ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування


072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування фінансової системи країни, банківської справи та страхування та вирішення практичних завдань аналітичного та прикладного характеру.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової тактики та стратегії.


Компоненти програми:

• Основи економічної теорії

• Мікро- та макроекономіка

• Інформатика

• Іноземна мова

• Історія України та української культури

• Філософія

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Вища математика

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Економіко-математичні методи та моделі

• Економіка підприємства

• Статистика

• Економіка праці та соціально-трудові відносини

• Маркетинг

• Гроші та кредит

• Фінанси

• Менеджмент

• Бухгалтерський облік

• Бюджетна система

• Податкова система та оподаткування

• Банківська система

• Фінансово-економічні ризики /Фінанси зарубіжних корпорацій

• Інвестування / Бізнес-моделювання

• Аналіз банківької діяльності Центральний банк та грово-кредитна політика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Практична підготовка ( навчальна, фінансово-економічна, фінансово-аналітична, переддипломна практики)

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

• Фізичне виховання

• Право

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) / Соціологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) / Психологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) / Політологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) / Етика і професійна етика в сфері обліку, оподаткування та аудиту

• Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

• Страхування

• Фінансовий ринок / Біржова діяльність

• Місцеві фінанси / Казначейська справа

• Контролінг та бюджетування діяльності субєктів підприємництва / Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

• Звітність субєктів господарювання та фінансово-кредитних установ / Міжнародні стандарти фінансової звітності

• Фінансовий аналіз

• Інформаційні системи та технології у фінансаз/ Програмне забезпечення обробки фінансово-облікової інформації

• Соціальне страхування та відповідальність / Інвестиційне кредитування


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування випускників здійснюється на підприємствах (організаціях, установах) будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових аналітиків підприємств, банківських установ, страхових компаній, бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в ін. органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах.

Випускники програми можуть працювати:

у сфері корпоративних фінансів - на крупних, середніх або малих підприємствах – на посадах економістів з фінансової роботи, фінансових аналітиків, фінансових менеджерів, фахівців служб контролінгу та внутрішнього аудиту; у фінансових установах та сфері консалтингу й аудиту – на посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитних аналітиків, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом; у держаних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та здійснення інвестицій; в установах системи вищої освіти.

у сфері банківської справи - в центральному банку, банках другого рівня, небанківських фінансових установах усіх організаційно-правових форм (комерційні, державні, приватні, муніципальні). Випускники мають право працювати на посадах виконавців та фінансових аналітиків банків, небанківських фінансових установ (кредитних спілок, кредитних союзів, компаній з управління активами, хедж-фондів, інвестиційних фондів тощо); виконавців в органах державного управління та міжнародних фінансових організаціях, пов’язаних з грошово-кредитною сферою (Національний банк України, Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міжнародний валютний фонд, міжнародні аудиторські компанії та рейтингові агенції тощо); виконавців структурних підрозділів (філії, департаменту, відділення, відділу) та менеджерів середньої ланки в банківських та небанківських фінансових установах; виконавців у консалтингових, фінансово-аналітичних та рейтингових агенціях, фінансово-банківських асоціаціях;

у сфері страхування - в різних лінійних і функціональних підрозділах вітчизняних страхових та перестрахових компаній; філій іноземних страховиків, перестраховиків та перестрахових брокерів; страхових посередників; об’єднань страхових організацій; органів державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Міністерства фінансів; податкових органів; органів Пенсійного фонду; органів Фонду соціального страхування; органів Фонду зайнятості; недержавних пенсійних фондів; аудиторських компаній; консалтингових фірм, а також у підрозділах корпорацій вітчизняного та міжнародного бізнесу, що займаються управлінням ризиками.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• застосовувати та поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення щодо розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів;

• володіти українською та іноземними мовами з метою спілкування як на національному, так і на міжнародному рівні з актуальних питань фінансів, банківської справи та страхування;

• відтворювати логіку діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів фінансової системи, здійснювати роботу з планування, бюджетування та фінансової аналітики на підприємстві;

• володіти сучасною комп’ютерною технікою, практичними навичками щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації, ідентифікувати сучасні методи обробки фінансової інформації та її систематизації;

• проводити діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів, аналізувати ефективність банківських операцій, уміти використовувати методи запобігання банківських ризиків;

• застосовувати та удосконалювати методичний інструментарій страхової справи, впроваджувати передовий досвід та наукові дослідження зі страхової справи, вміти забезпечувати ефективність управління страховою організацією, її структурними підрозділами;

• демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях;

• визначати перспективи розвитку глобальних фінансів, міжнародної та європейської інтеграції україни в умовах глобалізації, оцінювати ефективність функціонування системи міжнародних розрахунків та валютних операцій, здійснювати аналіз та планування макрофінансових показників;

• представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів;

• дискутувати, пояснювати, відтворювати результати своїх досліджень державною (іноземною) мовою;

• аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання;

• оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля;

• постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток;

• застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів;

• представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних виданнях.