ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

БАКАЛАВР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ


281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському рівні)

«Публічне управління та адміністрування»

Гарант програми – Шевченко Олена Олександрівна,
Доктор економічних наук,
Професор
Професор кафедри «Менеджмент»
Факультет економіки та менеджменту


Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Програма 281 Публічне управління та адміністрування
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Навчальний план 281 бакалавр денне
Навчальний план 281 бакалавр заочне

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні здійснюється з 2019 року. Перший проект ОПП на основі Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р., № 1172, було розроблено у 2019 році. Освітньо-професійна програма була розроблена проектною групою на підставі ретельного аналізу щодо потреб Донецького регіону у підготовці кадрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з урахуванням потреб стейкхолдерів. ОПП щорічно переглядалася з урахуванням потреб стейкхолдерів, як внутрішніх, так і зовнішніх (як результат опитування, залучення до рецензування, участі в робочих групах тощо). Проект ОПП «Публічне управління та адміністрування» (2023-2024 н.р.) було переглянуто відповідно до Стандарту вищої освіти України, за підсумками оприлюднення та з урахуванням пропозицій та побажань стейкхолдерів, академічної спільноти та здобувачів освіти переглянуто і узгоджено на засіданні робочої групи спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (протокол № 4 від 02.03.2023р.), розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №16 від 21.03.2023р.), розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради ФЕМ (протокол №7-03/23 від 27.03.2023р.). ОПП затверджено на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 30.03.2023 р.). Відповідно до Положення про порядок розроблення та реалізації освітніх програм Донбаської державної машинобудівної академії ОПП «Публічне управління та адміністрування» переглядається регулярно, але не рідше ніж на 3 роки. В разі потреби перезатверджується. Оновлені освітні програми є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДДМА, та обов’язково оприлюднюються на офіційному сайті ДДМА. До розроблення ОПП «Публічне управління та адміністрування» була залучена робоча група у складі: науково-педагогічних працівників за фахом, здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів.


Мета освітньої програми

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів державного управління й місцевого самоврядування і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Цілі навчання

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності


Програмні результати навчання

ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

ПРН 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.

ПРН 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.

ПРН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.

ПРН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.

ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.

ПРН 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.

ПРН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

ПРН 9. Знати основи електронного урядування.

ПРН 10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.

ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

ПРН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.

ПРН 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.

ПРН 14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

ПРН 15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.

ПРН 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

ПРН 17. Вміти застосовувати методи аналізу та оцінювання показників розвитку об’єкту управління, проектів та програм розвитку в сфері публічного управління та адміністрування.

ПРН 18. Виробляти пропозиції щодо планування розвитку органів місцевого самоврядування, визначати їх взаємовідносини, повноваження та фінансове забезпечення


Перелік компонент ОП

Код

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів

1.1 Цикл загальної підготовки»

ОЗП 1

Іноземна мова

14,0

ОЗП 2

Історія України та української культури

6,0

ОЗП 3

Вища та прикладна математика

6,0

ОЗП 4

Теоретичні моделі соціально-економічних процесів

5,0

ОЗП 5

Економіка публічного сектору

4,0

ОЗП 6

Управління освітнім процесом

2,0

ОЗП 7

Філософія

3,0

ОЗП 8

Теорія держави та права

5,0

ОЗП 9

Муніципальна економіка

5,0

ОЗП 10

Статистика

4,0

ОЗП 11

Українська мова за професійним спрямуванням

3,0

ОЗП 12

Соціологія

3,0

ОЗП 13

Економіка праці та соціально-трудові відносини

4,0

ОЗП 14

Політологія

3,0

ОЗП 15

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3,0

ОЗП 16

Основи наукових досліджень у професійній сфері

3,0

1.2. Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Системи електронного документообігу

4,0

ОПП 2

Конституційне право

4,0

ОПП 3

Бюджетування у публічній сфері

5,0

ОПП 3.1

Бюджетування у публічній сфері (курсова робота)

1,0

ОПП 4

Менеджмент

6,0

ОПП 5

Макроекономічне оцінювання публічних управлінських рішень

4,0

ОПП 6

Публічне управління

4,0

ОПП 7

Адміністративне право

5,0

ОПП 8

Облік у бюджетних установах

4,0

ОПП 9

Міжпредметний тренінг

3,0

ОПП 10

Теорія державного управління

6,0

ОПП 11

Методи прийняття управлінських рішень в публічній сфері

3,0

ОПП 12

Місцеве самоврядування

4,0

ОПП 13

Законодавство у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

3,0

ОПП 14

Комунікації в публічному управлінні

3,0

ОПП 15

Моделювання і контроль адміністративних процесів

3,0

ОПП 16

Соціальні технології в публічному управлінні

3,0

ОПП 17

Управління проектами в публічній сфері

5,0

ОПП 17.1

Управління проектами в публічній сфері (курсова робота)

1,0

ОПП 18

Електронне урядування

4,0

ОПП 19

Адміністрування публічних послуг

3,0

ОПП 20

Методи аналізу та оцінювання програм у сфері публічного управління

5,0

1.3. Практична підготовка

ПрП 1

Навчальна практика «Вступ до фаху»

3,0

ПрП 2

Виробнича практика (ознайомча)

3,0

ПрП 3

Виробнича практика (управлінська)

3,0

ПрП 4

Переддипломна практика

6,0

1.4. Атестація

А 1

Кваліфікаційний екзамен

3,0

А 2

Кваліфікаційна робота бакалавра

6,0

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180,0

Вибіркові компоненти ОП

2.1. Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Поведінкова економіка

4,0

ВЗП 2

Громадські організації
Дисципліни з інших ОП

ВЗП 3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0

ВЗП 8

Виборче право
Дисципліни з інших ОП

ВЗП 3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0

ВЗП 4

Лідерство і самоорганізація у публічній сфері
Дисципліни з інших ОП

ВЗП 3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0

ВЗП 5

Цифрова держава та DATA-менеджмент
Дисципліни з інших ОП

ВЗП 6

Ділове листування англійською мовою

4,0

ВЗП 7

Розв’язання конфліктів у сфері публічного управління

Дисципліни з інших ОП

2.2. Цикл професійної підготовки

ВПП 1

Мезоекономіка

4,0

ВПП 2

Міжнародні організації в публічному управлінні національною економікою

Дисципліни з інших ОП

ВПП 3

Публічні фінанси

6,0

ВПП 4

Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад

Дисципліни з інших ОП

ВПП 5

Бюджетна політика та фіскальна децентралізація

4,0

ВПП 6

Політика управління публічними майновими ресурсами

Дисципліни з інших ОП

ВПП 7

Політика в сфері освіти, культури, молоді і спорту

4,0

ВПП 8

Політика держави в сфері релігії та міжнаціональних відносин

Дисципліни з інших ОП

ВПП 9

Територіальний маркетинг

6,0

ВПП 10

Антикорупційна політика

Дисципліни з інших ОП

ВПП 11

Політика інклюзивного розвитку

4,0

ВПП 12

Управлінський облік та аналіз

ВПП 13

Стратегічне управління та управління змінами

Дисципліни з інших ОП

ВПП 14

Тренінг «Організація стартапу»

6,0

ВПП 15

Планування та прогнозування у сфері публічного управління

Дисципліни з інших ОП

ВПП 16

Планування розвитку територіальної громади

6,0

ВПП 17

Політика в сфері соціального захисту та соціального забезпечення

ВПП 18

Основи публічної служби

Дисципліни з інших ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

60,0

Загальний обсяг освітньої програми

240,0


Самоанализ ПУА баклавр 2022

Самоанализ ПУА баклавр 2023


ШКОЛА ЛІДЕРІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Друковані роботи студентів


КОРИСНА БІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Наукові фахові видання

Категорія «А»

Категорія «Б»

Scopus та Web of Science

Інформаційні ресурсиЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ