ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Магістр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр менеджменту

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління підприємствами (зокрема промисловими), установами, організаціями та їх підрозділами, здатних впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку теорії та практики менеджменту, на засадах оволодіння системою компетентностей у відповідності до потреб ринку праці.

Особливості програми:

Орієнтація на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, зокрема промислового, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери. Запровадження системи ефективної мотивації творчої співпраці всіх учасників освітнього процесу.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2021-2022
Навчальний план заочної форми навчання 2021-2022

Назва освітнього
компонента

Файл

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОЗП 1 Психологія лідерства та професійної успішності

ОЗП 1 Силабус Психологія лідерства та професійної успішності

ОЗП 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою 

ОЗП 2 Силабус Дiлове та академічне письмо іноземною мовою

ОЗП 3 Методологія наукових досліджень у професійній сфері 

ОЗП 3 Силабус Методологiя наукових досліджень

ОПП 1 Бізнес-стратегії для промисловості 

ОПП 1 Силабус Бізнес-стратегії для промисловості

ОПП 2 Менеджмент організацій 

ОПП 2 Силабус Менеджмент органiзацiй

ОПП 2.1 Менеджмент організацій (курсова робота)

ОПП 2.1 Менеджмент організацій (курсова робота)

ОПП 3 Корпоративне управління 

ОПП 3 Силабус Корпоративне управлiння

ОПП 4 Project Management

ОПП 4 Силабус Project Management

ОПП 5 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

ОПП 5 Силабус Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

ПрП 1Виробнича практика

ПрП 1 Виробнича практика

ПрП 2 Переддипломна практика

ПрП 2 Переддипломна робота

А 1 Кваліфікаційна робота

А 1 Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ВЗП 1.1 Охорона праці в галузі та цивільний захист 

ВЗП 1.1 Охорона праці в галузі та цивільний захист

ВЗП 2 Ділова риторика 

ВЗП 2 Силабус Ділова риторика

ВПП 1 Управління змінами 

ВПП 1 Силабус Управлiння змiнами

ВПП 2 Управління якістю 

ВПП 2 Силабус Управлiння якiстю

ВПП 3 Фінансовий менеджмент 

ВПП 3 Силабус Фінансовий менеджмент

ВПП 4 Інвестиційний менеджмент 

ВПП 4 Силабус Iнвестиційний менеджмент

ВПП 5 Психологічні технології роботи з персоналом 

ВПП 5 СилабусПсихологічні технології роботи з персоналом

ВПП 6 Інформаційно-комунікаційні технології 

ВПП 6 Силабус Інфораційно-комунікаційні технології

ВПП 7 Управління конкурентоспроможністю 

ВПП 7 Силабус Управління конкурентоспроможністю

ВПП 8 Міжнародний маркетинг 

ВПП 8 Силабус Міжнародний маркетинг

ВПП 9 Менеджмент технологій 

ВПП 9 Силабус Менеджмент технологій

ВПП 10 Венчурне підприємництво 

ВПП 10 Силабус Венчурне підприємництво

Дисципліни з інших ОП ДДМА

http://www.dgma.donetsk.ua/katalog-distsiplin-vilnogo-viboru-na-2019/2020-n.r.html


Компоненти програми:

 1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки

 • Психологія лідерства та професійної успішності
 • Ділове та академічне письмо іноземною мовою
 • Методологія наукових досліджень у професійній сфері

1.2 Цикл професійної підготовки 

 • Бізнес-стратегії для промисловості
 • Менеджмент організацій
 • Курсова робота "Менеджмент організацій"
 • Корпоративне управління
 • Project Management
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

1.3. Практична підготовка

 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Атестація
 • Кваліфікаційна робота

 1. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1.  Цикл загальної підготовки

 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Ділова риторика

2.2.  Цикл професійної підготовки

 • Управління змінами
 • Управління якістю
 • Фінансовий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Психологічні технології роботи з персоналом
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Міжнародний маркетинг
 • Менеджмент технологій
 • Венчурне підприємництво


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як:

 • керівник підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їх заступників;
 • начальник відділів кадрів, відділів охорони праці, відділів соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю;
 • економічний радник;
 • фахівець з управління, здатні проводити наукові дослідження та впроваджувати їх результати.

Програмні результати навчання:

 • ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
 • ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
 • ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;
 • ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
 • ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 • ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
 • ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 • ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
 • ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
 • ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
 • ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
 • ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
 • ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
 • ПРН14 Консолідувати та комплексно застосовувати методи діагностики, планування та управління при розробці планів, програм та стратегій подальшого розвитку промислових підприємств.
 • ПРН15. Знати психологічні методи та прийоми, що застосовуються у сфері управління, та використовувати набуті знання для оцінки об'єктивних факторів оточення, створення умов щодо генерування нових ідей у мінливому бізнес- середовищі та  вирішення актуальних управлінських завдань.

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньо-професійної програми «Менеджмент (магістр)»

Кадровий склад


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Менеджмент»


ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ


БЛОГИ З МЕНЕДЖМЕНТУ


ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ


Заходи

Шановні студенти та викладачі!

Запрошуємо Вас прослухати лекцію успішної засновниці мережі квест-просторів Family Quest (м.Київ). Клецької Кристини, на тему «Як побудувати успішний бізнес у сучасному світі!» 

Онлайн лекція відбудеться 25 березня 2021 року у 13.00 на платформі Zoom за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/72772419443...

Идентифікатор конференції: 727 7241 9443

Код доступа: Mp03sJ


ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ