ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з обліку, аналізу і аудиту


071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ»
akimova.jpg

Гарант програми – Акімова Олена Володимирівна,

доктор економічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра обліку, оподаткування та економічної безпеки

Завідувач кафедри – Акімова Олена Володимирівна,

ддоктор економічних наук, доцент

Web:Кафедра обліку, оподаткування та економічної безпеки

E-mail:ych@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Програма Облік, аналіз і аудит
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

Бухгалтер-експерт,

Аналітик консолідованої інформації


Освітньо-професійна програма «Облік, аналіз і аудит» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також набуття практичних навичок ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліку за допомогою сучасних програмних продуктів, що надасть їм можливість формувати інформаційну базу для здійснення аналізу і контролю діяльності на підприємствах, в державних органах влади, та органах державного фінансового контролю.


Особливості освітньо-професійної програми:

• спеціальна освіта у та професійна підготовка в сфері бухгалтерського та податкового обліку й звітності, аналізу і аудиту;

• можливість вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання, що забезпечує конкурентні переваги для складання ЗНО з іноземної мови при вступі до магістратури;

• врахування вимог законодавства в сфері бухгалтерського та податкового обліку, оподаткування, аудиту;

• спрямованість на поглиблене ознайомлення з особливостями сучасних програмних продуктів в обліково-аналітичній діяльності;

• реалізується в активному дослідницькому середовищі.


Основні компоненти програми:

• Основи економічної теорії

• Макро- та мікроекономіка

• Інформатика

• Іноземна мова

• Історія України та української культури

• Філософія

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Вища математика

• Математичні методи і моделі в економіці

• Статистика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Економіка підприємства

• Економіка праці та соціально-трудові відносини

• Менеджмент

• Маркетинг

• Теорія бухгалтерського обліку

• Гроші та кредит

• Фінанси

• Аналіз господарської діяльності

• Фінансовий облік

• Оподаткування

• Аудит

• Інформаційні системи та технології в обліку та оподаткуванні

• Практична підготовка (навчальна, обліково-економічна, обліково-аналітична, переддипломна практики)

• Фізичне виховання

• Трудове право / Конституційне право

• Договірне право / Фінансове право

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) / Соціологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) / Психологія управління

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) / Політологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) / Професійна етика

• Облік у бюджетних установах / Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

• Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / Фінанси підприємств

• Звітність підприємств / Казначейська справа та казначейський облік

• Податковий облік і звітність / Фіскальна політика

• Облік у банках / Облік у галузях економіки

• Внутрішньогосподарський контроль / Оцінка ризиків господарської діяльності

• Управлінський облік / Бюджетування і проектне фінансування

• Державний фінансовий контроль / Казначейська справа та казначейський облік


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми зможуть працювати на підприємствах та в установах різних видів економічної діяльності та форм власності; бюджетних установах; в органах влади та місцевого самоврядування, в органах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України на посадах:

• головний бухгалтер;

• бухгалтер;

• бухгалтер-експерт;

• бухгалтер-ревізор;

• касир-експерт;

• аналітик консолідованої інформації;

• інспектор-ревізор;

• інспектор фінансовий;

• аудитор

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання відповідної звітності на підприємствах приватного та державного сектору; здійснення внутрішнього контролю та аудиту; здійснення державного фінансового контролю та аудиту; використання сучасних бухгалтерських програмних продуктів; здійснення податкового планування і адміністрування; комплексного економічного аналізу, розробки та ухвалення рішень з бюджетного процесу на державному та місцевому рівнях.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

• розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

• визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

• формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

• володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

• розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

• знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

• розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково аналітичної інформації.

• ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

• розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

• визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

• застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

• усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

• вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

• володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

• володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

• вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

• аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

• дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.

• виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

• розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

• розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового законодавства, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень, розробляти загальний план аудиту, програму аудиту.

• аналізувати фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, використовуючи дані фінансової, податкової, статистичної звітності, комп'ютерну техніку та статистичні методи обробки інформації.