ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з комп’ютерних наук


122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня

«Комп'ютерні науки»

Гарант програми – Тарасов Олександр Федорович,

Доктор технічних наук, професор

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Завідувач кафедри – Тарасов Олександр Федорович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

E-mail:kit@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Програма «Комп’ютерні науки»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з комп’ютерних наук

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з комп'ютерних наук з фундаментальними знаннями в галузі інформатики, вищої математики і комп'ютерної техніки, які дозволять самостійно адаптуватися до професійної роботи в умовах зміни умов праці і підготувати студентів до подальших досліджень і участі в більш високих за рівнем професійних магістерських програмах, до наукової роботі і подальшої самоосвіти.


Особливості освітньо-професійної програми

Поглиблене вивчення англійської мови (викладання окремих дисциплін англійською мовою), стажування (практики) на машинобудівних підприємствах, ІТ– фірмах, державних закладах міста та регіону; залучення обдарованих студентів до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, участь у розробці звітних матеріалів, оформленні патентів та авторських свідоцтв.


Компоненти програми:

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Вступ до навчального процесу

• Економіка та бізнес

• Екологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням

• Історія України та української культури

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Фізичне виховання

• Філософія

• Вища математика

• Дискретна математика

• Математичні методи дослідження операцій

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Теорія алгоритмів

• Теорія прийняття рішень

• Фізика

• WEB-технології та WEB - дизайн

• Алгоритмізація та програмування

• Алгоритми на дискретних структурах

• Інтелектуальний аналіз даних

• Комп'ютерна графіка

• Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів.

• Крос-платформне програмування

• Комп'ютерні мережі

• Методи та системи штучного інтелекту

• Моделювання систем

• Об'єктно- орієнтоване програмування

• Операційні системи

• Організація баз даних та знань

• Проектування інформаційних систем

• Робота з віддаленими базами даних

• Системне програмування

• Системний аналіз

• Технології захисту інформації

• Технології комп'ютерного проектування

• Технології розподілених систем та паралельних обчислень

• Технологія створення програмних продуктів

• Управління ІТ- проектами

• Практична підготовка (ознайомча, виробнича, конструкторсько-технологічна та переддипломна практики)

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

• Інженерна графіка

• Електротехніка та електроніка

• Основи наукових досліджень

• Технічна механіка

• Опір матеріалів

• Управління якістю та взаємозамінність

• Проектування деталей та вузлів конструкцій

• Вузли та елементи вимірювальної техніки

• Розробка програмного забезпечення на основі ООП

• Основи автоматизації вимірювань з елемент. віртуального комп’ютерного експерименту

• Принципи побудови інтерфейсу для мобільних систем

• Розробка інтерактивних web-орієнтованих систем

• Спеціалізовані системи і технології

• Розробка web –орієнтованих систем на основі фреймворків та web-сервісів

• Розробка web –орієнтованих прикладних систем


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми працюють в державних і приватних установах, а також в самостійно створених комерційних компаніях розробниками програмного забезпечення, розробниками баз даних, аналітиками / інженерами комп'ютерних систем, інженерами-програмістами, системними інженерами, інженерами з тестування, аналітиками ІТ-бізнесу, інформаційними аналітиками, фахівцями з інформаційної безпеки, інженерами з інформаційної безпеки.

Місця працевлаштування. Відповідні посади на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності.


Програмні результати навчання

• Уміння здійснювати захист даних в корпоративних розподілених інформаційних системах.

• Уміння застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки у процесі розробки графічних застосувань, проектувати та створювати системи мультимедіа і графічного моделювання (деталей складної форми у машинобудуванні, імплантів, тощо).

• Уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для проектування веб-застосувань.

• Уміння здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних програмних систем.

• Уміння розробляти елементи системного програмного забезпечення та працювати в різних операційних системах.

• Уміння використовувати апаратні засоби сучасних систем обробки інформації, обчислювальних систем різного призначення.

• Уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних, запити до них та використовувати різноманітні системи керування базами даних.

• Уміння застосовувати технології роботи зі сховищами даних, здійснювати їх аналітичну обробку та інтелектуальний аналіз для забезпечення надійної роботи інформаційних систем в різних предметних галузях (технічного та медичного призначення).

• Уміння вирішувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства.

• Уміння застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирішення науково-технічних та соціально-економічних завдань і розроблення інформаційних систем та технологій.

• Володіння сучасними технологіями автоматизації проектування складних об’єктів і систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій, сучасними парадигмами та мовами програмування, реалізовувати та тестувати компоненти програмного забезпечення.

• Вміння проектувати конфігурації локальних комп’ютерних мереж, провесни налагодження програмного забезпечення та здійснювати експлуатаційне обслуговування.

• Уміння моделювати системи та процеси, стани та поведінки складних об’єктів інформатизації в процесі розроблення інформаційних систем і технологій.

• Уміння здійснювати захист даних в корпоративних розподілених інформаційних системах, застосовувати системи криптографії в професійній діяльності.

• Уміння застосовувати технології розподілених систем і програмно реалізовувати паралельні алгоритми розв’язання технічних задач.

• Уміння застосовувати проектно-орієнтоване управління в процесі розробки інформаційних систем, реінжинірингу бізнес-процесів, розробки програмних продуктів.

• Уміння розробляти проекти зі створення і впровадження інформаційних систем і технологій, відповідної проектної документації, процедур і засобів підтримки управління їхнім життєвим циклом.

• Уміння розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелектуальних систем.

• Вміння розрахувати робочі норми для організації робочих місць, розрахунок робочого часу, знання правил безпеки в ІТ галузі.

• Уміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації в різних предметних галузях (технічного та медичного призначення).

• Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, здатність їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу.

• Уміння застосовувати мови програмування, мови опису інформаційних ресурсів, мови специфікацій, а також інструментальні засоби проектування і створення систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій.

• Уміння обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні.

• Використовувати сучасні засоби графічного моделювання та дизайну в умовах проектування WEB-сторінок та WEB-програмування за допомогою мов сценаріїв для інтерактивної взаємодії користувача з WEB-сторінками.

• Використання базових принципів створення крос-платформних програмних систем для розробки додатків.

• Застосування теоретичних знань та практичних навичок у галузі крос- платформного програмування.

• Застосування сучасних методів та технологій створення платформо- незалежного ПЗ.

• Проектувати математичне, інформаційне і програмне забезпечення ІС на основі сучасних методів, засобів і технологій проектування, у тому числі з використанням систем автоматизованого проектування в різних предметних галузях (технічного та медичного призначення).

• Використовувати сучасні інтегровані середовища розробника прикладних програм та програмні системи користувача для ОС Android.

• Реалізувати та тестувати компоненти програмного забезпечення.

• Вміти використовувати, розробляти та досліджувати математичні методи та алгоритми обробки даних (статистичні, алгебраїчні, комбінаторні, теоретико-інформаційні та інші).

• Уміти володіти сучасними навиками роботи з новітніми комп'ютерними технологіями, проектувати та створювати складні сайти; розробляти на мовах програмування клієнтські сценарії; розробляти алгоритми та програми.

• Вміти формалізувати обчислювальні та логічні задачі; представляти алгоритми обчислювальних і логічних задач; досліджувати ефективність алгоритмів; вибирати для сортування даних ефективні алгоритми; здійснювати вибір ефективних алгоритмів пошуку; використовувати способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних, сортувати дані в масивах.

• Вміти специфікувати вимоги (давати формалізований опис) з використанням мов специфікацій та формулюванням критеріїв перевірки.

• Вміти збирати та систематизувати інформацію про предмет проектування за допомогою методів добування даних та знань.

• Вміти використовувати програмні (автоматизовані) методи та засоби підтримки проектування програмного забезпечення. Вміти застосовувати алгоритми та методи захисту інформації у проектах комп’ютеризованих систем

• Вміти будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві параметри та змінні величини, виокремлювати його вхідні та вихідні параметри та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними.

• Вміти проектувати інформаційні веб-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів за допомогою технологій Java

• Вміти використовувати основні парадигми проектування програмного забезпечення: структурну, об’єктно-зорієнтовану, компонентну, аспектно-орієнтовану, сервіс-орієнтовану, мультиагентну, розподілену тощо для розробки проекту комп’ютеризованої системи.

• Вміти аналізувати предметну область і давати опис предмету дослідження – природних, техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації, – використовуючи методи збору, аналізу та обробки інформації.

• Вміти розробляти програмне забезпечення комп’ютеризованої системи з використанням технологій програмування, заснованими на структурній, об’єктно-орієнтованій, компонентній, аспектно- орієнтованій, сервіс-орієнтованій, мультиагентній, розподіленій, логічній та інших парадигмах.

• Вміти застосовувати вивчені методи пошуку оптимального розв'язку до відповідних практичних задач; розв'язувати задачі, використовуючи пакети програм з методів оптимізації при використанні комп’ютерів.