ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Молодший бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на початковому рівні (короткий цикл)

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Шашко Вікторія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Молодший бакалавр менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку молодших бакалаврів менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної управлінської діяльності.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на спеціальну підготовку молодших бакалаврів менеджменту, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища.


Компоненти програми:

• Іноземна мова

• Фізичне виховання

• Історія України та української культури

• Вища математика

• Політична економія

• Інформатика

• Правознавство

• Економіко-математичні методи

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Основи економіки підприємства

• Бухгалтерський облік

• Теорія організацій

• Основи менеджменту+курсова робота

• Організація виробництва

• Фінанси

• Основи маркетингу

• Інформаційні технології в управлінні

• Організація праці менеджера

• Управлінські рішення

• Іноземна мова

• Ділова риторика

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

• Професійна етика

• Управлінський аналіз

• Економічний аналіз

• Тренінг з організації командної роботи

• Тренінг з арт-терапії

• Працевлаштування та ділова кр’єра

• Психологія

• Діловодство

• АРМ менеджера


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як помічники керівника, референт з основної діяльності, секретар адміністративних органів, інспектор з контролю за виконанням доручень, інспектор з кадрів, організатор з персоналу, технік з підготовки виробництва, агент з постачання тощо.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме:
• Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
• Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
• Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
• Демонструвати навички виявлення проблем розитку організації.
• Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації.
• Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
• Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
• Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
• Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
• Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
• Ідентифікувати причини стресу, знаходити засоби до її нейтралізації.
• Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
• Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
• Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера