ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

В ДДМА працюю з 2014 року

Д-р екон. наук. Професор кафедри з 2018 року

Дата народження: 07.03.1961 року

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: irina0703@ukr.net

Освіта:

Закінчила Донецький політехнічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація за дипломом –інженер-системотехнік.

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Захист дисертації відбувся 14.11.2012 р.

Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень»

Шифр спеціальності: 08.00.03

Назва спеціальності: «Економіка та управління національним господарством»

Доцент за кафедрою «Маркетинг»

Напрям наукових досліджень:

Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання; адміністративна і фіскальна децентралізація в Україні; реформування системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні.

Дисципліни, які викладаю:

Геополітика

Інституціональне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою

Управління фінансово-економічною безпекою організації

Адміністративна реформа і проблеми політики місцевого самоврядування

Останні публікації:

 1. Діагностика проблем диверсифікації джерел енергопостачання промисловості України: теорія, методологія, практика : монографія / Н.Ю. Рекова, І. В. Шкрабак, О. С. Харченко, І. О. Клопов та ін. – Краматорськ : ТОВ «Краматорська типографія», 2017. – 206 с..
 2. Шкрабак І.В. Структурні трансформації господарських комплексів регіонів України /І. В. Шкрабак // Проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу в економіці України: зб наук. праць ДонДУУ, 2014, т. ХІV, вип. 273, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 168-178.
 3. Шкрабак І.В. Концептуальні підходи до формування кластерної стратегії розвитку житлового фонду /І. В. Шкрабак, Р. В. Коробський // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2014. - № 4. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2014_4_17.
 4. Шкрабак І.В. Структурні зрушення в економіці Донецької області в аспекті організаційно-правових форм господарювання /І. В. Шкрабак // Прометей, 2014, № 1. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2014. – С.152-160.
 5. Шкрабак І.В. Застосування математичного апарату при обґрунтуванні товарної політики підприємства /І. В. Шкрабак // Проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти : зб. наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV. – Сер. Економіка ; вип. 284. – С. 53-62.
 6. Шкрабак І.В. Структурні трансформації в національній економіці: регіональний аспект /І. В. Шкрабак // Науковий журнал “Менеджер”, 2014, № 2. - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 195-200.
 7. Шкрабак І.В. Логістичні аспекти реалізації транзитного потенціалу України /І. В. Шкрабак, Д. К Турченко // Науковий вісник ДДМА. – 2015. - № 2 (35) – С.237-242.
 8. Шкрабак І.В. Мале підприємництво як елемент інфраструктури НІС України: стан і перспективи /І. В. Шкрабак, Ахунзянов О. В. // Держава та регіони, 2015, № 6 (87). - Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2015. – С. 21-26 (Серія «Економіка і підприємництво»)
 9. Шкрабак І.В. Методичний підхід до оцінки впливу характеристик НІС на розвиток малого підприємництва /І. В. Шкрабак, Ахунзянов О. В. // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25) липень. – С. 109–114.
 10. Шкрабак І.В. Економічні засоби стимулювання диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості /І. В. Шкрабак, О. С. Харченко // Ефективна економіка. – 2016. № 11 . Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 11. Шкрабак І. В. Економічні аспекти та перспективи диверсифікації джерел енергопостачання у старопромислових регіонах України / І.В. Шкрабак, О.С. Харченко // Менеджер. – 2017. - № 4 (77). – С. 60-66.
 12. Шкрабак І. В. Систематизація зарубіжного досвіду мотивації і стимулювання трудової діяльності / І.В. Шкрабак, Н.О. Доценко // Бізнес-Інформ. – 2018. - № 5. – С. 34-41.
 13. Шкрабак І.В., Рагуліна Н. В. Формування новітніх тенденцій розвитку інвестиційних процесів в економіці України у пост-конфліктний період. Ефективна економіка. 2018. № 2 . URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/21.pdf/
 14. Шкрабак І. В., Харченко О. С. Розвиток відновлюваної енергетики України в контексті її економічної безпеки. Науковий журнал "Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2018. №4 (81). С. 93-99.
 15. Shkrabak І. V., Riazanova N. О. Financing of projects of use of renewable energy sources. Науковий вісник «Полісся», 2018. - № 1 (13), ч. 1. – С. 108-114. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-108-114/
 16. Vitalii Nitsenko, Abbas Mardani, Justas Streimikis, Iryna Shkrabak, Ivan Klopov, Oleh Novomlynets, Olha Podolska. Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14, No. 4 (2018), 253-263. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.18.

Інші професійні досягнення:

Відповідальний виконавець фундаментального дослідження, виконуваного за рахунок загального фонду Держбюджету України «Методологічний базис формування організаційно-економічного механізму диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості» (2016-2018 р.р., Наказ МОН України № 4 від 11.01.2016 «Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок», № держреєстрації 0116U003613).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 1. Демченко В.І. Державна стратегія управління процесами природокористування приморських регіонів. Дис. канд. наук з державного управління. 25.00.02 – Механізми державного управління, Донецьк, ДонДУУ, 2009.
 2. Мехедова Т. М. Удосконалення механізмів регулювання соціальних процесів на рівні громади. Дис. канд. наук з державного управління: 25.00.04 – Місцеве самоврядування, Донецьк, ДонДУУ, 2011.
 3. Гаркуша О.Ю. Механізм регулювання розвитку виноробної галузі України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2015.
 4. Шевцова О.О. Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2015.
 5. Ахунзянов О.В. Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2016.
 6. Полгородник О. В. Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2017.
 7. Рагуліна Н. В. Розвиток інвестиційного механізму державної політики пост-конфліктного відновлення національної економіки. Дис. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Краматорськ, ДДМА, 2018.

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у ДДМА (м. Краматорськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (Наказ МОН України від 29 грудня 2014 року №1528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії»).

Участь у конференціях:

 1. Shkrabak I.V., Riazanova N.O. Features of use of renewable energy sources / I.V. Shkrabak, N.O. Riazanova // Corporate governance : Strategies, Processes, Technology: Conference Proceedings (October 20th, 2017, Kaunas, Lithuania) – Riga: Baltija Publishing, 2017. – С. 91-92.
 2. Рекова Н.Ю., Шкрабак І.В Проблеми енергозабезпечення України: євроінтеграційний аспект. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 жовтня 2016 р.). – Дніпро, ПДАБА, 2016 – С. 55-59.
 3. Shkrabak I., Kharchenko A. The system of indicators for assessing the economic efficiency of diversifying energy sources based on renewable energy source. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали II Міжнар. науково-практ. конф., м. Маріуполь, 4–5 жовтня 2018 р. – Маріуполь; Кривий Ріг, 2018. – 369 с., С.300-302.

Керівництво студентською науковою роботою.