ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Гарант програми – Гетьманенко Юлія Олександрівна,
Канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.uaГалузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти
240 кредитів ЄКТС за скороченою формою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «молодший бакалавр»
Тривалість програми денна за повною формою – 3 роки 10 міс.
денна за скороченою формою – 1 рік 10 міс.
заочна за повною формою – 3 роки 10 міс.
заочна за скороченою формою – 2 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-бакалаврів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є акцент на забезпечення фінансово-економічної стійкості, рівноваги, безпеки, ресурсозбереження в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Програма орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних суб’єктів підприємницької діяльності, здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища; враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними програмами бізнес-планування. Програма реалізується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи оцінювання ринкових можливостей, бізнес-забезпечення діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; обґрунтування створення підприємства та управління його ефективною діяльністю, застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування конкурентоспроможної тактики та стратегії підприємницьких, торговельних та біржових структур; оволодіння оптимальними та збалансованими знаннями та навичками, необхідними для здійснення професійної діяльності, синтезу обґрунтованих ідей в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова 13,0
ОК 2. Фізичне виховання 13,5
ОК 3. Вступ до навчального процесу 1,0
ОК 4. Історія України та української культури 7,0
ОК 5. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0
ОК 6. Філософія 4,0
ОК 7. Вища математика 6,0
ОК 8. Економіко-математичні методи та моделі 6,0
ОК 9. Регіоналістика 5,0
ОК 10. Інформатика 5,0
ОК 11. Основи економічної теорії 5,0
ОК 12. Мікро- та макроекономіка 6,0
ОК 13. Статистика 5,0
ОК 14. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0
ОК 15. Економіка підприємства 6,0
ОК 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини 4,0
ОК 17. Менеджмент 5,0
ОК 18. Маркетинг 4,0
ОК 19. Бухгалтерський облік 5,0
ОК 20. Гроші та кредит 4,0
ОК 21. Тренінг «Ділова кар’єра та технологія працевлаштування» 1,0
ОК 22. Фінанси 5,0
ОК 23. Податкова система та оподаткування 5,0
ОК 24. Бізнес-планування та організація підприємницької діяльності 6,0
ОК 25. Бізнес-планування та організація підприємницької діяльності (курсова робота) 1,0
ОК 26. Організація підприємницької та комерційної діяльності 6,0
ОК 27. Організація підприємницької та комерційної діяльності (курсова робота) 1,0
ОК 28. Біржова діяльність 5,0
ОК 29. Торговельне підприємництво 5,0
ОК 30. Фінансовий аналіз 5,0
ОК 31. Фінансовий аналіз (курсова робота) 1,0
ОК 32. Навчальна практика «Вступ до фаху» 4,5
ОК 33. Організаційно-економічна практика 4,5
ОК 34. Підприємницько-аналітична практика 4,5
ОК 35. Переддипломна практика 6,0
ОК 36. Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра 3,0
ОК 37. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи бакалавра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 177,0
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Трудове право 3,0
ВБ 1.2. Конституційне право
ВБ 2.1. Договірне право 3,5
ВБ 2.2. Основи адміністративного права
ВБ 3.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) 3,0
ВБ 3.2. Соціологія
ВБ 4.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) 4,0
ВБ 4.2. Психологія управління
ВБ 5.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) 3,0
ВБ 5.2. Політологія
ВБ 6.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) 3,0
ВБ 6.2. Професійні етика
ВБ 7.1. Інвестування 5,0
ВБ 7.2. Бізнес-моделювання
ВБ 8.1. Фінансово-економічні ризики 5,5
ВБ 8.2. Аналіз ринкової кон’юнктури
ВБ 9.1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 5,0
ВБ 9.2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур
ВБ 10.1. Інноваційний бізнес 5,0
ВБ 10.2. Комерційна діяльність
ВБ 11.1. Оцінка та управління вартістю підприємства 5,0
ВБ 11.2. Ціноутворення
ВБ 12.1. Контролінг та бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва 5,0
ВБ 12.2. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі
ВБ 13.1. Звітність суб’єктів господарювання та фінансово-кредитних установ 4,0
ВБ 13.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБ 14.1. Інформаційні системи і технології у підприємництві 4,0
ВБ 14.2. Програмне забезпечення обробки комп’ютерної інформації
ВБ 15.1. Соціальне страхування та відповідальність 5,0
ВБ 15.2. Електронна комерція
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 63,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми можуть працювати керівниками та помічниками керівників підприємств, фахівцями з ефективності підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та біржової діяльності.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): економіст з аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування; фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт); економіст по матеріально-технічному постачанню; економіст по плануванню; фахівець у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; дилер (біржовий торговець); агент з торгівлі майном; технічний та торговельний представник.

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях та застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

2. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; володіти іноземною, зокрема, англійською мовою, на рівні літературного пошуку і міжособистісного спілкування; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру.

3. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання; аналізувати чинне законодавство у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання.

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, мати практичні навички щодо збору і обробки фінансово-економічної інформації, ідентифікувати сучасні методи обробки фінансово-економічної інформації та її систематизації.

5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

6. Оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля; застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я і фізичного розвитку, використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

8. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; працювати самостійно або в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей, отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток; планувати та управляти часом у професійній діяльності.

9. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; знання та розуміння загальних закономірностей функціонування і розвитку суб’єкта підприємництва в ринкових умовах, процесу розробки і прийняття обґрунтованих економічних рішень, теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, суті і значення всіх категорій грошових відносин, їх взаємодії, механізмів впливу на економічне середовище у контексті регіональної, національної та міжнародної політики.

10. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

11. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; демонструвати знання та практичні навички з розробки бізнес-плану діяльності підприємства; володіти методикою планування та прогнозування; узагальнювати інформацію про форми, види, засади, методи здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва; аналізувати основні процеси та явища економічного розвитку торговельного підприємництва, оптимальні методи продажу товарів.

12. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів; оцінювати зміни підприємницького середовища; створювати та управляти діяльністю власного бізнесу; визначати та використовувати економічні показники для обґрунтування відповідних рішень у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

13. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; розробляти і здійснювати комплексні заходи щодо інтегрування вітчизняних суб’єктів підприємництва у світовий економічний простір; опанувати систему теоретичних знань з основ та методології виконання економічного та фінансового аналізу діяльності суб’єкта підприємництва; представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів; демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати.

14. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності; формувати ефективні бізнес-комунікації з контрагентами в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

15. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.

16. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва та управління ними, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знання щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

17. Використовувати методологію економічної науки, мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку та особливостей розвитку макроекономічних явищ і процесів, критично осмислювати положення економічної науки у поясненні системних властивостей національної, регіональної економіки та економіки окремого суб’єкта підприємництва, пояснити зв'язок між фундаментальними економічними категоріями та професійною термінологією, узагальнювати та структурувати проблеми предметної області, а також розробляти відповідні організаційні (управлінські) рішення у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

18. Самостійно і під керівництвом проводити пошук інформації і систематизацію даних, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, викладати текст, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові дані з використанням навчально-методичної літератури і необхідних програмних продуктів та апаратних засобів, джерел офіційної статистики, законодавчої бази, правових актів, баз статистичної інформації для аналізу і розв’язування професійних задач; здійснювати комп’ютерне оброблення, компонування даних, перевіряти їхню правильність, забезпечувати якість підготовлених документів.