ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з комп’ютерних наук


122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня:

«Комп'ютерні науки»
«Комп’ютерні науки в медицині»

Гарант програми – Сагайда Павло Іванович,

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Завідувач кафедри – Тарасов Олександр Федорович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

E-mail:kit@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Програми «Комп’ютерні науки»
«Комп’ютерні науки в медицині»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з комп’ютерних наук

Особливості освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»

Теоретичних основ комп’ютеризованого проектування і моделювання процесів та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем. Інформаційних технологій, технічних засобів і математичних методів, що використовуються при проектуванні та моделюванні процесів в техніці, бізнесі та веб-орієнтованих системах. Інтегрування з CAD/CAM/CAE/PDM, СУБД, іншими програмними комплексами і системами, конвертування форматів даних. Якість та надійність технічних систем у машинобудуванні. Основні принципи і методології обробки результатів експерименту.


Особливості освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки в медицині»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки в медицині» спрямована забезпечити підготовку фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук в медицині; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.Компоненти програми

Каталог обов’язкових освітніх компонент

ОК-1 Вступ до освітнього процесу

ОК-2 Історія України

ОК-3 Історія Української культури

ОК-4 Основи нарисної геометрії і інж. графіки

ОК-5 Іноземна мова (за профес спрямуванням)

ОК-6 Алгоритмізація та програмування, обробка медичних даних

ОК-7 Об'єктно-орієнтоване програмування

ОК-8 Вища математика

ОК-9 Дискретна математика

ОК-10 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

ОК-11 Підприємницька діяльність та економіка підприємства

ОК-12 Теорія ймовірностей, ймовірностні процеси і математична статистика

ОК-13 Українська мова (за профес спрямуванням) * (2а)

ОК-14 Фізика (розділ біофізика)

ОК-15 Філософія

ОК-17 Електроніка та комп’ютерна схемотехніка

ОК-18 Чисельні методи

ОК-19 Теорія алгоритмів та графів

ОК-20 Операційні системи та системне програмування

ОК-21 Комп'ютерні мережі та WEB-технології

ОК-22 Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка

ОК-23 Компоненти сучасних комп’ютерних систем , системи медичного призначення

ОК-24 Системний аналіз

ОК-25 Організація баз даних та знань

ОК-26 Системи штучного інтелекту та інтелектуальний аналіз даних

ОК-27 Методи дослідження операцій (для медичних застосувань)

ОК-28 Технологія створення програмних продуктів медичного призначення

ОК-29 Технології розподілених систем та паралельних обчислень

ОК-30 Автоматизоване проектування та розрахунки конструкцій

ОК-31 Моделювання систем

ОК-32 Проектування і управління проектами інформаційних систем

ОК-33 Крос-платформне програмування та захист медичної інформації

ОК-34 Комп’ютерна практика

ОК-35 Виробнича практика

ОК-36 Переддипломна практика

ОК-37 Кваліфікаційна робота бакалавра

Каталог вибіркових освітніх компонент:

ВК-1 Основи медичної інженерії

ВК-2 Технічна механіка

ВК-3 Біомеханіка

ВК-4 Анатомія і фізіологія людини

ВК-5 Правознавство

ВК-6 Психологія

ВК-7 Хімія

ВК-8 Героїчні особистості в Україні

ВК-9 Релігієзнавство

ВК-10 Екологія

ВК-11 Історія науки і техніки

ВК-12 Господарське та трудове право

ВК-13 Соціологія

ВК-14 Інформаційні війни

ВК-15 Ділова риторика

ВК-16 Політологія

ВК-17 Професійна етика

ВК-18 Дисципліни з інших ОП ДДМА

ВК-19 Принципи побудови інтерфейсу для мобільних систем

ВК-20 Об'єктно-орієнтовані додатки для мобільних систем

ВК-21 Цифрова обробка біомедічних сигналів

ВК-22 Ймовірнісні процеси і мат. статистика в автоматизованих системах

ВК-23 Автоматизовані системи наукових досліджень

ВК-24 Методи математичної обробки медико-біологічних даних

ВК-25 WEB - дизайн і програмування

ВК-26 Розробка web-орієнтованих прикладних систем

ВК-27 Web-орієнтовані системи медичного призначення

ВК-28 Технології комп'ютерного проектування

ВК-29 Компоненти робототехнічних систем

ВК-30 Проектування і виготовлення виробів медичного призначення

ВК-31 Основи наукових досліджень

ВК-32 Основи інженерної творчості

ВК-33 ІТ в медицині

ВК-34 Апаратне забезпечення Інтернету речей

ВК-35 Технології Інтернет речей

ВК-36 Технології отримання та передавання медичних даних

ВК-37 Дисципліни з інших ОП ДДМА


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми працюють в державних і приватних установах, а також в самостійно створених комерційних компаніях розробниками програмного забезпечення, розробниками баз даних, аналітиками / інженерами комп'ютерних систем, інженерами-програмістами, системними інженерами, інженерами з тестування, аналітиками ІТ-бізнесу, інформаційними аналітиками, фахівцями з інформаційної безпеки, інженерами з інформаційної безпеки.

Місця працевлаштування. Відповідні посади на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності.


Програмні результати навчання

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.

ПР3. Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПР4. Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгори-тмів та обчислюваних функцій.

ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

ПР7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, про-цесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проек-тування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.

ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.

ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповід-но до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну докуме-нтацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПР12. Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозу-вання, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використан-ням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

ПР13. Володіти мовами системного програмування та методами розро-бки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.

ПР14. Володіти мовами системного програмування та методами розро-бки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.

ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

ПР16. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечно-го проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.

ПР17. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.