ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Наукова діяльність кафедри


Кафедра менеджменту  з моменту створення у 2000 році має широкі наукові інтереси. Науково-дослідна робота на кафедрі  проводиться за наступними напрямками: бюджетні розробки за фаховим напрямом; публікація результатів досліджень у наукових виданнях; участь викладачів та студентів у роботі наукових конференцій; підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Науковий напрям кафедри «Менеджмент»: Сучасні імперативи менеджменту. В межах цього напряму розвиваються два перспективних наукових напрямки:

 1. Механізм корпоративного управління промисловим підприємством
 2. Маркетингові аспекти управління розвитком промислового регіону.

Актуальність питань вдосконалення  управління промислових підприємств  в умовах трансформативної економіки  зумовила вибір тематики держбюджетної НДР за рахунок другої половини робочого дня викладача. У держбюджетних НДР беруть участь 100% викладачів кафедри  менеджменту.

Кафедрою протягом 2017 – 2021 років виконувалися науково-дослідні розробки за фаховим напрямком, а саме:

 • 0114U003939 Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління (ДК 04-2014)
 • 0117U007403 Управління бізнесом в умовах транзитивної економіки України (ДК 03-2017)
 • 0120U104007 Маркетинговий механізм управління розвитком промислового регіону: інноваційні підходи. (ДК- 2020)
 • 0120U104003 Стратегічні імперативи менеджменту: сучасні тренди та напрями трансформації (ДК-05-2020)
 • ДК-02-23 Сучасна парадигма управлiння системой суспiльно-економiчних вiдносин : державний, мунiципальний та локальний рiвнi.

До виконання НДР залучені викладачі кафедри та кращі студенти. Науковим результатом наполегливої співпраці професорсько-викладацького складу кафедри та обдарованих студентів є виступи на щорічних науково-практичних конференціях ДДМА, виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та публікації тез доповідей за їх результатами.

Результати теоретичних і практичних досліджень професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову новизну і практичну цінність, достатню апробацію і публікуються у фахових виданнях.

Щорічно професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, друкує значну кількість наукових статей, з них більше половини – у спеціалізованих виданнях.

У рамках виконання науково-дослідної роботи у період 2017-2021 рр. викладачами кафедри опубліковано 320 робіт, у тому числі – 100 у фахових виданнях; 30 – у зарубіжних виданнях. Усі магістерські роботи мають науково-дослідницьку частину.

На кафедрі « Менеджмент» відкрито аспірантуру за спеціальністю 073 «Менеджмент».

На даний момент навчається 5 аспірантів .

У 2019 році викладачем кафедри Шевченко О.О. «Менеджмент» була захищена докторська дисертація.

Cписок основних публікацій

 1. Fomichenko Inna, Svitlana Turlakova, Oleksandr Vyshnevskyi, Bohdan Lohvinenko Role of Reflexive Characteristics of Agents in the Level of Consistency of Goals in the Group// Wseas transactions on environment and development Volume 16, 2020/ - pp 297-304 (Scopus from 2020)
 2. Stashkevych I., Turlakova S., Shevchenko O., Derzhevetska M. IDEFO-Technology of Modeling of Processes of Minimization the Resistance of the Personnel to Organizational Changes at the Enterprise Wseas transactions of Environment and development. 2020. Vol. 16. PP. 286-296. E-ISSN: 224-3496. DOI: 10.37394/232015.2020.16.30. Міжнародна наукометрична база Scopus.
 3. Бєлікова О.Ю., Бурцева О.Є., Хороших В.В. Вплив життєвого циклу товару промислового підприємства на формування його інноваційної стратегії // Економічний вісник Донбасу. Київ, 2020.  № 3(61). С.131-138.
 4. Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Шашко В. О., Ніколаєва Ю. В. Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами//Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 133-138.
 5. Бившева Л.О., Волошина О.О., Яцишин Р.О. Психологічні аспекти розвитку креативних здібностей студентів на заняттях з менеджменту // Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”.- №6(92) -2018.-Харків ТОВ «Видавництво НТМТ»- с. 252-269
 6. Волошина   О.О.   Болотіна   Є.В.,   Шубна  О.В. Організація  продажі туристичних послуг //  БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2019. - №2. - С.231-239
 7. Л.О.Бившевa, О.О. Кондратенко, С.В. Желдак., А.О.Коваленченко  Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності промислового підприємства /  Економічний вісник Донбасу. – Київ– Старобільськ, 2020. - № 1. – С. 137-144.
 8. Byvsheva, O. Kondratenko, A. Kovalenchenko Byvsheva L. Features and Principles of Formation of Marketing Strategies in the Activity of Agricultural Enterprises of Ukraine  // Economic Herald of the Donbas. – Kyiv – Starobilsk, 2019. - № 4. –  117-123.
 9. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації // Наукове видання УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СЬОМІ ЧУМАЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ. Збірник наукових праць. – Київ, 2018. – с. 73-84.
  Nadiia Yasynska, Inna Fomichenko, Lada Byvsheva, Olena Voloshyna, Ekaterina Krikunenko
 10. Assessment of the level of business readiness for digitalization using marketing and neural network technologies Innovative Marketing - Volume 15 2019, Issue №3, pp. 42-59 (Scopus from 2018)
 11. Voloshinа О., Volodchenko V., Shashko V. IT Industry as the Basis of Innovative Development Economy of Ukraine. Економічний вісник Донбасу. Київ – Старобільськ. 2019. № 4 (58).С. 163-168 (Index Copernicus)
 12. Фоміченко І.П., Шашко В.О., Болотіна Є.В. Управлінські технології комунікативного менеджменту // БІЗНЕС ІНФО. – 2018. - №4. - С.212-220.  Волошина О.О., Бившев Р.О. State  and prospects of development of
 13.  financial decentralization in Ukraine// Економічний вісник Донбасу.-Київ.-№4(54).-2018 р.25-30
 14. Kolupaieva I., Pustovhar S., Suprun O., Shevchenko O Diagnostics of systemic risk impact on the enterprise capacity for financial risk neutralization: the case of Ukrainian metallurgical enterprises // Oeconomia Copernicana. – 2019. – Vol. 10, Issue 3. – PP. 471-491. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science).
 15. Шашко В.О. Складові механізму адаптації промислових підприємств до умов транзитивної економіки // Інфраструктура ринку. – 2019. №34. – Режим доступу до ресурсу: www.market-infr.od.ua/uk/34-2019
 16. В.О. Шашко, Я.С. Нефедова Удосконалення системи менеджменту якості як основа забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в умовах інтеграційних процесів та глобалізації // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2017. ‑ Випуск 22. – С. 137-140.
 17. Волошина Е.А., Шубная Е.В. Конкурентоспособность предприятий отечественной отрасли информационных технологий: проблемы и перспективы Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія /за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. – 514 с. (с. 296-305).
 18. Фомиченко І.П., Мироненко Є.В., Шашко В.О., Болотина Є.В., Сташкевич І.І. ІНВЕСТИЦІЙНА СПІВПРАЦЯ І ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ І ЄС// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. №1(36). С.390-397.
 19. Болотіна Є.В., Ширкова А.В., Шубна О.В. Інноваційні технологіїсучасного менеджменту. Регіональна економіка та управління. 2020.
  №2. (28). С. 68-77.
 20. Миро ненко Є.В.Шашко В.В.Трембач І.О Підвищення енергетичної ефективності підприємства шляхом впровадження міжнародного стандарту ISO 50001 // Наука и инновации в современном мире: менеджмент и юриспруденция.: монография / [авт.кол. : Мироненко Е.В., Олексин Ю.П., Орлов Н.М. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 140 с. : ил., табл. ISBN 978-617-7414-03-1.с.62-79

Робота з обдарованою молоддю

Кожного року проходить відбір найбільш схильних до наукової діяльності здобувачів вищої освіти, які потім приймають участь у програмі підготовки обдарованих студентів, яка регламентується «Положенням про роботу з обдарованою студентською молоддю». Ще одним вагомим напрямом студентської наукової роботи є написання наукових робіт та подання їх на конкурс. Здобувачі вільно обирають тематику таких досліджень та наукового керівника, з яким хотіли б працювати. Така наукова робота є довершеним унікальним дослідженням, у якому висвітлюються шляхи розв’язання тих чи інших актуальних питань та пропонуються ефективні управлінські та фінансові рішення. Крім того, протягом 2019-2021 років студенти приймали участь у щорічному Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Так, у 2019-2020 навчальному році на другий тур конкурсу студентських наукових робіт секції «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (Київський національний університет технології та дизайну) була відправлена робота Авраменко Д.В. (гр. Мн-20м) на тему «Інноваційна діяльність ПрАТ «НКМЗ» як основа сталого розвитку підприємства», виконана під керівництвом к.е.н., доцента Волошиної О.О. У 2020-2021 навчальному році під керівництвом к.е.н., доцента Шашко В.О.  студенткою гр. Мн-19м Саєнко А.М. було виконано проект «Інструменти менеджменту в антикризовому управлінні промислового підприємства», який став переможцем І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика». 

На основі наукових робіт здобувачі під науковим керівництвом пишуть статті та публікують їх у фахових вітчизняних і міжнародних виданнях. Так, разом з викладачами кафедри менеджменту к.е.н. Бившевою Л.О. та ас. Кондратенко. ст. гр. М-19маг Коваленченко А.О. були надруковані 2 статті у фахових виданнях «Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності промислового підприємства» та «Features and Principles of Formation of Marketing Strategies in the Activity of Agricultural Enterprises of Ukraine». Крім того, студентом групи Мн-18-1зм Яцишиним Р. під керівництвом к.е.н. Бившевої Л.О. та к.е.н. Волошиної О.О. була надрукована фахова стаття «Психологічні аспекти розвитку креативних здібностей студентів на заняттях з менеджменту»

Викладач Шашко В.О. займається науковою роботою зі ст. гр. М-20 маг Бергій А., результатом якої стали тези доповідей  «Застосування коуч-менеджменту як сучасного підходу до управління організаціями // Eurasian scientific congress» (Іспанія). Також здобувачі вищої освіти долучаються до виконання науково-дослідних тем кафедри. До переліку виконаних НДР за участю здобувачів ОП, які отримали підтримку стейкхолдерів, належить дослідження Стратегічні імперативи менеджменту: сучасні тренди та напрями трансформації (ДК-05-2020), науковий керівник Шевченко О.О., д.е.н., професор кафедри Менеджмент. Звіти про результати наукової роботи студентів кафедри «Менеджмент» кожного кварталу задаються до відділу науково-дослідної роботи ДДМА.

Викладачі кафедри «Менеджмент», на чолі з головою секції «Менеджмент та маркетинг» Мироненко Є.В., приймають активну участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції «ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», яка проводиться у вигляді засідань і дискусій про сучасні проблеми машинобудування і металообробки, надійності та якості технологічних систем. Розглядаються проблеми інженерної освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації, менеджменту та маркетингу.


Чисельність студентів, що працюють за програмою обдарованої молоді:

2019 р. - 9 студентів

2020 р. - 10 студентів

2021 р. - 8 студентів

2022 р. - 11 студентів

2023 р. - 10 студентів

2024 р. - 10 студентів



Результати наукової роботи здобувачів