ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

««ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Гарант програми – Борисова Світлана Євгеніївна,

доктор економічних наук, доцент професор кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, та комерційна діяльність» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування підриємницьких, торговельних та біржових структур та вирішення теоретичних та практичних завдань аналітичного, управлінського та прикладного характеру; здатних використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати організаційно-економічні, управлінські та наукові задачі та проводити науковий пошук у сфері підприємництва та комерційної діяльності.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи оцінювання ринкових можливостей, обгрунтування створення підприємства та управління його ефективною діяльністю, застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування конкурентоспроможної тактики та стратегії підриємницьких, торговельних та біржових структур.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність

• Методологія та організація наукових досліджень

• Охорона праці в галузі

• Цивільний захист

• Моделювання та управління бізнес-процесами

• Глобальна економіка

• Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

• Бізнес-планування та контролінг підприємницької діяльності

• Антикризове управління в бізнесі

• Фінансовий менеджмент суб’єктів підприємництва

• Фінансовий менеджмент суб’єктів підприємництва (курс. робота)

• Управління фінансово-економічним потенціалом підприємства

• Економіка і організація біржової торгівлі

• Технологія управління торговельною діяльністю

• Оподаткування суб’єктів підприємництва

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Психологія управління

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Управління підприємницькими ризиками

• Інноваційне підприємництво

• Інвестиційний менеджмент

• Startup: теорія та практика

• Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово- облікової інформації (Project Expert 7 Tutorial)

• Стратегічний маркетинг

• Біржовий ринок

• Економіка і організація біржової торговлі

• Міжнародна торгівля

• Торговельна логістика

• Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації (Project Expert 7 Tutorial)

• Переддипломна практика

• Виконання магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо управління підприємницькою діяльністю, а саме: застосування норм підприємницького права; знання і проведення бізнес-діагностики; володіння навичками здійснення інноваційного бізнесу і здійснення комплексного управління підприємством з використанням сучасних інформаційних технологій; застосування знань з управління бізнес-процесами, бізнес-проектами, вартістю бізнесу та його економічною безпекою; володіння start-up технологією; адміністрування підприємницької діяльності; управління інвестиційним портфелем та комерційною діяльністю підприємства; управління знаннями на підприємстві та особистісним розвитком.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних функціональних підрозділах підприємств (організацій. установ) усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організацій та установ; підрозділах органів державного та муніципального управління; можуть працювати керівниками та помічниками керівників підприємств, фахівцями та консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та біржової діяльності.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

Керівник підприємств, установ, організацій: керівник підприємств, установ, організацій (директор), керівник різних основних підрозділів (начальник), керівник функціональних підрозділів (начальник), керівник проектів та програм, керівник інших функціональних підрозділів, керівник малих підприємств (директор), фахівець з ефективності господарської діяльності; професіонал з торгівлі цінними паперами; викладач вищих навчальних закладів.

Економіст з аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт). Економіст по договірній і претензійній роботі. Економіст по матеріально-технічному постачанню. Економіст по фінансовій роботи. Економічний радник; Фахівець по управлінню проектами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; Дилери (біржові торговці за свій рахунок). Агенти з торгівлі майном.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• відтворювати розуміння сутності процесу розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами.

• впорядковувати базові уявлення про формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знання щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику.

• приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням, суспільних, державних та виробничих інтересів.

• відтворювати логіку діяльності за фахом, будувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування, контролінгу, управління та аналізу, планувати і прогнозувати фінансовий розвиток підприємства

• володіти методами обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

• знати нормативно-правове забезпечення діяльності за фахом і застосовувати на практиці, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання;

• володіти сучасною комп’ютерною технікою, практичні навичками щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації.

• оцінювати зміни підприємницького середовища та генерувати нові ідеї у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; створювати та управляти діяльністю власного бізнесу; визначати та використовувати економічні показники для обґрунтування рішень у професійній сфері;

• формувати ефективні бізнес-комунікації з контрагентами в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

• володіти методами розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій з різним ступенем невизначеності та ризику.

• збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансового обґрунтування здійснення торговельних операцій, демонструвати розуміння з основних положень та концепцій фінансового менеджменту бізнес-процесів, антикризового управління в бізнесі й методів управління підприємницькими ризиками, визначати стратегію і тактику діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій, способи управління та оцінки вартості підприємств, застосовувати сучасні методології торговельної логістики.