ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з економіки та організації соціального забезпечення

 

232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 


Гарант програми – Смирнова Ірина Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Web:Кафедра економіки підприємства

E-mail:ep@dgma.donetsk.ua

Відомості про самооцінювання ОПП

Кадрове забезпечення

 

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність 232 Соціальне забезпечення
Програма «Економіка та організація соціального забезпечення»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Навчальні плани Для денної форми навчання
Для заочної форми навчання
Анкету надсилати гаранту ОПП Смирновій Ірині Іванівні на e-mail: ep@dgma.donetsk.ua або передати на кафедру ЕП ДДМА, 2 корп., ауд. 2423.

 

Мета освітньої програми

      Забезпечення освітньо-професійної підготовки фахівців з економіки та організації соціального забезпечення шляхом здобуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до області соціального забезпечення із застосуванням положень і методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів соціальної політики за умов невизначеності і необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог.

Цілі навчання:

 • підготовка фахівців в сфері економіки та соціального забезпечення, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, що дає можливість реалізувати потреби внутрішньо переміщених осіб та вирішувати питання з економіки та організації соціального забезпечення з урахуванням міжнародних принципів і норм;
 • сприяння особистому зростанню здобувачів вищої освіти за допомогою підвищення зацікавленості у набутті знань і вмінь, формуванні відповідних компетентностей, можливості створення індивідуальної освітньої траєкторії.

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН1. Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту.

ПРН2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження.

ПРН3. Володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності.

ПРН4. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово.

ПРН5. Проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ.

ПРН6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для розвитку професійних навичок та якостей.

ПРН7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

ПРН8. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

ПРН9. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги.

ПРН10. Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

ПРН11. Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати.

ПРН12. Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення.

ПРН13. Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності.

ПРН14. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

ПРН15. Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності.

ПРН16. Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення.

ПРН17. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

ПРН18. Розробляти та апробувати соціальні проекти і технології.

ПРН19. Демонструвати здатність розуміння передумов, принципів та механізмів забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні

ПРН20. Визначати проблеми, тенденції розвитку, сучасний стан системи заходів з соціального захисту та соціального забезпечення  внутрішньо переміщених осіб, оцінки потреб громад у соціальних послугах на основі міжнародних та національних принципів і норм

ПРН21.Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні  рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в системі заходів з соціального захисту та соціального забезпечення  внутрішньо переміщених осіб

ПРН22. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень, протидіяти та запобігати домашньому насильству проти жінок та дітей, застосовувати механізми адвокації прав людини та малозахищених верств населенняПерелік компонент ОП

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

1.1. Цикл загальної підготовки

ОК 1

Ділове та академічне письмо англійською мовою

Business and academic writing in english

4,0

ОК 2

Основи наукових досліджень у професійній сфері

5,0

1.2. Цикл професійної підготовки

ОК 3

Право соціального забезпечення

5,0

ОК 4

Державна політика соціального захисту та соціального забезпечення

6,0

ОК 5

Економіка соціального забезпечення

7,0

ОК 6

Програми і проєкти соціального захисту та соціального забезпечення

6,0

ОК 7

Курсова робота «Програми і проєкти соціального захисту та соціального забезпечення»

1,5

ОК 8

Організація діяльності із соціального забезпечення

6,0

1.3. Практична підготовка

ОК 9

Організаційно-професійна практика

4,5

ОК 10

Переддипломна практика

6,0

1.4. Атестація

ОК 11

Підготовка кваліфікаційної роботи магістра

6,0

ОК 12

Атестація (захист кваліфікаційної роботи магістра)

3,0

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

60,0

Вибіркові компоненти ОП

2.1. Цикл загальної підготовки

ВК 1.1

Управління соціально-трудовими відносинами

6,0

ВК 1.2

Соціальна робота

ВК 1.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 2.1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3,0

ВК 2.2

Механізми адвокації прав людини та малозахищених верств населення

ВК 2.3

Дисципліни з інших ОП

2.2. Цикл професійної підготовки

ВК 3.1

Технології соціального захисту та соціального забезпечення

5,0

ВК 3.2

Оцінка потреб громад в соціальних послугах

ВК 3.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 4.1

Соціальний захист та соціальне забезпечення ВПО

6,0

ВК 4.2

Ділові комунікації та управління конфліктами

ВК 4.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 5.1

Методи обґрунтування та ухвалення рішень в професійній сфері

6,0

ВК 5.2

Соціальне моделювання і прогнозування

ВК 5.3

Дисципліни з інших ОП

ВК 6.1

Електронна демократія та електронне урядування

4,0

ВК 6.2

Оцінка процесів надання та якості соціальних послуг

ВК 6.3

Дисципліни з інших ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

30,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0

 

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ТА БІБЛІОТЕКИ

WEB – сайти:

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – URL::http://rada.gov.ua/

Урядовий портал. URL:–: http://www.kmu.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.msp.gov.ua

Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/

Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/

Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/

Державний фонд регіонального розвитку. URL:http://dfrr.minregion.gov.ua/

 

Періодичні видання та електронні журнали

Демографія та соціальна економіка

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Архів випусків журналу "Демография и социальная экономика"

Соціальна економіка

Архів випусків журналу «Соціальна економіка»

Соціальне право

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Центр проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Соціальні виміри суспільства

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Національна Академія наук України інститут соціології

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Архів випусків збірника "Соціально-економічні проблемисучасного періоду України"

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Архів видань збірників, видавець «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Соціологічні студії

Journals "Sociological studios"

Соціологія права

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Журнал «СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА»

Соціальна робота в Україні: теорія і практика

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ГО "ЛСПУ" Ліга соціальних працівників України

Соціум. Документ. Комунікація

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Jornals Society. Document. Communication

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні, культурологічні науки

Архів журналів "Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки"


Електронні бібліотеки україни та світу

Українська цифрова бібліотека. URL: http://elib.org.ua/

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Електронна бібліотека України. URL: http://www.elibukr.org/index.php/uk/

Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: https://royallib.com/