ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
.jpg

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Тривалість програми денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-магістрів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати фінансово-економічні, управлінські, наукові задачі та складні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування у професійній діяльності або у процесі навчання на основі застосування цілісних знань у професійній практиці, володіти інструментарієм та методологією наукової, педагогічної та професійної діяльності, проводити дослідження та / або здійснювати інновації, в тому числі в умовах невизначеності та сучасних вимог, формувати та обґрунтувати власні висновки.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма забезпечує здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що дає можливість самостійно та ефективно виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних завдань, прийняття фінансово-правових рішень.

Особливістю програми є підготовка та надання магістрам оптимальних і збалансованих знань та навичок, необхідних для здійснення професійного та наукового пошуку, синтезу обґрунтованих ідей в галузі фінансів, банківської справи та страхування. Програма реалізується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу та менеджменту в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової тактики та стратегії підприємств, організацій, установ, досягнення ефективних результатів професійної діяльності, які орієнтовані на вирішення складних завдань, прийняття фінансово-економічних управлінських рішень; враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними програмами обробки фінансово-облікової інформації.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0
ОК 2. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 3,0
ОК 3. Основи наукових досліджень у професійній сфері 4,0
ОК 4. Фізичне виховання 3,0
ОК 5. Фінансовий менеджмент 5,0
ОК 6. Курсова робота «Фінансовий менеджмент» 1,5
ОК 7. Ринок фінансових послуг 4,0
ОК 8. Управління фінансовою санацією 6,0
ОК 9. Страховий менеджмент 5,0
ОК 10. Переддипломна практика 6,0
ОК 11. Виконання кваліфікаційної роботи магістра 21,0
ОК 12. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи магістра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 64,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Глобальна економіка 3,0
ВБ 1.2. Міжнародні фінансові стратегії економічного розвитку
ВБ 2.1. Банківський менеджмент 4,0
ВБ 2.2. Фінансове посередництво
ВБ 3.1. Податковий консалтинг 5,0
ВБ 3.2. Антикризове фінансове управління
ВБ 4.1. Бюджетний менеджмент 5,0
ВБ 4.2. Управління місцевими фінансами
ВБ 5.1. Управління фінансовими ризиками 4,5
ВБ 5.2. Контролінг та управління фінансами малого та середнього бізнесу
ВБ 6.1. Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках 4,0
ВБ 6.2. Управлінські комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 25,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Конкурентними перевагами випускників програми «Фінанси, банківська справа та страхування» є глибока професійна підготовка у сфері грошово-кредитних відносин, корпоративних фінансів, банківської справи та страхування, набуття під час навчання лідерських якостей, оволодіння вмінням самостійного прийняття управлінських рішень на основі професійних етичних міркувань, що надає широкі можливості для швидкого кар’єрного зростання та особистісного розвитку протягом усього життя.

Працевлаштування випускників здійснюється, на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових директорів підприємств, банківських установ, страхових компаній, головних бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в інших органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): законодавці, державні службовці, керівники, менеджери (управителі); керівник підприємств, установ, організацій; керівник різних основних підрозділів; керівник функціональних підрозділів; керівник проектів та програм; керівник малих підприємств; викладач вищих навчальних закладів (асистент); науковий співробітник, науковий співробітник-консультант; економіст з фінансової роботи; економіст аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних питань; операціоніст (банк); букмекер; кредитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з фінансово-економічної безпеки; державний аудитор; державний експерт; казначей; страхувальник; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в страхових компаніях (страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт).

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, застосовувати їх під час освітнього процесу та у професійній діяльності; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів господарювання у стандартних та нестандартних умовах.

2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів господарювання, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знання щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сфері оподаткування.

3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансового обґрунтування здійснення банківських операцій, визначати стратегію і тактику діяльності банку; розробляти і впроваджувати заходи щодо управління фінансами страхових організацій, орієнтуватися у специфіці застосування інформаційних систем та технологій управління страховими організаціями, інтегрувати існуючі методи оцінки ризиків, що виникають у страховій діяльності, адаптувати їх для розв’язання завдань при проведенні страхового ризик-менеджменту.

4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; визначати перспективи розвитку глобальної економіки, міжнародної та європейської інтеграції України в умовах глобалізації; застосовувати знання в галузі мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів держави і суспільства, демонструвати розуміння умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, основних теоретичних концепцій та перспектив міжнародної та європейської економічної інтеграції України.

5. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень; просто і зв'язано висловитись на теми особистих інтересів або професійні теми; мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; використовувати діловий та публіцистичний стилі української мови; готувати основні види ділової документації українською та іноземною мовами; складати ділові папери іноземною мовою у сфері фінансів, банківської справи та страхування; продемонструвати вправність у володінні іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; користування усним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загально технічного характеру.

6. Поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я, використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; практикувати ефективну колективну роботу, здійснювати раціональну організацію та управління трудовими ресурсами у сфері професійної діяльності, навчати основним теоретичним положенням та практичним умінням у галузі фінансів, банківської справи та страхування у колективі; вміти доступно, на високому професійному рівні представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів.

8. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності; помічати, виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності, діяти автономно та бути самостійним в планування і реалізації проектів на професійному рівні, нести відповідальність за розвиток професійних знань;

9. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; аргументувати та обґрунтувати оригінальне інноваційне рішення, яке направлене на розв’язання фінансової проблеми; усвідомлювати необхідність постійного навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

10. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку; приймати обґрунтовані управлінські рішення в процесі функціонування фінансових посередників та визначати способи управління ризиками в процесі здійснення інвестиційної, емісійної та посередницької діяльності на всіх сегментах фінансових ринків; вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, вміти приймати науково обґрунтовані управлінські рішення щодо формування діяльності банку в умова дисбалансів та невизначеності, зробити висновок щодо ефективності діяльності банку та запропонувати план дій щодо удосконалення роботи банківської установи.

11. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; відтворювати логіку фінансової діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування та фінансової аналітики на підприємстві, планувати і прогнозувати фінансовий розвиток підприємства, зокрема, передбачати можливі фінансові ризики, враховуючи фінансові чинники внутрішнього і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги, виконувати на високому професійному рівні конкретній фінансові операції, приймати оптимальній управлінські рішення як у звичайних, так і в екстремальних умовах, будувати економіко-математичні моделі у сфері фінансів, визначати актуальні проблеми та ризики у податковій політиці суб’єктів господарювання.

12. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень; аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання; пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

13. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів; застосовувати та поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів.

14. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів; демонструвати вміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, практичні навички щодо комп’ютерного збору і обробки фінансово-облікової інформації, виділити новизну, теоретичну і практичну значимість фінансового дослідження; формувати конкретні напрямки впровадження результатів дослідження в практику фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

15. Демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях, що дає можливість здійснювати діяльність з управління фінансовими потоками в бюджетному процесі, місцевими фінансами, використовуючи програмно-цільовий метод, проводити контроль і аудит державних фінансів, дискутувати з проблемних наукових питань розвитку та управління місцевими, державними та міжнародними фінансами.