ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

Докторант ДДМА, працюю з 2018 року.

Дата народження: 15.05.1985 року

Д-р екон. наук. Зав. кафедрою з 2001 року

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: poznyakova.sk@gmail.com

Освіта:

Закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського в 2006 році за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію спеціаліста з маркетингу.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Захист дисертації відбувся 21.12.2012 р.

Тема дисертації: «Інвестиційно-інноваційна стратегія молокопереробної галузі»

Шифр спеціальності: 08.00.03

Назва спеціальності: «Економіка та управління національним господарством»

Напрям наукових досліджень:

Cтратегія підвищення глобальної конкурентоспроможності.

Дисципліни, які викладаю:

 • Правознавство;
 • Адміністративне, трудове, господарське право;
 • Конституційне право.

Останні публікації:

 1. Коніщева Н. Й., Ткачова C. C., Познякова О. О. Тенденції розвитку туризму на півночі донецької області. Ефективна економіка. 2018. № 12.
 2. Познякова О.О. Конкурентні переваги сфери надання послуг гостинності та їх фінансова складова. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». К.: Національний авіаційний університет, 2018. С. 290 – 292.
 3. Рекова Н.Ю., Познякова О.О. Модернізація системи державної фінансової політики. Ефективна економіка. 2017. №11.

Дата народження: 05.03.1986 року

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2007 році за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2008 р працювала на кафедрі "Облік, оподаткування та економічна безпека" лаборантом.

З 2018 року є аспирантом цієї кафедри.

Напрям наукових досліджень:

РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Робоча аудиторія: 2424

Робочий телефон: 41-80-21

Дата народження: 21.07.1968 року

У ДДМА працюю з 2001 року

Старший викладач

Дата народження: 16.09.1975 р.

Робочий телефон: 41-80-21

Робоча аудиторія: 2424

Поштова скринька: gudima@accounting.dn.ua

Освіта:

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 1997 році за спеціальністю «Економіка підприємства»

У 2010 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Економіка підприємства»

Дисципліни, які викладаю:

 • Бухгалтерський облік,
 • Фінансовий облік 1,
 • Фінансовий облік 2,
 • Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні.

Інші професійні досягнення:


Дата народження: 21.07.1968 року

У ДДМА працюю з 2015 року

Доцент кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Дата народження: 17.07.1982 р.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: Konstantin.moiseenko1982@gmail.com

Освіта:

Закінчив Донецький державний університет управління у 2004 році за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація за дипломом – магістр з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Наукові здобутки:

Кандидат економічних наук – захист відбувся 30.11.2015 р

Тема дисертації «Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства»

Шифр спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

доцент за кафедрою обліку, фінансів та економічної безпеки

Напрям наукових досліджень:

Порівняльний аналіз систем публічного управління, трансформація архітектури фінансових систем за умов конфлікту, пост-конфліктного відновлення, особливості здійснення, регулювання, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліни, які викладаю:

 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Управління фінансово-економічною безпекою в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • Порівняльний аналіз систем публічного управління;
 • Управління фінансовими ризиками.

Останні публікації:

Antonenko V., Katranzhi L., Moysieinko K. System transformation of the state taxation policy in terms of taxation equity requirements and tax evasion prevention. Administratie si Management Public. 2019, 32, pp. 54-66.

Рекова Н. Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К. Є., Андрущенко О.Ю., Луценко В.І., Чистюхіна Ю.А., Мельник С.В. Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна: монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ: ДонНТУ, 2017. 306 с.

Рекова Н. Ю., Веріга Г. В., Чистюхіна Ю. А., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., Олешко О. О. Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.

Мойсеєнко К.Є. Аналіз фінансових показників постконфліктних територій України. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. «Економіка». 2018. Т. ХIX. Вип. 308. С. 193-200.

ойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л. Трансформація структури джерел формування доходної частини місцевих бюджетів в окремих країнах колишнього СРСР. Менеджер: Вісник Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 4(77). С. 134-145.

Рекова Н. Ю., Вишневький В. П., Чекіна В. Д., Вієцька О. В., Мойсеєнко К. Є. Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика: монографія / за ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ : ДонНТУ, 2016. 252 с.

Батченко Л.В., Мойсеєнко К. Є., Дятлова В.В. Європейський менеджмент ЗЕД: навчальний посібник та ін. Донецьк. «Цифрова типографія», 2013. 345 с.

Батченко Л.В., Дмитриченко Л.І., Мойсеєнко К.Є. Ткаченко О.Г., Кулик Є.І. Економіка ЄС та порівняльний аналіз соціально-економічних систем країн Європи: Підручник. Донецьк, ДонДУУ. 2008. 315 с.

Батченко Л.В., Кулик Є.І., Мойсеєнко К.Є. Регуляторна політика ЄС: Навчальний посібник. Донецьк, ДонДУУ, 2008. 187 с.

Батченко Л.В., Ткачекнко О.Г., Мойсеєнеко К.Є. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. В кн.: Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення: моногр. / За ред.. О.О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк, Юго-Восток, 2012. 406 с.

Науково – педагогічне стажування на тему: «Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (Nowy Sącz, Poland) – Scientific and Pedagogical Internship in «Innovative Education Technologies: European Experience and its Application in Economics and Management Training».

Участь у конференціях:

Moyseienko K., Zakharova V. Modern methodological issues of the description of financial, economic and social systems in the context of “realistic” crisis approach. Current Issues in Economics and Finance: Collection of Scientific Papers. Kyiv, Agrar Media, 2017. РР. 141-145.

Мойсеєнко К.Є. Наукові підходи до типології пост-конфліктних ситуацій в контексті формування фінансової стратегії відновлення. Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє: зб. матер. Виїзного наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Ірпінь, УДФСУ, 2017. С. 330-332.

Мойсеєнко К.Є. Фінансова система Європейського Союзу: особливості побудови та функціонування. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців і студентів. Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 56-59.

Rekova N., Moyseienko K. Tendencies of Local Budget Formation and Execution in Ukraine in the Context of Reform of the Budgetary System. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts: Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. Chernihiv, Kosice, 2017. P. 47-49

участь у міжнародних наукових проектах

2006-2009 – Jean Monnet Module з європейської економічної інтеграції (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії; член викладацького складу;

2010-2013 рр. – Jean Monnet Chair з проблем розвитку європейської економіки та бізнесу (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії; член викладацького складу;

2011-2014 – Jean Monnet Center of Excellence (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії, член викладацького складу.

участь в атестації наукових працівників

вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України

В ДДМА працюю з 2014 року

Д-р екон. наук. Професор кафедри з 2018 року

Дата народження: 07.03.1961 року

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: irina0703@ukr.net

Освіта:

Закінчила Донецький політехнічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація за дипломом –інженер-системотехнік.

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Захист дисертації відбувся 14.11.2012 р.

Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень»

Шифр спеціальності: 08.00.03

Назва спеціальності: «Економіка та управління національним господарством»

Доцент за кафедрою «Маркетинг»

Напрям наукових досліджень:

Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання; адміністративна і фіскальна децентралізація в Україні; реформування системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні.

Дисципліни, які викладаю:

Геополітика

Інституціональне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою

Управління фінансово-економічною безпекою організації

Адміністративна реформа і проблеми політики місцевого самоврядування

Останні публікації:

 1. Діагностика проблем диверсифікації джерел енергопостачання промисловості України: теорія, методологія, практика : монографія / Н.Ю. Рекова, І. В. Шкрабак, О. С. Харченко, І. О. Клопов та ін. – Краматорськ : ТОВ «Краматорська типографія», 2017. – 206 с..
 2. Шкрабак І.В. Структурні трансформації господарських комплексів регіонів України /І. В. Шкрабак // Проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу в економіці України: зб наук. праць ДонДУУ, 2014, т. ХІV, вип. 273, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 168-178.
 3. Шкрабак І.В. Концептуальні підходи до формування кластерної стратегії розвитку житлового фонду /І. В. Шкрабак, Р. В. Коробський // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2014. - № 4. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2014_4_17.
 4. Шкрабак І.В. Структурні зрушення в економіці Донецької області в аспекті організаційно-правових форм господарювання /І. В. Шкрабак // Прометей, 2014, № 1. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2014. – С.152-160.
 5. Шкрабак І.В. Застосування математичного апарату при обґрунтуванні товарної політики підприємства /І. В. Шкрабак // Проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти : зб. наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV. – Сер. Економіка ; вип. 284. – С. 53-62.
 6. Шкрабак І.В. Структурні трансформації в національній економіці: регіональний аспект /І. В. Шкрабак // Науковий журнал “Менеджер”, 2014, № 2. - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 195-200.
 7. Шкрабак І.В. Логістичні аспекти реалізації транзитного потенціалу України /І. В. Шкрабак, Д. К Турченко // Науковий вісник ДДМА. – 2015. - № 2 (35) – С.237-242.
 8. Шкрабак І.В. Мале підприємництво як елемент інфраструктури НІС України: стан і перспективи /І. В. Шкрабак, Ахунзянов О. В. // Держава та регіони, 2015, № 6 (87). - Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2015. – С. 21-26 (Серія «Економіка і підприємництво»)
 9. Шкрабак І.В. Методичний підхід до оцінки впливу характеристик НІС на розвиток малого підприємництва /І. В. Шкрабак, Ахунзянов О. В. // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25) липень. – С. 109–114.
 10. Шкрабак І.В. Економічні засоби стимулювання диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості /І. В. Шкрабак, О. С. Харченко // Ефективна економіка. – 2016. № 11 . Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 11. Шкрабак І. В. Економічні аспекти та перспективи диверсифікації джерел енергопостачання у старопромислових регіонах України / І.В. Шкрабак, О.С. Харченко // Менеджер. – 2017. - № 4 (77). – С. 60-66.
 12. Шкрабак І. В. Систематизація зарубіжного досвіду мотивації і стимулювання трудової діяльності / І.В. Шкрабак, Н.О. Доценко // Бізнес-Інформ. – 2018. - № 5. – С. 34-41.
 13. Шкрабак І.В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх тенденцій розвитку інвестиційних процесів в економіці України у пост-конфліктний період. Ефективна економіка. 2018. № 2 . URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/21.pdf/
 14. Шкрабак І. В., Харченко О. С. Розвиток відновлюваної енергетики України в контексті її економічної безпеки. Науковий журнал "Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2018. №4 (81). С. 93-99.
 15. Shkrabak І. V., Riazanova N. О. Financing of projects of use of renewable energy sources. Науковий вісник «Полісся», 2018. - № 1 (13), ч. 1. – С. 108-114. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-108-114/
 16. Vitalii Nitsenko, Abbas Mardani, Justas Streimikis, Iryna Shkrabak, Ivan Klopov, Oleh Novomlynets, Olha Podolska. Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14, No. 4 (2018), 253-263. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.18.

Інші професійні досягнення:

Відповідальний виконавець фундаментального дослідження, виконуваного за рахунок загального фонду Держбюджету України «Методологічний базис формування організаційно-економічного механізму диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості» (2016-2018 р.р., Наказ МОН України № 4 від 11.01.2016 «Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок», № держреєстрації 0116U003613).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 1. Демченко В.І. Державна стратегія управління процесами природокористування приморських регіонів. Дис. канд. наук з державного управління. 25.00.02 – Механізми державного управління, Донецьк, ДонДУУ, 2009.
 2. Мехедова Т. М. Удосконалення механізмів регулювання соціальних процесів на рівні громади. Дис. канд. наук з державного управління: 25.00.04 – Місцеве самоврядування, Донецьк, ДонДУУ, 2011.
 3. Гаркуша О.Ю. Механізм регулювання розвитку виноробної галузі України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2015.
 4. Шевцова О.О. Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2015.
 5. Ахунзянов О.В. Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2016.
 6. Полгородник О. В. Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2017.
 7. Рагуліна Н. В. Розвиток інвестиційного механізму державної політики пост-конфліктного відновлення національної економіки. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2018.

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у ДДМА (м. Краматорськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (Наказ МОН України від 29 грудня 2014 року №1528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії»).

Участь у конференціях:

 1. Shkrabak I.V., Riazanova N.O. Features of use of renewable energy sources / I.V. Shkrabak, N.O. Riazanova // Corporate governance : Strategies, Processes, Technology: Conference Proceedings (October 20th, 2017, Kaunas, Lithuania) – Riga: Baltija Publishing, 2017. – С. 91-92.
 2. Рекова Н.Ю., Шкрабак І.В Проблеми енергозабезпечення України: євроінтеграційний аспект. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 жовтня 2016 р.). – Дніпро, ПДАБА, 2016 – С. 55-59.
 3. Shkrabak I., Kharchenko A. The system of indicators for assessing the economic efficiency of diversifying energy sources based on renewable energy source. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали II Міжнар. науково-практ. конф., м. Маріуполь, 4–5 жовтня 2018 р. – Маріуполь; Кривий Ріг, 2018. – 369 с., С.300-302.

Керівництво студентською науковою роботою.