ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти

««ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
.jpg

Гарант програми – Борисова Світлана Євгеніївна,

доктор економічних наук, доцент професор кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Тривалість програми денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-магістрів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; розв’язувати комплексні складні задачі і проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності та практики, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, розвиток методичного й інструментального апарату досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; оволодіння методами обґрунтування оптимальних рішень при розробці та реалізації економічної політики за невизначених умов і вимог.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є те, що вона забезпечує освітньо-професійну підготовку в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, підтримку магістрів у виконанні ними досліджень, що орієнтовані на отримання нових професійних та наукових знань теоретичного та/або прикладного характеру, вміння застосовувати творчий підхід при вирішенні конкретних завдань, пов'язаних з дослідженнями у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, створення передумов самостійної та командної роботи при виконанні професійних та наукових завдань, підготовку до захисту кваліфікаційної роботи магістра; здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що дає можливість самостійно та ефективно виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних завдань, прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи оцінювання ринкових можливостей, системи бізнес-планування та забезпечення діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування конкурентоспроможної тактики та стратегії діяльності підприємств (організацій, установ) із врахуванням галузевих та регіональних особливостей.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0
ОК 2. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 3,0
ОК 3. Основи наукових досліджень у професійній сфері 4,0
ОК 4. Фізичне виховання 3,0
ОК 5. Фінансовий менеджмент 5,0
ОК 6. Курсова робота «Фінансовий менеджмент» 1,5
ОК 7. Бізнес-планування та управління підприємницькою діяльністю 4,0
ОК 8. Біржовий менеджмент 5,0
ОК 9. Управління фінансовою санацією 6,0
ОК 10. Переддипломна практика 6,0
ОК 11. Виконання кваліфікаційної роботи магістра 21,0
ОК 12. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи магістра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 64,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Глобальна економіка 3,0
ВБ 1.2. Міжнародні фінансові стратегії економічного розвитку
ВБ 2.1. Інноваційне підприємництво 4,0
ВБ 2.2. STARTUP: теорія і практика
ВБ 3.1. Податковий консалтинг в бізнесі 5,0
ВБ 3.2. Антикризове фінансове управління
ВБ 4.1. Управління підприємницькими ризиками 5,0
ВБ 4.2. Контролінг та управління фінансами малого та середнього бізнесу
ВБ 5.1. Інвестиційний менеджмент 4,5
ВБ 5.2. Технологія управління торговельною діяльністю
ВБ 6.1. Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках 4,0
ВБ 6.2. Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 25,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо управління підприємницькою діяльністю й розвитком бізнесу суб’єктів господарювання, а саме: застосування норм підприємницького права; знання і проведення бізнес-діагностики; володіння навичками здійснення інноваційного бізнесу і здійснення комплексного управління підприємством з використанням сучасних інформаційних технологій; застосування знань з управління бізнес-процесами, бізнес-проектами, вартістю бізнесу та його економічною безпекою; володіння start-up технологією; адміністрування підприємницької діяльності; управління інвестиційним портфелем та комерційною діяльністю підприємства; управління знаннями на підприємстві та особистісним розвитком.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організацій та установ; підрозділах органів державного та муніципального управління. Випускники програми можуть працювати керівниками та помічниками керівників підприємств, фахівцями з ефективності підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та біржової діяльності.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): керівник підприємств, установ, організацій; керівник різних основних підрозділів; керівник функціональних підрозділів; керівник проектів та програм; керівник малих підприємств; фахівець з ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва; професіонал з торгівлі цінними паперами; викладач вищих навчальних закладів (асистент); науковий співробітник, науковий співробітник-консультант; економіст з аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт); економіст по договірній і претензійній роботі; економіст по матеріально-технічному постачанню; економіст по плануванню; економіст по фінансовій роботі; економічний радник; фахівець по управлінню проектами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; дилер (біржові торговці за свій рахунок); агент з торгівлі майном; технічні та торговельні представники.

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності; працювати автономно, в команді, в колективі та виявляти винахідливість; вміти професійно з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; володіти базовими знаннями з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, уміти критично мислити та синтезувати в професійних цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.

4. Усно використовувати іноземну мову в ході професійної або навчальної діяльності; просто і зв'язано висловлюватись на теми особистих інтересів або професійні теми; мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; використовувати діловий та публіцистичний стилі української мови; продемонструвати вправність у володінні іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру.

5. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп; мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

6. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності; демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

7. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність; демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати; самостійно проводити дослідження, приймати управлінські рішення, нести відповідальність за їх реалізацію, точність й коректність прийнятого рішення.

8. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; відтворювати логіку підприємницької та торговельної діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування, контролінгу, управління та аналізу на підприємстві.

9. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень; застосовувати знання в галузі мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей;

10. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності; вміти приймати науково обґрунтовані управлінські рішення щодо формування діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій в умова дисбалансів та невизначеності, зробити висновок щодо ефективності діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій та запропонувати план дій щодо удосконалення роботи суб’єктів підприємництва та торговельних організацій.

11. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків; планувати і прогнозувати фінансовий розвиток підприємства, зокрема, передбачати можливі підприємницькі ризики, враховуючи різноманітні чинники внутрішнього і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги; приймати оптимальні управлінські рішення як у звичайних, так і в екстремальних умовах; вміти розробляти методику управління підприємницькими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності.

12. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур; демонструвати розуміння сутності сучасних організаційних форм інноваційного розвитку підприємства, його основних етапів та принципів ефективної взаємодії учасників даного процесу, що дає можливість здійснювати діяльність з управління інноваційним підприємництвом в Україні;

13. Демонструвати вміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, практичні навички щодо комп’ютерного збору і обробки фінансово-облікової інформації, ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки інформації та її систематизації, виділити новизну, теоретичну і практичну значимість фінансового дослідження; формувати конкретні напрямки впровадження результатів дослідження в практику фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій.

14. Студент здатний поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я, використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

15. Відтворювати розуміння сутності процесу розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, застосовувати їх під час освітнього процесу та у професійній діяльності; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій у стандартних та нестандартних умовах.

16. Визначати проблеми, тематику наукових досліджень, досліджувати та опрацьовувати наукову інформацію, аналізувати й узагальнювати її, аргументувати вибір методу розв’язання спеціалізованої задачі; застосовувати та поєднувати теорію та практику, приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських і професійних етичних цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів, правових норм; організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.