ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Керівництво кафедри
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

«Кращий керівник той, кому вистачає розуму, щоб обирати відповідних людей для роботи, яку потрібно виконати, і досить стриманості, щоб не втручатися, поки вони її виконують».

Рузвельт Франклін


Загальне керівництво кафедрою «Фінанси, банківська справа та підприємництво» згідно з функціональними обов‘язками в ДДМА здійснює завідувач, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Починаючи з 1998 р. і до теперішнього часу робота кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

kuznecova.jpg

Канд. екон. наук, доцент Кузнєцова Тамара Василівна

Першою завідувачкою кафедри з 1998 по 2001 рр. була кандидат економічних наук, доцент Кузнєцова Тамара Василівна.

eleckih.jpg

Д-р екон. наук, проф. Єлецьких С.Я.

З 2002 року завідувачем кафедри «Фінанси» є д-р екон. наук, проф. Єлецьких Світлана Яківна.

Єлецьких С. Я. в 1994 році закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (ДДМА) за спеціальністю «Організація управління виробництвом». З 1994 року працювала у Донбаській державній машинобудівній академії на посаді асистента та старшого викладача кафедри організації управління виробництвом. У 1995 р. вступила до аспірантури ДДМА, після закінчення якої в 1999 році, успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Економіка підприємства, організація виробництва», працювала старшим викладачем, доцентом кафедри.

У 2002 році Єлецьких С. Я. отримала вчене звання доцента за кафедрою «Фінанси». В 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства».

У 2015 році Єлецьких С. Я. отримала вчене звання професора за кафедрою «Фінанси». В період з 2002 року по теперішній час активно займається науково-дослідною діяльністю:

Єлецьких С.Я. в період з 2002 року по теперішній час активно займаєься науково-дослідною діяльністю:

- виступає керівником держбюджетних тем:

«Формування комплексної системи організації, планування і управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємств і установ в умовах реформування економіки» (номер держреєстрації 0103U004451, 2002–2004 рр.);

«Організаційно-методичні аспекти формування і використання фінансово-економічних ресурсів на підприємствах машинобудування» (номер держреєстрації 0104U009276, 2004–2006 рр.);

«Дослідження механізму економіко-фінансової та організаційної діяльності підприємств і установ» (номер держреєстрації 0106U008918, 2006–2008 рр.);

«Фінансове забезпечення функціонування реального і фінансового секторів економіки» (номер держреєстрації 0108U010042, 2008–2010 рр.);

«Формування механізму економічної безпеки підприємства (організації, установи) на регіональному та загальнодержавному рівнях» (номер держреєстрації 0110U006161, 2010–2012 рр.);

«Фінансові інструменти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем» (№ держреєстрації 0112 U 006711, 2012–2014 рр.);

«Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та мікрорівні» (№ держреєстрації 114U003938, 2014–2016 рр.);

«Антикризові фінансово-економічні імперативи розвитку соціально-економічних систем» (№ держреєстрації, 0116U003937, 2016 – 2018);

«Фінансово-економічні проблеми модернізації соціально-економічних систем. Financial and economic problems of socio-economic systems modernization», (№ держреєстрації 0118U006889, 2018 - 2020.

«Системна фінансово-економічна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації / (Systemic financial and economic security of sustainable development: assessment tools, reserves and strategic implementation scenarios)», (№ держреєстрації 0120U104101 2020-2022.

-учасником наукових досліджень Інституту економіки промисловості НАН України за темами:

«Соціальні проекти та моделі взаємодії інститутів держави, бізнесу та суспільства при їх реалізації» (номер держреєстрації 0109U000965, 2009-2010 рр.), «Механізм регулювання взаємодії партнерів у соціальних проектах», (номер держреєстрації 0111U008355, 2011-2012 рр.) ;

- Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у ДДМА (м. Краматорськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2014-2019).

- Член спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Київ) з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2016-2021).

- результати наукових досліджень схвалені на 31 конференціях, серед яких:

Елецких С.Я.Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия. Social processes regulation in the context of economics, low and management: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06 - June 11, 2013). – London: Published by IASHE, 2013.– P. 100-102.

Єлецьких С. Я. Поняття та чинники забезпечення фінансової стійкості підприємства. Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (31 трав. – 1 черв. 2012 р.). - К.: МІБО КНЕУ, 2012. – С. 55-57.

Елецких С.Я. Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия. Social processes regulation in the context of economics, low and management: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06 - June 11, 2013). – London: Published by IASHE, 2013.– P. 100-102.

Єлецьких С. Я., Рад Н.С. Концептуальна модель фінансово стійкого функціонування Пенсійної системи: проблеми розробки та запровадження. Перші наукові читання памяті С.І. Юрія: збірник наукових праць. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232 с., С. 21 –25.

Єлецьких С. Я. Імітаційне моделювання в управлінні стійким розвитком суб'єктів підприємства. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). – Маріуполь: ДонДУУ, 2016. – 250 с., С. 124-128

Єлецьких С. Я. Сценарне моделювання як інструмент формування фінансової стратегії підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати» (17-18 травня 2017 року). – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 354 с., С. 136-139

Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. Використання модифікацій «золотого правила економіки» для аналізу підприємств. Наука і молодь в ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей ІІІ Міжна- родної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 грудня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 673 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами. ISBN 978-966-184-295-2.С. 112-116.

Єлецьких С.Я. Управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі сценарного аналізу / С.Я. Єлецьких // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Краматорськ, 23-24 квітня 2021 р.) Краматорськ: ДДМА, 2021. – С. 94-96.

- є автором монографій:

 1. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. ISBN 966-364-419-2, Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-22 від 10.01.2007 р.
 2. Єлецьких С.Я., Панков В.А., Михайличенко Н.М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с. ISBN 966-364-415-Х Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-26 від 12.01.2007 р.
 3. Елецких С.Я. Управление финансовой устойчивостью предприятия: теория и методология. Монография.- Краматорськ: ДДМА, 2013. -180 с.
 4. Елецких С.Я., Брюховецька Л.Є., Сапліна О.В., Саплін С.Ю. Управление лизингом на промышленных предприятиях . Монография - Краматорськ: ДДМА, 2013. -143 с.
 5. Єлецьких С.Я., Грідасов В.М., Колмикова Е.В. Розвиток фінансового ринку в Україні. Монографія. - Краматорськ: ДДМА, 2012. -176 с.
 6. Єлецьких С.Я. Управління фінансово стійким розвитком підприємства. - Краматорськ: ДДМА, 2013. – 475 с.
 7. Єлецьких С.Я. Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства: монографія.– Краматорськ: ДГМА, 2014.– 492с.;
 8. Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М. Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства. Монографія. - Краматорськ: ДДМА, 2019. -192 с.

- є співавтором 2 навчальних посібників з Грифом МОН України:

- Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. / В.А. Панков, С. Я. Елецких, Н.М. Михайличенко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с.

- Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / С. Я. Елецких, Г. В. Тельнова - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

- є автором 124 наукових публікацій, з них:

8 - монографій; 12 - міжнародна наукометрична база; 46 - фахові; навчально-методичних розробок 27 (методичні посібники з грифом МОН України – 2, 11 - з номером ISBN); 31 - доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.


http://www.dgma.donetsk.ua/eletskih-svitlana-yakivna.html

Єлецьких С.Я. підвищувала кваліфікацію:

 1. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/000180-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), тема «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. (3,6 кредити ECTS)
 2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», (3,6 кредити ECTS) Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СС № 02070884/035701-17 (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.), Програма 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 29.03.2017 р. (3,6 кредити ECTS)
 3. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/000858-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), тема «Актуальні питання адміністрування супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р. (3,6 кредити ECTS)
 4. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/001253 (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід». (3,6 кредити ECTS)
 5. ДДМА, довідка №1-01/12-21 «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», 21.01.2021 р.
 6. ДДМА, довідка №1-03/03-05-21 (з 16.03.2021 по 28.05.2021 р.) «Освітній марафон ЗВО-2021» департаменту навчання розвитку персоналу групи компанії «Епіцентр К» з 16 березня по 28 травня 2021 р.,тема «Розвиток професійних компетенцій (Hard Skills) та розвиток особистих компетенцій (Soft Skills)», «Управління асортиментом та категорійний менеджмент», «Маркетинг та концепція маркетинг-міксу», «Використання сучасних бізнес-інструментів Google Spreadsheet, Google Forms Google Drive», «Фінансові інструменти підприємницької діяльності», «Мотивація персоналу», «Бізнес-етика», 25.06.2021 р. (1,15 кредити ECTS);
 7. ДДМА, свідоцтво АА 02070789 / 001367-21 (з 17.03.2021 по 05.06.2021 р.), «Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації. Сучасні тенденції управління фінансовою безпекою підприємства», 25.06.2021 р. (3 кредити ECTS);
 8. ДДМА, довідка № 1-02/02-05-21, (лютий-травень 2021 р.) «Стартап-школа Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку та підприємницькій діяльності стартапів у цільових університетах Донецької та Луганської областей», який проходив за підтримки Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», «Управління фінансовою грамотністю” в освітньому середовищі регіонального (міського) рівня (Донецький регіон, м. Краматорськ)», (2 кредити ECTS);

Єлецьких С.Я. нагороджена Дипломом переможця конкурсу «Донбаська державна машинобудівна академія – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри» (Рішення Вченої ради Донбаської державної машинобудівної академії від 28.02. 2013 р. (протокол №7) ;

Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих спеціалістів» (Рішення Донецької обласної державної адміністрації 04. 2013 р.).

Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністраціїрації «За багаторічну сумлінну працю, вагомі прфесійні здобутки, плідну науково-педагогічну діяльність» (вересень, 2018 р.).

Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність».