ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

.jpg istoria_kafedri.png

В системі підготовки бухгалтерських кадрів для підприємств сходу України чільне місце займає кафедра «Обліку, оподаткування та економічної безпеки» Донбаської державної машинобудівної академії. Кафедра була створена у 2000 році згідно з наказом № 32 від 29.02.2000 р. «Про створення та перейменування кафедри" і мала назву «Облік і аудит». В 2018 році кафедру було перейменовано. Завідувачем кафедри з моменту її заснування і до теперішнього часу є доктор економічних наук, доцент Акімова Олена Володимирівна. Концепція освітньої діяльності кафедри розроблена з метою встановлення стратегічних цілей, принципів і завдань для підготовки спеціалістів з обліку і оподаткування І спрямована на створення системи діяльності, яка здатна задовольнити встановлені і передбачені потреби окремої особи та суспільства, держави і спирається на такі основні позиції:
- всі учасники навчально-виховного процесу задіяні в системі мотивації якості освіти.
-діє постійний механізм актуалізації змісту навчання.
-освітня діяльність ґрунтується на сучасних інноваційних технологіях навчання.
-уся діяльність орієнтується на вимоги внутрішнього та зовнішнього ринків праці щодо випускників, які мають відповідну професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість.
Місія кафедри полягає у підготовці фахівців з високим рівнем теоретичної і практичної готовності до самостійної відповідальної професійної діяльності, в забезпеченні їх фундаментальними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями в галузі обліку, аналізу, контролю та оподаткування для сталого розвитку економіки України. Візія кафедри - органічне поєднання наукової діяльності та освітнього процесу, що не тільки відбувається на місцевому рівні, а й дає можливість кафедрі бути активним учасником міжнародної академічної спільноти і важливою складовою системи формування інтелектуального потенціалу громадського суспільства. Метою кафедри є постійне вдосконалення освітнього процесу відповідно до місії і стратегії Академії, а також забезпечення професійної підготовки здобувачів для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку та оподаткування з вищою освітою, що відповідають вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий простір. Організація кафедри обліку та аудиту в технічному вузі була досить складною і ризиковою справою. Але значний попит на спеціалістів цієї кваліфікації обумовив динамічний розвиток кафедри. В лютому 2000 р. весь колектив складався з 8 осіб. Вже за перші три роки функціонування кафедри кількість працівників зросла до 21 особи, а за наступні три роки до 28 осіб. На сучасному етапі склад кафедри оптимізувався і нараховує 7 викладачів, з яких 1 доктор економічних наук, 3 кандидата наук, доцента, 3 старших викладача. В даний час кафедра обліку, оподаткування та економічної безпеки є однією з базових кафедр факультету економіки та менеджменту ДДМА, яка має власне бачення перспектив розвитку спеціальності та готує висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці. В 2000 році спеціальність була акредитована за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста. Перший захист дипломних проектів за спеціальністю «Облік і аудит» відбувся у 2004 році. За 20 років існування, колективом кафедри було підготовлено понад 3600 фахівців з обліку та аудиту за денною та заочною формами навчання, які досягли значних успіхів в своєму кар`єрному рості. У відповідності з наказом МОН спеціальність змінила назву на "Облік і оподаткування" і має акредитацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра. З 2016 року кафедрою розроблені та впроваджені освітньо-професійні програми «Облік, аналіз та аудит» (бакалаврський рівень) і «Облік і аудит»( магістерський рівень). У зв’язку з затвердженням Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого(магістерського) рівня освіти з 2020 року започаткована ОПП «Облік і оподкування».

.jpg
.jpg

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» ДДМА неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з обліку і аудиту ( Петренко Я., Малій Ю., Похвалій О. Бильєва І.), а також Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (Рудоловська М., Пилипенко О.)
З метою якісної підготовки студентів спеціальності "Облік і оподаткування" кафедрою здійснюється значна методична робота, завдяки якої постійно оновлюються навчальні плани, які складаються з дисциплін, що дозволяють отримати сучасну теоретичну та практичну підготовку. Розроблено більше ніж 200 методичних вказівок щодо освоєння дисциплін, виконання курсових завдань, контрольних робіт, самостійної підготовки. Видано понад 20 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та ISBN: "Податкова система" (Сердюк О.М.), "Контроль і ревізія" (Стрєльніков Р.М.,Свірідова Т.В.), "Облік зовнішньоекономічної діяльності"( Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С.), "Статистика в малюнках та схемах" (Акімова О.В., Дубинська О.С.) та ін. Багато уваги приділяється методичним розробкам моделі комп'ютерної підготовки студентів у професійному бухгалтерському програмному забезпеченні «1С Бухгалтерія для України».

.jpg

Процес індивідуальної роботи викладачів, їх професійного зростання, збір наукового матеріалу, визначення пріоритетів наукового пошуку, формування творчих колективів, не могло не дати позитивний результат. Викладачі та студенти кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях та публікують наукові статті в збірниках та журналах, монографії. За 2000-2020 рік надруковано 747 наукових робіт, в тому числі у фахових виданнях України та у міжнародних науковометричних базах даних (SCOPUS, INSPEC та інші) 320 та 20 статей відповідно. У зарубіжних виданнях опубліковано 114 друкованих робіт.

Наукові праці є результатом досліджень колективу кафедри, загальне спрямування яких – це проблеми методології і організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту. Систематична та комплексна робота з нормативно-правовою базою, з напрацюваннями закордонних і вітчизняних вчених, роботою фахівців на підприємствах, особисті розробки дозволили колективу кафедри виконати 6 держбюджетних робіт. За результатами індивідуальної та колективної роботи викладачів кафедри підготовлені монографії.

Кафедра має добрі творчі стосунки з провідними вузами України, країн близького зарубіжжя. Найбільш тісною є співпраця з однопрофільними кафедрами Національної академії обліку, статистики та аудиту (м.Київ), Житомирським національним технологічним університетом та іншими вузами. Кафедра плідно співпрацює з рядом зарубіжних установ та організацій, серед яких: University of Economics (Болгарія); Univerzita Karlova (Чеська Республіка); Wyższa szkoła biznesu – National-Louis University (Польша). Міжнародні зв’язки кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» забезпечують можливість постійного обміну інформацією між провідними науковцями в Україні та за її межами, що позитивно впливає на якість учбового процесу та наукових досліджень.
Значну наукову і навчально-методичну роботу проводить колектив кафедри у співпраці з підприємствами міста, а також з підприємствами та організаціями, бухгалтерські та фінансові служби яких очолюють випускники кафедри : Фокін О.К.-головний бухгалтер ПрАТ "НКМЗ", Богатирьова Ю.О. - радник з фінансових питань ТОВ «Миронівський хлібопродукт-Агро-С», Малий Ю.О. – член Асоціації дипломованих бухгалтерів Великобританії (АССА), сертифікований аудитор, Цикаленко Г.Ю.- головний бухгалтер ТОВ "Дружківська харчосмакова фабрика". Теперішній етап існування кафедри характеризується сталим, поступовим розвитком. Переконаність у необхідності розвитку вищої школи та облікової науки є гарантами подальшого зростання наукового і творчого потенціалу кафедри "Облік, оподаткування та економічна безпека ".