ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Інформація для абітурієнтів

ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА – ЦЕ ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ І ЗАСІБ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ!

Запрошуємо Вас на навчання зі спеціальності «Облік і оподаткування». Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека» здійснює підготовку бакалаврів і магістрів починаючи з 2000 р. Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів нового покоління з обліку та оподаткування. Місія кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» ДДМА вбачається у генеруванні наукових розробок у сфері обліку, оподаткування та впровадженні їх у процес підготовки фахівців світового рівня, у практичну діяльність підприємств та організацій. У процесі навчання за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ», крім стандартних освітніх методик, використовуються рейтингова система оцінки знань студентів, а також ділові ігри. Завдяки такому підходу ми виховуємо справжніх професіоналів, здатних самостійно використовувати отримані знання та методики обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних. Підготовка студентів здійснюється за наступними КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ:

 • бакалавр;
 • магістр.
 • Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР Освітні програми: • ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ Освітня програма «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ» Яким професійним навичкам навчатимуть?
 • організовувати бухгалтерський і податковий облік на підприємствах приватного та державного сектору, в т.ч. з урахуванням галузевих особливостей;
 • складати фінансову, податкову та статистичну звітність і звітність до органів соціального страхування;
 • використовувати сучасні бухгалтерські програмні продукти;
 • проводити внутрішній аудит підприємства;
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • розробляти заходи з організації управлінської діяльності на основі фінансового та податкового обліку;
 • розкривати облікову інформацію за Міжнародними стандартами фінансової
 • Де можна працевлаштуватися після отримання освіти на бакалаврському рівні? На підприємствах та в установах різних видів економічної діяльності та форм власності; в бухгалтерських та аудиторських фірмах, в органах влади та місцевого самоврядування на посадах:
 • бухгалтер;
 • помічник керівника з обліково-аналітичної роботи;
 • оцінювачі та аукціоністи;
 • асистент бухгалтера-експерта;
 • касир-експерт;
 • Які основні професійні дисципліни викладатимуть?
 • Ділове та академічне письмо іноземною
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Технології soft skills
 • Організація
 • Організація та методика контролю та аудиту
 • Податковий менеджмент
 • Управлінський облік та аналітичне забезпечення системи менеджменту
 • Фінансовий аналіз
 • Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР Освітня програма 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  Професійна кваліфікація: аудитор, бухгалтер-експерт

  Магістерська програма «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» спрямована на формування у студентів загальних та спеціальних компетенцій, які належать до області обліку та оподаткування, що надасть їм можливість вирішувати складні обліково-аналітичні та контрольні завдання відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку під час навчання та професійної діяльності, формування особистості фахівця, здатного до проведення досліджень та прийняття обґрунтованих управлінських рішень з використанням ефективних міжнародних методик і практик обліку та оподаткування.

  Фахові компетентності:

  СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
  СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
  СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
  СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
  СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
  СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
  СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
  СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
  СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
  СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.
  СК 11. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення складання і подання податкової звітності, використовувати і формувати обліково-аналітичну інформацію в сучасних управлінських системах.
  СК12 Здатність управління бюджетними процесами, складання звітності за міжнародними стандартами та її аналіз в установах державного сектору.
  СК13 Здатність управління зовнішньо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання, здійснення обліку і аудиту міжнародних операцій.
  СК14 Здатність здійснювати податкове планування і прогнозування з використанням сучасних міжнародних практик у відповідності зі стратегічними цілями підприємства в умовах невизначеності.