ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Молодший бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на початковому рівні (короткий цикл)

«МЕНЕДЖМЕНТ»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_menedgment_Фото_Волошина.jpg

Гарант програми – Волошина Олена Олексіївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Молодший бакалавр менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку молодших бакалаврів менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної управлінської діяльності.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на спеціальну підготовку молодших бакалаврів менеджменту, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища.


Компоненти програми:

 1. Обов язкові:
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Історія України та української культури
 • Вища та прикладна математика
 • Політична економія
 • Інформатика
 • Правознавство
 • Психологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Основи економіки підприємства
 • Діловодство
 • Теорія організацій
 • Основи менеджменту+курсова робота
 • Організація виробництва
 • Фінанси
 • Основи маркетингу
 • Інформаційні технології в управлінні
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Виробнича практика
 • Атестація (кваліфікаційний іспит зі спеціальності)
 1. Варіатині:
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи ділового спілкування
 • Професійна етика
 • Бухгалтерський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Управлінські рішення
 • Управлінський аналіз
 • Організація праці менеджера
 • Самоменеджмент
 • Тренинг з організації командної роботи
 • Тренинг з АРТ-терапії
 • Працевлаштування та ділова кар’єра
 • Організація стартапів
 • Логістика
 • АРМ менеджера

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як помічники керівника, референт з основної діяльності, секретар адміністративних органів, інспектор з контролю за виконанням доручень, інспектор з кадрів, організатор з персоналу, технік з підготовки виробництва, агент з постачання тощо.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме:

 • Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • Демонструвати навички виявлення проблем розитку організації.
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації.
 • Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
 • Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
 • Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • Ідентифікувати причини стресу, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.