ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Магістр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Турченко Дмитро Кузьмич,

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:  


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку теорії управління.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програмаспрямована на підготовку фахівців високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в області теорії та практики менеджменту.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Психологія управління

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Інтелектуальна власність та принципи організації наукових досліджень

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Міжнародні стратегії економічного розвитку

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи

• Ділове адміністрування (менеджмент організацій, корпоративне управління)

• Управління змінами

• Управління проектами

• Управління якістю

• Інвестиційний менеджмент

• Управління конкурентоспроможністю

• Менеджмент технологій

• Основи управлінського консультування

• Договірне право

• Публічне адміністрування

• Фінансовий менеджмент

• Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

• Логістичний менеджмент

• Фінансові потоки в логістичних системах

• Інформаційні системи і технології в логістиці

• Міжнародна конкурентоспроможність

• Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

• Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями та навичками у сфері менеджменту, а саме: вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість, здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом, здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації, здатність до управління організацією, її змінами.

Випускники програму можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускник працює як менеджер з адміністративної роботи, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з стратегічного управління, спеціаліст планово-економічного відділу, менеджер проектів та програм, клієнт-менеджер, GR-менеджер, спеціаліст по корпоративній культурі, бізнес-тренер, event-менеджер, супервайзер, менеджер з оптимізації бізнес-процесів, аналітик по бізнес-процесам, науковий співробітник.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме: застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією; встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації; застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї; планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні; аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань, соціально відповідально; демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку ; виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту; вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості.