ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

Програма

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОПП 072 магістр, 2021 (затвердж.)

Концепція стратегічного розвитку ОПП 072 на 2021-2025 рр.

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Форма навчання

Тривалість програми,

навчальні плани

денна / заочна

денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.

Кваліфікація

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування


Підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців-магістрів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати фінансово-економічні, управлінські, наукові задачі та складні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування у професійній діяльності або у процесі навчання на основі застосування цілісних знань у професійній практиці, володіти інструментарієм та методологією наукової, педагогічної та професійної діяльності, проводити дослідження та / або здійснювати інновації, в тому числі в умовах невизначеності та сучасних вимог, формувати та обґрунтувати власні висновки.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Особливістю програми є акцент, направлений на адаптацію та впровадження в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, практичних навичок інтегративного підходу як одного із факторів формування загальних та спеціальних компетентностей майбутніх магістрів фінансів, банківської справи та страхування. Програма спрямована на підготовку професіоналів, які мають компетентності в сфері управління фінансами бізнес-структур, ведення банківської справи, страхування, здійснення інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, застосування сучасних фінансових інструментів та здатні вирішувати стратегічні фінансові завдання; комплексно підходити до управління, враховуючи усі елементи та напрями фінансового менеджменту; використовувати сучасні фінансові технології; проводити аналіз ринкових та специфічних ризиків для обґрунтування фінансових рішень тощо. Програма забезпечує студентоцентрований підхід, що дозволяє розкрити особистий потенціал, забезпечити розвиток освітньої траєкторії здобувача.


Перелік компонент ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Силабус

 Обов’язкові компоненти ОП (ОК)

ОК 1

Ділове та академічне письмо іноземною мовою

3,0

ОК1. Ділове та академічне письмо. Силабус

ОК 2

Методологія та організація наукових досліджень

3,0

ОК2. Методологія та організація наук. досліджень. Силабус

ок 3

Технології soft skills

3,0

ОК3. Техн soft-skills. Силабус

ок 4

Фінансовий менеджмент

5,0

ОК4. Фінансовий менеджмент. Силабус

ок 4.1

Фінансовий менеджмент (курсова робота)

2,0

ОК4.1 Фінансовий менеджмент (курсова робота)

ок 5

Банківський менеджмент

5,0

ОК5. Банківський менеджмент. Силабус

ок 6

Бюджетний менеджмент

3,0

ОК6. Бюджетний менеджмент. Силабус

ок 7

Інноваційний менеджмент у фінансовій сфері

3,0

ОК7. Інноваційний менеджмент у фінансовій сфері. Силабус

ОК 8

Інформаційні технології та моделювання у фінансах, банківській справі та страхуванні

4,0

ОК8. Інформаційні технології та моделювання у фінансах, банківській справі та страхуванні  силабус

ок 9

Страховий менеджмент

3,0

ОК9. Страховий менеджмент. Силабус

ОК 10

Виробнича практика

3,0

ОК10. Виробнича практика

ок 11

Переддипломна практика

6,0

ОК11. Переддипл. практика

ОК 12

Кваліфікаційна робота магістра

24,0

ОК12. Кваліфікаційна робота магістра

Загальний обсяг обов’язкових компонент

67,0

Вибіркові компоненти ОП (ВК)

ВК 1

Глобальна макрофінансова економіка

3,0

3,0

ВК1. Глобальна макрофінансова економіка. Силабус

ВК 2

Професійна етика

3,0

ВК2. Професійна етика. Силабус

ВК 3

Технологія працевлаштування та професійний розвиток

3,0

ВК3. Технологія працевлаштування та професійний розвиток силабус

ВК 4

Психологія лідерства та професійної успішності

3,0

ВК4. Психологія лідерства та професійної успішності. Силабус

ВК 5

Соціальна відповідальність у професійній сфері

3,0

ВК5. Соціальна відповідальність. Силабус

ВК 6

Фінансове посередництво

4,0

20,0

ВК6. Фінансове посередництво силабус

ВК 7

Управління фінансовою санацією

4,0

ВК7. Управління фінансовою санацією. Силабус

ВК 8

Управління фінансово-економічною безпекою

4,0

ВК8. Управління фінансово-економічною безпекою. Силабус

ВК 9

Ринок фінансових послуг

4,0

ВК9. Ринок фінансових послуг Силабус

ВК 10

Startup: теорія і практика

4,0

ВК10. Startup: теорія і практика Силабус

ВК 11

Антикризове фінансове управління

4,0

ВК11. Антикризове фінансове управління. Силабус

ВК 12

Інвестиційний менеджмент

4,0

ВК12. Інвестиційний менеджмент. Силабус

ВК 13

Управління фінансовими ризиками

4,0

ВК13.  Управління фінансовими ризиками. Силабус

ВК 14

Контролінг в системі фінансового управління підприємством

4,0

ВК14. Контролінг в системі фінансового управління підприємством Силабус

ВК 15

Податковий менеджмент

4,0

ВК15. Податковий менеджмент. Силабус

ВК 16

Управління місцевими фінансами

4,0

ВК16. Управління місцевими фінансами силабус

ВК 17

Державний фінансовий контроль

4,0

ВК17. Державний контроль. Силабус

Загальний обсяг вибіркових компонент

23,0

Загальний обсяг освітньої програми

90,0


Форми оцінювання та методи навчання за ОП 072 (другий (магістерський))
Каталог дисциплін вільного вибору
Навчальний план 072 магістр денна форма
Навчальний план 072 магістр заочна форма

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Конкурентними перевагами випускників програми «Фінанси, банківська справа та страхування» є глибока професійна підготовка у сфері грошово-кредитних відносин, корпоративних фінансів, банківської справи та страхування, набуття під час навчання лідерських якостей, оволодіння вмінням самостійного прийняття управлінських рішень на основі професійних етичних міркувань, що надає широкі можливості для швидкого кар’єрного зростання та особистісного розвитку протягом усього життя.

Працевлаштування випускників здійснюється, на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових директорів підприємств, банківських установ, страхових компаній, головних бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в інших органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

 • законодавці, державні службовці, керівники, менеджери (управителі);
 • керівник підприємств, установ, організацій;
 • керівник різних основних підрозділів, керівник функціональних підрозділів, керівник проектів та програм, керівник малих підприємств;
 • викладач вищих навчальних закладів (асистент), науковий співробітник, науковий співробітник-консультант;
 • економіст з фінансової роботи, економіст аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст з податків і зборів, економіст із ціноутворення;
 • оглядач з економічних питань;
 • консультант з економічних питань;
 • операціоніст (банк);
 • букмекер;
 • кредитор;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • професіонал з фінансово-економічної безпеки;
 • державний аудитор, державний експерт;
 • казначей;
 • страхувальник, експерт-консультант із страхування в страхових компаніях;
 • аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів);
 • брокерських конторах (брокер);
  оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт).

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН 1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;

ПРН 2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

ПРН 3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності;

ПРН 4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;

ПРН 5. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень;

ПРН 6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях;

ПРН 7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності;

ПРН 8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними;

ПРН 9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

ПРН 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

ПРН 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень;

ПРН 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів;

ПРН 13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ТА БІБЛІОТЕКИ WEB – сайти:

Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу:http://www.president.gov.ua/

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу:http://rada.gov.ua/

Урядовий портал. – Режим доступу:http://www.kmu.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу:https://mof.gov.ua

Офіційний сайт державний комітет статистики України. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – Peжим доступу:http://sfs.gov.ua/

Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу:https://www.worldbank.org/

Офіційний сайт Асоціації українських банків. – Режим доступу:https://aub.org.ua/

Офіційний Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/

Новинний портал Ліга. Бізнес. – Peжим доступу:https://biz.liga.net/

Інформаційний портал Ліга: Закон. – Peжим доступу:https://ligazakon.net/

Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ. – Peжим доступу:http://www.lbi.ua/

Cambridge University Press. – Peжим доступу:https://www.cambridge.org/core

Архивні колекції журналів. – Peжим доступу:https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?subject=economics-econometrics-and-finance ,https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?subject=business-management-and-accounting


ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Табель-календар освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік (денна форма).

Табель-календар освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік (заочна форма).

Розклад занять для денної форми навчання.

Розклад занять за заочно-дистанційною формою навчання.

Платформа дистанційної освіти ДДМА.

Відомості про самооцінювання ОПП 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим рівнем, магістр