ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Керівництво кафедри
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

«Кращий керівник той, кому вистачає розуму, щоб обирати відповідних людей для роботи, яку потрібно виконати, і досить стриманості, щоб не втручатися, поки вони її виконують».

Рузвельт Франклін


Загальне керівництво кафедрою «Фінанси, банківська справа та підприємництво» згідно з функціональними обов‘язками в ДДМА здійснює завідувач, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Починаючи з 1998 р. і до теперішнього часу робота кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

kuznecova.jpg

Канд. екон. наук, доцент Кузнєцова Тамара Василівна

Першою завідувачкою кафедри з 1998 по 2001 рр. була кандидат економічних наук, доцент Кузнєцова Тамара Василівна.

eleckih.jpg

Д-р екон. наук, проф. Єлецьких С.Я.

З 2002 року завідувачем кафедри «Фінанси» є д-р екон. наук, проф. Єлецьких Світлана Яківна.

Єлецьких С. Я. в 1994 році закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (ДДМА) за спеціальністю «Організація управління виробництвом». З 1994 року працювала у Донбаській державній машинобудівній академії на посаді асистента та старшого викладача кафедри організації управління виробництвом. У 1995 р. вступила до аспірантури ДДМА, після закінчення якої в 1999 році, успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Економіка підприємства, організація виробництва», працювала старшим викладачем, доцентом кафедри.

У 2002 році Єлецьких С. Я. отримала вчене звання доцента за кафедрою «Фінанси». В 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства».

У 2015 році Єлецьких С. Я. отримала вчене звання професора за кафедрою «Фінанси». В період з 2002 року по теперішній час активно займається науково-дослідною діяльністю:

Єлецьких С.Я. в період з 2002 року по теперішній час активно займаєься науково-дослідною діяльністю:

- виступає керівником держбюджетних тем:

«Формування комплексної системи організації, планування і управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємств і установ в умовах реформування економіки» (номер держреєстрації 0103U004451, 2002–2004 рр.);

«Організаційно-методичні аспекти формування і використання фінансово-економічних ресурсів на підприємствах машинобудування» (номер держреєстрації 0104U009276, 2004–2006 рр.);

«Дослідження механізму економіко-фінансової та організаційної діяльності підприємств і установ» (номер держреєстрації 0106U008918, 2006–2008 рр.);

«Фінансове забезпечення функціонування реального і фінансового секторів економіки» (номер держреєстрації 0108U010042, 2008–2010 рр.);

«Формування механізму економічної безпеки підприємства (організації, установи) на регіональному та загальнодержавному рівнях» (номер держреєстрації 0110U006161, 2010–2012 рр.);

«Фінансові інструменти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем» (№ держреєстрації 0112 U 006711, 2012–2014 рр.);

«Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та мікрорівні» (№ держреєстрації 114U003938, 2014–2016 рр.);

«Антикризові фінансово-економічні імперативи розвитку соціально-економічних систем» (№ держреєстрації, 0116U003937, 2016 – 2018);

«Фінансово-економічні проблеми модернізації соціально-економічних систем. Financial and economic problems of socio-economic systems modernization», (№ держреєстрації 0118U006889, 2018 - 2020.

-учасником наукових досліджень Інституту економіки промисловості НАН України за темами:

«Соціальні проекти та моделі взаємодії інститутів держави, бізнесу та суспільства при їх реалізації» (номер держреєстрації 0109U000965, 2009-2010 рр.), «Механізм регулювання взаємодії партнерів у соціальних проектах», (номер держреєстрації 0111U008355, 2011-2012 рр.) ;

- результати наукових досліджень схвалені на 31 конференціях, серед яких:

Елецких С.Я.Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия. Social processes regulation in the context of economics, low and management: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06 - June 11, 2013). – London: Published by IASHE, 2013.– P. 100-102.

Єлецьких С. Я. Поняття та чинники забезпечення фінансової стійкості підприємства. Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (31 трав. – 1 черв. 2012 р.). - К.: МІБО КНЕУ, 2012. – С. 55-57.

Елецких С.Я. Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия. Social processes regulation in the context of economics, low and management: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06 - June 11, 2013). – London: Published by IASHE, 2013.– P. 100-102.

Єлецьких С. Я., Рад Н.С. Концептуальна модель фінансово стійкого функціонування Пенсійної системи: проблеми розробки та запровадження. Перші наукові читання памяті С.І. Юрія: збірник наукових праць. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232 с., С. 21 –25.

Єлецьких С. Я. Імітаційне моделювання в управлінні стійким розвитком суб'єктів підприємства. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). – Маріуполь: ДонДУУ, 2016. – 250 с., С. 124-128

Єлецьких С. Я. Сценарне моделювання як інструмент формування фінансової стратегії підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати» (17-18 травня 2017 року). – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 354 с., С. 136-139

Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. Використання модифікацій «золотого правила економіки» для аналізу підприємств. Наука і молодь в ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей ІІІ Міжна- родної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 грудня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 673 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами. ISBN 978-966-184-295-2.С. 112-116.

- є автором монографій:

1. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. ISBN 966-364-419-2, Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-22 від 10.01.2007 р.

2. Єлецьких С.Я., Панков В.А., Михайличенко Н.М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с. ISBN 966-364-415-Х Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-26 від 12.01.2007 р.

3. Елецких С.Я. Управление финансовой устойчивостью предприятия: теория и методология. Монография.- Краматорськ: ДДМА, 2013. -180 с.

4. Елецких С.Я., Брюховецька Л.Є., Сапліна О.В., Саплін С.Ю. Управление лизингом на промышленных предприятиях . Монография - Краматорськ: ДДМА, 2013. -143 с.

5. Єлецьких С.Я., Грідасов В.М., Колмикова Е.В. Розвиток фінансового ринку в Україні. Монографія. - Краматорськ: ДДМА, 2012. -176 с.

6. Єлецьких С.Я. Управління фінансово стійким розвитком підприємства. - Краматорськ: ДДМА, 2013. – 475 с.

7. Єлецьких С.Я. Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства: монографія.– Краматорськ: ДГМА, 2014.– 492с.;

8. Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М. Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства. Монографія. - Краматорськ: ДДМА, 2019. -192 с.


- є співавтором 2 навчальних посібників з Грифом МОН України:

- Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. / В.А. Панков, С. Я. Елецких, Н.М. Михайличенко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с.

- Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / С. Я. Елецких, Г. В. Тельнова - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

- є автором 124 наукових публікацій, з них:

8 - монографій; 12 - міжнародна наукометрична база; 46 - фахові; навчально-методичних розробок 27 (методичні посібники з грифом МОН України – 2, 11 - з номером ISBN); 31 - доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.


Єлецьких С.Я. підвищувала кваліфікацію:

1. ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», свідоцтво № 11/2014 (з 11.12.2014 по 09.01.2015 р.), тема «Економіка та фінанси підприємства», 12.06.2015 р.

2. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/000180-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), тема «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р.

3. ПАТ «Державний Ощадний банк України», свідоцтво № 17/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), тема «Управління фінансовою стійкістю банківської установи», 27.04.2017 р.

4. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СС № 02070884/035701-17 (з 13.03.2017 по 29.03.2017 р.), Програма 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 29.03.2017 р.

5. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/000858-17 (з 11.12.2017 по 22.12.2017 р.), тема «Актуальні питання адміністрування супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р.

6. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА №02070789/001252-18 (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід».

Єлецьких С.Я. нагороджена Дипломом переможця конкурсу «Донбаська державна машинобудівна академія – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри» (Рішення Вченої ради Донбаської державної машинобудівної академії від 28.02. 2013 р. (протокол №7) ;

Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих спеціалістів» (Рішення Донецької обласної державної адміністрації 04. 2013 р.).

Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністраціїрації «За багаторічну сумлінну працю, вагомі прфесійні здобутки, плідну науково-педагогічну діяльність» (вересень, 2018 р.).

Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність».