ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту


ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ


Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

 • інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;
 • залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно-правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».


ОПП «МАРКЕТИНГ»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється з 2019 року.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг надана наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2019 № 969-л.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг надана наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 № 2674-л.

Проєкт ОПП «Маркетинг» (2020-2021 н.р.) було переглянуто відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р., № 960, і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи спеціальності 075 Маркетинг (протокол № 1 від 21.04.2020р.).

Проєкти освітніх програм


Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм: menegment2426@gmail.com

Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» (освітній рівень бакалавр)


Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» (освітній рівень магістр)


ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється з 2000 року.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за початковим рівнем вищої освіти спеціальності 073 Мнеджмент надана наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2019 № 969-л.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент надана наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1935-л.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент надана наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1935-л.

Освітньо-професійну програму розроблено проектною групою на підставі ретельного аналізу потреб Донецького регіону у підготовці кадрів за спеціальністю «Менеджмент».

Проєкти освітніх програм


Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» (початковий рівень (короткий цикл)


Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітній рівень бакалавр)


Рецензії та листи відгуки від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітній рівень магістр)


Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм: menegment2426@gmail.com

Проєкт ОПП «Менеджмент» (освітній рівень «бакалавр», «магістр») розглянуто на засіданні кафедри менеджменту (протокол №23 від 05.05.2020р.). Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб. ОПП затверджено на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28.05.2020 р.).

Відповідно до Положення про порядок розроблення та реалізації освітніх програм Донбаської державної машинобудівної академії ОП «Маркетинг» та ОП «Менеджмент» переглядаються регулярно, але не рідше ніж на 3 роки.


ОПП «Публічне управління та адміністрування»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні здійснюється з 2019 року. Перший проект ОПП на основі Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р., № 1172, було розроблено у 2019 році. Освітньо-професійна програма була розроблена проектною групою на підставі ретельного аналізу щодо потреб Донецького регіону у підготовці кадрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з урахуванням потреб стейкхолдерів. ОПП щорічно переглядалася з урахуванням потреб стейкхолдерів, як внутрішніх, так і зовнішніх (як результат опитування, залучення до рецензування, участі в робочих групах тощо). Проект ОПП «Публічне управління та адміністрування» (2023-2024 н.р.) було переглянуто відповідно до Стандарту вищої освіти України, за підсумками оприлюднення та з урахуванням пропозицій та побажань стейкхолдерів, академічної спільноти та здобувачів освіти переглянуто і узгоджено на засіданні робочої групи спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (протокол № 4 від 02.03.2023р.), розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №16 від 21.03.2023р.), розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради ФЕМ (протокол №7-03/23 від 27.03.2023р.). ОПП затверджено на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 30.03.2023 р.). Відповідно до Положення про порядок розроблення та реалізації освітніх програм Донбаської державної машинобудівної академії ОПП «Публічне управління та адміністрування» переглядається регулярно, але не рідше ніж на 3 роки. В разі потреби перезатверджується. Оновлені освітні програми є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДДМА, та обов’язково оприлюднюються на офіційному сайті ДДМА. До розроблення ОПП «Публічне управління та адміністрування» була залучена робоча група у складі: науково-педагогічних працівників за фахом, здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів.

Рецензії та листи-відгуки від стейкхолдерів на ОПП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітній рівень бакалавр)