ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Єлецьких Світлана Яківна

Дата народження: 17.11.1960 року.

На кафедрі працює з 1994  року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319

Поштова скринька: svetlana-eleckih@yandex.ru

 

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1994, спеціальність «Організація управління виробництвом»,

кваліфікація за дипломом – інженер-економіст.

 

Краматорський індустріальний інститут, рік закінчення – 1983,

спеціальність «Механічне обладнання заводів чорної металургії», кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

 

Дисципліни, які викладає:

Фінансова санація та банкрутство підприємств;
Фінансовий менеджмент

 

Напрям наукових досліджень:

Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства.

 

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.02.2014 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Професор за кафедрою «Фінанси»

Тема дисертації: «Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства».

 

Останні публікації:

 1. Елецких С. Я. Функционирование и развитие промышленного и машиностроительного комплексов Украины в предкризисный период. / С. Я. Елецких // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8 (134). – С. 116–130.
 2. Єлецьких С. Я. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства: якісний підхід / С. Я. Єлецьких // Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – № 1 (7). – Режим доступу: http: // archive. nbuv. gov. Ua /ejournals / eui / 2012_1/PDF/12ysyapyap.pdf.
 3. Єлецьких С. Я. Аналіз показників фінансово стійкого розвитку підприємств гірничошахтного машинобудування Донецької області / С. Я. Єлецьких // Економічний аналіз : зб. наук. пр. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 86–91.
 4. Єлецьких С. Я. Критерії ідентифікації етапів життєвого циклу підприємства в контексті антикризового управління / С. Я. Єлецьких // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии : електронне фахове видання. – 2012. – № 2 (10Е). – С. 186–194. – Режим доступу: http: // www. dgma. donetsk. Ua /science_public / science _ vesnik / №2 (10Е) _2012 /nomer _2 (10E) _2012.html.
 5. Єлецьких С. Я. Удосконалення процесу управління фінансово стійким розвитком промислового підприємства / С. Я. Єлецьких // Економіка промисловості. – 2012. – № 3-4 (59–60). – С. 74–80.
 6. Єлецьких С. Я. Дослідження сутності та складових фінансового механізму стійкого розвитку промислового підприємства / С. Я. Єлецьких // Економіка промисловості. – 2013. – № 3 (63). – С. 188–197.
 7. Єлецьких С. Я. Імітаційна модель управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі результатів сценарного аналізу / С. Я. Єлецьких // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8 (146). – С. 60–68.
 8. Елецких С. Я. Управление финансово устойчивым развитием предприятия на основе сценарного анализа распределения финансовых ресурсов / С.Я. Елецких // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 260. – С. 209–215.
 9. Єлецьких С. Я. Методичні підходи щодо комплексної оцінки фінансової стійкості промислового підприємства / С. Я. Єлецьких // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – № 2 (64). – С. 145–150.

Участь у конференціях:

 1. Елецких С. Я. Управление финансово устойчивым развитием предприятия / С. Я. Елецких // Розвиток економічних відносин суб’єктів господарювання у посткризовий період: прогнози та перспективи : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., (20–21 квітня 2012 р.). – К. : Київський економічний науковий центр, 2012. – С. 41–43.
 2. Елецких С. Я. Реализация механизма управления финансово устойчивым развитием предприятия / С. Я. Елецких // Проблемы и перспективы экономики и менеджмента : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., (25–26 апр. 2012 г.). – Х. : Ин-т фундаментальных исследований, 2012. – С. 118–121.
 3. Єлецьких С. Я. Фінансова стійкість як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства / С. Я. Єлецьких // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : мат-ли VІ Міжнар. наук.-практ. конф., (26–27 квітня 2012 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 138–141.
 4. Єлецьких С. Я. Поняття та чинники забезпечення фінансової стійкості підприємства / С. Я. Єлецьких // Підприємницька діяльність в Україні : проблеми розвитку та регулювання : зб. мат-лів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., (31 травня – 1 червня 2012 р.). – К. : МІБО КНЕУ, 2012. – С. 55–57.

5.Елецких С. Я. Оценка уровня финансовой устойчивости предприятий горно-шахтного машиностроения Донецкой области / С. Я. Елецких // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., (31 травня – 2 червня 2012 р.). – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – Т. 1. – С. 100–102.

6.Елецких С. Я. Развитие интеграции и диверсификации производства и капитала в Украине на основе создания связано диверсифицированной системы предприятий / С. Я. Елецких // Россия и Европа: связь культуры и экономики : мат-лы VI Междунар. науч.-практ. конф., (21 июня 2013 г., Прага, Чешская Республика). – Прага : WORLD PRESS s r.o., 2013. – C. 309–314.

7.Елецких С. Я. Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия / С. Я. Елецких // Social processes regulation in the context of economics, low and management: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06 – June 11, 2013). – London : Published by IASHE, 2013.– P. 100–102.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Криніна Ю. С. Основні проблеми зміцнення фінансового стану підприємства / Криніна Ю. С. // Студентський вісник ДДМА : темат. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – С. 234–238.
 2. Лугова А. В. Розвиток банківського кредитування в сучасних умовах / Лугова А. В. // Студентський вісник ДДМА : темат. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – С. 244–246.

3. Елецких С. Я. Проблема повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса / Елецких С. Я., Голубцова Д. Ю. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. –К. : Політехніка, 2013. – Вип. 11. – С. 164–170 (всього 9 студентських робіт).