ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Прозорість та публічність

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

Сучасний освітній процес в межах підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти) відбувається на основі принципів публічності і прозорості.

img_1.jpg

Під публічністю в освітньому процесі в розрізі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розуміють інформованість громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів, банківської справи, підприємництва та торгівлі, а також контролю за виконанням заявлених в освітньо-професійної програмах вимог до якості надання освітніх послуг.

Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» надає всім зацікавленим сторонам (потенційним абітурієнтам, абітурієнтам, батькам, іншим фахівцям) необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій інформації. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.

Базуючись на принципах публічності і прозорості при розробки освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на кафедрі «Фінанси, банківська справа та підприємництво» запропонована анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо їх якості.

Оцінку якості освітньо-професійних програм було проведено з 13.11.19 р. по 20.11.19 р., анкетування було анонімним та за бажанням.

img_2.jpg

В першу чергу обробці підлягали анкети магістрів в групах: Ф-18м, ПТ-18м, Ф-19м, ПТ-19м.

Враховуючи те, що анкета візуально поділялася на якісну та кількісну частини респонденти виявили найбільшу зацікавленість в дисциплінах професійного спрямування з метою отримання ними знань і навиків необхідних для фахової реалізації.

Середня оцінка отриманої освіти за п’ятибальною шкалою та шістьома критеріями встановила 4,5 балів. Максимальну кількість балів студенти надали за критерієм «5. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії», який склав 4,8 балів.

Дякуємо студентам за відвертість і креативність у відповідях. Результати анкетування дали можливість викладачам уявити освітній процес очима студентів і визначити перспективи розвитку кафедри та професорсько-викладацького складу.РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Згідно результатів опитування 83,3% здобувачів повністю задоволені методами навчання і викладання за ОП, 16,7% – частково задоволені. За критерієм «Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.)» отримана середня оцінка 4,83 з можливих 5,0. Середня оцінка рівня якості викладання дисциплін становить від 4,55 до 5,0 балів. Також критерій «Рівень якості використовуваних методів, способів і форм організації освітнього процесу (проведення лекцій, лабораторних та практичних занять, семінарів)» був врахований при оцінюванні здобувачем кожного викладача (за анкетою «Викладач очима студентів»).
За результатами опитування у 83,3% здобувачів очікування щодо ОП ФБСС повністю співпали з її реальним змістом, у 16,7% – частково співпали. Крім того, 81,8% здобувачів повністю задоволені можливістю вільно вибирати дисципліни, 18,2% – частково. Рівень задоволеності можливостями наукового зростання та рівень задоволеності підтримкою ДДМА у вирішенні проблем навчання становлять 83,3%.
За результатами опитування 60% здобувачів повністю задоволені рівнем зручного та ефективне інформування стосовно різних аспектів навчання, 40% – частково.
За результатами опитування 81,8% здобувачів повністю задоволені чіткістю та зрозумілістю процедури проведення поточного та підсумкового контролів знань, 18,2% – частково.
За результатами опитування 83,3% здобувачів в повній мірі обізнані у правилах та процедурах вирішення конфліктних ситуацій у ДДМА, 16,7% – частково; з можливих 5,0 балів за критерієм «Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно» отримана середня оцінка 4,6.
Результати опитування засвідчили що здобувачі ознайомлені з документами ДДМА, зокрема, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності (81,8% - так, 18,2% - частково). За результатами опитування за критерієм «Заохочення у дотриманні принципів та правил академічної доброчесності під час навчання та виконання індивідуальних робіт» 83,3% здобувачів вважають заходи дієвими.

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В Академії, відповідно до наказу «Про анонімне анкетування» від 05.10.20 р., з метою внутрішнього аудиту якості наданих освітніх послуг здобувачам пропонується опитування, результати якого повинні допомогти кафедрам розробити та здійснити заходи з удосконалення рівня організації та проведення учбового процесу на наступний навчальний рік.
В жовтні 2020 р. магістри ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» прийняли активну участь в анонімному анкетуванні. Відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти опрацював запропоновані анкети і передав зведену інформацію на кафедру «ФБСП» для подальшого обговорення.
Результати анкетування та опитування здобувачів (за шкалою від 0 до 5) виявилися наступними:
− за критерієм «Застосовувані методи, способи і форми роботи у викладача доцільні, сучасні і ефективні» отримана середня оцінка 4,5 балів з можливих 5, що враховано при оцінюванні здобувачем кожного викладача (за анкетою «Викладач очима студентів»);
− згідно критерію «Пропонує і послідовно керується системою своїх вимог і критеріїв для оцінки результатів освітньої діяльності» отримана оцінка 4,5 балів з можливих 5, що враховано при оцінюванні здобувачем кожного викладача (за анкетою «Викладач очима студентів»);
− респонденти відзначили, що оцінювання знань протягом навчання відбувалось прозоро та чесно – 4,5 балів з можливих 5, що є свідченням того, що процедура проведення поточного та підсумкового контролів знань є для здобувачів вищої освіти чіткою та зрозумілою;
− обізнаність у правилах та процедурах вирішення конфліктних ситуацій у ДДМА – 4,5 балів з можливих 5;
− здобувачам відомий порядок оскарження процедури проведення контрольних точок (58 % - так, 42 % - ні);
− 79 % здобувачів повністю задоволені методами навчання і викладання за ОП, 21% – частково задоволені;
− у 85 % здобувачів очікування щодо ОП повністю співпали з її реальним змістом, у 15 % − частково співпали;
− 65 % здобувачів повністю задоволені можливістю вільно вибирати дисципліни, 35 % – частково;
− рівень задоволеності можливостями наукового зростання та рівень задоволеності підтримкою ДДМА у вирішенні проблем навчання становлять 80% та 82% відповідно.

АНКЕТУВАННЯ ТРИВАЄ!

ПРОПОНУЄМО ЗДОБУВАЧАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 072 І 076 ПРОЙТИ АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

Анкета № 1 «Викладач очима студентів»
Анкета № 2 «Складові функціонування освітнього середовища та аспекти якості освітнього процесу в ДДМА»
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми (запропонована каф. «ФБСП»)

Анкета якості викладання дисципліни

ПРОПОНУЄМО РОБОТОДАВЦЯМ (СТЕЙКХОЛДЕРАМ) ПРОЙТИ АНКЕТУВАННЯ

Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів)

КОНТАКТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ

Відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти zadorozhnyaya@i.ua

Кафедра «ФБСП» fins@dgma.donetsk.ua

Зав. кафедрою «ФБСП» Єлецьких С.Я. svetlana.eleckyh@gmail.com

Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються кафедрою ФБСП. Дякуємо за співпрацю!

Громадська організація «Фонд «Відкрита політика» пропонує пройти анкету-опитування у закладах вищої освіти в яких функціонують освітні центри «Донбас-Україна»:

посилання на анкету для опитування освітян:

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1dyE56GC2yClEjZa_X3ubFMl53Rd9KNF6gXZJBDhoE58/edit?usp=drive_web

посилання на анкету для опитування студентів:

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1S5j1AhyEKoujzce_1f2kQu5AIlOGzVQvGInHObAH4iQ/edit?usp=drive_web