ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Гарант програми – Крук Олена Миколаївна,
канд.екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти
240 кредитів ЄКТС за скороченою формою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,
освітнього ступеня «молодший бакалавр»
Тривалість програми денна за повною формою – 3 роки 10 міс.
денна за скороченою формою – 1 рік 10 міс.
заочна за повною формою – 3 роки 10 міс.
заочна за скороченою формою – 2 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-бакалаврів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та освітньої діяльності.

Особливості освітньо-професійної програми

Програма орієнтує на практичне опанування навичок з фінансів, банківської справи та страхування; передбачає надання бакалаврам оптимальних та збалансованих знань та навичок, необхідних для здійснення професійного пошуку, синтезу обґрунтованих ідей в галузі фінансів, банківської справи та страхування; орієнтована на глибоку спеціальну підготовку бакалаврів, здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища; враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними програмами обробки фінансово-облікової інформації.

Особливістю програми є підготовка фахівців у сфері управління фінансами, що є необхідним для їх успішної роботи в українських та закордонних компаніях, державних і муніципальних органах влади, як керівників та провідних спеціалістів фінансових відділів, а також для створення власного бізнесу, здатних управляти фінансовими потоками, займатись спрямуванням фінансових потоків, управлінням капіталом, аналізувати стан фінансової і господарської діяльності підприємств, банківських, небанківських і бюджетних установ, страхових компаній, брати участь у розробці інвестиційних програм на засадах оволодіння системою компетентностей. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової тактики та стратегії.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова 13,0
ОК 2. Фізичне виховання 13,5
ОК 3. Вступ до навчального процесу 1,0
ОК 4. Історія України та української культури 7,0
ОК 5. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0
ОК 6. Філософія 4,0
ОК 7. Вища математика 6,0
ОК 8. Економіко-математичні методи та моделі 6,0
ОК 9. Регіоналістика 5,0
ОК 10. Інформатика 5,0
ОК 11. Основи економічної теорії 5,0
ОК 12. Мікро- та макроекономіка 6,0
ОК 13. Статистика 5,0
ОК 14. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0
ОК 15. Економіка підприємства 6,0
ОК 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини 4,0
ОК 17. Менеджмент 5,0
ОК 18. Маркетинг 4,0
ОК 19. Бухгалтерський облік 5,0
ОК 20. Гроші та кредит 4,0
ОК 21. Тренінг «Ділова кар’єра та технологія працевлаштування» 1,0
ОК 22. Фінанси 5,0
ОК 23. Фінанси (курсова робота) 1,0
ОК 24. Бюджетна система 6,0
ОК 25. Банківська система 6,0
ОК 26. Банківська система (курсова робота) 1,0
ОК 27. Податкова система та оподаткування 5,0
ОК 28. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 5,5
ОК 29. Страхування 5,0
ОК 30. Фінансовий аналіз 5,0
ОК 31. Фінансовий аналіз (курсова робота) 1,0
ОК 32. Навчальна практика «Вступ до фаху» 4,5
ОК 33. Виробнича практика (фінансово-економічна) 4,5
ОК 34. Виробнича практика (фінансово-аналітична) 4,5
ОК 35. Переддипломна практика 6,0
ОК 36. Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра 3,0
ОК 37. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи бакалавра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 177,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Трудове право 3,0
ВБ 1.2. Конституційне право
ВБ 2.1. Договірне право 3,5
ВБ 2.2. Фінансове право
ВБ 3.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) 3,0
ВБ 3.2. Соціологія
ВБ 4.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) 4,0
ВБ 4.2. Психологія управління
ВБ 5.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) 3,0
ВБ 5.2. Політологія
ВБ 6.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) 3,0
ВБ 6.2. Професійні етика
ВБ 7.1. Інвестування 5,0
ВБ 7.2. Бізнес-моделювання
ВБ 8.1. Аналіз банківської діяльності 5,0
ВБ 8.2. Центральний банк та грошово-кредитна політика
ВБ 9.1. Фінансово-економічні ризики 5,0
ВБ 9.2. Фінанси зарубіжних корпорацій
ВБ 10.1. Фінансовий ринок 5,0
ВБ 10.2. Біржова діяльність
ВБ 11.1. Місцеві фінанси 5,0
ВБ 11.2. Казначейська справа
ВБ 12.1. Контролінг та бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва 5,0
ВБ 12.2. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі
ВБ 13.1. Звітність суб’єктів господарювання та фінансово-кредитних установ 4,0
ВБ 13.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБ 14.1. Інформаційні системи і технології у фінансах 4,0
ВБ 14.2. Програмне забезпечення обробки комп’ютерної інформації
ВБ 15.1. Соціальне страхування та відповідальність 5,0
ВБ 15.2. Інвестиційне кредитування
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 62,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування випускників здійснюється на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових аналітиків підприємств, банківських установ, страхових компаній, головних бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в ін. органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; експерт технічний з промислової безпеки; професіонал з фінансово-економічної безпеки; державний аудитор; державний експерт; казначей; спеціаліст-бухгалтер; страховик; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з корпоративного управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), в страхових компаніях (агент страховий, страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт), фінансових службах та фіскальних органах (головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий); менеджер (управитель) із грошового посередництва; менеджер (управитель) із фінансового лізингу; менеджер (управитель) із надання кредитів; менеджер (управитель) із страхування; менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування; менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів; менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування; менеджер (управитель) із фінансового посередництва; професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; професіонал з депозитарної діяльності; професіонал з корпоративного управління; професіонал з торгівлі цінними паперами; професіонал з управління активами; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, застосовувати їх під час освітнього процесу та у професійній діяльності.

2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем; відтворювати логіку фінансової діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування та фінансової аналітики на підприємстві.

3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури; визначати перспективи розвитку глобальних фінансів, міжнародної та європейської інтеграції України в умовах глобалізації, оцінювати ефективність функціонування системи міжнародних розрахунків та валютних операцій, здійснювати аналіз та планування макрофінансових показників.

4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування; демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях; аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання; аргументувати та обґрунтувати оригінальне інноваційне рішення, яке направлене на розв’язання фінансової проблеми.

5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); застосовувати та удосконалювати методичний інструментарій страхової справи, впроваджувати передовий досвід та наукові дослідження зі страхової справи, вміти забезпечувати ефективність управління страховою організацією, її структурними підрозділами.

6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів у досягненні цілей, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, уміти розробляти методику управління банківськими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності.

7. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти; формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію; професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, мати практичні навички щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації, ідентифікувати сучасні методи обробки фінансової інформації та її систематизації.

8. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем; відтворювати розуміння сутності процесу розвитку фінансової, банківської та страхової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів підприємництва у стандартних та нестандартних умовах.

9. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування; проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів у досягненні цілей, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, уміти розробляти методику управління банківськими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності;

10. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

11. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів; пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

12. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; застосовувати та поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів.

13. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності; володіти українською та іноземною мовою з метою спілкування як на національному, так і на міжнародному рівні з актуальних питань фінансів, банківської справи та страхування; дискутувати, пояснювати, відтворювати результати своїх досліджень державною (іноземною) мовою; застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.

14. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміти доступно, на високому професійному рівні представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів;

15. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку; постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток; демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні; виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення; працювати самостійно або в групі, отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; планувати та управляти часом у професійній діяльності; практикувати ефективну колективну роботу, здійснювати раціональну організацію та управління трудовими ресурсами у сфері професійної діяльності, навчати основним теоретичним положенням та практичним умінням у галузі фінансів, банківської справи та страхування у колективі; адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; усвідомлювати необхідність постійного навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

16. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування; впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва; збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансового обґрунтування здійснення банківських операцій; визначати стратегію і тактику діяльності банку, способи диверсифікації інвестиційного кредитування; розробляти і впроваджувати заходи щодо управління фінансами страхових організацій; володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей фінансового ринку, закономірностей функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг; розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

17. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; помічати, виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності, діяти автономно та бути самостійним в планування і реалізації проектів на професійному рівні, нести відповідальність за розвиток професійних знань.

18. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя; оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля.