ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота

naukova.jpg На кафедрі «Облік, оподаткування та економічна безпека» успішно ведеться наукова та науково-педагогічна діяльність за такими напрямами:
- облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств;
- реформування бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління;
- трансформаційні процеси в обліку банківських установ;
- теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами в умовах впровадження міжнародних стандартів;
- розвиток теорії та практики обліку підприємницької діяльності;
- актуальні проблеми теорії і практики аудиту та шляхи їх вирішення.
Напрями наукової роботи були розкриті у таких НДР, виконаних кафедрою:
– 0113U003980 «Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ», 2013-2016. Керівник теми – Акімова О.В., доц., канд. екон. наук.
– 0116U005583 «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 2016-2019. Керівник теми – Акімова О.В., доц., д-р екон. наук.
– 0119U103444 «Обліково-аналітичне та методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання», 2019-2022. Керівник теми – Акімова О.В., доц., д-р екон. наук.
nauk_robota_1.jpg До складу виконавців НДР включається весь кадровий склад кафедри та найбільш обдаровані студенти. Науковим результатом наполегливої співпраці професорсько-викладацького складу кафедри та обдарованих студентів є виступи на щорічних науково-практичних конференціях ДДМА, виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та публікації тез доповідей за їх результатами.
Протягом 2020 р. працівники кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» виконали наступні показники з науково-дослідної роботи:
- загальна кількість публікацій – 29:
- з них
 • - у спеціалізованих виданнях – 7,5;
 • - у виданнях, що входять до міжнародної бази цитування – 6,5;
 • - у зарубіжних виданнях – 2,5,
 • - доповідей на наукових конференціях і семінарах – 19;
 • - кількість студентських публікацій - 18.

 • Кількість публікацій на одну штатну одиницю у 2020 році становить 4,2 публікацій протягом року. Дані щодо видання монографій наведені нижче.

  МОНОГРАФІЇ ТА ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ КАФЕДРОЮ ФБСП ЗА ПЕРІОД 2016 – 2020 РР.

  Видання 2016 2017 2018 2019 2020 Разом
  Монографії, шт. 3,5 2 1,6 1 - 8,1

  На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Щороку до аспірантури приймаються кращі випускники спеціальності, які активно займалися протягом свого періоду навчання за програмою «Обдаровані студенти», підготували наукові публікації, приймали участь у конференціях, мають відзнаки, тощо; а також викладачі, які мають наукові публікації і виконують дослідження в межах наукової тематики кафедри. Наразі двоє аспірантів кафедри навчається в аспірантурі денної форми навчання.

  .jpg

  СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

  1. Akimova O. V., Rekova N. Yu. Features And Shortcomings Of World System Of Counteraction To Money Laundering And Financing Of Terrorism. Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. – № 1(9), ч. 2. – С. 191-197. – Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/102262/97438B
  2. Акімова О. В., Поляріна Є. С. Фінансова підтримка внутрішньо переміщених осіб та аналіз видатків за бюджетною класифікацією. Вісник ОНУ, серія: Економіка, Том 26, 2021. – Випуск 1 (86). – С. 114-123. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_1/20.pdf
  3. Поляріна Є.С., Акімова О.В. Методичні засади формування системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб із використанням кластерного аналізу. Причорноморські економічні студії. Випуск 60/2020, Частина 2. – С. 78-84. – Режим доступу:http://bses.in.ua/journals/2020/60_2_2020/13.pdf
  4. Акімова О. В., Юсова К.М. Корупційні прояви у системі публічних закупівель та їх класифікація. Підприємство та інновації – Київ: ПВНЗ Міжнародний університет фінансів – 2020. – №11–1. – С. 37-43. – Режим доступу:http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/263/258
  5. Акімова О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні .Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2017. – № 1. – С. 12-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2017_1_3.
  6. Гудима А.А. Організація та особливості проведення інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності / А. А. Гудима // Науковий вісник ДДМА. – 2016. – № 1 (19 Е). – С. 164-170. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%961(19%D0%95)_2016/article/24.pdf
  7. Olena Dubynska, Galyna Isanshyna Improvement of the Mechanism of Complex Assessment of the Enterprise Activity Using Integrated Reporting» International Journal of Applied Exercise Physiology ISSN: 2322-3537. –Режим доступу:http://ijaep.com/index.php/IJAE/inpress
  8. Дубинська О. С. Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 4 (44) квітень, С. 658 - 662 . (включено до науком.баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). –Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/153.pdf
  9. Дубинська О. С. типу фінансового стану підприємства за комплексним інтегральним показником фінансової звітності // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2018. – Випуск 26. – С. 136 – 141. – Режим доступу:http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/30.pdf
  10. Дубинська О.С. Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – № 2 (66) лютий. – С. 111-119. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf
  11. Дубинська О. С., Костюченко О. О. Проблеми і напрями вдосконалення обліку розрахунків із податку на додану вартість на підприємствах україни Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2019. – Випуск 24 Частина 2. – С. 5-9. – Режим доступу:http://http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S2
  12. Дубинська О.С. Дослідження теоретичних та практичних підходів до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства // Інтелект XXI. – 2020. – № 2. – Видавничий дім «Гельветика». – С. 161-165. – Режим доступу:http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_2/2_2020.pdf
  13. Дубинська О. С.Визначення рівня фінансово-економічної безпеки на підставі аналізу фінансової звітності підприємства. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. Херсонського державного аграрно-економічного університету. – 2021. – Випуск 5. – С. 112-123. – Режим доступу: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/138
  14. Ісаншина Г.Ю. Тенденції розвитку звітування суб’єктів господарювання та державного управління. Економіка України. – 2021. – № 1. – С. 54—68. – [фахове видання] (1,0 друк. арк.). – Режим доступу:– https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.054"> – https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.054http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=442.
  15. Ісаншина Г. Ю., Дубинська О.С. Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування // Галицький економічний вісник. – 2020. – №5(66). – С. 93-105. – [фахове видання] (0,8 друк. арк.).– Режим доступу: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=893
  16. Ісаншина Г. Ю., Дубинська О.С. Міжнародне трансфертне ціноутворення та система оподаткування в Україні // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 35/2019. – Режим доступу:http://http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019
  17. Ісаншина Г. Ю. застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні // Ефективна економіка. — 2019. — №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6994
  18. Ісаншина Г. Ю. міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі та перспективи їх впровадження в Україні / Г. Ю. Ісаншина // Молодий вчений. — 2019. — №1. – С. 460-464. –https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-106 (0,50 друк. арк.). – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/106.pdf
  19. Ісаншина Г. Ю. Розвиток системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства/ Г. Ю. Ісаншина // Науковий вісник ДДМА. – 2016.– № 1 (19 Е). – С. 194-199 (0,37 друк. арк.). – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%961(19%D0%95)_2016/article/28.pdf
  20. Романькова О. М., Скрипник Д. Е. Гaрмонізaція з міжнaродними стaндaртaми фінaнсової звітності бухгaлтерського тa подaткового обліку Укрaїни. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2018. – Вип. 33. – С. 145-149.
  21. Романькова О. М., Горголюк К. В. Аналіз собівартості в розрізі економічного спектру, бухгалтерського та податкового обліку. Науковий журнал Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 37. – С. 205-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_37_39
  22. Романькова О. М. Аналіз бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності України та їх облік. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2019. – № 28. – С. 353-358. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/28-2019.
  23. Романькова О. М., Глущенко І. А. структури та динаміки витрат у навчально-методичному центрі культури. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2021. – № 53. – С. 172-177. – Режим доступу:http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53_2021/31.pdf
  24. Романькова О. М. сучасного стану та аналіз державного боргу України. Електронний журнал «Економіка та суспільство». – 2021. – № 25. – Режим доступу:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/266
  25. Zamula, I., Prodanchuk, M., Kovalchuk, T., MуhalkivA., & Simakov, K. (2020). Engineering of business processes in accounting support of cash management. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 6(3), 135-148. Retrieved from DOI:10.51599/are.2020.06.03.08
  26. Сімаков К.І. Підвищення управлінської ефективності керівника лінійного рівня в системі управління підприємством / І.І. Смирнова, К.І. Сімаков // Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 1(21). – С. 72-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2016_1_13
  27. Сімаков К.І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Економічний вісник Донбасу. – 2018.– № 3(53). – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143517
  28. Сімаков К.І. Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Вісник економічної науки України. – 2018.– № 2(35). – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570
  29. Smirnova І., Simakov K. The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies. Economic Herald of the Donbas. – 2018. – № 4 (54). – Р. 51-56. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150150
  30. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації. Економічний вісник Донбасу. – 2019. – № 1(55). – С.151-156. – DOI: 10.12958/1817-3772-2019-1(55)-151-156
  31. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Концептуальні засади розвитку та оцінки персоналу промислового підприємства на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 130-136. – DOI http://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-130-136
  32. Сімаков К.І., Федоренко К. А. процентна та облікова політика як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності Науковий журнал «Вісник економічної науки України» («ВЕНУ»). – 2020. – №4. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178778
  33. Simakov K., Chernyshova S. Improving the management accounting system through strategic budgeting in an industrial enterprise // "Економічний вісник Донбасу" 2020. – № 4 (62) (50%). – DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-78-84
  34. Сімаков К.І., Валіна В.Г., Лауніконіс В.П., Будовій М.Ю. Особливості державного управління в умовах цифрової трансформації України. Науковий журнал «Економічний вісник Донбасу». – 2021. – №1. –DOI: 10.12958/1817-3772-2021-1(63)-179-185
  .jpg

  РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

  Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців, а також реалізації навчально-дослідної парадигми освіти.
  Під керівництвом викладачів кафедри у 2020 році студентами кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» було опубліковано 18 наукових праць, з яких у фахових виданнях – 2, у зарубіжних виданнях – 1, особисто – 8. Було зроблено 8 доповідей на міжнародних наукових конференціях, та 11 студентських доповідей на щорічній вузівській науковій конференції.
  Програма роботи з обдарованою молоддю передбачає визначення цілей та завдань студентських наукових робіт згідно з науковим напрямом кафедр, щорічно звіти студентів, за якими приймаються рішення відносно перспектив їх подальшої наукової діяльності, в тому числі виконання кваліфікаційних робіт і визначення кандидатур до вступу до аспірантури.
  Чисельність студентів, що працюють за програмою обдарованої молоді у 2020 р. – 11 студентів. Програма роботи з обдарованою молоддю передбачає затвердження завдань, цілей наукової роботи, щорічні звіти студентів, за якими приймаються рішення відносно перспектив їх подальшої наукової діяльності, в тому числі виконання кваліфікаційних робіт і визначення кандидатур для вступу до аспірантури. На кафедрі функціонує сектор з НДРС, який здійснює поточний контроль за ходом виконання науково-дослідних робіт.

  РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

  Вид наукової діяльності 2016 2017 2018 2019 2020 Разом
  Кількість друкованих робіт усього, шт. 24 13 32 25 18 112
  У тому числі: Особистих 11 5 31 10 8 65
  Кількість доповідей на конференціях 15 12 14 16 11 68
  Кількість робіт на конкурс 1 - 1 1 1 4
  Кількість учасників держбюджетної НДР 5 5 5 2 1 18

  Студенти кафедри постійно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах дипломних робіт, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях за фаховою проблематикою.

  .jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg