ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Концептуальні засади розвитку кафедри

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

Кафедру було створено у 1998 році. Робота кафедри спрямована на якісну підготовку молодих фахівців, що забезпечує рівень знань і умінь, необхідний для працевлаштування за обраним профілем професійної діяльності.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості, підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів, банківської справи, підприємництва та торгівлі, які підготовлені працювати за різними напрямами професійної діяльності, приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність їх реалізації.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_studlife_konc_1.jpg

Візія кафедри полягає у баченні інноваційних змін в економічному бізнес-середовищі, складових фінансової системи і реагуванні на них в процесі формування й реалізації освітніх програм відповідно до запитів потенційних споживачів, якими є державні і корпоративні фінансові, фінансово-кредитні інституції, суб’єкти підприємницької діяльності.

Концепція розвитку кафедри формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного та закордонного досвіду, а також світових тенденцій.

Метою організації освітнього процесу на кафедрі є набуття студентами знань, що відповідають потребам особистості студентів, вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової та бізнес-культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного та підприємницького спрямування.

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

1. Створенні умов для самореалізації студента як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства;

2. Задоволенні потреб держави у фахівцях фінансово-економічного профілю;

3. Підготовці висококваліфікованих фахівців, які розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;

4. Формуванні у свідомості студентів засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навички економічної діяльності;

5. Сприяти розвитку навичок у студентів для вирішення конкретних економічних завдань на основі застосування теоретичних моделей, для проведення самостійного комплексного аналізу і вирішення економічних проблем.

6. Розвитку науково-методичного забезпечення організації навчального процесу;

7. Підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_studlife_konc_2.jpg

На сьогодні кафедра має право на здійснення підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти).

У період 2014-2019рр. діяльність кафедри була спрямована на підготовку та проведення процедур акредитації та ліцензування, забезпечення поступового підвищення наукового та професійного рівня кадрового складу, якісну організацію навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи, проведення науково-дослідної, виховної, профорієнтаційної та інших видів робіт згідно з вимогами наказів ректора, рішень Вченої і методичної рад ДДМА, інших нормативних і керівних документів МОН України.Серед найбільш вагомих досягнень колективу кафедри за останній період, які визначають перспективні напрямки її подальшого розвитку, слід відзначити такі:

- успішно завершено ліцензування з розширення ліцензійного поля магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» у відповідності із новими вимогами МОН України;

- для провадження освітньої діяльності по третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти отримано ліцензію за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», підготовлено ліцензійну справу за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами,банківськими установами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_studlife_konc_3.jpg

Кафедра здійснює ефективну роботу з формування пакету замовлень від організацій, підприємств та установ щодо гарантованого забезпечення робочими місцями майбутніх випускників. Серед замовників - Донецька торгово-промислова палата, м. Краматорськ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», м. Краматорськ; ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ; ПрАТ «Енергомашспецсталь», м. Краматорськ; Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Краматорськ; ПАТ КБ «ПриватБанк» (Східне РУ - Донецьке РУ, Луганської, Маріупольської, Краматорської філій ПАТ КБ «ПриватБанк»; Центр біржових технологій, м. Краматорськ, та інші підприємства малого та середнього бізнесу, торговельні та комерційні структури.

До інноваційних технологій навчання слід віднести схему інтегрованої підготовки фахівців на базі кафедри та практичної підготовки на конкретних робочих місцях в структурних підрозділах ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Енергомашспецсталь», в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» за індивідуальними навчальними планами із можливістю їх подальшого працевлаштування. Для підвищення професійної підготовки та придбання навичок практичної діяльності студентів організовані філії кафедри в Департаменті економіки Донецької облдержадміністрації, в Донецькій торгово-промисловій палаті, на ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», на ПрАТ «Енергомашспецсталь», в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк».

В ДДМА відкрито аспірантуру за трьома спеціальностями - 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Підкреслити-1.jpg