ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Гарант програми – Борисова Світлана Євгеніївна,

доктор економічних наук, доцент професор кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування підриємницьких, торговельних та біржових структур та вирішення практичних завдань аналітичного та прикладного характеру.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи оцінювання ринкових можливостей, обгрунтування створення підприємства та управління його ефективною діяльністю, застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування конкурентоспроможної тактики та стратегії підриємницьких, торговельних та біржових структур.


Компоненти програми:

• Основи економічної теорії

• Мікро- та макроекономіка

• Інформатика

• Іноземна мова

• Історія України та української культури

• Філософія

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Вища математика

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Економіко-математичні методи та моделі

• Економіка підприємства

• Статистика

• Економіка праці та соціально-трудові відносини

• Маркетинг

• Гроші та кредит

• Фінанси

• Менеджмент

• Бухгалтерський облік

• Основи підприємницької та комерційної діяльності

• Податкова система та оподаткування

• Бізнес-планування та організація підприємницької діяльності

• Фінансово-економічні ризики /Аналіз ринкової кон’юнктури

• Інвестування / Бізнес-моделювання

• Біржова діяльність

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Практична підготовка (навчальна, організаційно-економічна, підприємницько-аналітична, переддипломна практики)

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

• Фізичне виховання

• Право

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) / Соціологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) / Психологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) / Політологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) / Етика і професійна етика в сфері обліку, оподаткування та аудиту

• Фінансова діяльність суб'єктів господарювання /Зовнішньоек. діяльність

• Торговельне підприємництво

• Інноваційний бізнес / Комерційна діяльність

• Оцінка та управління вартістю підприємства / Ціноутворення

• Контролінг та бюджетування діяльності субєктів підприємництва / Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

• Звітність субєктів господарювання та фінансово-кредитних установ / Міжнародні стандарти фінансової звітності

• Фінансовий аналіз

• Інформаційні системи та технології у підприємництві / Програмне забезпечення обробки комп'ютерної інформації

• Соціальне страхування та відповідальність / Електронна комерція


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми можуть працювати керівниками та помічниками керівників підприємств, фахівцями з ефективності підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та біржової діяльності.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

економіст з аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт) ; економіст по договірній і претензійній роботі; економіст з матеріально-технічного постачання; економіст з фінансової роботи; економічний радник; дилер (біржовий торговець ); агент з торгівлі майном. технічний та торговельний представник.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;

• Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування професійних рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

• Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати їх на практиці, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання;

• Професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, демонструвати навички щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації;

• Оцінювати зміни підприємницького середовища; створювати та управляти діяльністю власного бізнесу; визначати та використовувати економічні показники для обґрунтування відповідних рішень у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;

• Демонструвати знання та розуміння загальних закономірностей функціонування і розвитку суб’єкта підприємництва в ринкових умовах, процесу розробки і прийняття обґрунтованих економічних рішень, теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, суті і значення всіх категорій грошових відносин, їх взаємодії, механізмів впливу на економічне середовище у контексті регіональної, національної та міжнародної політики;

• Демонструвати знання та практичні навички з розробки бізнес-плану діяльності підприємства; володіти методикою планування та прогнозування; узагальнювати інформацію про форми, види, засади, методи здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва; здійснювати комплексні заходи щодо інтегрування вітчизняних суб’єктів підприємництва у світовий економічний простір; опанувати систему теоретичних знань з виконання економічного та фінансового аналізу діяльності суб’єкта підприємництва;

• Формувати ефективні бізнес-комунікації з контрагентами в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;

• Впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знання щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику;

• Збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансового обґрунтування здійснення торговельних операцій, демонструвати розуміння з основних положень організації бізнес-процесів, антикризового управління в бізнесі й методів управління підприємницькими ризиками, визначати стратегію і тактику діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій;

• Представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів;

• Аналізувати чинне законодавство у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання;

• Пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях;

• Оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля;

• Постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток;

• Застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів;

• Володіти іноземною, зокрема, англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку і міжособистісного спілкування.