ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з комп’ютерних наук


122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня

«Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»

Гарант програми – Сагайда Павло Іванович,

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Завідувач кафедри – Тарасов Олександр Федорович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

E-mail:kit@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Програма з 2018 «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»
Програма з 2020 «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяця
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з комп’ютерних наук

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти, що дозволить випускникові успішно здійснювати розробку, впровадження й дослідження програмних комплексів, що автоматизують обробку даних у технічних, організаційно-технічних та медичних системах


Особливості освітньо-професійної програми

Програма орієнтована на: вимоги до фахівців з боку промислових підприємств, медичних організацій та ІТ фірм міста та регіону, які займаються розробкою, провадженням та обслуговуванням програмного забезпечення різного призначення, стажування (наукова практика) в академічних дослідницьких закладах, діагностичних центрах, на провідних машинобудівних підприємствах та ІТ фірмах; залучення магістрантів до виконання держбюджетних та госпдоговірних наукових тем, участь у розробці звітних матеріалів, використання нових лабораторій біомеханіки та біоелектроніки, створених за підтримки програм Tempus і Erasmus+, а також поглиблене вивчення англійської мови.

Освітньо – професійна програма орієнтована на вивчення та дослідження:

 • теоретичних основ комп’ютеризованого проектування і моделювання процесів в техніці, бізнесі та медицині;
 • інформаційних технологій, технічних засобів і математичних методів, що використовуються при проектуванні та моделюванні процесів в техніці, бізнесі та медицині;
 • процесів проектування з використанням CAD/CAM/CAE/PDM, СУБД, інших програмних комплексів і систем в техніці, бізнесі та медицині;
 • методів обчислювального інтелекту та машинного навчання для застосування при вирішенні завдань обробки даних;
 • якості та надійності технічних систем різного призначення, в тому числі медичного;
 • основних принципів, методології і особливості планування, проведення та обробки результатів експерименту в техніці, бізнесі та медицині

 

Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання 2020, 2021

Навчальний план заочної форми навчання 2020, 2021

Компоненти програми:

Каталог обов’язкових освітніх компонент

ОК 1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2 Методологія і організація освітнього процесу та наукових досліджень

ОК 3 Охорона праці в галузі та цивільний захист

ОК 4 Методи забезпечення якості компонентів комп'ютерних систем

ОК 5 Теорія комп’ютеризованого проектування

ОК 6 Розподілені комп'ютерні системи і мережі

ОК 7 Сучасні методи проектування програмних систем на основі ООП (з курсовим проектом)

ОК 8 Технології обчислювального інтелекту

ОК 9 Науково-дослідна практика

ОК 10 Кваліфікаційна робота магістра

Каталог вибіркових освітніх компонент:

ВК 1 Сучасні методи організації і аналізу даних

ВК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ВК 3 Системний аналіз предметної області

ВК 4 Інтелектуальна власність

ВК 5 Оцінка ефективності проектних рішень

ВК 6 Розрахунки та автоматизоване проектування оптимальних конструкцій

ВК 7 Планування та обробка результатів наукових досліджень

ВК 8 Сучасні системи управління базами даних

ВК 9 Регенеративна інженерія та проектування оптимальних конструкцій

ВК 10 Математичне моделювання в біотехнічних системах

ВК 11 Технології віртуальної та доданої реальності

ВК 12 Методи обробки зображень та комп'ютерного зору

ВК 13 Хмарні технології та сервіси

ВК 14 Апаратне і програмне забезпечення розподілених систем

Програмні результати навчання

Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть:

ПРН1. Розробляти вимоги до архітектури, проектування, впровадження та застосування програмних систем на основі знань основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПРН2. Вдосконалювати, конструювати, проектувати інформаційні системи, у тому числі з елементами наукової новизни та інноваційності з використанням сучасного математичного апарату неперервного та дискретного аналізу, лі-нійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.

ПРН3. Використовувати системний аналіз для отримання інформації про діяльність у різних предметних галузях (технічного, організаційно-технічного та медичного призначення) та використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПРН4. Проектувати, організовувати впровадження, користування та підтримку інтелектуальних інформаційних систем з використанням методів обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування.

ПРН5. Створювати нові, модифікувати та удосконалювати існуючі алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати їх ефективність та складність, відповідно до завдань обробки даних в системах технічного, організаційно-технічного та медичного призначення.

ПРН6. Обгрунтовано обирати та удосконалювати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, ураховувати особливості чисельних методів та можливості їх адаптації при виконанні завдань моделювання та дослідження систем різної природи.

ПРН7. Виконувати моделювання та дослідження технічних, організаційно-технічних систем, виробів та систем медичного призначення; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПРН8. Визначати потреби організації в інформаційних технологіях на основі аналізу бізнес-процесів та використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в технічних, організаційно-технічних і медичних системах.

ПРН9. Виконувати пошук аналогів та створювати програмні моделі предметних середовищ з використанням методологій IDEF, UML, сучасних технологій об’єктно-орієнтованого проектування, вибирати парадигму програ-мування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі застосування методів комп’ютерних наук.

ПРН10. Забезпечувати аналіз великих масивів даних, у тому числі неструктурованих, на основі інформаційних та дата-логічних моделей, шляхом використання сучасних інструментальних засобів розробки клієнт-серверних застосувань та розгортання розподілених баз даних, у тому числі на хмарних сервісах, для розв’язання задач обробки даних в предметних областях їх збирання та накопичення.

ПРН11. Володіти навичками управління ІТ проектами, життє-вим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій, розробляти моделі якості, відповідно до вимог і обмежень замовника досліджень, вміти розробляти науково-дослідну та проектну документацію.

ПРН12. Забезпечувати витяг моделей з даних та підтримку інженерної діяльності, в тому числі за рахунок багатоаспектної візуалізації агрегованих даних, шляхом застосування методів та алгоритмів обчислювального інтелекту, інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, для розв’язання задач класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил тощо.

ПРН13. Розробляти комп’ютеризовані системи з використанням технологій Embedded System, InternetOfThings, мов системного програмування та методів розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, на основі знань мережних технологій і архітектури комп’ютерних мереж.

ПРН14. Застосовувати інформаційні технології проектування для розробки оптимальних конструкцій та моделювання поведінки механічних та біомеханічних об’єктів, автоматизованого проектування виробів різного призначення, а також використання технологій віртуальної реальності для завдань моделювання і навчання.

ПРН15. Проектувати інформаційну архітектуру програмних систем у відповідності з потребами та можливостями інформаційних технологій в умовах підвищення їх складності та суперечливих вимог, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування, шаблонів проектування, при розробці і дослідженні моделей технічних, організаційно-технічних та медичних систем.

ПРН16. Планувати, організовувати, впроваджувати та контро-лювати реалізацію систем захисту інформації на підприємствах і в організаціях, використовуючи концепції інформаційної безпеки, безпеки баз даних, мережевої безпеки, криптографії, в тому числі з урахуванням етичних проблем зберігання та доступу до медичних даних.

ПРН17. Забезпечувати ефективність обробки великих масивів даних, в тому числі з використанням паралельних та розподілених обчислень, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування.

ПРН18. Використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності та комфортних умов праці на робочих місцях відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил, з урахуванням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

ПРН19. Працювати з системами інтелектуальної власності, створювати патентну документацію, знати основні положення про ліцензування і передачу технологій, міжнародного співробітництва в галузі інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав; вміти використовувати на практиці основні принципи і методології планування, проведення та обробки результатів та виконувати їх інтерпретацію.

ПРН20. Знати та розуміти іноземну мову, мати навички спілкування та представлення наукових результатів в усній та письмовій формах, розуміти наукові та професійні тексти, вміти спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі, працювати в міжнародному контексті.

ПРН21. Вміти відслідковувати нові досягнення в професійній сфері, знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів магістра, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних та наукометричними платформами (Sсорus, Web оf Sсіеnсе та ін.); знати та розуміти специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вміти використовувати сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу.

 

Кадрове забезпечення реалізації програми

Самооцінювання Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині