ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МАГІСТР ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_узор.jpg

 

МАГІСТР ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 Гарант програми – Акімова Олена Володимирівна,

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Завідувач кафедри Акімова Олена Володимирівна ,

доктор економічних наук, доцент

Web: Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека»

E-mail :ych@dgma.donetsk.ua

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра,

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Тривалість програми

денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.

Форма навчання

денна / заочна

Кваліфікація

Магістр з обліку і оподаткування

ОПП "Облік і оподаткування "

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_kolpak.jpg

 

 

ОП «Облік і оподаткування» Справа 2021 магістр спрямована на забезпечення студентами здобуття загальних та спеціальних компетенцій, які належать до області обліку та оподаткування, що надасть їм можливість вирішувати складні обліково-аналітичні та контрольні завдання в умовах національних та міжнародних стандартів обліку під час навчання та професійної діяльності, формування особистості фахівця, здатного до проведення досліджень та прийняття обґрунтованих управлінських рішень з використанням ефективних міжнародних методик та практик обліку та оподаткування.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма магістра передбачає здобуття компетенцій в галузі організації обліку та контролю (аудиту) та податкового менеджменту, забезпечення можливості працювати у міжнародному контексті в частині використання міжнародних стандартів звітності та фінансового контролю (аудиту), широке використання сучасного програмно-інформаційного забезпечення обліково-аналітичної діяльності.

Особливістю програми є акцент, направлений на отримання знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок в межах формування загальних та спеціальних компетентностей майбутніх магістрів, а саме:

орієнтація на міжнародні стандарти обліково-контрольної діяльності;

акцент на підготовку обліково-аналітичного обґрунтування управлінських рішень;

поглиблена увага до різних форм фінансового контролю (внутрішній, державний фінансовий аудит, фінансовий моніторинг та комплаєнс);

спрямованість на поглиблене ознайомлення з системами оподаткування;

реалізація в активному дослідницькому середовищі.

 

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_student.jpg

 

Програма забезпечує студентоцентрований підхід, що дозволяє розкрити особистий потенціал, забезпечити індивідуальний розвиток здобувача.

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

Навчальний план денної форми навчання 2020 добавить файл

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2020/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202020-21%20(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0).pdf

Навчальний план денної форми навчання 2021

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2020/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202020-21%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0).pdf

 

Навчальний план заочної форми навчання 2020

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2021/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202021-22%20(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0).pdf

 

Навчальний план заочної форми навчання 2021

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2021/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202021-22%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0).pdf

 

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЄКТС

силабус/

програма

Обов’язкові компоненти ОП

 

ОК 1.

Ділове та академічне письмо іноземною мовою

3,0

 

Програма

ОК 2.

Методологія та організація наукових досліджень

3,0

 

Програма Силабус

ОК 3.

Технології soft skills

3,0

 

Програма Силабус

ОК 4.

Організація обліку

5,0

 

Програма Силабус

ОК 5.

Організація та методика контролю та аудиту

4,0

 

Програма Силабус

ОК 6.

Податковий менеджмент

5,0

 

Програма Силабус

ОК 7.

Управлінський облік та аналітичне забезпечення системи менеджменту

4,0

 

Програма Силабус

ОК 8.

Фінансовий аналіз

5,0

 

Програма Силабус

ОК 9.

Міждисциплінарна курсова робота

2,0

 

Програма

ОК 10.

Виробнича практика

3,0

 

Програма

ОК 11.

Переддипломна практика

6,0

 

Програма

ОК 12.

Кваліфікаційна робота магістра

24,0

 

Програма

Разом обов’язкові компоненти освітньої програми

67,0

 

Вибіркові компоненти ОП

 

 

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

3,0

 

ВК 1

Етика професійного бухгалтера та аудитора

3,0

 

Програма Силабус

ВК 2

Фінансовий моніторинг

3,0

 

Програма Силабус

ВК 3

Дисципліни з інших ОП ДДМА (загальної підготовки)

3,0

 

 

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

20,0

 

ВК 4

Аудит за міжнародними стандартами

4,0

 

Програма Силабус

ВК 5

Бюджетний менеджмент

4,0

 

Програма Силабус

ВК 6

Дью ділідженс діяльності підприємства

4,0

 

Програма Силабус

ВК 7

Міжнародне податкове планування

4,0

 

Програма Силабус

ВК 8

Облік і аудит в установах державного сектору

4,0

 

Програма Силабус

ВК 9

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

4,0

 

Програма Силабус

ВК 10

Облік та звітність за міжнародними стандартами

4,0

 

Програма Силабус

ВК 11

Сучасні інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

4,0

 

Програма Силабус

ВК 12

Управлінський контроль

4,0

 

Програма Силабус

ВК 13

Дисципліни з інших ОП ДДМА (професійної підготовки)

4,0

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23,0

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0

 

 

 

Придатність випускників до працевлаштування

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_rabota.jpg

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (промислові підприємства, державні організації,

науково-дослідні організації,страхові, інвестиційні компанії, міжнародні компанії та корпорації, вищі навчальні заклади тощо), в яких випускники можуть працювати керівниками і фахівцями відповідних підрозділів.

Випускники освітньої програми «Облік і оподаткування» згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003:2010) придатні до працевлаштування за професіями:

-1231 Головний бухгалтер, Головний касир, Головний ревізор, Завідувач каси, Завідувач цехової бухгалтерії Начальник централізованої бухгалтерії.

-2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

-2411.2 Аудитор, Бухгалтер-експерт, Бухгалтер-ревізор, Консультант з податків і зборів.

2419.3 Державний аудитор, Спеціаліст-бухгалтер.

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, Економіст з податків і зборів.

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

3. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.

4. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.

5. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

6. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

7. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

8. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

9. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.

14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

20. Організовувати системи внутрішнього контролю, комплаєнс контролю та проводити фінансовий дью ділідженс

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_knigi.jpg

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ

Сайт журналу «Баланс». – Режим доступу: http://balance.ua

Сайт журналу «Дебет-Кредит». – Режим доступу: http://dtkt.com.ua

Сайт журналу «Бухгалтер 911». – Режим доступу: http://buhgalter911.com

Сайт Інтернет-журналу «Бухгалтер.соm.uа». – Режим доступу: http://buhgalter.com.uа

Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». – Режим доступу: http://vobu.ua/

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.

Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua

Офіційний сайт Міністерства економіки України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

Сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Інформаційний ресурс - SMIDA (Stock market infrastructure development agency of Ukraine) https://smida.gov.ua/db

Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua

Державна податкова служба України. Офіційний портал. – Режим доступу: https://tax.gov.ua/

Вісник (офіційне видання Державної податкової служби України). – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/

Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. – Режим доступу: https://www.ufpaa.org/

Офіційний сайт ACCA. – Режим доступу: https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html

Сайт електронного видання Вісник МСФЗ. http://msfz.ligazakon.ua/ua/index.htm

Сайт журналу «Практика МСФЗ». – Режим доступу: https://ibuhgalter.net.

Офіційний сайт Ради з МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності. – Режим доступу: http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_узор.jpg

 

 

Додаткова інформація

image002.jpgimage004.jpgimage006.jpg