ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Магістр з з фінансів, банківської справи та страхування (проф)


072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з з фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування фінансової системи країни, банківської справи та страхування, вирішувати теоретичні та практичні завдання аналітичного, управлінського та прикладного характеру; здатних використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати фінансово-економічні, управлінські та наукові задачі у фаховій сфері.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової тактики та стратегії підприємств, організацій, установ, досягнення ефективних результатів професійної діяльності, які орієнтовані на вирішення складних завдань, прийняття фінансово-економічних управлінських рішень.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність

• Методологія та організація наукових досліджень

• Охорона праці в галузі

• Цивільний захист

• Моделювання та управління бізнес-процесами

• Глобальна економіка

• Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

• Ринок фінансових послуг

• Податковий менеджмент

• Фінансовий менеджмент

• Фінансовий менеджмент (курсова робота)

• Страховий менеджмент

• Міжнародні стратегії економічного розвитку

• Бюджетний менеджмент

• Управління фінансовою санацією підприємства

• Управління фінансовою санацією підприємства (курсова робота)

• Переддипломна практика

• Виконання магістерської роботи

• Захист магістерської роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Психологія управління

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Антикризове фінансове управління на підприємстві

• Інвестиційний менеджмент

• Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації (Project Expert 7 Tutorial)

• Управління фінансовими ризиками на підприємстві

• Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

• Фінансовий контролінг на підприємстві

• Оподаткування суб'єктів підприємництва

• Фінансовий менеджмент у банку

• Фінансове посередництво

• Фінанси страхових організацій

• Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації (Project Expert 7 Tutorial)

• Управління банківськими ризиками

• Інвестиційне кредитування

• Антикризове фінансове управління в банку

• Управління місцевими фінансами

• Міжнародна та європейська економічна інтеграція

• Децентралізація та управління регіональним розвитком

• Макрофінансове планування та бюджетування

• Фіскальна політика держави

• Макрофінансовий ризик-менеджмент

• Міжнародні розрахунки і валютні операції


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Конкурентними перевагами випускників програми «Фінанси, банківська справа та страхування» є глибока професійна підготовка у сфері грошово-кредитних відносин, корпоративних фінансів, банківської справи та страхування, набуття під час навчання лідерських якостей, оволодіння вмінням самостійного прийняття управлінських рішень на основі професійних етичних міркувань, що надає широкі можливості для швидкого кар’єрного зростання та особистісного розвитку протягом усього життя.

Працевлаштування випускників здійснюється, на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових аналітиків підприємств, банківських установ, страхових компаній, головних бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в ін. органах держ. та муніципального управління; фінансово-кредитних установах; науково- дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

законодавці, державні службовці, керівники, менеджери (управителі), керівники підприємств, установ, організацій (директор), керівники різних основних підрозділів (начальник), керівники функціональних підрозділів (начальник), керівники проектів та програм, керівники інших функціональних підрозділів, керівники малих підприємств (директор). Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів: асистент, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант.

економісти з фінансової роботи; економісти аналізу господарської діяльності; економісит з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; консультант з економічних питань; операціоніст (банк); букмекер; кредитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з фінансово-економічної безпеки; державний аудитор; державний експерт; казначей; страхувальник; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, в страхових компаніях (страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт).


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• вміти на професійному рівні представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів.

• поєднувати теорію та практику, приймати рішення щодо розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів.

• володіти українською та іноземними мовами з метою спілкування як на національному, так і на міжнародному рівні з актуальних питань фінансів, банківської справи та страхування.

• відтворювати розуміння сутності процесу розвитку фінансової, банківської та страхової діяльності суб’єктів господарювання.

• показувати концептуальні та методологічні знання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, застосовувати їх під час начального процесу та у професійній діяльності.

• відтворювати логіку фінансової діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.

• володіти сучасною комп’ютерною технікою, практичними навичками щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації.

• проводити діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів, аналізувати ефективність банківських операцій, розробляти методику управління банківськими ризиками.

• застосовувати та удосконалювати методичний інструментарій страхової справи, впроваджувати наукові дослідження зі страхової справи, вміти забезпечувати ефективність управління страховою організацією.

• демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях.

• визначати перспективи розвитку міжнародної та європейської інтеграції України в умовах глобалізації, оцінювати ефективність функціонування системи міжнародних розрахунків та валютних операцій, здійснювати аналіз та планування макрофінансових показників.

• пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

• аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання.

• оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля;

• постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток;

• застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.