ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота

Международное сотрудничество в рамках проекта TEMPUS-DESIRE

Наукова праця кафедри здійснюється в наступних напрямках:

 • розвиток системних методів у проектуванні виробів машинобудування;
 • підвищення якості інформаційного забезпечення проектування й моделювання з використанням об'єктно-орієнтованого програмування, методів штучного інтелекту й програмних агентів;
 • удосконалювання інформаційно-керуючих і вимірювальних систем;
 • використання методів інженерії знань для проектування виробів і програмних засобів;
 • розвиток методів інтелектуального аналізу даних для витягу прихованих залежностей і шаблонів;
 • розробка моделей автоматизації систем керування промисловими підприємствами.

В науковій роботі приймають участь викладачі кафедри, аспіранти та обдаровані студенти, які навчаються в магістратурі і рекомендовані до вступу в аспірантуру, що діє на кафедрі, а також у цільові аспірантури у інших ВНЗ (ХНУРЕ, ХНУ ім. Каразіна, ДонНТУ). За останні п’ять років захистили кандидатські дисертації Богданова Л.М., Задорожня І.М., Короткий С.О. (2010 р.), Васильєва Л.В., Акімов В.І., (2011 р.), Міхєєнко Д.Ю. (2012 р.), Гетьман І.А. (2014 р.).

Аспірантура на кафедрі КІТ працює з 2000 року. Керівником аспірантури є д.т.н., професор Тарасов Олександр Федорович. Навчається в аспірантурі на денній формі Красько З.А. (рік вступу 2012), Лябік О.А. (у декретній відпустці). Закінчили аспірантуру та готують дисертаційні роботи до захисту Алтухов О.В. та Єрьомін М.В. Докторантури на кафедрі немає, але доцент, к.т.н. Сагайда П.І. та доцент, к.т.н. Васильєва Л.В. працюють над докторськими дисертаціями. Сагайда П.І. співпрацює з кафедрою електронної техніки ДонНТУ в напрямку удосконалення інформаційно-вимірювальних і керуючих систем і.

Асистенти та аспіранти кафедри виконують дисертаційні роботи у наступних галузях та напрямах: імітаційне моделювання технологічної підготовки виробництва; математичне моделювання на ЕОМ процесів пластичного деформування із застосуванням метода елементів; підвищення інтелектуальності засобів проектування та удосконалення проектування та моделювання на комп’ютері об’єктів машинобудування; удосконалення комп’ютерних застосувань інформаційних технологій в економіці; розвиток моделей і методів взаімодії об’єктно-орієнтованих прикладень з базами даних та інші.

Пройшли підготовку в аспірантурах інших кафедр ДДМА та захистили дисертації з подальшою роботою на інших кафедрах випускники кафедри КІТ у кількості 6 чоловік.

Викладачі кафедри проводять заняття з підвищення кваліфікації викладачів академії з таких напрямів: «Особливості педагогічної діяльності на основі e-learning»; «Використання системи управління навчанням Moodle».

У 2009 р. проведена міжнародна науково-практична конференція «Сучасний електропривод, інформаційні технології й системи автоматизації», присвячена 40-річчю факультету автоматизації машинобудування.

Науково-дослідна (держбюджетна та за госпдоговорами) робота.

Наукова робота є важливою частиною навчального процесу. Підвищення професійного рівня викладачів відбувається під час виконання науково-дослідної роботи, підготовки наукових робіт, роботі над дисертацією та виступах на семінарах. Напрямки роботи кафедри базуються на наукових досягненнях провідних викладачів. Формування напрямків роботи визначає роботу та майбутні досягнення всього колективу.

Загальна спрямованість науково-дослідних робіт кафедри полягає у підвищенні інтелектуальності систем інформаційного забезпечення процесу проектування складних об'єктів. За цією тематикою працює увесь науково-педагогічний колектив кафедри.

На кафедрі КІТ з вересня 2009 по 2014 рік всі викладачі кафедри брали участь у виконанні теми Дк-10-2009 «Застосування інформаційних технологій у задачах автоматизації машинобудування та в процесі навчання».

У науковій діяльності кафедри можна виділити наступні напрямки:

 • вивчення сучасних комп'ютерних інформаційних технологій і систем розробки програмного забезпечення, дослідження їхніх можливостей для створення ефективних програмно-методичних комплексів розв’язання прикладних задач у галузі машинобудування та професійної освіти – керівник проф., д.т.н. Тарасов О.Ф.
 • структурно-інформаційний аналіз напрямків розвитку технологій розробки програмного забезпечення – керівник проф., д.т.н. Тарасов О.Ф.
 • автоматизація обробки зображень та розпізнавання образів і технічного стану виробів у машинобудуванні – керівники проф., д.т.н. Тарасов О.Ф., доц., к.т.н. Сагайда П.І.
 • розвиток та використання у навчальному процесі систем e-learning та LMS (learning management system) – керівники проф., д.т.н. Тарасов О.Ф., доц., к.т.н. Сагайда П.І.
 • вивчення існуючих та розробка нових методів інтелектуального аналізу даних і алгоритмів підтримки прийняття рішень, в тому числі з використанням нечіткої логіки і нейронних мереж – доц., к.т.н. Сагайда П.І.
 • розробка оптимальних баз даних та онтологічне моделювання предметних областей – доц., к.т.н. Сагайда П.І.
 • автоматизована обробка даних про параметри технологічних процесів з використанням методів математичної статистики – доц., к.т.н. Богданова Л.М., доц., к.т.н. Васильєва Л.В.
 • інтеграція інформаційних систем в процес проектування технологічних процесів інтенсивної пластичної деформації – ст. викл. Алтухов О.В.
 • вивчення існуючих CAE-систем, аналіз їхніх можливостей і підходів до моделювання та розрахунку статичних та динамічних процесів – ст. викл., к.т.н. Міхєєнко Д.Ю.
 • удосконалення процесів та об’єктів об’єктно-реляційного відображення у ядрі інформаційної системи для автоматизації роботи академії – проф., д.т.н. Тарасов О.Ф., асистент Єрьомін М.В.

Фундаментальні та практичні науково-дослідні роботи, фінансування яких здійснювалось з держбюджету, виконувалися за наступними напрямками.

НДР Д-01-2010: Розвиток технології проектування інформаційних систем на основі методів інженерії знань, номер держреєстрації 0110U000113. У ході виконання роботи здійснено 20 наукових публікацій, отримано 6 патентів, підготовлено 12 магістерських випускних робіт, опубліковано 1 монографію.

НДР Д-06-2013: Розробка інформаційного забезпечення і технології автоматизованого проектування виробів, технологічного оснащення і процесів виготовлення деталей складної геометрії., номер держреєстрації 0113U000609. У ході виконання роботи здійснено 14 наукових публікацій, отримано 4 патенти, опубліковано 1 монографію, зроблено 12 доповідей на науково-технічних конференціях, підготовлено 8 магістерських випускних робіт, результати роботи включено до трьох дисертаційних робіт.

В цілому в межах виконаних наукових робіт реалізовані методики та програмні засоби, які дозволяють суттєво підвищити якість інформаційного забезпечення на етапах проектування та експлуатації складних технічних систем, їх аналізу і проектування за допомогою САПР.

Напрямки та результати виконаних робіт відповідають світовому рівню науки у галузі інформаційних технологій за аспектами розвитку об’єктно-орієнтованої парадигми та методів штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень в різних областях діяльності.

Практична реалізація виконана шляхом розробки програмних засобів для підвищення якості інформаційного забезпечення систем автоматизації. Результати роботи застосовуються:

 • при розробці підсистем САПР для різних предметних областей (систем автоматизованого проектування штампового оснащення, гідросистем і їхніх елементів, елементів і систем автоматизації управління технологічними об'єктами і процесами), а також CASE-засобів для проведення системного аналізу при конструкторсько-технологічній підготовці виробництва;
 • при автоматизації наукових досліджень магістрантів, аспірантів, докторантів, науковців у галузі САПР та вирішенні організаційних задач;
 • при реалізації засобів підтримки прийняття рішень на базі засобів штучного інтелекту, експертних систем, інтегрованих у САПР і системи автоматизованого управління.
 • при проектуванні ООП програмного забезпечення для АСУ ВНЗ.

Також за результатами наукової роботи розроблені наступні курси лекцій та їх розділи: курси лекцій “Інтелектуальний аналіз даних» та «Основи обчислювального інтелекту» із лабораторними роботами відповідного наповнення; фрагмент курсу лекцій «Системи та методи штучного інтелекту»; фрагмент курсу лекцій «Робота з віддаленими базами даних»; фрагмент курсу лекцій «Технологія створення програмних продуктів» з циклом лабораторних робіт по застосуванню об’єктно-орієнтованої платформи для реалізації компонентів інформаційних систем; фрагмент курсу лекцій «Сучасні методи проектування програмних систем на основі об’єктно-орієнтованого підходу» з циклом лабораторних робіт із застосування шаблонів проектування; фрагменти курсів лекцій «Технологія комп’ютерного проектування», тощо.

Завідуючий кафедрою КІТ Тарасов О.Ф. входить до складу спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском» (ДДМА, м.Краматорськ) та входив до складу спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій у СНУ ім. В.Даля, м.Луганськ,, а також до редакційних колегій двох збірників наукових праць, що входять до переліку ВАК.

Укладені договори про співробітництво з наступними інститутами НАН України: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України; Інститут фізики гірничих процесів НАН України, м. Донецьк; Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Донецьк, підтримуються творчі зв’язки з Інститутом надтвердих матеріалів НАН України та Інститутом проблем матеріалів НАН України, м. Київ.