ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Дубинська Олена Сергіївна

Інформація викладача

Дата народження: 13.07.1979 року.

На кафедрі працює з 2001  року.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21.

Робоча кімната: 2424.

Поштова скринька: lena.des1307@gmail.com

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2001, кваліфікація за дипломом – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Отримала диплом магістра з відзнакою

Дисципліни, які викладає:

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Звітність підприємств
 3. Фінансовий аналіз
 4. Аудит
 5. Організація і методика контролю та аудиту

Напрям наукових досліджень:

Аналіз фінансового стану діяльності підприємства в умовах використання інтегрованої фінансової звітності, визначення рівня фінансово-економічної безпеки на підставі аналізу фінансової звітності підприємства

Наукові здобутки:

Канд. економ. наук

Дата захисту дисертації: 22.06.2011 р.

Атестат доцента кафедри «Облік і аудит»: 2014 р.

Тема дисертації: «Механізм організаційно – виробничого менеджменту в системі антикризового управління підприємством».

Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України: з 2021 р.

Останні публікації:

 1. Olena Dubynska, Galyna Isanshyna Improvement of the Mechanism of Complex Assessment of the Enterprise Activity Using Integrated Reporting» International Journal of Applied Exercise Physiology ISSN: 2322-3537    www.ijaep.com http://ijaep.com/index.php/IJAE/inpress  
 2. Дубинська О. С. Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств Науковий журнал «Молодий вчений» № 4 (44) квітень, 2017 с. - 658 - 662 . (включено до науком.баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/153.pdf
 3. Дубинська О. С. Визначення типу фінансового стану підприємства за комплексним інтегральним показником фінансової звітності//Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»  Випуск 26 -2018 с. 136 – 141 http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/30.pdf
 4. Дубинська О.С. Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (66) лютий 2019 р., с. 111-119 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf
 5. Дубинська О. С., Костюченко О. О., Проблеми і напрями вдосконалення обліку розрахунків із податку на додану вартість на підприємствах україни Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Випуск 24 Частина 2 2019 рік, с. 5-9 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S2
 6. Дубинська О. С., Ісаншина Г. Ю. Міжнародне трансфертне ціноутворення та система оподаткування в Україні. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – Випуск 35. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Одеса, 2019– С. 386-393.
 7. Дубинська О.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА //  Інтелект XXI//  № 2 ‘2020// Видавничий дім «Гельветика» с. 161-165
 8. Дубинська О. С., Ісаншина Г. Ю. Особливості впровадження вимог міжнародного трансфертного ціноутворення в Україні--// Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 176 с. – С. 16-20
 9. Вдосконалення обліку розрахунків з податку на додану вартість в Україні// Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020, C.40-43
 10. Дубинська О. С., Ісаншина Г. Ю. Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування// Галицький економічний вісник, №5(66). – 2020. – С. 93-105 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/index.php?art=893
 11. Визначення рівня фінансово-економічної безпеки на підставі аналізу фінансової звітності підприємства. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. Херсонського державного аграрно-економічного університету 2021 р

Науково – педагогічне стажування на тему:

 1. Науково – педагогічне стажування на тему: організація обліку та порядку складання фінансової звітності в умовах переходу до МСФЗ  ТОВ «ОБ’ЄДНАННЯ ГРУП ЛТД»
 2. Науково – педагогічне стажування на тему: «Инновационные образовательные технологии: европейский опыт и его внедрение в подготовку специалистов по экономике и управлению» 24–28 апреля 2017 Островец-Свентокшиский, Свентокшиское воеводство (Польша) специальность  071. Учет и налогообложение. в объеме 2 кредита 60 часов
 3. Науково-педагогічне стажування  на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071. «Облік та оподаткування» Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems// 20 липня 2020 року по 7 серпня 2020 року в объеме 6 кредитов 180 часов. 

Участь у конференціях

 1. Дослідження сучасних методик аналізу фінансової звітності підприємств. Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 травня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 2. – С.77-81
  https://bit.ly/3gYkU0W
 2. Узгодження бухгалтерського обліку основних засобів згідно до МСФЗ, International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 176 pages.С. 69-71
  https://bit.ly/3mTZaqL
 3. Дослідження методичних підходів до аналізу фінансової звітності підприємств// Innovative Tducational Technologies:European Experience and Its Application in Training in Economics and Management.- Training – Poland, WSBiP 24-28 april, 2017 – s.29-34
 4. Дослідження сучасних методик комплексної оцінки фінансового стану підприємства// Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародної науково - практичної конференції - Ужгород: Видавничий дім Гельветика, 2018 с 225 – 228
  http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/15813.pdf
 5. Dubunska O. S., Ermolchenko O. Y. Transfer of the proprietary right in export operations as the key criterion of acknowledgement of receipts according to ifrs in reality of the legislation of ukraine IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing.
  https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26004/1/Makarovych%20V%20121.pdf
 6. Дубинська О. С., Ісаншина Г. Ю. Особливості впровадження вимог міжнародного трансфертного ціноутворення в Україні--// Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 176 с. – С. 16-20
 7. Дубинська О. С. Дослідження методичних підходів до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства Proceedings of the 7th
 8. International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES TOKYO, JAPAN 6-8.02.2021  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.02.2021/441

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Кандій О. Д.  Проблеми обліку основних засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 1 листопада 2019. –  с. 62-65
 2. Неволаєва Д. С. Науково-методичні підходи до сутності заробітної плати // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 1 листопада 2019. –  с. 62-65
 3. Новікова О. М. Науково - методичні підходи до визначення сутності доходів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 1 листопада 2019. –  с. 67-69
 4. Дубинська О. С., Щічка Л. О. Закордонний досвід обліку матеріальних цінностей за міжнародними стандартами// матеріали Міжнародної науково – практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених.- К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2020. – с. 111-114
 5. Хорунжа О.В. (студ.), наук. керівник Дубинська О.С. Визначення пoняття видатків в бюджетних установах //Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 жовтня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 58 с., С.46-49

Інші професійні досягнення

dubinskaya_Сертификат.png