ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Прозорість

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ

Принципи прозорості та публічності є основою сучасного освітнього процесу підготовки фахівців за освітньою програмою «Облік і оподаткування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека» надає всім зацікавленим сторонам (абітурієнтам, батькам, іншим фахівцям) інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі для прийняття раціональних рішень. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.
Публічність в освітньому процесі в розрізі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» полягає в інформованості громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі обліку і оподаткування. Достовірна, своєчасна, об’єктивна та актуальна інформація щодо навчання за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» оприлюднена у вільному доступі на сайті Донбаської державної машинобудівної академії.
Своєчасно надається інформація для потенційних здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості про освітню діяльність за ОПП, включаючи мету освітньої програми, характеристику освітньої програми, процедуру викладання та оцінювання, програмні загальні та спеціальні компетентності, заплановані програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, перелік компонент освітньо- професійної програми та їх логічна послідовність, форма атестації здобувачів вищої освіти тощо.
Базуючись на принципах публічності і прозорості при розробці освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на кафедрі «Облік, оподаткування та економічна безпека» запропонована анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо їх якості. Оцінку якості освітньо-професійної програми було проведено з 30.11.2020 р. – 07.12.2020 р. та з 07.12.2020 р. – 14.12.2020 р. Анкетування було анонімним та за бажанням. В першу чергу обробці підлягали анкети магістрів в групах: ОА19-1м (5 студентів), ОА19-1зм (5 студентів), ОО20-1м (3 студента) та ОО 20-1зм.
Враховуючи те, що анкета візуально поділялася на якісну та кількісну частини респонденти виявили найбільшу зацікавленість в дисциплінах професійного спрямування з метою отримання ними знань і навиків необхідних для фахової реалізації.
Середня оцінка отриманої освіти за п’ятибальною шкалою та шістьома критеріями встановила 4,5 балів. Максимальну кількість балів студенти надали за критерієм «5. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії», який склав 4,8 балів.
Результати анкетування дали можливість викладачам кафедри уявити освітній процес очима студентів і визначити напрямки і перспективи розвитку кафедри та професорсько-викладацького складу. Дякуємо студентам за відвертість і креативність у відповідях.

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В Академії, відповідно до наказу «Про анонімне анкетування» від 05.10.20 р., з метою внутрішнього аудиту якості наданих освітніх послуг здобувачам пропонується опитування, результати якого повинні допомогти кафедрам розробити та здійснити заходи з удосконалення рівня організації та проведення учбового процесу на наступний навчальний рік. Магістри ОП «Облік, оподаткування та економічна безпека» прийняли активну участь в анонімному анкетуванні з 30.11.2020 р. – 07.12.2020 р. та з 07.12.2020 р. – 14.12.2020 р. Були запропоновані наступні анкети:
Анкета №2 «Складові функціонування освітнього середовища та аспекти якості освітнього процесу в ДДМА»
Анкета №3 "Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти"
Відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти опрацював запропоновані анкети і передав зведену інформацію на кафедру «Облік, оподаткування та економічна безпека» для подальшого обговорення. Результати анкетування та опитування здобувачів (за шкалою від 0 до 5) виявилися наступними:
 • за критерієм «Застосовувані методи, способи і форми роботи у викладача доцільні, сучасні і ефективні» отримана середня оцінка 4,5 балів з можливих 5, що враховано при оцінюванні здобувачем кожного викладача (за анкетою «Викладач очима студентів»);
 • згідно критерію «Пропонує і послідовно керується системою своїх вимог і критеріїв для оцінки результатів освітньої діяльності» отримана оцінка 4,5 балів з можливих 5, що враховано при оцінюванні здобувачем кожного викладача (за анкетою «Викладач очима студентів»);
 • − респонденти відзначили, що оцінювання знань протягом навчання відбувалось прозоро та чесно – 4,5 балів з можливих 5, що є свідченням того, що процедура проведення поточного та підсумкового контролів знань є для здобувачів вищої освіти чіткою та зрозумілою;
 • 83% повністю та в повній мірі обізнані з правилами та процедурами вирішення конфліктних ситуацій у ДДМА
 • 83 % здобувачів повністю задоволені методами навчання і викладання за ОП, 17% – частково задоволені;
 • у 84 % здобувачів очікування щодо ОП повністю або частково співпали з її реальним змістом;
 • − 84 % здобувачів повністю або частково задоволені можливістю вільно вибирати дисципліни;
 • Результати анкетування прикрепить

  "АНКЕТУВАННЯ ТРИВАЄ! ПРОПОНУЄМО ЗДОБУВАЧАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ПРОЙТИ АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯB

  Анкета № 1 "Викладач очима студентів"
  Анкета № 2 "Складові функціонування освітнього середовища та аспекти якості освітнього процесу в ДДМА "

  Звіт1

  Звіт2"

  Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисципліни( запропонована каф. ОО та ЕБ)"

  КОНТАКТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ

  Відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти zadorozhnyaya@i.ua

  Кафедра «Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека» ych@dgma.donetsk.ua.ua


  Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються кафедрою «ОО та ЕБ» Дякуємо за співпрацю!