ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Бакалавр з маркетингу


075 «МАРКЕТИНГ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МАРКЕТИНГ»

Гарант програми – Бурцева Олена Єгорівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Кафедра менеджменту

Web: Кафедра менеджменту

E-mail: menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Програма «Маркетинг»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр маркетингу

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спрямована на підготовку висококваліфікованих бакалаврів маркетингу, формування фундаментальних та професійних компетенцій, необхідних для реалізації ефективної маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності, які діють на ринку споживчих товарів і послуг, а також на промисловому ринку.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програмаспрямована на глибоку спеціальну підготовку менеджерів, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери.


Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2023
Навчальний план заочної форми навчання 2023

Назва освітнього
компонента

Сілабуси

ОЗП 1.Іноземна мова

Іноземна мова

ОЗП 2. Управління освітнім процесом

Управління освітнім процесом

ОЗП 3. Історія України та української культури

Історія України та української культури

ОЗП 4. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОЗП 5 Філософія

Філософія

ОЗП 6 Вища математика

Вища математика

ОЗП 7 Моделювання та прогнозування в маркетингу

Моделювання та прогнозування в маркетингу

ОЗП 8 Новітні інформаційні технології

Новітні інформаційні технології

ОЗП 9 Політична економія

Політична економія

ОЗП 10 Мікро та макроекономіка

Мікро та макроекономіка

ОЗП 11 Психологія

Психологія

ОЗП 12 Правознавство

Правознавство

ОЗП 13 Теорія організацій

Теорія організацій

ОПП 1 Аналіз ринкової кон’юнктури

Аналіз ринкової кон’юнктури

ОПП 2 Інформаційні системи і технології у маркетингу

Інформаційні системи і технології у маркетингу

ОПП 3 Економіка підприємства

Економіка підприємства

ОПП 4 Менеджмент

Менеджмент

ОПП 5 Тренінг з організації командної взаємодії

Тренінг з організації командної взаємодії

ОПП 6 Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

ОПП 7 Фінанси

Фінанси

ОПП 8.1 Маркетинг (розділ 1)

Маркетинг (розділ 1)

ОПП 8.2 Маркетинг (розділ 2)

Маркетинг (розділ 2)

ОПП 8.3 Курсова робота «Маркетинг»

Курсова робота «Маркетинг»

ОПП 9 Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження

ОПП 10 Маркетингова товарна політика

Маркетингова товарна політика

ОПП 11 Організація підприємницької діяльності

Організація підприємницької діяльності

ОПП 12 Маркетинг промислового виробництва

Маркетинг промислового виробництва

ОПП 12.1 Курсова робота Маркетинг промислового виробництва

Курсова робота Маркетинг промислового виробництва

ОПП 13 Маркетинг персоналу та HR-брендинг

Маркетинг персоналу та HR-брендинг

ОПП 14 Логістика

Логістика

ОПП 15 Маркетингова політика комунікацій

Маркетингова політика комунікацій

ОПП 16 Маркетингова цінова політика

Маркетингова цінова політика

ОПП 17 Маркетингова політика розподілу

Маркетингова політика розподілу

ОПП 18 Поведінка споживачів

Поведінка споживачів

ПрП 1 Навчальна практика «Вступ до фаху»

Навчальна практика «Вступ до фаху»

ПрП 2 Виробнича практика (ознайомча)

Виробнича практика (ознайомча)

ПрП 3 Виробнича практика (маркетингова)

Виробнича практика (маркетингова)

ПрП 4 Переддипломна практика

Переддипломна практика

А 1 Кваліфікаційна робота бакалавра

Кваліфікаційна робота бакалавра

ВЗП 1 Конституційне право

Конституційне право

ВЗП 2 Основи адміністративного права

Основи адміністративного права

ВЗП 3 Договірне право

Договірне право

ВЗП 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

ВЗП 5 Логіка та критичне мислення

Логіка та критичне мислення

ВЗП 6 Політологія

Політологія

ВЗП 7 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

ВЗП 8 Соціологія

Соціологія

ВЗП 9 Соціальний маркетинг

Соціальний маркетинг

ВЗП 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

ВЗП 11 Риторика та ораторське мистецтво

Риторика та ораторське мистецтво

ВЗП 12 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

ВЗП 13 Ділове листування іноземною мовою

Ділове листування іноземною мовою

ВЗП 14 Дисципліни з інших ОПП ДДМА

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

ВПП 1 Статистика

Статистика

ВПП 2 Культура ведення бізнесу

Культура ведення бізнесу

ВПП 3 Гроші та кредит

Гроші та кредит

ВПП 4 Контролінг маркетингу

Контролінг маркетингу

ВПП 5 Ризикологія

Ризикологія

ВПП 6 Електрона комерція

Електрона комерція

ВПП 7 Інфраструктура товарного ринку

Інфраструктура товарного ринку

ВПП 8 Маркетинг інновацій

Маркетинг інновацій

ВПП 9 Теорія проектного аналізу

Теорія проектного аналізу

ВПП 10 Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств

Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств

ВПП 11 Корпоративна соціальна відповідальність

Корпоративна соціальна відповідальність

ВПП 12 Іміджмейкінг

Іміджмейкінг

ВПП 13 Маркетинг послуг

Маркетинг послуг

ВПП 14 Управління продажами та мерчендайзинг

Управління продажами та мерчендайзинг

ВПП 15 Рекламна діяльність

Рекламна діяльність

ВПП 16 Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама та зв'язки з громадськістю

ВПП 17 Бізнес айдентика

Бізнес айдентика

ВПП 18 Основи конкурентоспроможності

Основи конкурентоспроможності

ВПП 19 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ВПП 20 Маркетинг технологій

Маркетинг технологій

ВПП 21 Працевлаштування та ділова кар'єра

Працевлаштування та ділова кар'єра

ВПП 22 Дисципліни з інших ОПП ДДМА

Дисципліни з інших ОПП ДДМА


Звіт самоаналізу 075 бакалавр


Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Маркетинг»


ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ


ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ ПРО МАРКЕТИНГ


БЛОГИ З МАРКЕТИНГУ