ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Громадське обговорення освітньо-професійних програм і навчальних планів

Метою освітньої програми «Фізична культура і спорт» є підготовка висококваліфікованих фахівців із широким доступом до працевлаштування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Спеціальна освіта підготовки фахівців в сфері фізичної культури і спорту здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорії та методів наук з фізичного виховання і спорту. Акцент на здатності організовувати та проводити навчально-тренувальний процес з базових та обраного виду спорту.

Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» передбачає інтеграцію фахової підготовки та спорту. Програма базується на сучасних наукових знаннях про теорію та методику фізичного виховання і спортивного тренування, шляхах організації та забезпечення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, традиційних і інноваційних підходах до їх вирішення. 70,4 % обсягу освітньої програми спрямовані на забезпечення загальних та фахових компетентностей за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, визначених державним стандартом вищої освіти; 29,6 % обсягу дисциплін вільного вибору студента. Обсяг навчальних і виробничих практик складає 10 % від загального обсягу освітньої програми.

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

 • інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;
 • залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно-правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.

 • ОПП «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ»

  У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю – 017 «Фізична культура і спорт» здійснюється з 2018 року.

  Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності – 017 «Фізична культура і спорт» надана наказом Міністерства освіти і науки України від 14.03.2018 р. № 242-л (Протокол засідання ліцензійної комісії № 87/2 від 13.03.2018 р.)

  Проект ОПП «Фізична культура і спорт» (2021-2022 н.р.) було розроблено відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю – 017 «Фізична культура і спорт» для другого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р., № 960, і викладено до громадського обговорення на сайт ДДМА.

  Проєкт освітньої програми

  ОПП «Фізична культура і спорт» (бакалавр)

  Проєкт освітніх програм

  Навчальні плани «Фізична культура і спорт» 4 роки навчання 2020-21

  Навчальні плани «Фізична культура і спорт» 3 роки (прискореного навчання) 2020-21

  Навчальні плани «Фізична культура і спорт» 2 роки (прискореного навчання) 2020-21

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми: fz@dgma.donetsk.ua

  Рецензії від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Фізична культура і спорт» спеціальності – 017 «Фізична культура і спорт» (освітній рівень бакалавр)

  Стейкхолдери професійної освіти – фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

  Рецензія - «Донецьке Обл.від. Комітету з ФВС МОНУ»

  Рецензія - «ДЮСШ Крам.міськ.ради»

  Рецензія - «Обл. комплекс. ДЮСШ»

  Рецензія «ДЮСШ №1 м Краматорськ»

  Рецензія нач.упр. ДонОДА

  Рецензія Викон директора НОКДО

  Секретар міськ.ради