ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент»
(третій рівень вищої освіти)
за спеціальністю 073 Менеджмент
Шевченко Олена Олександрівна,
Професор кафедри менеджменту,
доктор економічних наук, доцент
Контакти: ауд. 2426
e-mail: cpk_ddma@ukr.net

Гарант освітньо-наукової програми «Маркетинг»
(третій рівень вищої освіти)
за спеціальністю 075 Маркетинг
Бурцева Олена Єгорівна,

Доцент кафедри менеджменту,
кандидат економічних наук, доцент
Контакти: ауд. 2426
e-mail: Burtseva74elena@gmail.com

Аспірантура при кафедрі менеджменту працює за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра
Термін навчання в аспірантурі для всіх форм навчання (денна, вечірня, заочна) складає чотири роки.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою затверджуються вченою радою факультету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.
Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.
Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою ДДМА протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.
Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури.
Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF
Вимоги до оформлення дисертації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19
Форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15
Для здобувачів ступеня доктора філософії, які захищатимуться у термін дії постанови КМУ № 167 від 06.03.2019р. (Експеримент) очікується затвердження окремої форми диплома доктора філософії та додатка до нього.

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, два рази на рік (березень, вересень) звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно (вересень) атестується науковим керівником.
За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Права та обов'язки аспіранта

Аспіранти мають право на:
1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою ДДМА;
2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
3) участь у науковій діяльності кафедри, факультету;
4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання на очну (денну) форму навчання за державним замовленням;
5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням;
6) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
7) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
8) забезпечення гуртожитком для несімейних - у разі зарахування на навчання на очну (денну) форму навчання за державним замовленням - на час навчання.

Аспіранти зобов'язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;
5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради факультету;
6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради;
7) дотримуватися статуту і Правил внутрішнього розпорядку в ДДМА.

Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та ДДМА визначаються в угоді, яка підписується протягом 10 днів після зарахування до аспірантури.
Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку академії, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.