ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з економіки та організації соціального забезпечення


232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Здобуття вищої освіти (магістр) БЕЗ ЗНОГарант програми – Ровенська Вікторія Вячеславівна,

кандидат економічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Завідувач кафедри – Рекова Наталія Юріївна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра економіки підприємства

E-mail:ep@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність 232 Соціальне забезпечення
Програма «Економіка та організація соціального забезпечення»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

експерт з регулювання соціально-трудових відносин

експерт із соціальної відповідальності

фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері


Освітньо-професійна програма «Економіка та організація соціального забезпечення» спрямована на набуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до сфери соціальної економіки, а також організації соціального забезпечення (система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків), що надасть можливість розв’язувати складні задачі та проблеми в професійній діяльності на підприємствах щодо мінімізації соціальних ризиків; в органах соціального забезпечення (установи, які займаються наданням соціальних виплат та соціальної допомоги – Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центри з оформлення субсидій, Фонд зайнятості); державних організаціях, які займаються наданням соціальних послуг, (зокрема, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, людей похилого віку та інвалідів; неурядових організаціях, які працюють в галузі надання соціального забезпечення і послуг населенню (волонтерських організаціях)).


Особливості освітньо-професійної програми

• врахування вимог законодавства в сфері соціального забезпечення;

• поглиблена увага до форм громадянського співробітництва, досягнення соціального консенсусу, пошуку соціального компромісу з метою досягнення загального добробуту населення;

• використання методів дослідження рівня життя населення як критерію соціальної економіки (визначення меж доходів і рівня споживання, умов праці і побуту, обсягу і структуру робочого і вільного часу, характеристики культурного, освітнього рівня населення, здоров’я, демографії та економічної ситуації);

• деталізація механізмів реалізації соціальної політики держави, вивчення інструментарію реалізації настанов соціальної відповідальності бізнесу та організаційно-економічних аспектів соціального забезпечення;

• володіння соціально-економічними, організаційно-розпорядчими, правовими, соціологічно-статистичними, психологічними, діагностичними методами щодо соціального забезпечення громад, домогосподарств, установ та підприємств;


Компоненти програми:

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Ділове та академічне письмо іноземною мовою

• Фізичне виховання

• Соціальна економіка

• Соціальна відповідальність бізнесу

• Соціальні проблеми сучасності

• Соціальне страхування та пенсійне забезпечення

• Управління соціальним закладом

• Врегулювання конфліктів та медіація у соціальній сфері

• Міжнародні соціальні інституції та програми

• Основи наукових досліджень у професійній сфері

• Виробнича практика

• Управління соціальними проектами

• Міждисциплінарна курсова робота

• Організація діяльності із соціального забезпечення в об'єднаних територіальних громадах

• Державна політика соціального забезпечення

• Сучасні інформаційні системи та технології в соціальному забезпеченні

• Електронне урядування та електронна демократія

• Економічне та правове забезпечення захисту уразливих верств населення

• Механізми адвокації прав людини і покращення безпеки

• Управління соціально-трудовими відносинами

• Дослідження ринку праці та моніторинг у сфері оплати праці


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми зможуть працювати на підприємствах малого, середнього та крупного бізнесу щодо реалізації принципів соціальної відповідальності як складової стратегії розвитку бізнесу; в державних установах та організаціях, які підпорядковані Міністерству соціальної політики України, а також у державних організаціях, які займаються наданням соціальних послуг, зокрема, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді на посадах:

• фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері;

• експерт з регулювання соціально-трудових відносин;

• професіонали в галузі соціального захисту населення;

• фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили;

• державний соціальний інспектор;

• соціальний аудитор;

• інспектор із соціальної допомоги;

• агент із зайнятості та трудових контрактів;

• експерт із соціальної відповідальності

Перевагами компетенцій випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо застосування моделей і механізмів соціального забезпечення, обумовлених соціально-економічними та соціально-культурними особливостями розвитку країни; знання нормативно-правової бази соціального захисту та соціально відповідального ведення бізнесу, здатність застосовувати їх для вирішення конкретних завдань; вирішення завдань соціального забезпечення і захисту громадян України на основі принципу соціальної держави; здатність до ефективної професійної діяльності з попередження соціальних ризиків, складних життєвих обставин, запобігання і врегулювання соціальних конфліктів; знання динаміки трудових ресурсів країни, особливостей ринку праці, проблем зайнятості і безробіття, системи нормування і оплати праці; уміння виявляти і розв'язувати проблеми громадян у службах загальнообов'язкового державного соціального страхування України та при наданні соціальних пільг.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• Розуміти та аналізувати принципи формування державної соціальної політики у контексті організації соціального забезпечення, володіти сучасними технологіями інноваційної діяльності у сфері організації соціального забезпечення

• Вміти застосовувати теорію та практики управління соціальним закладом, здійснювати організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються соціального забезпечення, діяльності та соціального розвитку закладу;

• Вміти самостійно і під керівництвом здійснювати пошуково-аналітичну інформаційну діяльність з використанням джерел офіційної статистики, правових актів, міжнародних баз статистичної інформації тощо; використовувати програмні та апаратні засоби, інформаційні системи для виконання професійних дій, в т.ч. для ведення баз даних, надання управлінських послуг в електронному режимі.

• Залучати корпоративне управління соціальними процесами зі створенням умов для вдосконалення механізмів муніципального, регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.

• Організовувати та здійснювати проектно-прогнозну та моніторингову діяльність, професійно аналізувати соціальні ситуації, процеси і явища за допомогою якісної і кількісної методології, працювати з різними джерелами наукової інформації, володіти інформаційно-комунікативними технологіями.

• Застосовувати сформовані уміння аналізувати різні фактори впливу на надання різних видів соціального забезпечення згідно з потребами різних груп клієнтів, диференціювати зміст діяльності з соціального забезпечення відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціальної роботи, добирати адекватні форми та методи соціальної професійної допомоги.

• Приймати управлінські рішення з питань соціально-економічної допомоги мало захищених верств населення.

• Вміти представляти інтереси та здійснювати соціально-правовий захист уразливих верств населення

• Вміти пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги.

• Розуміти теорії і практики організації соціального забезпечення у відповідності до вітчизняних та міжнародних стандартів, проводити науково-дослідницьку роботу та представляти її результати, практикувати забезпечення навчально- педагогічного процесу.

• Здійснювати менеджмент у соціальній сфері. Демонструвати уміння виявляти проблеми, визначати цілі, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант рішення, оцінювати результати і наслідки прийнятого управлінського рішення.

• Розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення на високопрофесійному рівні

• Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення • Володіти прийомами медіації та фасилітації конфліктних ситуацій отримувачів послуг.

• Знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях та відповідати за ці рішення.

• Бути готовим до лідерства та командної роботи. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток; демонструвати гнучкість і адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах; виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.