ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Магістр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр менеджменту

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління підприємствами (зокрема промисловими), установами, організаціями та їх підрозділами, здатних впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку теорії та практики менеджменту, на засадах оволодіння системою компетентностей у відповідності до потреб ринку праці.

Особливості програми:

Орієнтація на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, зокрема промислового, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери. Запровадження системи ефективної мотивації творчої співпраці всіх учасників освітнього процесу.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2021-2022
Навчальний план заочної форми навчання 2021-2022

Назва освітнього
компонента

Файл

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОЗП 1 Психологія лідерства та професійної успішності

ОЗП 1 Силабус Психологія лідерства та професійної успішності

ОЗП 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою 

ОЗП 2 Силабус Дiлове та академічне письмо іноземною мовою

ОЗП 3 Методологія наукових досліджень у професійній сфері 

ОЗП 3 Силабус Методологiя наукових досліджень

ОПП 1 Бізнес-стратегії для промисловості 

ОПП 1 Силабус Бізнес-стратегії для промисловості

ОПП 2 Менеджмент організацій 

ОПП 2 Силабус Менеджмент органiзацiй

ОПП 2.1 Менеджмент організацій (курсова робота)

ОПП 2.1 Менеджмент організацій (курсова робота)

ОПП 3 Корпоративне управління 

ОПП 3 Силабус Корпоративне управлiння

ОПП 4 Project Management

ОПП 4 Силабус Project Management

ОПП 5 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

ОПП 5 Силабус Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

ПрП 1Виробнича практика

ПрП 1 Виробнича практика

ПрП 2 Переддипломна практика

ПрП 2 Переддипломна робота

А 1 Кваліфікаційна робота

А 1 Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ВЗП 1.1 Охорона праці в галузі та цивільний захист 

ВЗП 1.1 Охорона праці в галузі та цивільний захист

ВЗП 2 Ділова риторика 

ВЗП 2 Силабус Ділова риторика

ВПП 1 Управління змінами 

ВПП 1 Силабус Управлiння змiнами

ВПП 2 Управління якістю 

ВПП 2 Силабус Управлiння якiстю

ВПП 3 Фінансовий менеджмент 

ВПП 3 Силабус Фінансовий менеджмент

ВПП 4 Інвестиційний менеджмент 

ВПП 4 Силабус Iнвестиційний менеджмент

ВПП 5 Психологічні технології роботи з персоналом 

ВПП 5 СилабусПсихологічні технології роботи з персоналом

ВПП 6 Інформаційно-комунікаційні технології 

ВПП 6 Силабус Інфораційно-комунікаційні технології

ВПП 7 Управління конкурентоспроможністю 

ВПП 7 Силабус Управління конкурентоспроможністю

ВПП 8 Міжнародний маркетинг 

ВПП 8 Силабус Міжнародний маркетинг

ВПП 9 Менеджмент технологій 

ВПП 9 Силабус Менеджмент технологій

ВПП 10 Венчурне підприємництво 

ВПП 10 Силабус Венчурне підприємництво

Дисципліни з інших ОП ДДМА

http://www.dgma.donetsk.ua/katalog-distsiplin-vilnogo-viboru-na-2019/2020-n.r.html


Компоненти програми:

 1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки

 • Психологія лідерства та професійної успішності
 • Ділове та академічне письмо іноземною мовою
 • Методологія наукових досліджень у професійній сфері

1.2 Цикл професійної підготовки 

 • Бізнес-стратегії для промисловості
 • Менеджмент організацій
 • Курсова робота "Менеджмент організацій"
 • Корпоративне управління
 • Project Management
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

1.3. Практична підготовка

 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Атестація
 • Кваліфікаційна робота

 1. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1.  Цикл загальної підготовки

 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Ділова риторика

2.2.  Цикл професійної підготовки

 • Управління змінами
 • Управління якістю
 • Фінансовий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Психологічні технології роботи з персоналом
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Міжнародний маркетинг
 • Менеджмент технологій
 • Венчурне підприємництво


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як:

 • керівник підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їх заступників;
 • начальник відділів кадрів, відділів охорони праці, відділів соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю;
 • економічний радник;
 • фахівець з управління, здатні проводити наукові дослідження та впроваджувати їх результати.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;

ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;

ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

ПРН14 Консолідувати та комплексно застосовувати методи діагностики, планування та управління при розробці планів, програм та стратегій подальшого розвитку промислових підприємств.

ПРН15. Знати психологічні методи та прийоми, що застосовуються у сфері управління, та використовувати набуті знання для оцінки об'єктивних факторів оточення, створення умов щодо генерування нових ідей у мінливому бізнес- середовищі та  вирішення актуальних управлінських завдань.


Звіт (відомості) про самооцінювання освітньо-професійної програми «Менеджмент (магістр)»

Кадровий склад


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Менеджмент»

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Управління. Менеджмент на підприємстві)

Репозитарій Центрально-українського національного технічного університету. Менеджмент

«Мислене древо» (багатоцільовий український сайт для науки та освіти)

Спільнота менеджерів: публікації з менеджменту, маркетингу, кар'єри, фінансів, бізнес-освіти

Бібліотека Воєводина. Менеджмент

Електронна бібліотека RoyalLib

Корпоративний менеджмент. Бібліотека управління

Рidru4niki (Навчальні матеріали онлайн)

Westudents (Підручники для студентів)

Studme.org. Менеджмент

Книжкове братерство «Флібуста». Менеджмент

Адміністративно-управлінський портал

Онлайн бібліотека Е-reading.club. Менеджмент


БЛОГИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент@блог

Premium Management

тайм-менеджмент, саморазвитие и самосовершенствование

Кар’єра/Бізнес

Управління бізнес-процесами

Бізнес-блог

Управлінський менеджмент у підприємницькій сфері

Блог МІФа

Хабр. Менеджмент


ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Науковий журнал «Менеджер»

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» 

Науковий журнал «Економіка і організація управління»

Електронний журнал «Ефективна економіка»

Регіональна економіка та управління

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Науковий економічний журнал «Актуальні  проблеми економіки»

Збірник наукових праць «Проблеми системного  підходу в економіці»

Журнал «Економіка і прогнозування»

Журнал «Інвестиції: практика та досвід»

Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Підприємництво»

Наукове фахове видання «Економіка і регіон»

Проблеми і перспективи економіки та управління

Економіка, управління та адміністрування

Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Журнал «Логистика: проблемы и решения»

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Журнал «Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту»

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

Науковий фаховий журнал «Економічний часопис- ХХІ»

Науковий журнал «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону»

Збірник наукових праць «Економічний простір»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Вісник приазовського державного технічного університету. серія: економічні науки

Збірник наукових праць «Вісник соціально- економічних досліджень»

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Економічні науки

Збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна»

«Галицький економічний вісник»

Журнал «Вісник донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»

Економічний вісник Донбасу

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Економічні науки 

Науковий журнал «Економічний форум» Луцького  національного технічного університету

Вісник Одеського національного університету. Економіка

Електронне наукове видання «Приазовський економічний вісник»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

«Економіка та суспільство»

Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровської політехніки»

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»

Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право»

Причорноморські економічні студії

Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics»

Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка

Фаховий збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці»

Журнал «Економіка та держава»


Заходи


Шановні студенти та викладачі!

Запрошуємо Вас прослухати лекцію успішної засновниці мережі квест-просторів Family Quest (м.Київ). Клецької Кристини, на тему «Як побудувати успішний бізнес у сучасному світі!» 

Онлайн лекція відбудеться 25 березня 2021 року у 13.00 на платформі Zoom за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/72772419443...

Идентифікатор конференції: 727 7241 9443

Код доступа: Mp03sJ


ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ