ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ШКРАБАК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

На кафедрі працює з 2019 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька irina0703@ukr.net

Посада Професор

Вчене звання доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління

Освіта:

Закінчила Донецький політехнічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація за дипломом –інженер-системотехнік.

Дисципліни, які викладає

Вступ до навчального процесу

Теорія державного управління

Адміністративна реформа і проблеми політики місцевого самоврядування Місцеве самоврядування

Організація та технології надання публічних послуг

Галузева та регіональна політика держави

Тема дисертації Теоретико-методологічні засади стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень

Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (051 «Економіка»)

Дата захисту 2012 рік

Напрямок наукових досліджень: теоретико-методологічні засади диверсифікації джерел енергопостачання в Україні; державна науково-технічна й інноваційна політика; механізми державного регулювання розвитку соціо-еколого-економічних систем різних рівнів.

Наукові здобутки:

Монографії

1. Методологічний базис формування організаційно-економічного механізму диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості : монографія / Н.Ю. Рекова, І.В. Шкрабак, О.С. Харченко, І. О. Клопов; за заг.ред. д.е.н., проф. Н. Ю. Рекової. – Краматорськ : Краматорська цифрова типографія, 2018. – 253 с.

2. Діагностика проблем диверсифікації джерел енергопостачання промисловості України: теорія, методологія, практика : монографія / Н.Ю. Рекова, І. В. Шкрабак, О. С. Харченко, І. О. Клопов та ін. – Краматорськ : ТОВ «Краматорська типографія», 2017. – 206 с.

Статті:

1. Vitalii Nitsenko, Abbas Mardani, Justas Streimikis, Iryna Shkrabak, Ivan Klopov, Oleh Novomlynets, Olha Podolska. Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14, No. 4 (2018), 253-263. (періодичне видання, яке входить до наукометричних баз Scopus, Web of Science). DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.18.

2. Shkrabak I. V., Riazanova N. O. Financing of projects of use of renewable energy sources. Scientific bulletin of Polissia. Vol. 1 (12). 2018. P.108-114 (періодичне видання, яке входить до наукометричної бази Web of Science). DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-108-114/

3. Шкрабак І. В., Харченко О. С. Розвиток відновлюваної енергетики України в контексті її економічної безпеки. Менеджер. 2018. № 4 (81). – С. 60-66. URL: https://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4-81-2018.pdf

4. Шкрабак І. В. Логістика міста як фактор удосконалення системи управління попитом на продукцію підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 9 . URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6929

5. Шкрабак І. В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх тенденцій розвитку інвестиційних процесів в економіці України у пост-конфліктний період. Ефективна економіка. 2018. № 2 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/21.pdf

6. Шкрабак І. В., Доценко Н. О. Систематизація зарубіжного досвіду мотивації і стимулювання трудової діяльності. Бізнес-Інформ. 2018. № 5. С. 50-55 URL: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-50_55.pdf

7. Шкрабак І. В., Харченко О. С. Економічні аспекти та перспективи диверсифікації джерел енергопостачання у старопромислових регіонах України. Менеджер. 2017. № 4 (77). С. 60-66. URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/28649/1/Rekova_Menedger.pdf

8. Шкрабак І. В., Харченко О. С. Економічні засоби стимулювання диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5417&p=1

9. Шкрабак І. В., Ахунзянов О. В. Методичний підхід до оцінки впливу характеристик НІС на розвиток малого підприємництва. Молодий вчений. 2015. № 10 (25) липень. С. 109–114. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/51.pdf

10. Шкрабак І. В., Ахунзянов О. В. Мале підприємництво як елемент інфраструктури НІС України: стан і перспективи. Держава та регіони (Серія «Економіка і підприємництво»), 2015, № 6 (87). С. 21-26. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN= UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drep_2015_6_20

11. Шкрабак І. В., Турченко Д. К. Логістичні аспекти реалізації транзитного потенціалу України. Науковий вісник ДДМА. 2015. № 2 (35) С.237-242. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_2(35)_2015/article/42.pdf