ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Магістр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку теорії управління.


Особливості освітньо-наукової програми

Підготовка фахівців високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в області теорії та практики управління.


Компоненти програми:

• Психологія лідерства та професійної успішності

• Ділове та академічне письмо іноземною мовою

• Основи наукових досліджень у професійній сфері

• Ділове адміністрування та стратегії підприємства+к.р.

• Менеджмент організацій та антикризове управління

• Корпоративне управління

• Управління проектами

• Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Охорона інтелектуальної власності

• Управління змінами

• Управління якістю

• Фінансовий менеджмент

• Інвестиційний менеджмент

• Психологічні технології роботи з персоналом

• Інформаційно-комунікаційні технології

• Управління конкурентоспроможністю

• Міжнародний маркетинг

• Менеджмент технологій

• Венчурне підприємництво


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як:

керівник підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їх заступників;

начальник відділів кадрів, відділів охорони праці, відділів соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю;

економічний радник;

фахівець з управління, здатні проводити наукові дослідження та впроваджувати їх результати.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти наступними навичками:
• Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
• Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
• Проектувати ефективні системи управління організаціями;
• Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
• Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
• Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
• Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
• Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
• Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; • Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
• Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
• Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
• Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).