ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з обліку та оподаткування

Кандидат економічних наук, доцент

БАКАЛАВР ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Гарант програми – Дубинська Олена Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека»

1.jpg

Дубинська Олена Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент

Web: Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека»

E-mail: ych@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС наявність повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня «молодшого бакалавра»
Тривалість програми

денна – 3 рік 10 міс.

заочна – 4 рік 10 міс.

Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Бакалавр з обліку і оподаткування

2.jpg

ОП «Облік і оподаткування» бакалавр спрямована на забезпечення студентами здобуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до області обліку, аналізу та аудиту, що надасть їм можливість розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми в професійній діяльності на підприємствах та установах всіх форм власності та в процесі навчання за невизначеності умов ведення господарської діяльності і необхідності врахування нормативних вимог в сфері обліку та оподаткування, національних стандартів обліку та міжнародних стандартів аудиту.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.jpg

Освітньо-професійна програма бакалавра передбачає здобуття компетенцій в галузі організації обліку, аналізу та контролю, забезпечення формування фундаментальних знань зі здійснення обліку на підприємствах реального сектору з урахуванням їх галузевої специфіки та форми організації діяльності, бюджетних установах та організаціях, фінансових установах.

Особливістю програми є акцент, направлений на отримання знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок в межах формування загальних та спеціальних компетентностей майбутніх бакалаврів, а саме:

• надання фундаментальної економічної підготовки для розуміння суті економічних явищ, господарських операцій як об’єктів обліку та чинників, які визначають особливості їх прояву і перебігу відповідно;

• формування фундаментальних знань зі здійснення обліку на підприємствах реального сектору з урахуванням їх галузевої специфіки та форми організації діяльності, бюджетних установах та організаціях, фінансових установах;

• широке використання сучасного програмно-інформаційного забезпечення обліково-аналітичної діяльності знайомство з концептуальними та методичними засадами аудиту та державного фінансового контролю.

Програма забезпечує студентоцентрований підхід, що дозволяє розкрити особистий потенціал, забезпечити індивідуальний розвиток здобувача.


ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Силабус/програма

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

 Іноземна мова

12,0

 

ОК 2

 Історія бухгалтерського обліку

4,0

 

ОК 3

 Професійна етика

6,0

 

ОК 4

 Управління освітнім процесом

2,0

 

ОК 5

 Історія України та української культури

6,0

 

ОК 6

 Українська мова (за професійним спрямуванням)

3,0

 

ОК 7

 Філософія

3,0

 

ОК 8

 Вища математика

6,0

 

ОК 9

 Економіко-математичні методи та моделі

6,0

 

ОК 10

 Новітні інформаційні технології

4,0

 

ОК 11

 Політична економія

5,0

 

ОК 12

 Мікро- та макроекономіка

6,0

 

ОК 13

 Статистика

4,0

 

ОК 14

 Основи наукових досліджень

3,0

 

ОК 15

 Аналіз господарської діяльності

6,0

 

ОК 16

 Курсова робота «Аналіз господарської діяльності»

1,0

 

ОК 17

 Аудит

6,0

 

ОК 18

 Внутрішньогосподарський контроль

6,0

 

ОК 19

 Державний фінансовий контроль

6,0

 

ОК 20

 Економіка підприємства

4,0

 

ОК 21

 Економіка праці та соціально-трудові відносини

5,0

 

ОК 22

 Інформаційні системи та технології в обліку та оподаткуванні

6,0

 

ОК 23

 Менеджмент

5,0

 

ОК 24

 Оподаткування

5,0

 

ОК 25

 Податковий облік та звітність

6,0

 

ОК 26

 Теорія бухгалтерського обліку

6,0

 

ОК 27

 Курсова робота «Теорія бухгалтерського обліку»

1,0

 

ОК 28

 Управлінський облік

6,0

 

ОК 29

 Фінансовий облік І

6,0

 

ОК 30

 Фінансовий облік ІІ

6,0

 

ОК 31

 Курсова робота "Фінансовий облік"

2,0

 

ОК 32

 Фінанси

6,0

 

ОК 33

 Навчальна практика "Вступ до фаху"

3,0

 

ОК 34

 Виробнича практика 1 (обліково-економічна)

3,0

 

ОК 35

 Виробнича практика 2 (обліково-аналітична)

3,0

 

ОК 36

 Переддипломна практика

6,0

 

ОК 37

 Кваліфікаційна робота бакалавра

6,0

 

 Загальний обсяг обов'язкових компонентів:

180,0

 


Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Силабус/програма

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1.1

 Договірне право

4,0

 

ВК 1.2

 Конституційне право

ВК 2.1

 Основи адміністративного права

4,0

 

ВК 2.2

 Трудове право

ВК 3.1

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

4,0

ВК 3.2

 Політологія

ВК 4.1

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

 

4,0

 

ВК 4.2

 Соціологія

ВК 5.1

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

4,0

 

ВК 5.2

 Психологія управління

ВК 5.3

 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ВК 6.1

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

4,0

 

ВК 6.2

 Ділове листування іноземною мовою

ВК 7.1

 Гроші та кредит

4,0

 

ВК 7.2

 Маркетинг

ВК 8.1

 Облік у банках

4,0

 

ВК 8.2

 Облік у небанківських фінансових установах

ВК 9.1

 Облік у бюджетних установах

4,0

 

ВК 9.2

 Облік на малих підприємствах та у неприбуткових установах

ВК 10.1

 Фінансова звітність підприємств

4,0

 

ВК 10.2

 Управлінська та спеціальна звітність

ВК 11.1

 Облік у галузях економіки

4,0

 

ВК 11.2

 Казначейська справа та казначейський облік

ВК 12.1

 Оцінка ризиків господарської діяльності

4,0

 

ВК 12.2

 Оподаткування суб'єктів малого бізнесу

ВК 13.1

 Основи обліку за МСФЗ

4,0

 

ВК 13.2

 Фінансова звітність за міжнародними стандартами

ВК 14.1

 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

4,0

 

ВК 14.2

 Фінанси підприємств

 Загальний обсяг вибіркових компонент:

60,0

 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240,0


Придатність випускників до працевлаштування


3.jpg

Працевлаштування на підприємствах та установах всіх форм власності, самозайнятість у професійній сфері. Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:

• 3433 Бухгалтери та касири-експерти (асистент бухгалтера-експерта, бухгалтер, касир-експерт);

• 3439 Інші технічні фахівці в галузі управління: ревізор; інспектор-ревізор; інспектор з інвентаризації;

• 3436 Помічники керівників (помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів, помічники керівників малих підприємств без апарату управління).


ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ


Після завершення освітньої програми випускники мають:

• Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

• Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково - аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

• Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

• Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

• Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

• Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

• Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

• Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.

• Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств. ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

• Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

• Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

• Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

• Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

• Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально- економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

• Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

• Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

• Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

• Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.

• Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

• Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

• Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

• Застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового обліку, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень, розробляти загальний план аудиту, програму аудиту.


ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»


ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ:

• Сайт журналу «Баланс». – Режим доступу: http://balance.ua.

• Сайт журналу «Дебет-Кредит». – Режим доступу: http://dtkt.com.ua.

• Сайт журналу «Бухгалтер 911». – Режим доступу: http://buhgalter911.com.

• Сайт Інтернет-журналу «Бухгалтер.соm.uа». – Режим доступу: http://buhgalter.com.uа.

• Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». – Режим доступу: http://vobu.ua/.

• Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.

• Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

• Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

• Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua.

• Офіційний сайт Міністерства економіки України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/.

• Сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

• Інформаційний ресурс - SMIDA (Stock market infrastructure development agency of Ukraine) https://smida.gov.ua/db.

• Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

• Державна податкова служба України. Офіційний портал. – Режим доступу: https://tax.gov.ua/.

• Вісник (офіційне видання Державної податкової служби України). – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/.

• Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. – Режим доступу: https://www.ufpaa.org/.

• Офіційний сайт ACCA. – Режим доступу: https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html.

• Сайт електронного видання Вісник МСФЗ. http://msfz.ligazakon.ua/ua/index.htm.

• Сайт журналу «Практика МСФЗ». – Режим доступу: https://ibuhgalter.net.

• Офіційний сайт Ради з МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності. – Режим доступу: http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/.


Додаткова інформація

5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg