ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Концептуальні засади розвитку кафедри

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

розвитку кафедри менеджменту

Донбаської державної машинобудіної академії

на період 2020 – 2025 рр.

Кафедра менеджменту Донбаської держаної машинобудівної академії створена 29 лютого 2000 р. для забезпечення ґрунтовного вивчення основ сучасного менеджменту, принципів функціонування управлінських систем, методів та прийомів аналітичної роботи, інструментарію прогнозування розвитку підприємств та організацій різних галузей та форм господарювання, принципів та умов забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, способів формування стратегій розвитку систем управління в умовах міжнародних інтеграційних процесів, що є невід’ємною складовою підготовки фахівців у сфері управління та адміністрування.
Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців економічного профілю на принципах міжнародної мобільності з розумінням особливостей функціонування світових тенденцій і досконалим знанням способів розв’язування складних управлінських завдань і проблем, які здатні приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері управління та маркетингу або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності, готових до активної творчої професійної і соціальної діяльності; які прагнуть самостійно здобувати нові знання, контролювати і корегувати зроблене та здатні вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня; вміють оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості (в тому числі дотримуються кодексу професійної етики); володіють навичками організаторської та управлінської діяльності; вміють ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних і економічних наслідків.
Кафедра менеджменту розвиває методики викладання теоретичних і прикладних аспектів управлінської діяльності, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять перед вищою школою України.
Основними напрямами діяльності кафедри менеджменту є навчально-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнтаційна робота, а також розвиток міжнародних зв’язків.
Основна увага співробітників кафедри зосереджена на забезпеченні навчального процесу на високому професійному рівні (читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять у формі ділових ігор, кейсів та тренінгів), підготовці навчально-методичних комплексів (навчальних програм, підручників, посібників), що забезпечують викладання дисциплін начального плану.
Члени кафедри активно стежать за сучасними подіями економічного життя міста, регіону, та країни, проводять ґрунтовні наукові дослідження, виступають організаторами їх апробації у формі науково-практичних конференцій різного рівня, конкурсів наукових робіт, готують рецензії та відгуки.
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних стажуваннях та наукових конференціях. На кафедрі успішно здійснюється підготовка аспірантів.
Велика увага на кафедрі приділяється виховній та профорієнтаційній роботі зі студентами та майбутніми абітурієнтами.
Необхідність реалізації програми розвитку кафедри визначається потребою реформування основних аспектів освітньої та наукової парадигм діяльності кафедри відповідно до Закону про вищу освіту (№ 1556-VII від 01.07.2014 зі змінами та доповненнями) з урахуванням сучасних запитів ринку праці, потребою в орієнтації на європейські науково-освітні аналоги.
Викладацький склад кафедри зорієнтований на організацію і проведення роботи, що базується на засадах:
1) поглиблення знань та компетенції майбутніх фахівців через високий особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри;
2) постійний творчий пошук шляхів вдосконалення професійної та морально-етичної підготовки фахівців;
3) взаємодія і співробітництво, що реалізується на рівні кафедри між викладачами і студентами; між кафедрою та іншими підрозділами академії; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ЗВО, науково-дослідними установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.
До сильних сторін та можливостей кафедри менеджменту можна віднести:
– наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, результати професійної активності якого відповідають п. 30 ліцензійних умов;
– наявність акредитованих освітніх програм підготовки за бакалаврським та магістерським рівнями; – досвід проведення викладами навчальних тренінгів в організаціях та провідних промислових підприємствах міста;
– проведення лекційних занять з використанням сучасних інформаційних засобів та технологій;
– наявність власно розроблених навчальних посібників;
– наяність підготовлених призерів ІІ туру Всеукраїнських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт;
– наявність договорів про співпрацю з провідними підприємствами та установами міста в рамках реалізації практичної підготовки студентів.
Є наявність розширення можливостей для участі у національних і міжнародних грантових програмах, співпраці з закордонними закладами освіти для отримання студентами подвійного диплому, розширення форм практичної підготовки студентів в рамках реалізації проектів дуальної освіти, розширення міжнародних зв’язків, укладання договорів про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти, наявний потенціал щодо публікування викладачів у виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of Science, створення можливостей для диверсифікації освітніх програм у відповідь на запити ринку праці.
До слабких місць роботи кафедри слід віднести:
- спадаючу динаміку контингенту студентів внаслідок зменшення кількості випускників шкіл через демографічну кризу і як наслідок малочисельність груп студентів;
- скорочення чисельності бюджетних місць та відтік абітурієнтів до закордонних навчальних закладів;
- зростання середнього віку докторів та кандидатів наук;
- недостатній рівень забезпечення навчально-наукового процесу сучасними програмними засобами та оновлення матеріально-технічної бази через брак фінансування.
Орієнтиром концепції розвитку кафедри є високий рівень вимог до викладання всіх навчальних дисциплін, висока професійна та загально-наукова підготовка професорсько-викладацького складу, високий рівень та культура подачі матеріалу, спонукання до активного, творчого засвоєння знань студентами, чому має сприяти відповідна практика читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять, запровадження у навчальний процес інноваційних методик викладання, залучення фахівців-практиків.
Концептуальна ідея розвитку кафедри полягає у виконанні нею основної подвійної функції: навчально-методичної та науково-дослідницької, де об’єднавчою ланкою виступає педагогічний чинник роботи викладача зі студентом. Ключовою компонентою концептуального спрямування кафедри є усвідомлення подальшої ефективної діяльності та розитку.
Важливою концептуальною складовою роботи кафедри залишається патріотичне виховання студентства та підготовка майбутніх високопрофесійних фахівців, які здатні успішно захищати національні інтереси України.
Основна мета кафедри: задоволення зростаючого попиту сучасного суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з економіки, управління та маркетингу, володіють концептуальними знаннями, базовими уявленнями щодо вибору методології аналізу підприємства та ринку як систем, розроблення та опрацювання їх механізмів, володіють сучасними знаннями щодо діагностики конкурентного середовища, щодо моніторингу стану й становища підприємства на ринку і набули практичних навичок з використання методик аналітичних дисциплін (в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій).
Мета може бути досягнута на основі:
• просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм;
• збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
• впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій;
• формування кооперації із стратегічними партнерами.
Пріоритетним напрямом розвитку кафедри менеджменту є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. Кафедра має стати центром якісної підготовки фахівців у сфері управління, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних економічних проблем на різних рівнях національного господарства шляхом накопичення інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формування корпоративних цінностей, створення позитивного іміджу кафедри та академії в цілому.
Навчально-методична робота кафедри
Виходячи із зазначеного, пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2020-2025 рр. слід вважати:
1) розробку, модернізація та впровадження відповідно до стандартів вищої освіти на виклики сучасних вимог ринку праці, що стоять перед українською вищою школою, диверсифікованих освітніх програм за І, ІІ та ІІІ освітніми рівнями підготовки;
2) розвиток системи залучення роботодавців до формування освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
3) удосконалення вже наявних навчальних робочих програм з базових і спеціалізованих курсів з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
4) створення сучасних навчально-методичних комплексів, що включають широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, контрольних завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо;
5) підготовку до видання підручників та посібників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій з навчально-наукового спрямування кафедри;
6) удосконалення системи контролю за якістю вищої освіти, в тому числі шляхом запровадження системи онлайн-навчання, за проведенням аудиторних занять та атестацією здобувачів вищої освіти;
7) дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;
8) запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки фахівців, в тому числі системи дуальної освіти та створення умов для індивідуального навчання обдарованої молоді;
9) здійснення системного моніторингу міжнародного освітнього простору з метою формування запитуваних міжнародним співтовариством магістерських програм підготовки фахівців для спрощення адаптації випускників університету на світовому ринку праці;
10) використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін;
11) використання сертифікованих програмних продуктів для викладання профільних навчальних дисциплін;
12) розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною формою;
13) введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою;
14) більш активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.
Науково-дослідна робота кафедри
Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри менеджменту є:
1) забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація підготовки кандидатських та докторських дисертацій, своєчасне отримання вчених звань;
2) участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах з проблем управління та адміністрування, у тому числі зовнішньоекономічної діяльності організацій;
3) публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів кафедри у наукових фахових виданнях України та інших країн світу;
4) збільшення кількості публікацій співробітників кафедри у виданнях, які входять до наукометричних баз;
5) здійснення членами кафедри роботи щодо опонування кандидатських і докторських дисертацій, рецензування авторефератів, монографій, підручників і посібників, іншої навчально-методичної літератури;
6) розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами українських та зарубіжних університетів;
7) організація дискусійного клубу студентів задля обговорення результатів індивідуальної науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового спрямування;
8) активізація роботи студентського наукового товариства з метою поглибленого вивчення новітніх технологій в економічно-управлінській діяльності;
9) активізація роботи кафедрального сайту та сторінок кафедри в соціальних мережах з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів;
10) продовження роботи щодо організації та проведення щорічних науково-практичних конференцій за профілем кафедри;
11) активізація роботи з суб’єктами господарювання щодо укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти замовників;
12) наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень тощо;
13) проведення постійнодіючого кафедрального наукового семінару з залученням науковців з інших ЗВО та наукових установ, у т.ч. в onlinе-режимі.
Міжнародні зв’язки кафедри
Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними мають бути:
1) налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів;
2) формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових досліджень;
3) забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових конференціях в Україні та поза її межами;
4) стажування аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників у зарубіжних університетах;
5) робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ЗВО близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання.
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу має здійснюватися в напрямку активізації використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників.
Основні напрями роботи:
1) продовження робіт зі створення науково-дослідної лабораторії «Математичного моделювання систем управління»;
2) забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів, студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього простору;
3) забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи ліцензованими комп’ютерними програмами;
4) розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб для покращення матеріально-технічної бази кафедри;
5) регулярне поповнення бібліотечного фонду науково-дослідної лабораторії кафедри навчально-науковою літературою та фаховими виданнями.
Виховна робота
Важливим компонентом реалізації програми розвитку кафедри на 2020-2025 рр. є робота професорсько-викладацького складу зі студентами, що спрямована на реалізацію наступних задач:
1) виховання у студентів національної свідомості, патріотичного ставлення до своєї держави та її інтересів, розвитку професійного інтелекту, широкого кругозору та ерудиції, позитивних моральних якостей та культури, дисциплінованості та організованості;
2) створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, формування лідерів;
3) забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;
4) забезпечення виконання студентами своїх обов`язків;
5) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
6) сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку та відпочинку студентів;
7) сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об`єднань, клубів за інтересами;
8) організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
9) патріотичне виховання молоді;
10) сприяння формуванню високосвідомої, творчої, креативної, суспільно активної особистості.
Профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників
Профорієнтаційна робота кафедри менеджменту спрямована на забезпечення виконання ліцензійних обсягів прийому студентів.
Завданням організації роботи з професійної орієнтації є формування умов для свідомого, мотивованого вибору професії майбутніми абітурієнтами, що передбачає спілкування зі школярами із залученням активістів студентського самоврядування, успішних студентів усіх курсів та молодих викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, а також участь кафедри у ефективних рекламних заходах.
Основні напрями роботи:
1) постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах, цільові виїзди в навчальні заклади, залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри;
2) сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та розширення баз практики, створення в межах академії кадрової агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця з представниками міського та обласного фондів зайнятості;
3) розміщення рекламної інформації в друкованих джерелах (брошурах та буклетах) та у засобах масової інформації;
4) обов’язкова участь кафедри у таких рекламних заходах, як: дні відкритих дверей, презентації, спеціалізовані виставки і ярмарки, ювілеї чи пам`ятні дати академії і її співробітників, зустрічі випускників, конференції і симпозіуми, дні кар’єри тощо;
7) використання стаціонарних зовнішніх носіїв (стіни, щити тощо) для розміщення інформації про запропоновані освітні програми, наявність ліцензії, терміни навчання, співробітництво з іноземними навчальними закладами тощо.
Покращення кадрового потенціалу кафедри
У період на 2019-2025 рр. планується, що покращення якісних характеристик кафедри передбачатиме:
1) підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу кафедри за рахунок захистів кандидатських і докторських дисертацій;
2) підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;
3) забезпечення виконання програми підвищення кваліфікації викладачів кафедри у відповідних установах та організаціях в Україні та закордоном.
Запропонована програма може бути успішно реалізована через:
– злагоджену і ефективну роботу співробітників кафедри з виконання зазначених у ній положень та оптимізацію навчально-виховного процесу;
– постійне підвищення викладачами кафедри свого професійного рівня, в тому числі, за рахунок участі у міжнародних програмах, тренінгах, майстер-класах та наукових семінарах;
– роботу викладачів кафедри у Спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій;
– залучення викладачів кафедри до експертної роботи з поточних актуальних проблем економічного розвитку;
– участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових досліджень та освітніх проектів;
– ефективну співпрацю кафедри з іншими кафедрами академії, методичною радою та навчальним відділом, відділом з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, відділом аспірантури і докторантури та іншими структурними підрозділами університету;
– співпрацю з іншими навчальними закладами для проведення спільних освітньо-наукових заходів;
– співпрацю з провідними підприємствами, організаціями, установами щодо організації проведення тематичних занять, майстер-класів, тренінгів та організації практики студентів.
Завідувач кафедри менеджменту, доцент Фоміченко І.П.