ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Магістр з публічного управління та адміністрування


281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«Державна служба»

shubnaya_1.jpg

Гарант програми – Шубна Олена Василівна,

кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com

 

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Програма

«Державна служба 2019»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 міс.

Форма навчання

денна / заочна

Професійна кваліфікація

 • 1120 Вищі посадові особи державних органів влади (1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади; 1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади);
 • 1229 Керівники інших основних підрозділів (1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади; 1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади);
 • 2419 Професіонали у сфері державної служби

.

 

Освітньо-професійна програма «Державна служба» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань та умінь в області публічного управління та адміністрування, необхідних для розв’язання складних задач і проблем в професійній діяльності та в процесі навчання із застосуванням положень і методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів державного управління й місцевого самоврядування за невизначеності умов і необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог до державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти:

 • теорія державного управління та місцевого самоврядування;
 • механізми публічного управління та адміністрування в регуляторному та організаційному аспектах;
 • організація та надання адміністративних послуг
 •  

  Навчальні плани:

  Навчальний план денної форми навчання 2019

  Навчальний план заочої форми навчання 2019

  Компоненти програми:

  Каталог обов’язкових освітніх компонент

  ОК 1 Порівняльний аналіз систем  публічного управління

  ОК 2 Охорона праці в галузі та  цивільний захист

  ОК 3 Ділове та академічне письмо  англійською мовою

  ОК 4 Державна служба та служба  в органах місцевого самоврядування

  ОК 5 Бюджетування та проектне фінансування  у публічній сфері

  ОК 6 Курсова робота "Бюджетування та проектне фінансування  у публічній сфері"

  ОК 7 Адміністративна реформа та проблеми політики  місцевого самоврядування

  ОК 8 Інформаційні технології,  електронне урядування та електронна демократія

  ОК 9 Методи обґрунтування адміністративних рішень,  адміністративний та фінансовий аудит

  ОК 10 Курсова робота "Методи обґрунтування адміністративних рішень,  адміністративний та фінансовий аудит"

  ОК 11 Організація та технології надання публічних послуг

  ОК 12 Адміністративний менеджмент

  ОК 13а Переддипломна практика

  ОК 13б Адміністративно-управлінська практика

  ОК 14 Дипломне проектування

  ОК 15 Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи)

  Каталог вибіркових освітніх компонент:

  ВК 1.1 Державна і національна безпека

  ВК 1.2 Документування в адміністративній діяльності

  ВК 2.1 Правове забезпечення публічного управління

  ВК 2.2 Іноземна мова (розділ 1)

  ВК 3.1 Управління конфліктами в сфері надання адміністративних послуг

  ВК 3.2 Іноземна мова (розділ 2)

  ВК 4.1 Господарська діяльність в секторі публічного управління

  ВК 4.2 Облік у бюджетних установах

  ВК 5.1 Звітність бюджетних установ

  ВК 5.2 Галузева та регіональна політика держави

  ВК 6.1 Антикорупційна політика

  ВК 6.2 Самоменеджмент та особиста тактика державного службовця

   

  Програмні результати навчання

  Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть:

  ПРН1. Здатність ідентифікувати складові системи професійних етичних цінностей та установок, правових норм і використовувати їх в конкретних професійних ситуаціях, оцінювати власні дії; дискутувати щодо новітніх вимог до поведінки державного службовця в ході історичного процесу та з огляду на особливості внутрішньої структури суспільства.

  ПРН2. Здатність використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

  ПРН3 Здатність продемонструвати розуміння прийомів побудови комунікаційної стратегії і тактики, вміння застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти, наукову логіку у міжособистісному спілкуванні, демонстрації власних результатів, доведенні власної позиції; спроможність продемонструвати знання і розуміння крос-культурного контексту комунікацій та управління та адаптувати їх до ситуаційних умов професійної діяльності.

  ПРН4. Здатність продемонструвати зміст теоретичних концепцій та правового визначення змісту поняття «державна служба в Україні»; концептуальні засади правового статусу державного службовця; конституційні основи побудови системи органів державної влади і місцевого самоврядування; основні етапи проходження державної служби в Україні; вміти використовувати отримані знання щодо державної служби в Україні на практиці; користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх об'єднань із органами та посадовими особами публічної влади, а також щодо провадження та процедури розгляду питань в державних органах та органах місцевого самоврядування; аналізувати та коментувати нормативно-правові акти, які регламентують статус державного службовця, функціонування інститутів держави, організацію та діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування.

  ПРН5 Здатність ідентифікувати на основі системного, процесного та ситуаційного підходів, розуміння фундаментальних закономірностей соціально-економічного розвитку й поведінкової психології зміну чинників професійної діяльності, ситуації у професійній сфері, вплив чинників макро-, мікро- та внутрішнього середовища на ухвалення і виконання адміністративних рішень і реалізацію публічних проектів, визначати стратегію професійної поведінки.

  ПРН6. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння функціонування національного та територіальних соціально-економічних комплексів, механізмів здійснення реформи децентралізації, механізмів розробки і реалізації секторальної політики на державному та місцевому рівнях.

  ПРН7. Здатність продемонструвати розуміння сутності та релевантності, навички застосування методів аналізу, обґрунтування рішень, адміністративного та фінансового аудиту, вміння адаптувати методи та методики науково-аналітичного забезпечення інших наук для розв’язання професійних в сфері публічного управління та адміністрування.

  ПРН8. Здатність планувати, організовувати, контролювати та оцінювати здійснення управлінських та адміністративних процесів, надання публічних послуг, створення і виконання проектів у публічній сфері, в т.ч. планувати та організовувати розпорядницьку і виконавчу діяльність, їх правове, економічне та фінансове забезпечення, модифікувати порядок реалізації проектних заходів залежно від зміни умов діяльності й  аргументувати свій вибір; розробляти й обґрунтовувати інноваційні рішення у сфері публічно управлінської діяльності.

  ПРН9. Здатність створювати моделі, схеми явищ і процесів у публічному управлінні та адмініструванні, застосовувати методологію проектування і впровадження інформаційних систем та окремих елементів їх архітектури, використовувати засоби організації електронного документообігу, оцінювати функціонал електронних сервісів публічного управління та адміністрування.

  ПРН10. Здатність самостійно здійснювати пошуково-аналітичну інформаційну діяльність з використанням джерел офіційної статистики, правових актів, міжнародних баз статистичної інформації тощо; використовувати новітні програмні та апаратні засоби, інформаційні системи для виконання професійних дій, в т.ч. для ведення баз даних, надання адміністративних послуг в електронному режимі.

  ПРН11. Здатність продемонструвати знання та розуміння загальної та спеціальної економічної термінології, здатність до критичного осмислення механізмів здійснення господарської діяльності суб’єктами публічного управління й організації соціально-трудових відносин, здійснення обліку цієї діяльності

  ПРН12. Здатність до формування особистої тактики поведінки у спілкуванні із колегами та із громадянами, знання принципів та механізмів реалізації антикорупційної політики в загальних термінах та в розрізі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, складання антикорупційних програм на основі правових норм  країни, щодо протидії корупції, та технологій врегулювання конфлікту інтересів.

  ПРН13. Здатність продемонструвати вправність у володінні основною термінологією та стилістичними засобами писемного мовлення іноземною та українською мовою, зокрема, в оформленні ділових документів.

  ПРН 14. Здатність продемонструвати розуміння правових, передусім, конституційних засад публічного управління та місцевого самоврядування.

  ПРН 15. Здатність продемонструвати розуміння передумов, принципів та механізмів забезпечення державної та національної безпеки.

  ПРН 16. Здатність продемонструвати знання змісту та навички здійснення обліку і складання звітності бюджетних установ.

  ПРН 17. Здатність здійснити структуризацію складної комплексної практичної проблеми у галузі публічного управління та адміністрування, самостійно обґрунтувати інноваційні шляхи її вирішення із застосуванням аналітичного інструментарію, письмово викласти отримані результати у вигляді кваліфікаційної роботи магістра із дотриманням принципів академічної сумлінності і доброчесності, здійснити їх презентацію та продемонструвати вміння професійно з точки зору знань та етики довести власну позицію під час її захисту.

   

  Кадрове забезпечення реалізації програми

  Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми