висококваліфікованих фахівців і на яких студенти проходять виробничу практику, а після закінчення навчання отримують направлення на роботу. Ось основні з них:

 • ПрАТ «Новркраматорський машинобудівний завод»
 • ПАТ «Енергомашспецсталь»
 • ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування»
 • ТОВ «IT 2.0»
 • ТОВ «Кварт Софт»
 • ТОВ «Солвежен»
 • ТОВ «КОРУМ Дружківський машинобудівний завод»
 • ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»
 • ПрАТ «ГРЕТА»
 • ПрАТ «Веско» . м.Дружківка
 • ПрАТ «Бетонмаш», м.Слов’янськ
 • ПрАТ «Слов'янський машинобудівний завод»
 • Філії провідних кредитно-фінансових установ: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ "Альфа-Банк", ДОУ АТ «Ощадбанк" та інші.