ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з економіки та організації соціального забезпечення


232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 І.І.jpg

Гарант програми – Смирнова Ірина Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Завідувач кафедри – Рекова Наталія Юріївна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра економіки підприємства

E-mail:ep@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність 232 Соціальне забезпечення
Програма «Економіка та організація соціального забезпечення»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості

244 Професіонали в галузі економіки, соціології

2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення

2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами;

1210 Керівники підприємств, установ та організацій;

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

1238 Керівники соціальних проектів та програм;

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1483 Менеджери (управителі) в соціальній сфері

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності


Освітньо-професійна програма «Економіка та організація соціального забезпечення» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань та умінь в сфері економіки та організації соціального забезпечення, необхідних для розв’язання складних задач і проблем в професійній діяльності та в процесі навчання із застосуванням положень і методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів соціальної політики за умов невизначеності і необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог до фахівців відповідного рівня.


Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти:

• теорія соціальної політики держави;

• механізми реалізації соціальної політики держави та соціальної відповідальності бізнесу;

• організація та надання адміністративних послуг в сфері соціального забезпечення;

• організаційно-економічні аспекти соціального забезпечення

Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання

Навчальний план заочої форми навчання


Компоненти програми:


Каталог обов’язкових освітніх компонент

ОК 1 Охорона праці в галузі і цивільний захист

ОК 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою

ОК 2 BUSINESS AND ACADEMIC WRITING IN A FOREIGN LANGUAGE

ОК 3 Основи наукових досліджень у професійній сфері

ОК 4 Соціальна економіка

ОК 5 Технології соціального забезпечення і соціального захисту

ОК 6 Програми і проекти соціального захисту

ОК 7 Курсова робота "Програми і проекти соціального захисту"

ОК 8 Виробнича практика

ОК 9 Переддипломна практика

ОК 10 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра

ОК 11 Атестація (Захист кваліфікаційної роботи магістра)

Каталог вибіркових освітніх компонент:

ВК 1.1 Державна політика соціального забезпечення

ВК 1.2 Корпоративна соціальна відповідальність

ВК 2.1 Механізми адвокації прав людини і малозахищених верств населення

ВК 2.2 Соціальні проблеми сучасності

ВК 3.1 Управління соціально-трудовими відносинами

ВК 3.2 Управління соціальними закладами

ВК 4.1 Дослідження ринку праці та моніторинг в сфері оплати праці

ВК 4.2 Організація діяльності із соціального забезпечення

ВК 5.1 Медіація і розв'язання конфліктів у соціальній сфері

ВК 5.2 Прийняття управлінських рішень в сфері соціально-економічної допомоги

 

Програмні результати навчання

Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть:

ПРН 1. Здатність застосовувати теорію та практики управління соціальним закладом, здійснювати організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються соціального забезпечення, діяльності та соціального розвитку закладу;

ПРН 2. Здатність застосовувати управлінські компетенції, необхідної для керівництва соціальними закладами різного типу.

ПРН 3. Здатність продемонструвати розуміння сутності та навички використання методів здійснення математичних розрахунків, що мають відношення до аналітично-оціночного забезпечення професійної діяльності в сфері організації соціального забезпечення: моделювання й аналізу функціональних залежностей, оптимізаційного моделювання, оцінки характеристик випадкових величин та статистичних гіпотез, побудови моделей для імітації та прогнозування економічних процесів.

ПРН 4. Здатність самостійно і під керівництвом здійснювати пошуково-аналітичну інформаційну діяльність з використанням джерел офіційної статистики, правових актів, міжнародних баз статистичної інформації тощо; використовувати програмні та апаратні засоби, інформаційні системи для виконання професійних дій, в т.ч. для ведення баз даних, надання управлінських послуг в електронному режимі.

ПРН 5. Здатність залучати корпоративне управління соціальними процесами зі створенням умов для вдосконалення механізмів муніципального, регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.

ПРН 6. Здатність організовувати та здійснювати проектно-прогнозну та моніторингову діяльність, професійно аналізувати соціальні ситуації, процеси і явища за допомогою якісної і кількісної методології, працювати з різними джерелами наукової інформації, володіти інформаційно-комунікативними технологіями.

ПРН 7. Здатність розуміти та аналізувати принципи формування державної соціальної політики у контексті організації соціального забезпечення, володіти сучасними технологіями інноваційної діяльності у сфері організації соціального забезпечення

ПРН 8. Здатність застосовувати сформовані уміння аналізувати різні фактори впливу на надання різних видів соціального забезпечення згідно з потребами різних груп клієнтів, диференціювати зміст діяльності з соціального забезпечення відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціальної роботи, добирати адекватні форми та методи соціальної професійної допомоги.

ПРН 9. Здатність приймати управлінські рішення з питань соціально-економічної допомоги мало захищених категорій людей.

ПРН 10. Здатність представляти інтереси та здійснювати соціально-правовий захист уразливих верств населення

ПРН 11. Здатність пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги.

ПРН 12. Здатність забезпечувати навчання теорії і практики організації соціального забезпечення у відповідності до вітчизняних та міжнародних стандартів, проводити науково-дослідницьку роботу та представляти її результати, практикувати забезпечення навчально- педагогічного процесу.

ПРН 13 Здатність здійснювати менеджмент у соціальній сфері. Демонструвати уміння виявляти проблеми, визначати цілі, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант рішення, оцінювати результати і наслідки прийнятого управлінського рішення.

ПРН 14. Здатність розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення на високопрофесійному рівні

ПРН 15. ЗдатністьВиявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення

ПРН 16. Здатність до медіації та фасилітації конфліктних ситуацій отримувачів послуг.

ПРН 17. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях та відповідати за ці рішення.

ПРН 18. Здатність використовувати ІКТ-технології у викладацькій та професійній діяльності.

ПРН 19. Здатність до лідерства та командної роботи. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток; демонструвати гнучкість і адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах; виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.

 

Кадрове забезпечення реалізації програми