ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Концептуальні засади розвитку кафедри

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

Кафедру було створено у 1998 році. Робота кафедри спрямована на якісну підготовку молодих фахівців, що забезпечує рівень знань і умінь, необхідний для працевлаштування за обраним профілем професійної діяльності.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості, підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів, банківської справи, підприємництва та торгівлі, які підготовлені працювати за різними напрямами професійної діяльності, приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність їх реалізації.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_studlife_konc_1.jpg

Візія кафедри полягає у баченні інноваційних змін в економічному бізнес-середовищі, складових фінансової системи і реагуванні на них в процесі формування й реалізації освітніх програм відповідно до запитів потенційних споживачів, якими є державні і корпоративні фінансові, фінансово-кредитні інституції, суб’єкти підприємницької діяльності.

Концепція розвитку кафедри формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного та закордонного досвіду, а також світових тенденцій.

Метою організації освітнього процесу на кафедрі є набуття студентами знань, що відповідають потребам особистості студентів, вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової та бізнес-культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного та підприємницького спрямування.

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

1. Створенні умов для самореалізації здобувача вищої освіти як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства;
2. Задоволенні потреб держави у фахівцях фінансово-економічного профілю;
3. Підготовці висококваліфікованих фахівців, які розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;
4. Формуванні у свідомості здобувачів вищої освіти засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навички економічної діяльності;
5. Сприяти розвитку навичок для вирішення конкретних економічних завдань на основі застосування теоретичних моделей, для проведення самостійного комплексного аналізу і вирішення економічних проблем.
6. Розвитку науково-методичного забезпечення організації навчального процесу;
7. Підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_studlife_konc_2.jpg

На сьогодні кафедра має право на здійснення підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти). У період 2016-2021рр. діяльність кафедри була спрямована на підготовку та проведення процедур акредитації та ліцензування, забезпечення поступового підвищення наукового та професійного рівня кадрового складу, якісну організацію навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи, проведення науково-дослідної, виховної, профорієнтаційної та інших видів робіт згідно з вимогами наказів ректора, рішень Вченої і методичної рад ДДМА, інших нормативних і керівних документів МОН України, Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Серед найбільш вагомих досягнень колективу кафедри за останній період, які визначають перспективні напрямки її подальшого розвитку, слід відзначити такі:
Протягом 2021 року на кафедрі “Фінанси, банківська справа та підприємництво” активно здійснювалась навчальна, навчально-методична, науково-дослідницька робота як серед науково-педагогічного складу, так і серед здобувачів.
Основні результати цієї роботи:
- акредитовано ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ступенем вищої освіти «магістр» із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (сертифікат №1293 від 12.03.2021, строк дії сертифікату 01.07.2026р.);
- здійснення підготовки здобувачів за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» із нових спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- із врахування «Концепції стратегічного розвитку ДДМА на 2021-2030рр.» продовжувалося удосконалення ОПП, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти;
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_studlife_Сикорский_фото_преподавателей.jpg - продовжувалася співпраця з провідними підприємствами, організаціями, установами міста, у тому числі через механізм функціонування філій кафедр на підприємствах. Включення роботодавців до робочих груп та рецензування ОПП (Ануфрієв М.Ю.– президент Донецької торгово-промислової палати; Бедзай О.М. – в.о. директора Центру розвитку малого та середнього підприємництва; Брижниченко В.Є. – заст. ген. директора ПрАТ «НКМЗ» з персоналу; Бахтін В.Д.– нач. управління стратегічного розвитку департаменту економіки Донецької облдержадміністрації; Адамова Н.М.– зам. директора Донецького обласного центру зайнятості; Березан О.К.– менеджер з персоналу Східного регіонального управління ТОВ «Сільпо-фуд»); Йолан Каменчук - HR Director компанії Епіцентр К;
- підготовлено звіт (1-ий етап) держбюджетної науково-дослідної роботи «Системна фінансово-економічна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації», 2020-2022рр.;
- участь викладачів кафедри у вебінарі «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», вебінарі для гарантів освітніх програм та груп забезпечення якості освітніх програм;
- участь викладачів та студентів у циклі тренінгів з основ малого інноваційного бізнесу, які проводилися у рамках проєкту «Стартап-школа Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку та підприємницькій діяльності стартапів у цільових університетах Донецької та Луганської областей» за підтримки Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»;
- участь викладачів та студентів в проекті «Освітній марафон ЗВО-2021» департаменту навчання розвитку персоналу групи компанії «Епіцентр К»;
- підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників кафедри відповідно до плану підвищення кваліфікації за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на базі ДДМА;
- застосування дистанційної форми навчання у системі Moodle DDMA для здобувачів денної та заочної форм навчання, значна навчально-методична робота із завантаження курсів, проведення он-лайн консультацій із застосуванням AnyDesk, Skype, Zoom, TeamViewer;
- проведена значна робота з удосконалення структури та змістовного наповнення сторінки кафедри ФБСП на сайті ДДМА;
- розроблено план роботи кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва на 2021 рік за напрямами з урахуванням недоліків роботи у 2021 році, відмічених вченою радою ДДМА від 28.01.2021 р.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Підкреслити-1.jpg