ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з комп’ютерних наук


122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня

«Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»

Гарант програми – Тарасов Олександр Федорович,

Доктор технічних наук, професор

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Завідувач кафедри – Тарасов Олександр Федорович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

E-mail:kit@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Програма «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяця
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з комп’ютерних наук

Освітньо-професійна програма другого рівня «Комп’ютерні науки» спрямована на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій, підготовку з на основі ступеня бакалавра, достатніх для провадження організаційної діяльності, виконання типових наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра.


Особливості освітньо-професійної програми

Поглиблене вивчення англійської мови (викладання окремих дисциплін англійською мовою), стажування (наукова практика) в академічних дослідницьких закладах); залучення магістрантів до виконання держбюджетних та госпдоговірних наукових тем, участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та облікових документів, оформленні патентів та авторських свідоцтв.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність та методологія і організація наукових досліджень

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Системний аналіз предметної області

• Основи обчислювального інтелекту

• Методи та алгоритми обробки цифрової інформації

• Надійність технічних систем

• Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів та систем

• Сучасні методи проектування програмних систем на основі ООП

• Розподілені комп’ютерні системи і мережі

• Науково-дослідницька практика

• Підготовка магістерської роботи

• Захист магістерської роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (блок 1)

• Оцінка ефективності проектних рішень (блок 2)

• Працевлаштування та ділова кар’єра (блок 2)

• Філософія і наука (блок 2)

• Планування та обробка результатів експерименту

• Цільова індивідуальна підготовка

• Розрахунки та автоматизоване проектування оптимальних конструкцій

• Обробка результатів досліджень в інформаційних системах

• Моделювання та регенеративний інжинирінг

• Цільова індивідуальна підготовка

• Методи аналізу даних та їх організація*

• Розробка спеціалізованих Web-додатків


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми працюють в державних і приватних установах, а також в самостійно створених комерційних компаніях розробниками програмного забезпечення, розробниками баз даних, аналітиками / інженерами комп'ютерних систем, інженерами-програмістами, системними інженерами, інженерами з тестування, аналітиками ІТ-бізнесу, інформаційними аналітиками, фахівцями з інформаційної безпеки, інженерами з інформаційної безпеки, викладачами вищого навчального закладу.

Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів, академій. Відповідні посади (наукові дослідження та управління) підприємств, установ та організацій


Програмні результати навчання

• Знати системи інтелектуальної власності, види патентної документації, основні положення про ліцензування і передачу технологій, міжнародного співробітництва в галузі інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, вміти використовувати на практиці ці знання.

• Знати основні принципи і методології обробки результатів експерименту і вміти використовувати їх на практиці: обробляти результати експериментів та інтерпретувати їх.

• Знати критерії оцінки якості науково-технічних розробок. Вміти визначати показники надійності живучості та ефективності функціонування програмних комплексів. Проводити оцінку якості функціонування комп’ютерних систем.

• Знати вимоги техніки безпеки до комп’ютерного обладнання та засобів проектування. Вміти ставити вимоги безпеки та забезпечувати захист людей при проектуванні та експлуатації комп’ютерних систем.

• Знати та розуміти системний підхід при дослідженні нових технологій; вміти використовувати методологію і принципи системного підходу при дослідженні, проектуванні та моделюванні процесів в техніці, бізнесі та медицині.

• Знати та розуміти іноземну мову, мати навички представлення наукових результатів в усній та письмовій формах, розуміти наукові та професійні тексти, вміти спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі, працювати в міжнародному контексті.

• Знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вміти використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання.

• Вміти здійснювати розробку заходів по вдосконаленню, модернізації діючих комп’ютерних систем та вибір більш ефективних технічних і інструментальних засобів з проведенням необхідного обґрунтування та розрахунків в техніці, бізнесі та медицині.

• Знати та розуміти методи наукових досліджень, вміти визначати актуальні напрямки досліджень, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у галузі інформаційних технологій.

• Вміти розробляти сучасні комп’ютеризовані системи управління технологічними та організаційними процесами, розробляти алгоритми управління складними комп’ютерно-інтегрованими виробництвами в різних предметних галузях (технічного та медичного призначення).

• Знати існуючі технічні засоби і математичні методи, що використовуються при моделюванні процесів за програмами підготовки; засоби і програмне забезпечення комп'ютерного моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх використання.

• Вміти та мати навики організувати творчу діяльність, роботу над статтями та доповідями у галузі інформаційних технологій та за програмами підготовки, організовувати самоперевірку відповідності матеріалів досліджень встановленим вимогам.

• Знати теоретичні основи комп’ютерного проектування і моделювання процесів в техніці, бізнесі та медицині., вміти використовувати їх з метою пояснення результатів власного дослідження.

• Знати аспекти сумісності програмного забезпечення. Вміти розробляти та адаптувати програмне забезпечення, робити вибір сучасних технічних засобів для проектування та моделюванні процесів в техніці, бізнесі та медицині.