ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
.jpg

Гарант програми – Борисова Світлана Євгенівна,

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма Освітньо-професійна програма
Концепція стратегічного розвитку ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 2020-2025 рр.
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Форма навчання денна / заочна
Тривалість програми,
навчальні плани
денна – 1 рік 4 міс.(навчальний план);
заочна – 1 рік 4 міс.(навчальний план )
Кваліфікація Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, затребуваних на ринку праці, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є акцент, спрямований на адаптацію та впровадження в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного підходу як одного із факторів формування загальних та спеціальних компетентностей майбутніх магістрів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Програма забезпечує студентоцентрований підхід, що дозволяє розкрити особистий потенціал, забезпечити розвиток освітньої траєкторії здобувача.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації зроблено на підготовці фахівців високого рівня в професійній сфері організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС Силабус
Обов’язкові компоненти ОП (ОК)
ОК 1 Глобальна економіка 3,0 ОК1. Силабус-Глобальна економіка
ОК 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою 3,0 ОК2 Силабус-Ділове та академічне_письмо
ОК 3 Методологія та організація наукових досліджень 3,0 ОК3. Cилабус-МОНД
ОК 4 Технології soft skills 3,0 ОК4. РП Технології soft skills
ОК 5 Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 5,0 ОК5 Силабус-Фін. менеджмент у сфері бізнесу
ОК 6 Бізнес-діагностика та управління бізнес-діяльністю 5,0 ОК6 Силабус, Бізнес-діагностика та управління бізнес-діяльністю
ОК 7 Біржовий менеджмент 3,0 ОК7.Силабус-Біржовий менеджмент
ОК 8 Технологія управління торговельною діяльністю 4,0 ОК8. РП Технологія управл торг діяльністю
ОК 9 Інноваційне підприємництво 4,0 ОК9. РП Інноваційне підприємництво
ОК 10 Курсова робота "Бізнес-діагностика та управління бізнес-діяльністю" 1,0 ОК10. МР КР Бізнес-діагностика та упр. бізне-діялн.
ОК 11 Виробнича практика 3,0 ОК11. РП Виробнича практика
ОК 12 Переддипломна практика 6,0 ОК12. РП Переддипл. практика
ОК 13 Кваліфікаційна робота магістра 24,0 ОК13. МР Кваліф. робота маістра
Загальний обсяг обов’язкових компонент 67,0
Вибіркові компоненти ОП (ВК)
ВK 1 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0 3,0 ВК1 Силабус-Охорона праці в галузі
ВK 2 Технологія працевлаштування і професійний розвиток 3,0ВК2 Силабус Технологія працевлаштування
ВK 3 Психологія лідерства та професійної успішності 3,0 ВК4 Силабус-Психологія лідерства та професійної успішності
ВK 4 Дисципліни з інших ОП ДДМА (загальної підготовки) 3,0 http://www.dgma.donetsk.ua/uvk-menedzhment.html
http://www.dgma.donetsk.ua/magistr-z-ekonomiki-ta-organizatsiyi-sotsialnogo-zabezpechennya.html
ВK 5 Санація та реструктуризація підприємства 4,0 20,0 ВК5 Силабус-Санация та реструктуризація
ВK 6 Startup: теорія і практика 4,0ВК 6 - Cилабус - Startup_теорія і практика
ВK 7 Податковий консалтинг в бізнесі 4,0 ВК7 Силабус-Податковий консалтинг
ВK 8 Антикризове управління бізнесом 4,0 ВК8 Силабус-Антикризове управління бізнесом
ВK 9 Управління підприємницькими ризиками 4,0 ВК9 Силабус-Управління підприємницькими ризиками
ВK 10 Контролінг в системі управління підприємством 4,0 ВК10 Силабус-Контролінг в системі управління підприємством
ВK 11 Інвестиційний менеджмент 4,0 ВК11 Силабус-Інвестиційний менеджмент
ВK 12 Стратегія торговельного менеджменту 4,0 ВК12. РП Стратегія торговельного менеджменту
ВK 13 Електронний бізнес та E-комерція 4,0 ВК13 Силабус-Електронний бізнес та Е-комерція
ВK 14 Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації суб'єктів підприємництва 4,0 ВК14 Силабус-УКСОФОІСП
ВK 15 Дисципліни з інших ОП ДДМА (професійної підготовки) 4,0 http://www.dgma.donetsk.ua/uvk-menedzhment.html
http://www.dgma.donetsk.ua/magistr-z-ekonomiki-ta-organizatsiyi-sotsialnogo-zabezpechennya.html
Загальний обсяг вибіркових компонент 23,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (промислові підприємства, державні організації, підприємства торгівельної діяльності, науково-дослідні організації, страхові, інвестиційні компанії, вищі навчальні заклади тощо), в яких випускники можуть працювати фахівцями з ефективності підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також займати посади викладача вищих навчальних закладів та науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та заступника керівника підприємства, установи та організації.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» придатні до працевлаштування за професіями:

img_1.jpg

- згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

- керівники підприємств, установ та організацій;

- керівники виробничих підрозділів (в оптовій та роздрібній торгівлі, у комерційному обслуговуванні, побутовому обслуговуванні, з реклами та зв'язків з громадськістю, керівники підрозділів матеріально-технічного постачання);

- керівники малих підприємств (в промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, на транспорті, у складському господарстві та зв'язку, в комерційному обслуговуванні, побутовому обслуговуванні);

- менеджери (управителі) (у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті, в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі, роздрібній торгівлі, побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті, роздрібній торгівлі продовольчими товарами, у сфері оренди машин та устаткування, сфері надання інформації, з дослідження ринку та, вивчення суспільної думки, питань комерційної, діяльності та управління, реклами, у соціальній сфері, систем якості, у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності);

- дилери (біржові торговці) та брокери (посередники).

- згідно з чинною редакцією International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

- керівники (керуючі директори і управлінці, адміністративні та комерційні менеджери, бізнес-послуги та адміністративні менеджери, менеджери з продажу, маркетингу та розвитку, керівники служб інформаційно-комунікаційних технологій, професійні менеджери послуг, менеджери з роздрібної та оптової торгівлі);

- фахівці (адміністрування, з продажу, маркетингу та зв'язків з громадськістю);

- техніки та молодші фахівці (агенти з продажу та закупівель та брокери, агенти з бізнес-послуг).

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

img_2.jpg

ПРН 1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.
ПРН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.
ПРН 3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.
ПРН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.
ПРН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.
ПРН 7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ПРН 8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
ПРН 9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.
ПРН 10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків.
ПРН 11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
ПРН 12. Вміти здійснювати моніторинг і володіти інструментами бізнес-діагностики у сфері управління бізнесом, а також надавати й обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
ПРН 13. Вміти при виконанні завдань в професійній сфері застосувати універсальні надпрофесійні навички успішної участі у робочому процесі, зокрема командному, а також успішно соціалізуватися.
ПРН 14. Володіти методами та інструментарієм для здійснення моніторингу ринкових чинників та вміти визначати їх вплив на підприємницьку, торговельну та біржову діяльність в умовах глобалізаційних процесів сучасності.
ПРН 15. Вміти розробляти і надавати рекомендації щодо діагностики, організації та управління підприємницькою й торгівельною діяльністю та володіти технологіями управління біржовими операціями.
ПРН 16. Вміти опрацьовувати наукову інформацію, аналізувати й узагальнювати її, проводити наукові дослідження з використанням новітніх методів наукових досліджень та методології теоретичних та аналітичних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності, зокрема засобів ділового та академічного володіння іноземною мовою.
ПРН 17. Вміти продемонструвати знання і розуміння основ й технології управління торговельною діяльністю та визначати стратегію торговельного менеджменту.

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ТА БІБЛІОТЕКИ

WEB – сайти:

img_3.png

Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу:http://www.president.gov.ua/
• Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу:http://rada.gov.ua/
• Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
• Офіційний Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/
• Офіційний сайт державний комітет статистики України. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/
• Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – Peжим доступу:http://sfs.gov.ua/
• Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу:https://www.worldbank.org/
• Офіційний сайт Асоціації українських банків. – Режим доступу:https://aub.org.ua/
• Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу:https://mof.gov.ua
• Новинний портал Ліга. Бізнес. – Peжим доступу:https://biz.liga.net/
• Інформаційний портал Ліга: Закон. – Peжим доступу:https://ligazakon.net/
• Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ. – Peжим доступу:http://www.lbi.ua/
• Cambridge University Press. – Peжим доступу:https://www.cambridge.org/core
• Архивні колекції журналів. – Peжим доступу:https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?subject=economics-econometrics-and-finance ,https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?subject=business-management-and-accounting

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ

img_4.jpg

Економічний науково-практичний журнал «Підприємництво та інновації». – Режим доступу:http://www.ei-journal.in.ua/
• Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». – Режим доступу:http://pgp-journal.kiev.ua/
• Науковий журнал «Economics, Entrepreneurship, Management». – Режим доступу:http://science.lpnu.ua/uk/eem
• Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Режим доступу:http://science.lpnu.ua/uk/smeu
• Збірник наукових праць «Економіка та підприємництво». – Режим доступу:https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/ekon_pidpr/
• Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України». Режим доступу:http://sedu.kneu.edu.ua/
• Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». – Режим доступу:http://pgp-journal.kiev.ua/
• Науковий журнал: «Бізнес інформ». – Режим доступу:https://www.business-inform.net/main/
• Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал. – Режим доступу: «Економіка. Фінанси. Право»:http://efp.in.ua/uk
• Науковий журнал: «Економіка і прогнозування». – Режим доступу:http://eip.org.ua/
• Збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво». – Режим доступу:https://ndippp.gov.ua/content/
• Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». – Режим доступу:http://tr.knute.edu.ua/index.php?lang=uk
• Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – Режим доступу:http://www.investplan.com.ua/
• Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». – Режим доступу:http://zt.knute.edu.ua/index.php?lang=uk
• Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – Режим доступу:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/
• Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Режим доступу:http://www.market-infr.od.ua/uk/

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

img_5.jpg

• Електронна бібліотека України
• Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
• Репозитарій Центрально-українського національного технічного університету (категорія «Підприємництво»)
• Українська цифрова бібліотека (розділ «Економіка України»)
• Большая онлайн библиотека e-Reading (розділ «Бізнес»)
• Мислене древо (Українські інформаційні ресурси для освіти і науки, напрямок наук «Економіка»)
• Электронная библиотека (розділ «Економіка»)
• Библиотека Воеводина (категория Предпринимательство)
• Административно-Управленческий Портал (категории: предпринимательство, бизнес, биржевое дело)
• Найбільша англомовна база безкоштовних цифрових книг «Internet Archive» (категорії: business, trade, exchange)

Додаткова інформація:

Кадрове забезпечення реалізації програми

Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми