ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

ДИПЛОМУВАННЯ / Атестація

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_img_diplom.jpg

Магістр – це ступінь вищої освіти отриманий студентом, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Магістри спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіють методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, спроможні до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська дипломна робота є самостійною випускною науково-дослідницькою працею, яка готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.

4 жовтня 2019 р. згідно наказу ректора "Про підсумки всеукраїнських, міжнародних і обласних конкурсів студентських наукових робіт, магістерських випускних і дипломних робіт 2018/2020 навчального року" випускниці кафедри "Фінанси, банківська справа і підприємництво" Новосельцевій Олені за зайняте ІІ місце у всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" і к.е.н., доценту Крук Олені Миколаївні, як керівнику, оголошено подяку.

З 29.05.2020 р. в Академії введено в дію «Положення про порядок роботи атестаційних комісій у Донбаській державній машинобудівній академії в особливих умовах (в дистанційному режимі)», яке регулює проведення атестації здобувачів за денною (очною) та заочною формами навчання на першому (бакалаврському) та/або на другому (магістерському) рівнях вищої освіти у зв'язку з настанням непередбачуваних обставин (карантин, стихійне явище, надзвичайна ситуація/стан тощо).Положення про порядок роботи атестаційних комісій у Донбаській державній машинобудівній академії в особливих умовах (в дистанційному режимі)

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Стандарт академічної доброчесності – є частиною системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДДМА та базується на нормах загальнолюдських та європейських цінностей. З метою моніторингу дотримання членами колективу Академії моральних та правових норм цього Стандарту в ДДМА створена Група сприяння академічній доброчесності та дотримання етики академічних відносин, керівником якої є Єрмакова С.О.
Процедура перевірки на плагіат проводиться у відповідності із:
– Тимчасовим Положенням «Про запобігання та виявлення академічного плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у ДДМА»;
– Порядком проведення перевірки кваліфікаційних робіт студентів на наявність запозичень з інших документів. Вказані документи оприлюднені на головній офіційній сторінці сайту ДДМА (http://www.dgma.donetsk.ua/normativni-akti.html), що забезпечує їх доступність для ознайомлення, опрацювання та перегляду здобувачами вищої освіти та викладачами.

Порядок визначає процедуру проведення перевірки текстів кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Донбаської державної машинобудівної академії з використанням Антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl) на наявність запозичень із текстів, присутніх в базах Академії, базах інших вищих навчальних закладів та в Інтернеті.

В результаті перевірки складається звіт подібності (унікальності) та формується протокол допуску роботи до захисту. Здобувачі заповнюють та підписують заяву-засвідчення за встановленою формою. Кваліфікаційна робота надається для реєстрації секретарю екзаменаційної комісії та допускається до захисту після проведеної заздалегідь перевірки матеріалу в системі «Strikeplagiarism.com» та отримання відповідного звіту подібності про рівень унікальності тексту, протоколу допуску і оформлення усієї необхідної документації. Всі кваліфікаційні роботи здобувачів зберігаються в репозитарії кафедри.

Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт студентів на наявність запозичень з інших документів.

Тимчасове положення Про запобігання та виявлення академічного плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у ДДМА.

ГРУПА Ф -19-1 МАГ
№з/п Прізвище, ініціали студента та індекс групи Автореферат магістерської роботи Посада, прізвище та ініціали керівника роботи
1 Варич Діана Юріївна Дослідження системи формування та напрямів використання коштів пенсійного фонду україни Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
2 Дорофей Ганна Євгенівна Дослідження стану фінансування та напрямів використання коштів бюджетної установи Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
3 Орба Дмитро Андрійович Дослідження показників кредитних ризиків комерційного банку як інструмент антикризового управління Єлецьких Світлана Яківна, д-р екон. наук, професор
4 Санжаревська Єлізавета Андріївна Дослідження кредитного портфеля комерційного банку та розробка пропозиції щодо удосконалення управління його кредитною діяльністю Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
5 Хохлов Антон Володимирович Експрес-діагностика фінансового стану підприємства та формування антикризових заходів в умовах економічної нестабільності економіки Борисова С.Є., д-р екон. наук, професор
Група ПТ -19-1маг
№з/п Прізвище,ім’я, по батькові студента та індекс групи Автореферат магістерської роботи Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника магістерської роботи
1 Скрабков Сергій Миколайович Формування напрямів стійкого розвитку суб’єкта підприємницької діяльності Борисова С.Є., д-р екон. наук, професор
2 Тихонов Андрій Сергійович Розробка пропозицій щодо поліпшення фінансовоекономічного стану суб’єкту підприємництва Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
3 Шестова Ольга Євгенівна Вдосконалення системи управління діяльністю суб’єкту підприємницької діяльності як інструмент забезпечення його економічної безпеки Єлецьких Світлана Яківна, д-р екон. наук, професор
Група Ф-17-1маг
№з/п Прізвище,ім’я, по батькові студента та індекс групи Автореферат магістерскої роботи Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника магістерської роботи
1 Баландіна Аліна Едуардівна Обґрунтування напрямків підвищення фінансової стійкості та забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства Борисова С.Є., д-р екон. наук, професор
2 Гапоненко Ірина Сергіївна Вдосконалення кредитної діяльності комерційного банку на основі аналізу та оцінки показників його кредитного портфелю Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
3 Гарнага Тетяна Сергіївна Дослідження та подальше вдосконалення механізму управління проблемними активами банку Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
4 Гунічева Єлизавета Євгенівна Формування фінансової стратегії подальшого розвитку підприємства на підставі оцінки його фінансової стійкості та платоспроможності Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
5 Качанюк Ігор Михайлович Розробка напрямків поліпшення фінансового стану підприємства на основі аналізу та оцінки показників його діяльності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
6 Копиленко Олена Олександрівна Розробка шляхів підвищення показників ефективності підприємства на основі впровадження системи інвестиційного менеджменту Михайличенко Н.М., канд. екон. наук, доцент
6 Пічугіна Олександра Сергіївна Дослідження кредитного портфеля комерційного банку та розробка заходів щодо зниження його ризикованості Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
6 Полянська Дар’я Андріївна Розробка шляхів впровадження елементів системи оперативного контролінгу в управлінські процеси машинобудівного підприємствау Михайличенко Н.М., канд. екон. наук, доцент
6 Пуховець Євген Олександрович Розробка ефективної політики управління формуванням та розподілом капіталу суб’єкта підприємницької діяльності Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
6 Оробець Аліна Сергіївна Розвиток механізму формування і реалізації кредитної політики банку в умовах економічної нестабільності Борисова С.Є., д-р екон. наук, проф.
Група ПТ -17-1маг
№з/п Прізвище,ім’я, по батькові студента та індекс групи Автореферат магістерської роботи Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника магістерської роботи
1 Андрєєв Антон Андрійович Формування перспективних напрямків розвитку підприємства на підставі комплексного аналізу його фінансово-економічного стану Борисова С.Є., д-р екон. наук, професор
2 Золотухіна Тетяна Сергіївна Формування оптимальної стратегії кредитування суб’єктів підприємництва. Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
3 Кізімова Карина Вячеславівна Формування стратегії сталого розвитку підприємства в умовах нестабільного економічного середовища Дьячкова Ю.М., канд. екон. наук, доцент
4 Новосельцева Олена Русланівна Розробка напрямків покращення фінансового стану суб’єкту підприємницької діяльності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
5 Хорошилов Олексій Сергійович Розробка заходів підвищення ефективності фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
6 Швець Василь Володимирович Розробка напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління оборотними активами Дьячкова Ю.М., канд. екон. наук, доцент

ДИПЛОМУВАННЯ - ГАЛЕРЕЯ ДОСЯГНЕНЬ 2020

 Марина - Фото 1.png Влад - Фото-2.png Саша Фото-3.png Влад - Фото-4.png Єлисей - Фото 5.png

ФОТО З ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ

f01.jpg f02.jpg f03.jpg
f04.jpg