ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Молодший бакалавр з менеджменту


073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на початковому рівні (короткий цикл)

«МЕНЕДЖМЕНТ»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_menedgment_Фото_Волошина.jpg

Гарант програми – Волошина Олена Олексіївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Молодший бакалавр менеджменту
Концепція освітньої діяльності

Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання


Назва освітнього компоненту

ОЗП

ОЗП 1

Іноземна мова

ОЗП 1 Силабус Іноземна мова МБ23

ОЗП 2

Фізичне виховання

ОЗП 2 Силабус Ф_зичне виховання МБ23

ОЗП 3

Історія України та української культури

ОЗП 3 Силабус Історія України МБ23

ОЗП 4

Вища та прикладна математика

ОЗП 4 Силабус Вища математика МБ23

ОЗП 5

Політична економія

ОЗП 5 Силабус Політична економія МБ

ОЗП 6

Інформатика

ОЗП 6 Силабус Інформатика МБ23

ОЗП 7

Правознавство

ОЗП 7 Силабус Правознавство МБ2023

ОЗП 8

Психологія

ОЗП 8 Силабус Психологія МБ

ОЗП 9

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОЗП 9 Силабус Укр мова молодш бак23

ОЗП 10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОЗП 10 Силабус БЖД та ООП МБ23

ОПП

ОПП 1

Основи економіки підприємства

ОПП 1 Силабус Основи економіки підприємства МБ23

ОПП 2

Організація праці менеджера та діловодство

ОПП 2 Силабус ОПМ МБ_2023

ОПП 3

Теорія організацій

ОПП 3 Силабус Теорія організації МБ 2023

ОПП 4

Основи менеджменту

ОПП 4 Основи Менеджменту МБ23

ОПП 5

Організація виробництва

ОПП 5 Силабус Орг вир МБ_2023

ОПП 6

Фінанси

ОПП 6 Силабус Фінанси МБ23

ОПП 7

Основи маркетингу

ОПП 7 Силабус Основи Маркетингу МБ

ОПП 8

Інформаційні технології в управлінні

ОПП 8 Силабус ИТУ МБ_обновленный

ВЗП

ВЗП 1

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ВЗП 1 Силабус Іноземна мова проф спрям МБ23

ВЗП 2

Основи ділового спілкування

ВЗП 2 Силабус Основи ділового спілкування МБ

ВЗП 3

Професійна етика

ВЗП 3 Силабус Професійна етика МБ

ВПП

ВПП 1

Дисципліни з інших ОП ДДМА

ВПП 2

Бухгалтерський облік

ВПП 2 Силабус Бух облiк МБ23

ВПП 3

Аналіз господарської діяльності

ВПП 3 Силабус Аналіз господарської діяльності МБ

ВПП 4

Управлінські рішення

ВПП 4 Силабус Управлінські рішення МБ

ВПП 5

Управлінський аналіз

ВПП 5 Силабус Управл аналіз МБ23

ВПП 6

Івент-менеджмент

ВПП 6 Силабус Івент-менеджмент МБ

ВПП 7

Самоменеджмент

ВПП 7 Силабус Самоменеджмент МБ

ВПП 8

Тренинг з організації командної роботи

ВПП 8 Силабус Тренінг з орг команд роботи МБ

ВПП 9

Тренинг з АРТ терапії

ВПП 9 Силабус Тренінг з арт-терапії МБ

ВПП 10

Працевлаштування та ділова кар’єра

ВПП 10 Силабус Прецевлаштування МБ

ВПП 11

Організація стартапів

ВПП 11 Силабус Орг стартап МБ_2023

ВПП 12

Логістика

ВПП 12 Силабус Логістика МБ

ВПП 13

АРМ менеджера

ВПП 13 Силабус АРМ менеджрера МБ_обновленный


Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями та їх підрозділами або у процесі навчання.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на загальну управлінську підготовку молодших бакалаврів менеджменту, які володіють сучасним управлінським мисленням та відповідними фаховими компетентностями з урахуванням вимог ринку праці, ініціативних та здатних супроводжувати управлінську діяльність, навчатися.


Компоненти програми:

Обов язкові:

 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Історія України та української культури
 • Вища та прикладна математика
 • Політична економія
 • Інформатика
 • Правознавство
 • Психологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Основи економіки підприємства
 • Організація праці менеджера та діловодство
 • Теорія організацій
 • Основи менеджменту + курсова робота
 • Організація виробництва
 • Фінанси
 • Основи маркетингу
 • Інформаційні технології в управлінні
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Виробнича практика
 • Атестація (кваліфікаційний іспит зі спеціальності)

Варіативні:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи ділового спілкування
 • Професійна етика
 • Дисципліни з інших ОП ДДМА
 • Бухгалтерський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Управлінські рішення
 • Управлінський аналіз
 • Івент-менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Тренинг з організації командної роботи
 • Тренинг з АРТ терапії
 • Працевлаштування та ділова кар’єра
 • Організація стартапів
 • Логістика
 • АРМ менеджера

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як помічника керівника, референта з основної діяльності, секретаря адміністративних органів, інспектора з контролю за виконанням доручень, інспектора з кадрів, організатора з персоналу, техніка з підготовки виробництва, агента з постачання тощо.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами менеджменту, а саме:

 1. Знати свої права та обов’язки, як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства, застосовувати і використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 3. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 4. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки життєдіяльності у професійній діяльності.
 5. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань.
 6. Застосовувати сучасний інструментарій та технології менеджменту під час вирішення професійних задач.
 7. Використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для вирішення професійних задач.
 8. Демонструвати вміння розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності.
 9. Знаходити оптимальні, обґрунтовані, творчі рішення для розв'язування професійних задач.
 10. Пропонувати ефективні методи мотивування персоналу підприємства (підрозділу) для підвищення продуктивності праці.
 11. Демонструвати навички самостійної роботи, критики та самокритики, відкритості до нових знань.
 12. Демонструвати навички пошуку, збирання, оброблення та аналізування інформації у професійній діяльності.
 13. Демонструвати навички взаємодії та командної роботи, лідерства для налагодження комунікації в професійній діяльності.
 14. Демонструвати вміння планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.
 15. Визначати основні економічні показники підприємства (підрозділу) для підвищення ефективності діяльності.
 16. Проявляти ініціативу та підприємливість щодо розвитку підприємства (підрозділу).
 17. Демонструвати знання з психології, що сприяють розвитку загальної культури, для вирішення професійних задач.
 18. Демонструвати знання та навички організаційно-документаційного забезпечення процесів управління.

dak 31.jpg

Звіт самоаналізу 073 бакалавр 2022


Звіт самоаналізу 073 бакалавр 2023


Кадровий склад 073 бакалавр


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Менеджмент»


11.jpg

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ


БЛОГИ З МЕНЕДЖМЕНТУ


ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ


ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ