ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Концептуальні засади розвитку кафедри

 

Підготовка бакалаврів з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» має на меті задоволення потреб особистості, суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на сучасні методи освіти і виховання людини, прищепленні здорового способу життя, а також підготовку таких спеціалістів з фізичного виховання, які спроможні здійснювати освітню і спортивно-оздоровчу діяльність на високому професійному рівні.

Концепція освітньої діяльності (далі по тексту – Концепція) є основним програмним документом ДДМА, що визначає політику ЗВО з підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Це керівний документ для освітньої діяльності всіх структурних підрозділів і осіб, які організовують і здійснюють навчально-виховний процес з підготовки фахівців фізичної культури і спорту.

Концепція освітньої діяльності розроблена з метою встановлення стратегічних цілей, принципів і завдань для підготовки фахівців в галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Концепція спрямована на створення системи діяльності Академії, яка здатна задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи та суспільства, держави і спирається на такі основні позиції:

 1. До вирішення проблем якості освіти постійно залучаються всі учасники навчально-виховного процесу (викладачі, науковці, студенти).
 2. Всі учасники навчально-виховного процесу задіяні в системі мотивації якості освіти.
 3. Освітня діяльність ґрунтується на сучасних інноваційних технологіях навчання.
 4. Діє постійний механізм актуалізації змісту навчання.
 5. Для кожної дисципліни чітко сформульовані засоби діагностики та очікувані результати навчання.
 6. Уся діяльність Академії орієнтується на вимоги внутрішнього та зовнішнього ринків праці щодо випускників, які мають відповідну професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість.
 7. В ДДМА постійно підвищується якість кадрового забезпечення всіх напрямків діяльності, перш за все, навчального процесу та наукових досліджень.
 8. Діє система моніторингу якості підготовки фахівців на підставі об'єктивних та вимірюваних показників якості освітньої діяльності та забезпечувальних процесів.

Головною метою навчання в Академії повинно стати формування високого рівня загальної культури – культури професійної, духовно-моральної, естетичної та фізичної культури спілкування, поведінки побуту. Досягнення цієї мети передбачає створення таких організаційних та навчально-виховних умов для студентів, які б стимулювали виявлення та розвиток закладених у них генетичних здібностей і соціальних можливостей, формування оптимальних кваліфікаційних та психологічних рис професійної придатності фахівця, який виступає об’єктом та суб’єктом ринкової праці

В основі концепції розвитку кафедри фізичного виховання і спорту є наступні напрямки діяльності та вимоги:

 • новаторські, нетрадиційні методи роботи всіх членів колективу кафедри та адміністрації Академії;
 • постійний творчий пошук в напрямку впровадження в життя інноваційних форм і методів навчання та виховання;
 • чіткі принципи організації навчально-виховної роботи;
 • міцна матеріальна база, що спроможна забезпечити рівень підготовки фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;
 • високий професіоналізм викладачів, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців цієї спеціальності.
 • Поступове виконання всіх цих вимоги потребує вирішення комплексу завдань: сприяння процесам становлення платної форми навчання в Україні та реалізації права її громадян на вільний вибір форм і засобів одержання освіти, яка гарантує рівень і якість знань, що стануть конкурентно спроможними в умовах ринкових відносин. Характер діяльності кафедри зумовлений наявністю двох форм навчання: за державним замовленням та платної форми навчання. Створення найбільш сприятливих організаційних, економічних, соціальних та побутових умов для плідної праці та постійного вдосконалення усіх учасників навчально-виховного процесу.

  Найнеобхіднішою умовою вирішення висунутих завдань вважається формування особливого мікроклімату, заснованого на доброзичливості, активному відношенні до навчання, творчій праці викладачів, взаєморозумінні та взаємоповазі на всіх рівнях.

  До пріоритетних напрямків роботи кафедри відноситься:

  1. оптимізація самостійної роботи студентів, прищеплення їм навичок самоосвіти та потреби в ній, формування розуміння потреби вчитися протягом всього життя;
  2. організація системної індивідуальної роботи студентів з викладачами та підвищення її ефективності;
  3. здійснення поглибленої підготовки з фундаментальних та спеціальних дисциплін;
  4. створення викладачам сприятливих умов для застосування авторських програм та оригінальних методик викладання;
  5. сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар’єри, допомога їм з працевлаштуванням;
  6. залученням до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування на студентській лаві;
  7. створення матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити підготовку фахівців ХХІ століття.

  Перспективи розвитку кафедри фізичного виховання і спорту передбачають наступні напрямки діяльності:

 • стабільність набору студентів протягом всього існування кафедри;
 • покращення якості набору на перший курс студентів спеціальності «Фізичне виховання і спорт»;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу;
 • відкриття ліцензійної справи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр фізичної культури і спорту», вирішуючи завдання багаторічної безперервної підготовки кваліфікованих фахівців;
 • співпраця кафедри з провідними та спеціалізованими спортивними школами міста та області;
 • розширення міжнародних зв’язків.
 • Отже, основними принципами реалізації Концепції визначено: інноваційність; системність та неперервність освіти; фаховість; науковість; корпоративне партнерство; мобільність.

  Критерієм ефективної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту мають бути високий рівень теоретичної та практичної готовності до самостійної відповідальної професійної фізкультурно-оздоровчої діяльності, вирішення задач підтримання здоров’я та розвитку фізичних якостей людей та досягнення найвищих результатів у обраному виді спорту.

  Освітня діяльність Донбаської державної машинобудівної академії ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДДМА, Положенням про організацію освітнього процесу академії, Правилами внутрішнього розпорядку академії та іншими нормативно-правовими актами.


  Концепція освітньої діяльності