ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Молодший бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на початковому рівні (короткий цикл)

«МЕНЕДЖМЕНТ»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_menedgment_Фото_Волошина.jpg

Гарант програми – Волошина Олена Олексіївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Молодший бакалавр менеджменту
Концепція освітньої діяльності

Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2021-2022
Навчальний план заочної форми навчання 2021-2022


Назва освітнього компоненту

ОЗП 1

Іноземна мова

ОЗП 1 Силабус ноземна мова МБ

ОЗП 2

Фізичне виховання

ОЗП 2 Силабус Фізичне виховання МБ

ОЗП 3

Історія України та української культури

ОЗП 3 Силабус історія України МБ

ОЗП 4

Вища та прикладна математика

ОЗП 4 Силабус Вища математика МБ

ОЗП 5

Політична економія

ОЗП 5 Силабус Політична економія МБ

ОЗП 6

Інформатика

ОЗП 6 Силабус їнформатика МБ

ОЗП 7

Правознавство

ОЗП 7 Силабус Правознавство МБ

ОЗП 8

Психологія

ОЗП 8 Силабус Психологія МБ

ОЗП 9

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОЗП 9 Силабус Укр мова молодш бак

ОЗП 10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОЗП 10 Силабус БЖД та ООП МБ

ОПП

ОПП 1

Основи економіки підприємства

ОПП 1 Силабус Основи економіки підприємства МБ

ОПП 2

Організація праці менеджера та діловодство

ОПП 2 Силабус ОПМ МБ

ОПП 3

Теорія організацій

ОПП 3 Силабус Теорія організації МБ

ОПП 4

Основи менеджменту

ОПП 4 Основи Менеджменту МБ

ОПП 5

Організація виробництва

ОПП 5 Силабус Орг вир МБ

ОПП 6

Фінанси

ОПП 6 Силабус Фінанси МБ

ОПП 7

Основи маркетингу

ОПП 7 Силабус Основи Маркетингу

ОПП 8

Інформаційні технології в управлінні

ОПП 8 Силабус ИТУ МБ

ВЗП

ВЗП 1

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ВЗП 1 Силабус іноземна мова проф спрям МБ

ВЗП 2

Основи ділового спілкування

ВЗП 2 Силабус Основи ділового спілкування МБ

ВЗП 3

Професійна етика

ВЗП 3 Силабус Професійна етика МБ

ВПП

ВПП 1

Дисципліни з інших ОП ДДМА

ВПП 2 Силабус Бух облiк МБ

ВПП 2

Бухгалтерський облік

 

ВПП 3

Аналіз господарської діяльності

ВПП 3 Силабус Аналіз господарської діяльності МБ

ВПП 4

Управлінські рішення

ВПП 4 Силабус Управлінські рішення МБ

ВПП 5

Управлінський аналіз

ВПП 5 Силабус Управл аналіз МБ

ВПП 7

Самоменеджмент

ВПП 7 Силабус Самоменеджмент МБ

ВПП 8

Тренинг з організації командної роботи

ВПП 8 Силабус Тренінг з орг команд роботи МБ

ВПП 9

Тренинг з АРТ терапії

ВПП 9 Силабус Тренінг з арт-терапії МБ

ВПП 10

Працевлаштування та ділова кар’єра

ВПП 10 Силабус Прецевлаштування МБ

ВПП 11

Організація стартапів

ВПП 11 Силабус Орг стартап МБ

ВПП 12

Логістика

ВПП 12 Силабус Логістика МБ

ВПП 13

АРМ менеджера

ВПП 13 Силабус АРМ менеджрера МБ

ПП1

Навчальна практика

ПП1. Вступ до фаху навчальна-практика 073мб

ПП2

Виробнича практика

ПП2. Виробнича пратика 073мб

А1

Атестація

А1. Програма ГОС МБ 2021-2022


Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями та їх підрозділами або у процесі навчання.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на загальну управлінську підготовку молодших бакалаврів менеджменту, які володіють сучасним управлінським мисленням та відповідними фаховими компетентностями з урахуванням вимог ринку праці, ініціативних та здатних супроводжувати управлінську діяльність, навчатися.


Компоненти програми:

Обов язкові:

 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Історія України та української культури
 • Вища та прикладна математика
 • Політична економія
 • Інформатика
 • Правознавство
 • Психологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Основи економіки підприємства
 • Організація праці менеджера та діловодство
 • Теорія організацій
 • Основи менеджменту + курсова робота
 • Організація виробництва
 • Фінанси
 • Основи маркетингу
 • Інформаційні технології в управлінні
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Виробнича практика
 • Атестація (кваліфікаційний іспит зі спеціальності)

Варіативні:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи ділового спілкування
 • Професійна етика
 • Дисципліни з інших ОП ДДМА
 • Бухгалтерський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Управлінські рішення
 • Управлінський аналіз
 • Івент-менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Тренинг з організації командної роботи
 • Тренинг з АРТ терапії
 • Працевлаштування та ділова кар’єра
 • Організація стартапів
 • Логістика
 • АРМ менеджера

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як помічника керівника, референта з основної діяльності, секретаря адміністративних органів, інспектора з контролю за виконанням доручень, інспектора з кадрів, організатора з персоналу, техніка з підготовки виробництва, агента з постачання тощо.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме:

 1. Знати свої права та обов’язки, як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства, застосовувати і використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 3. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 4. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки життєдіяльності у професійній діяльності.
 5. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань.
 6. Застосовувати сучасний інструментарій та технології менеджменту під час вирішення професійних задач.
 7. Використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для вирішення професійних задач.
 8. Демонструвати вміння розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності.
 9. Знаходити оптимальні, обґрунтовані, творчі рішення для розв'язування професійних задач.
 10. Пропонувати ефективні методи мотивування персоналу підприємства (підрозділу) для підвищення продуктивності праці.
 11. Демонструвати навички самостійної роботи, критики та самокритики, відкритості до нових знань.
 12. Демонструвати навички пошуку, збирання, оброблення та аналізування інформації у професійній діяльності.
 13. Демонструвати навички взаємодії та командної роботи, лідерства для налагодження комунікації в професійній діяльності.
 14. Демонструвати вміння планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.
 15. Визначати основні економічні показники підприємства (підрозділу) для підвищення ефективності діяльності.
 16. Проявляти ініціативу та підприємливість щодо розвитку підприємства (підрозділу).
 17. Демонструвати знання з психології, що сприяють розвитку загальної культури, для вирішення професійних задач.
 18. Демонструвати знання та навички організаційно-документаційного забезпечення процесів управління.

dak 31.jpg

Звіт самоаналізу 073 бакалавр


Кадровий склад 073 бакалавр


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Менеджмент»

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

11.jpg

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Управління. Менеджмент на підприємстві)

Репозитарій Центрально-українського національного технічного університету. Менеджмент

«Мислене древо» (багатоцільовий український сайт для науки та освіти)

Електронна бібліотека RoyalLib

Рidru4niki (Навчальні матеріали онлайн)

Westudents (Підручники для студентів)

Книжкове братерство «Флібуста». Менеджмент

Онлайн бібліотека Е-reading.club. Менеджмент


БЛОГИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент@блог

Premium Management

Кар’єра/Бізнес

Управління бізнес-процесами

Управлінський менеджмент у підприємницькій сфері


ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Науковий журнал «Менеджер»

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» 

Науковий журнал «Економіка і організація управління»

Електронний журнал «Ефективна економіка»

Регіональна економіка та управління

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Науковий економічний журнал «Актуальні  проблеми економіки»

Збірник наукових праць «Проблеми системного  підходу в економіці»

Журнал «Економіка і прогнозування»

Журнал «Інвестиції: практика та досвід»

Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Підприємництво»

Наукове фахове видання «Економіка і регіон»

Проблеми і перспективи економіки та управління

Економіка, управління та адміністрування

Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Журнал «Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту»

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

Науковий фаховий журнал «Економічний часопис- ХХІ»

Науковий журнал «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону»

Збірник наукових праць «Економічний простір»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Вісник приазовського державного технічного університету. серія: економічні науки

Збірник наукових праць «Вісник соціально- економічних досліджень»

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Економічні науки

Збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна»

«Галицький економічний вісник»

Журнал «Вісник донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»

Економічний вісник Донбасу

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Економічні науки 

Науковий журнал «Економічний форум» Луцького  національного технічного університету

Вісник Одеського національного університету. Економіка

Електронне наукове видання «Приазовський економічний вісник»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

«Економіка та суспільство»

Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровської політехніки»

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»

Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право»

Причорноморські економічні студії

Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics»

Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка

Фаховий збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці»

Журнал «Економіка та держава»


ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ