ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Акімова Олена Володимирівна


Інформація викладача

Дата народження: 21.07.1968 року.

В ДДМА працює з 1993 року, зав.кафедрою з 01.07.2000р.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21.

Робоча кімната: 2422.

Поштова скринька: kimolen1968@gmail.com


Освіта:

Донецький державний університет, 1989р. кваліфікація за дипломом – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.


Дисципліни, які викладає:

 1. Статистика.
 2. Економічний аналіз
 3. Основи наукових досліджень.
 4. Фінансовий моніторинг
 5. Дью ділідженс діяльності підприємства.
 6. Методологія та організація наукових досліджень.

Напрям наукових досліджень:

 1. Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання. (з 01.09.2011 по 30.06.2013 рр.).
 2. Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ. (з 01.09.2013 по 30.06.2016 рр.).
 3. Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. (з 01.09.2016 по 30.06.2019 рр.).
 4. Обліково-аналітичне та методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання. (з 01.09.2019 по 30.06.2022 рр.).

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 11.03.1993 р.

Атестат доцента кафедри «Облік і аудит»: 2001р.

Тема дисертації: «Розвиток  внутрігосподарські відносини машинобудівного підприємства в ринковій системі господарювання».

Доктор економічних наук

Дата захисту дисертації: 30.08.2017 р.

Тема дисертації: «Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю».

Монографії:

 1. Акімова О.В. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю : теорія, методологія, практика : [монографія]. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 310 с.
 2. Акімова О. В.Поляріна Є. С. Кейс-технологія у соціальному секторі та інформаційне забезпечення внутрішніх переселенців. Цифровізація економіки як фактор економічного зростання : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 260 с. ISBN 978-966-992-320

Останні публікації:

 1. Akimova O. V., Rekova N. Yu Features And Shortcomings Of World System Of Counteraction To Money Laundering And Financing Of Terrorism. Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. – № 1(9), ч. 2. – С. 191-197
 2. Акімова О. В.,Поляріна Є. С. Фінансова підтримка внутрішньо переміщених осіб та аналіз видатків за бюджетною класифікацією. Вісник ОНУ, серія: Економіка, Том 26, Випуск 1 (86). 2021 – С. 114-123. 3. Поляріна Є.С., Акімова О.В. Методичні засади формування системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб із використанням кластерного аналізу. Причорноморські економічні студії. Випуск 60/2020, Частина 2.С.78-84
 3. Акімова О. В., Юсова К.М. Корупційні прояви у системі публічних закупівель та їх класифікація. Підприємство та інновації – Київ: ПВНЗ Міжнародний університет фінансів - 2020.-№11–1,С.37-43.
 4. Акімова О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні .Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2017. – № 1. – С. 12-18
 5. Акімова О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. В. Акімова // Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2017. – № 1. – С. 12-18
 6. Акімова О. В. Методичне забезпечення виявлення сумнівних фінансових операцій в системі фінансового моніторингу / О. В. Акімова// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць ДДМА. – Краматорськ: ДДМА. – 2016. – № 3 (39). – С. 217-223
 7. Акімова О. В. Порівняльний аналіз організації системи фінансового моніторингу в Україні та світі / О. В. Акімова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць ДонДУУ. – Маріуполь: ДонДУУ. – 2016. – Т. XVII. – С. 11-17. (Сер. «Економіка», вип. 299)

Участь у конференціях:

 1. Акімова О.В. Проблеми фінансового контролю як складової економічної безпеки суб'єктів місцевого самоврядування. : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.) МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с. – С. 43-45
 2. Акімова О.В.,Ребров А.В. Проблеми державного управління наданням медичних послуг в умовах реформування галузі Інноваційний розвиток сучасної науки: нові підходи та актуальні дослідження. Матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 березня 2021 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. – С.105-108.
 3. Індюкова Н., Акімова О. В. Запобігання злочинам в сфері державних закупівель методами економічної експертизи. Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020.  С. 243-245
 4. Акімова О.В., Комель О. О. Вдосконалення системи оцінки підрозділів громадської організації за допомогою метода Делфі Економіка, облік, фінанси і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020.  С.91-93
 5. Akimova O. V. Prospects for Development of the Financial Monitoring System in Ukraine // N. Yu. Rekova, O. V. Akimova // Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference «QUAERE 2016» : tez. сonf. – The Czech Republic: HradecKrálové, 2016. – Р. 302-311

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Ліннік Д.Ю., Акімова О.В. Особливості аудиту необоротних активів в бюджетних установах Економіка, облік, фінанси і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020.  С.107-109.
 2. Шевцова І.С. Акімова О.В. Особливості проведення SWOT- аналізу в об'єднаних територіальних громадах. Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. У двох частинах. / Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері / За загал. ред.. проф. А.В. Сєрікова. Харків: ХНУБА. 2019. С. 152-157 URL: https://kmpa.kh.ua/files/conferences/2019.11.12.%20Materials.%20Ch.%202.pdf


Наукове керівництво (консультування)
           

 1. Мельник С.В., «Механізм реформування податку на додану вартість у зовнішній фінансовій політиці держави", 2017 р., м. Краматорськ
  Диплом ДК № 043838 від 11 жовтня 2017 року 

 1. Кислюк А.П., «Волатильність податкових надходжень за умов макроекономічної нестабільності», 2017 р., м. Краматорськ
  Диплом ДК 046245 від 20 березня 2018 року