ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Комплексна програма безперервної освіти

1. Вступ

Програма визначає стратегію пріоритетного розвитку системи освіти, заходи її реалізації в регіоні і спрямовані на рішення завдань розвитку системи освітніх послуг регіону на основі досвіду роботи з підприємствами і навчальними закладами різного рівня Донбаської державної машинобудівної академії та Навчально-науково-виробничого комплексу „Спеціаліст” (ННВК), а також з урахуванням Програми перспективного розвитку ННВК.

2. Стан безперервної освіти і підготовка кадрів для регіону та передумови створення Програми

Розвиток виробничого потенціалу регіону, його структурна перебудова, застосування та розвиток сучасних наукоємних виробничих технологій багато в чому визначені кадровим потенціалом регіону.

В умовах сприятливої кон’юктури, що створюються у виробничій сфері і сфері обслуговування, з’являються стримуючі фактори, передусім пов’язані з нестачею кваліфікованих спеціалістів. Особливо гостро постає проблема з інженерними кадрами у виробничій сфері.

Інженерний корпус промислових підприємств різко скоротився в результаті природного старіння і вимушених звільнень.

Проявилась тенденція регіоналізації освіти, що різко скоротило приплив на підприємства регіону молодих спеціалістів, що пройшли підготовку в інших вузах, інших наукових школах, а також спектр необхідних спеціальностей.

Продовжується відплив з власної ініціативи з регіону на навчання до ін-ших вузів частини обдарованих випускників шкіл, які, як правило, назад не повертаються, а також від’їзд із регіону випускників – молодих спеціалістів з вищою освітою до інших регіонів і до Росії.

Інтеграційні процеси в освітній сфері у зв’язку з Болонською угодою, будучи в цілому позитивним явищем напочатку, можуть ще більше загострити кадрову проблему в регіоні.

Рішення кадрової проблеми підприємств ефективність і якість підготовки спеціалістів різної кваліфікації стають стратегічними факторами економіки регіону.

Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) є однією з основ-них ланок формування єдиного простору якісного кадрового і наукового забезпечення підприємств регіону, оскільки розвивається як регіональний освітній комплекс і має певні результати у цьому напрямі.

У теперішній час ДДМА є основним постачальником інженерних кадрів у низки основних машинобудівних спеціальностей для багатьох підприємств регіону. Якісна підготовка спеціалістів забезпечується тим, що академія:

 • є ВНЗ 1У рівня акредитації з відповідним науковим і кадровим потенціалом, потужною лабораторною базою;
 • забезпечує підготовку спеціалістів у тісному зв’язку з провідними ма-шинобудівними підприємствами регіону;
 • сформувала освітній комплекс, учасниками якого є академія, промислові підприємства, технікуми, училища, ліцеї, гімназії, загальноосвітні школи та за-клади позашкільної роботи;
 • реалізує багатоступневу систему підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів і докторів наук;
 • реалізує систему безперервної освіти на основі інтегрованих навчальних планів „технікум-ВНЗ-післявузівська підготовка”;
 • сформувала систему роботи з обдарованими учнями у межах регіонального відділу Малої академії наук з науково-промислового профілю;
 • забезпечує систему роботи з обдарованими студентами з метою індивідуальної підготовки за наукоємними напрямами інженерної та наукової діяльності;
 • реалізує комплексну програму профорієнтаційної роботи, що охоплює як широкий спектр довузівської підготовки, так і роботу з пропаганди можливостей академії в регіоні;
 • упроваджує сучасні освітні технології, включаючи кредитно-модульну (в межах Болонського процесу) та дистанційну;
 • має розвинуту структуру навчально-консультаційних центрів у 13 містах регіону, що забезпечує надання освітніх послуг у місцях компактного проживання студентів;
 • забезпечує післявузівську підготовку спеціалістів та підвищення їх кваліфікації на підприємствах регіону і підготовку спеціалістів за поглибленими освітніми програмами, а також підготовку за двома спеціальностями та низкою спеціалізацій;
 • нарощує зв’язки з ВНЗ України щодо сумісної підготовки за спеціальностями, відсутніми в академії, але затребуваними підприємствами регіону;
 • орієнтована на інтеграційні зв’язки з підприємствами та організаціями регіону, зокрема створені і ефективно працюють 22 філії випускаючих кафедр на під-приємствах і в організаціях Донбасу;
 • розвиває фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи, що здатні створювати спільно з працівниками промислових підприємств регіону наукоємні конкурентоздатні виробництва з випуском високоякісної продукції.

Стратегія безперервної освіти повинна базуватися на співробітництві влад, керівників підприємств і загальних організацій, оскільки саме вони найближче пов’язані з інтересами й потребами окремих громадян та товариств.

Зберігаючи й розширюючи обсяг підготовки фахівців з вищою та серед-ньою освітою в умовах переходу до ринку, Донбаська державна машинобудівна академія та учасники Навчально-науково-виробничого комплексу „Спеціаліст”, а також навчально-консультаційні центри ДДМА формують корпус конкурентоздатних фахівців для підприємств регіону і багато в чому сприяють збереженню і підвищенню інтелектуального потенціалу, зниженню рівня соціальної напруженості в регіоні та зменшенню безробіття, в першу чергу серед молоді.

Здійснюється диверсифікація освітніх програм професійної освіти з ме-тою створення різних траєкторій підготовки фахівців, більшого розмаїття й розширення асортименту пропонованих освітніх послуг з орієнтацією на програми перспективного розвитку міст і підприємств регіону.

Сформувавши авторитетні наукові школи, Донбаська державна машинобудівна академія продовжує роботу відповідно до науково-технічних та інноваційних програм.

3. Проблеми освіти

Розвиток освіти відбувається у складній ситуації. На діяльність освітніх закладів дестабілізуючий вплив чинить ціла низка факторів:

 • має місце соціальна й економічна нестабільність у суспільстві, а також гострий дефіцит фінансових коштів у зв’язку з перехідними процесами в економіці;
 • зберігається низька престижність освіти в цілому та вищої, зокрема;
 • посилюються проблеми розриву рівнів загальної освіти та вищої професійної освіти;
 • протягом ряду років зменшується кількість випускників середньої школи, здатних витримати вступні іспити у вищі навчальні заклади без додаткової пі-дготовки, а також тих, які здатні посилено працювати, здобуваючи знання;
 • у цілому залишається проблемою кадрове забезпечення конкурентоздатних підприємств і виробництв;
 • з’являється необхідність у координації та удосконаленні взаємодії освітніх закладів різного рівня та підприємств, у нових формах взаємодії ВНЗ з органі-заціями промисловості, дослідними й експериментальними базами, що веде до підвищення якості навчального процесу та передусім практичної підготовки майбутніх фахівців.

Необхідно забезпечити комплекс заходів для збереження потенціалу педагогічних та науково-педагогічних працівників освітніх закладів, а також наукових шкіл і напрямів науково-технічнічної діяльності в регіоні.

З’являються нові форми взаємодій Донбаської державної машинобудівної академії. Забезпечення потреб громадян, що проживають у малих населених пунктах й особливо в сільській місцевості, на отримання якісної освіти є особливо великою проблемою.

Викликає стурбованість значне збільшення в регіоні кількості недержав-них вищих навчальних закладів, їх філій, що не мають необхідної навчальної бази, кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів і досвіду роботи в регіоні.

У цілому в регіоні скорочується надання послуг, пов’язаних із заняттями науково-технічною творчістю школярів як бази професійної орієнтації випускників шкіл у промисловій частині України.

З позицій соціально-економічного розвитку регіону досягнення сучасного рівня отримання освіти, гуманізація, орієнтація на розвиток особистості, формування системи життєвих цінностей, соціальних норм та інших елементів культури є найважливішою проблемою.

Гострою проблемою є поновлення єдності систем навчання і виховання. Доля регіону значною мірою залежить від поновлення й стійкого функціонування системи, що визначає життєві орієнтири молоді, дає міцну духовну опору на справжні життєві цінності, формує патріотизм. Має бути сформована єдина соціальна концепція – регіон розвивається тільки завдяки тим, хто тут народився і виріс.

Актуальною проблемою є усунення неоднакової, внаслідок соціально-економічних умов, мобільності тих, хто навчається, та вирівнювання можливостей доступу представників різних груп населення до якісної освіти всіх рівнів.

Значимість для регіону наукової діяльності зумовлена не тільки безпосе-редньою зацікавленістю виробництв у використанні нових результатів у тих чи інших галузях економіки, але і тим, що без участі в науково-дослідницькій роботі суб’єктів освітнього процесу не може здійснюватися підготовка фахівців, а також науково-педагогічних працівників і підвищення їхньої кваліфікації.

4. Мета і завдання реалізації програми

Головна мета Програми – розвиток регіону на основі підготовки розвиненої соціально активної, творчої особистості, здатної вирішувати основні завдання промислового сектора економіки регіону, створення стійкого інтелектуального середовища, що забезпечує економічний, науково-технічний і культурний розвиток соціально-економічної та виробничої інфраструктур промислового регіону.

Основні завдання Програми:

 • реалізація заходів, що забезпечують високоефективне функціонування системи безперервної освіти, закріплення в регіоні талановитої молоді як основи майбутнього науково-технічного прогресу і промислового розвитку, переходу на виробництво наукоємної продукції;
 • адаптація освітньої системи регіону до демографічних і соціально-економічних умов, які змінюються, та у зв’язку з інтеграційними процесами освітньої системи України в Європейську спільноту на основі Болонської угоди;
 • консолідація зусиль керівників міст, системи освіти і підприємств регіону у профорієнтаційній роботі з учнями всіх рівнів освітнього процесу, створення сприятливих умов і стимулів для навчання та працевлаштування випускників;
 • активна участь промислових підприємств та організацій у практичній пі-дготовці фахівців шляхом надання баз практики, організацій реального курсового і дипломного проектування із залученням провідних фахівців, поліпшення навчально-лабораторної бази освітніх закладів;
 • формування комплексу адресних освітніх послуг різних рівнів і напрямів для перспективного розвитку підприємств і міст регіону;
 • розвиток, розробка і реалізація інформаційних освітніх технологій і методів навчання, в тому числі дистанційних, в освітній системі міст регіону з ура-хуванням можливостей навчально-консультаційних центрів ДДМА;
 • розвиток сумісної науково-дослідницької та науково-технічної діяльності, а також інтеграція науки та освіти і виробництва на базі підприємств регіону;
 • забезпечення якості освіти на основі проведення повномасштабного пе-дагогічного експерименту у світі Болонського процесу;
 • розвиток системи підготовки і перепідготовки працівників підприємств та організацій регіону;
 • розробка комплексу заходів з метою підтримки регіональної Програми;
 • удосконалення системи безперервної освіти;
 • інформаційне забезпечення реалізації Програми;
 • інтеграція комплексу освітніх, інформаційних, науково-технічних, виробничих та інших послуг з вітчизняними та зарубіжними суб’єктами з метою вико-ристання передового досвіду суб’єктами регіону.

Реалізація зазначених завдань передбачає:

 • надання громадянам широкого асортименту освітніх послуг у межах договорів на цільову підготовку фахівців;
 • гармонійний розвиток особистості та її творчих здібностей на основі мотивацій, сформованої потребами суб’єктів промислової та підприємницької діяльності регіону в цільовій підготовці і подальшому професійному розвиткові кожної конкректної людини на основі її освіти та самоосвіти протягом усього життя;
 • подальший розвиток і реалізація регіональної політики у сфері освіти;
 • забезпечення правових соціальних та економічних гарантій функціонування і збалансованого стійкого розвитку, системи забезпечення підготовки фахівців для підприємств регіону;
 • розвиток єдиного освітнього простору;
 • удосконалення взаємодій державних органів влади, органів місцевого самоврядування і промислових та інших організацій в області розвитку кадрового потенціалу регіону;
 • досягнення ефективності та високої якості освіти, наукової та науково-технічної діяльності освітніх закладів і підприємств регіону.

5. Напрями реалізації програми та очікувані результати

У сфері створення механізмів моніторингу, прогнозування і правого забезпечення:

 • забезпечення і закріплення на практиці принципу пріоритетності системи освіти в життєдіяльності регіону;
 • упровадження в практику соціальних замовлень на розробку та реалізацію освітніх програм різних рівнів, напрямів і траєкторій для гарантування розви-тку освіти як цілісної регіональної системи;
 • створення служб (структур) маркетингу та інформаційно-рекламного за-безпечення освітньої та наукової діяльності комплексу „ННВК-НКЦ ДДМА”, реалізація в ДДМА, як центрі регіональної політики, безперервної освіти, моніторингу стану освіти; організація і формування єдиного інформаційного простору через розвиток регіональної комп’ютерної мережі. баз даних і створення центру та системи освітньої статистики; розробка середньотермінових і довготермінових прогнозів розвитку системи освіти в регіоні; удосконалення системи механізмів прогнозування підготовки фахівців освітніми закладами регіону з урахуванням потреб підприємств та організацій регіону;
 • організація та проведення спільно з Академією педагогічних наук України фундаментальних прикладних наукових досліджень, розробка інноваційних проектів, спрямованих на наукове забезпечення напрямів розвитку освіти в регіоні, затверджених Програмою, становлення і функціонування системи освіти як єдиного освітнього комплексу регіону;
 • розробка системи заходів щодо створення робочих місць для студентів, на період проходження навчально-виробничої практики з оплатою праці за вико-нану роботу;
 • розробка спільно з Академією педагогічних наук України нормативної правової бази, що регулює наукову та науково-практичну діяльність з проблем освіти в регіоні;
 • розробка інформаційно-технічного й організаційного забезпечення реалізації Програми.

У сфері професійної орієнтації молоді:

 • удосконалення системи професійної орієнтації випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, училищ і технікумів, у тому числі на базі Центру довузівської підготовки ДДМА;
 • удосконалення механізмів відбору й тестування найбільш талановитих випускників освітніх закладів;
 • організація форм додаткової освіти школярів, що реалізують принципи розвиваючого навчання – комп’ютерна підготовка, наукова робота в межах Малої академії наук і т.ін., конкурси та олімпіади - з метою виявлення обдарованих учнів та їхньої професійної орієнтації відповідно до потреб регіону.

У сфері реалізаціі освітніх програм:

 • підтримка Донбаської державної машинобудівної академії та розвиток у державних освітніх закладах додаткових освітніх і консультативних послуг для талановитої молоді;
 • створення навчальних програм, які забезпечують варіантність освіти та розвиток різних форм її отримання;
 • удосконалення структури змісту освіти та схем підготовки молоді, які поєднують загальну освіту з трудовою діяльністю;
 • використання зацікавленості підприємств у розвитку початкової професійної освіти як першого етапу безперервної освіти молоді і створення на базі освітніх закладів початкової професійної освіти консультаційних пунктів для підготовки за професіями, необхідними в регіоні;
 • координація і розширення переліку освітніх послуг з метою навчання та перепідготовки незайнятих громадян та працівників, які вивільнюються;
 • створення механізмів правових та економічних гарантій самостійності освітніх програм у межах „Навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) – Навчально-консультаційні центри (НКЦ) ДДМА” на основі комплексних договорів з міською владою, міськими відділами освіти, підприємствами та організаціями;
 • розвиток інноваційних освітніх програм і технологій безперервної освіти;
 • розвиток післявузівської професійної освіти;
 • розвиток системи дистаційного навчання.

У сфері наукової діяльності і творчості молоді:

 • розробка підприємствами та організаціями регіонів заходів щодо підтримки науково-технічної творчості студентської молоді і науково-дослідної роботи студентів;
 • підвищення ефективності наукових шкіл ННВК „Спеціаліст” за пріоритетними напрямами науки і техніки та залучення до наукової діяльності працівників підприємств та організацій регіону;
 • розвиток інтеграційних структур, які об’єднують академію та наукові заклади академічного й галузевого профілів та інші організації регіону, що забезпе-чують використання результатів наукових досліджень на практиці;
 • розширення участі вчених у регіональних наукових програмах, технологічних дослідженнях та освітніх проектах.

У сфері фінансування і ресурсного забезпечення:

 • сформування регіональних економічних механізмів забезпечення Програми матеріально-технічними та іншими ресурсами;
 • залучення для фінансування завдань Програми додаткових фінансових ресурсів, у тому числі коштів промислових підприємств регіону;
 • розробка системи заходів заохочення студентів ДДМА за успіхи у навчанні та наукової діяльності (стипендії мерів міст, стипендії промислових підприємств і т.ін.);
 • розвиток і удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти спільно з підприємствами та організаціями регіону.

У сфері кадрового забезпечення регіонального освітнього комплексу:

 • створення механізму прогнозування потреб системи безперервної освіти регіону у педагогічних і науково-педагогічних кадрах;
 • розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних й інших працівників системи професійної освіти, включаючи відділи розвитку промислових підприємств;
 • розробка механізму регіональної співпраці у підготовці і перепідготовці педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • формування і реалізація міжрегіональних договорів про співробітництво у сфері обміну педагогічними та науково-педагогічними кадрами;
 • підготовка участі освітніх закладів регіону у програмах академічної мо-більності.

У результаті реалізації Програми мають бути досягнуті:

У сфері створення механізмів моніторингу, прогнозування й правового забезпечення:

 • зростання ролі регіону у збереженні єдиного освітнього простору;
 • здійснення підготовки кваліфікованих кадрів з основних напрямів потреб регіону на базі регіонального освітнього комплексу;
 • задоволення потреб громадян у високоякісних професійних освітніх послугах з одночасним підвищенням їхнього освітнього рівня, залучення молоді до повноцінної виробничої праці;
 • забезпечення виконання регіональних завдань з метою підготовки кадрів для регіональних науково-технічних і соціальних програм розвитку;
 • задоволення потреб підприємств та організацій регіону у відтворені кадрів кваліфікованих працівників у всіх основних напрямках суспільно-корисної ді-яльності;
 • підвищення конкурентоздатності випускників освітніх закладів на ринку праці;
 • удосконалення механізму взаємодії освітніх закладів з виробництвом з метою підготовки висококваліфікованих кадрів;
 • забезпечення динамічного й оптимального співвідношення кількості фахівців, які мають різні рівні освіти, в економіці та соціальній сфері регіону;
 • формування й забезпечення соціально-економічних механізмів розширення доступу громадян до отримання вищої та післявузівської професійної освіти за рахунок раціонального використання коштів підприємств регіону для підго-товки і перепідготовки фахівців на базі НКЦ;
 • забезпечення випереджаючого розвитку і функціонування післявузівської професійної освіти, у тому числі додаткової (підвищення кваліфікації і пере-підготовка фахівців), для підприємств регіону;
 • задоволення потреб регіону у фахівцях з вищою і післявузівською про-фесійною освітою, в тому числі через аспірантуру і докторантуру.

У сфері професійної орієнтації молоді:

 • формування контингенту випускників шкіл, орієнтованих на набуття професій для задоволення потреб підприємств та організацій регіону.

У сфері реалізації освітніх програм:

 • створення умов для підвищення якості освіти та виховання в освітніх закладах усіх форм, типів і видів у комплексі з ДДМА;
 • розвиток можливостей для освіти обдарованих студентів з урахуванням їхньої індивідуальності;
 • надання можливості вибору професійних освітніх програм, індивідуалізації навчання, створення умов, які забезпечують професійне самовизначення й працевлаштування студентів у школах, училищах, технікумах, на підприємствах та в організаціях регіону на базі освітнього комплексу „ННВК „Спеціаліст” – НКЦ ДДМА;
 • оновлення змісту професійної освіти, педагогічних технологій у зазначеній сфері освіти й професійній підготовці студентів;
 • створення сприятливих умов для здійснення підготовки робочих кадрів у процесі продуктивної праці;
 • поліпшення умов для набуття практичних умінь і навичок, розвитку творчих і професійних здібностей студентів;
 • удосконалення системи освітніх закладів середньої професійної освіти на основі інтеграції інтересів комплексу ННВК „Спеціаліст”;
 • розвиток інтеграції середньої професійної освіти та інших рівнів освіти при одночасному збереженні якісної визначеності та практичної направленості середньої професійної освіти;
 • забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців, які мають середню професійну освіту;
 • розширення освітніх послуг, які надають середні, спеціальні навчальні заклади у межах ННВК;
 • забезпечення змісту середньої професійної освіти відповідно до сучасних рівнів розвитку науки, техніки та виробництва;
 • індивідуалізація форм, методів і систем навчання, в тому числі на основі варіативних професійних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти згідно із замовленнями підприємств;
 • інтенсифікація та індивідуалізація навчання, реалізація сучасних інфор-маційних технологій, розвиток у студентів навичок самоосвіти;
 • входження до міжнародного інформаційного та комунікаційного простору, в тому числі за рахунок розповсюдження технологій дистанційного навчання;
 • створення передумов та умов для подальших широкомасштабних інновацій в освітній процес.

У сфері наукової діяльності і творчості молоді:

 • забезпечення сприйнятливості виробничого і соціального середовища до розширення застосування на практиці наукоємних, технологічних, екологічно безпечних, економічних і прогресивних наукових і конструкторських розробок;
 • збільшення внеску системи вищої і післявузівської професійної освіти у розвиток досліджень і розробок та упровадження їх результатів на підприємствах регіону;
 • збереження і укріплення передових науково і проектно-конструкторських шкіл підприємств та організацій і забезпечення конкурентоздатності і наукоємності продукції регіону.

У сфері фінансування і ресурсного забезпечення:

 • активна участь міської влади, системи освіти, керівників підприємств та організацій регіону в розвитку освітнього регіонального комплексу.

У сфері кадрового забезпечення регіонального освітнього комплексу:

 • удосконалення системи підготовки і перепідготовки у ННВК педагогічних працівників для освітніх закладів середньої професійної освіти;
 • запобігання відтоку педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освітніх закладів із регіональної системи освіти;
 • забезпечення освітніх закладів усіх видів і типів педагогічними працівниками; підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі через систему післявузівської освіти.