ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

БАКАЛАВР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ


281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському рівні)

«Публічне управління та адміністрування»

Гарант програми – Шевченко Олена Олександрівна,
Доктор економічних наук, доцент
Факультет економіки та менеджменту
Професор кафедри менеджменту


Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Програма 281 Публічне управління та адміністрування
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Навчальний план 281 бакалавр денне
Навчальний план 281 бакалавр заочне

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів державного управління й місцевого самоврядування і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Цілі навчання

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності


Програмні результати навчання

ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

ПРН 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.

ПРН 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.

ПРН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.

ПРН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.

ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.

ПРН 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.

ПРН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

ПРН 9. Знати основи електронного урядування.

ПРН 10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.

ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

ПРН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.

ПРН 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.

ПРН 14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

ПРН 15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.

ПРН 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

ПРН 17. Вміти застосовувати методи аналізу та оцінювання показників розвитку об’єкту управління, проектів та програм розвитку в сфері публічного управління та адміністрування.

ПРН 18. Виробляти пропозиції щодо планування розвитку органів місцевого самоврядування, визначати їх взаємовідносини, повноваження та фінансове забезпечення


Перелік компонент ОП

Код

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів

1.1 Цикл загальної підготовки»

ОК 1

Іноземна мова

14,0

ОК 2

Історія України та української культури

6,0

ОК 3

Вища та прикладна математика

6,0

ОК 4

Теоретичні моделі соціально-економічних процесів

5,0

ОК 5

Економіка публічного сектору

4,0

ОК 6

Управління освітнім процесом

2,0

ОК 7

Філософія

3,0

ОК 8

Теорія держави та права

5,0

ОК 9

Муніципальна економіка

5,0

ОК 10

Статистика

4,0

ОК 11

Українська мова за професійним спрямуванням

3,0

ОК 12

Соціологія

3,0

ОК 13

Економіка праці та соціально-трудові відносини

4,0

ОК 14

Політологія

3,0

ОК 15

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3,0

1.2. Цикл професійної підготовки

ОК 16

Системи електронного документообігу

4,0

ОК 17

Конституційне право

4,0

ОК 18

Бюджетування у публічній сфері

5,0

ОК 19

Менеджмент

6,0

ОК 20

Макроекономічне оцінювання публічних управлінських рішень

4,0

ОК 21

Публічне управління

4,0

ОК 22

Адміністративне право

5,0

ОК 23

Облік у бюджетних установах

4,0

ОК 24

Міжпредметний тренінг

3,0

ОК 25

Теорія державного управління

6,0

ОК 26

Бюджетування у публічній сфері (курсова робота)

1,0

ОК 27

Методи прийняття управлінських рішень в публічній сфері

5,0

ОК 28

Місцеве самоврядування

4,0

ОК 29

Законодавство у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

4,0

ОК 30

Комунікації в публічному управлінні

3,0

ОК 31

Моделювання і контроль адміністративних процесів

3,0

ОК 32

Соціальні технології в публічному управлінні

3,0

ОК 33

Управління проектами в публічній сфері

5,0

ОК 34

Управління проектами в публічній сфері (курсова робота)

1,0

ОК 35

Електронне урядування

4,0

ОК 36

Адміністрування публічних послуг

3,0

ОК 37

Методи аналізу та оцінювання програм у сфері публічного управління

5,0

1.3. Практична підготовка

ОК 38

Навчальна практика «Вступ до фаху»

3,0

ОК 39

Виробнича практика (ознайомча)

3,0

ОК 40

Виробнича практика (управлінська)

3,0

ОК 41

Переддипломна практика

6,0

1.4. Атестація

ОК 42

Атестаційний екзамен

3,0

ОК 43

Кваліфікаційна робота бакалавра

6,0

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180,0

Вибіркові компоненти ОП

2.1. Цикл загальної підготовки

ВК 1.1

Поведінкова економіка

4,0

ВК 1.2

Громадські організації

ВК 1.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 2.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0

ВК 2.2

Виборче право

ВК 2.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 3.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0

ВК 3.2

Лідерство і самоорганізація у публічній сфері

ВК 3.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 4.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0

ВК 4.2

Професійна етика у державній службі

ВК 4.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 5.1

Ділове листування англійською мовою

4,0

ВК 5.2

Розв’язання конфліктів у сфері публічного управління

ВК 5.3

Дисципліни з інших ОП

2.2. Цикл професійної підготовки

ВК 6.1

Мезоекономіка

4,0

ВК 6.2

Міжнародні організації в публічному управлінні національною економікою

ВК 6.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 7.1

Публічні фінанси

6,0

ВК 7.2

Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад

ВК 7.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 8.1

Бюджетна політика та фіскальна децентралізація

4,0

ВК 8.2

Політика управління публічними майновими ресурсами

ВК 8.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 9.1

Політика в сфері освіти, культури, молоді і спорту

4,0

ВК 9.2

Політика держави в сфері релігії та міжнаціональних відносин

ВК 9.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 10.1

Територіальний маркетинг

6,0

ВК 10.2

Антикорупційна політика

ВК 10.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 11.1

Політика інклюзивного розвитку

4,0

ВК 11.2

Управлінський облік та аналіз

ВК 11.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 12.1

Структурна та інноваційна політика

6,0

ВК 12.2

Планування та прогнозування у сфері публічного управління

ВК 12.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 13.1

Планування розвитку територіальної громади

6,0

ВК 13.2

Політика в сфері соціального захисту та соціального забезпечення

ВК 13.3

Дисципліни з інших ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

60,0

Загальний обсяг освітньої програми

240,0


Самоанализ ПУА баклавр 2022
ШКОЛА ЛІДЕРІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


КОРИСНА БІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Наукові фахові видання 

Категорія «А»

Банки і системи банку 

Інноваційний маркетинг 

Наука та інновації 

Науковий вісник Національного гірничого університету 

Проблеми і перспективи менеджменту 

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 

Marketing and management of innovations 

Категорія «Б»

Актуальні проблеми державного управління 

Аспекти публічного управління

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України 

Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління» 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Державне управління» 

Державне управління та місцеве самоврядування 

Державне управління: удосконалення та розвиток 

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління 

Ефективність державного управління 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 

Публічне адміністрування та національна безпека 

Публічне управління та митне адміністрування 

Публічне управління та регіональний розвиток 

Публічне управління і адміністрування в Україні 

Публічне урядування 


Scopus та Web of Science

Public Administration and Development (США) (Scopus Q2, Web of Science)

Administration & Society (США) (Scopus Q1)

Internet Policy Review (Німеччина) (Scopus Q1)

Administratie Si Management Public (Румунія) (Scopus Q1)

Periodica Polytechnica Social and Management Sciences (Угорщина) (Scopus Q2/Q3)

International Journal of Business Science and Applied Management (Велика Британія) (Scopus Q3)

Transylvanian Review of Administrative Sciences (Румунія) (Scopus Q3)

Halduskultuur (Естонія) (Scopus Q3)


Інформаційні ресурси

Президент України   

Національне агентство України з питань державної служби

Урядовий портал 

Міністерство соціальної політики України

Міністерство економіки України

Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України<

Український незалежний центр політичних досліджень

Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова

Сервер Верховної Ради України

Державна фінансова інспекція України

Рахункова палата України

Національний інститут стратегічних досліджень

Портал Центру політико-правових реформ

Інтернет-портал для управлінців

Світовий банк в Україні

«Мислене древо» – багатоцільовий український сайт для науки та освіти

Бібліотека ім. В.І. Вернадського.  

Бібліотека ім. В.Г. Короленко.  ЦІКАВИЙ ТА КОРИСНИЙ КІНОЗАЛ