ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Міранцов Сергій Леонідович

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Доцент

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Міранцов Сергій Леонідович

Дата народження

22.01.1973

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

В штаті з 01.11.1999 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

20 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів – 45годин;

CAD/CAM системи – 54 години;

Обладнання та транспорт механоскладальних цехів – 30 годин.

Відомості про підвищення кваліфікації

Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДДМА. Свідоцтво АА 02070789/000028-16 від 12.04.2016 р.

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1. Мироненко Е. В. Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка / Е. В. Мироненко, С. Л. Миранцов, Д. Г. Ковалёв // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технології в машинобудуванні. – 2014. – № 42. – С. 172–182. – ISSN 2079-0023.

2. Новые подходы в конструкторско-технологической подготовке производства изделий с учетом жизненного цикла / С. Г. Онищук, В. И. Тулупов, С. Л. Миранцов // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 2. - С. 100-104.

3. Мироненко, Е.В. Повышение энергоэффективности процессов обработки на тяжелых станках фрезерно-расточной группы [Текст] / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.Л. Аносов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 104 – 109. – ISSN 2079-0023.

4. Myronenko Y. Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling / Yevheni Myronenko, Serhii Mirantsov, Denys Huzenko // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том 87. – №3. – С. 90–101. – ISBN 978-966-305-082-9.

5. Myronenko Y. V., Mirantsov S. L., Polupan I. I., Huzenko V. S. RESEARCH OF FLUCTUATIONS OF COMBINED CUTTERS WHILE WHEELSET RENEWAL PROCESS. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 350 pр. ISBN 978-86-6075-065-7.

науково - дослідні роботи

Виконавець НДР:

1. Д01-2011 №0111U000882;

2. Д01-2013 №0113U000610;

3. Д01-2015 №0115U003122.

Відповідальний виконавець НДР

Дк07-2018№0118U006894

участь у конференціях і семінарах

1. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов, Д. Г. Ковальов // Прогресивні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр.. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2015 – С. 75–77.

2. Соловьев В. В. Повышение эффективности восстановления колесных пар на основе исследования прочностных и динамических характеристик сборных резцов / В. В. Соловьев, С. Л. Миранцов, И. И. Полупан // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : мат-ли 13-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 2–4 червня 2015 року / під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 83.

3. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. – Т. : ТНТУ, 2017. — С. 116–117.

4. Мироненко Є.В. Підвищення енергоефективності механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важких верстатів / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.С. Гузенко // Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта", Том 1, м. Київ, 19 – 22 червня 2018 р.: Матеріали конференції– Київ: 2018. – С.60 – 62.

5. Мироненко Е.В. Програмно-математичний комплекс для багатокритеріальної оптимізації параметрів токарної обробки на важких верстатах / Є.В. Мироненко, С.Л. Міранцов, Д.Є. Гузенко // Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2019», випуск 5. – Херсон: ХНТУ, 2019. – С.24 – 26.

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Мироненко Е.В. Повышение энергоэффективности процессов обработки на тяжелых станках фрезерно-расточной группы / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.Л. Аносов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 104-109. – ISSN 2079-0023. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)).

2. Myronenko Y. Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling / Y. Myronenko, S. Mirantsov, D Huzenko // Scientific journal of the Ternopil National technical university. – Ternopil.: TNTU. – 2017. – №3(87) – С.90 – 102. – ISSN 2522-4433. (Index Copernicus, Google Scholar)

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Мироненко Е. В. Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка / Е. В. Мироненко, С. Л. Миранцов, Д. Г. Ковалёв // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технології в машинобудуванні. – 2014. – № 42. – С. 172–182. – ISSN 2079-0023.

2. Хорошайло В.В. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / В.В. Хорошайло, В.С. Гузенко, С.Л. Миранцов. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: збірник наукових праць. – Краматорск: ДДМА, 2014. – Вип. №35 – С.131-135. –
ISSN 2222-9000.

3. Онищук С.Г. Новые подходы в конструкторско-технологической подготовке производства изделий с учетом жизненного цикла / С. Г. Онищук, В. И. Тулупов, С. Л. Миранцов // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 2. - С. 100-104. – ISSN2225-7551.

4. Мироненко, Е.В. Повышение энергоэффективности процессов обработки на тяжелых станках фрезерно-расточной группы [Текст] / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.Л. Аносов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 104 – 109. – ISSN 2079-0023.

5. Myronenko Y. Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling / Yevheni Myronenko, Serhii Mirantsov, Denys Huzenko // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том 87. – №3. – С. 90–101. – ISBN 978-966-305-082-9.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Міранцов С.Л. Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК : навчальний посібник / С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов, С. Г. Онищук та інш. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 152 с - ISBN 978-966-379-549-2.

2. Myronenko Y. V., Mirantsov S. L., Polupan I. I., Huzenko V. S. RESEARCH OF FLUCTUATIONS OF COMBINED CUTTERS WHILE WHEELSET RENEWAL PROCESS. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 350 pр. ISBN 978-86-6075-065-7.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Відповідальний виконавець НДР

Дк07-2018№0118U006894

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник декана факультету

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

Член СВР Д 12.105.02

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1. Пат. 40742 Україна. МПК В23В27/04. Відрізний різець / В.С. Гузенко, С.Л. Міранцов, В.В. Носков. – № 99010365; заявл. 22.01.1999; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7/2001.

2. Пат. 45677 Україна. МПК В23В 27/16. Збірний різальний інструмент. / В.С. Гузенко, Колот, С.Л. Міранцов, О.В., І.І. Полупан. – № u200904245. –опуб. 12.11.2012, бюл. № 22/2009.

3 Пат. 108585 Україна. МПК В23В 27/16. Збірний відрізний різець. / В.С. Гузенко, С.Л. Міранцов, Є.В. Мироненко, В.В. Трунов – № u201600087. –опуб. 25.07.2016, бюл. № 14/2016.

4. Пат. 122069 Україна. МПК В23В 27/16. Збірний різальний інструмент. / Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Мироненко Є.В., Мельнік М.С. № u201706667. –опуб. 26.12.2017, бюл. № 24/2017.

5. Пат. 136496 Україна. МПК В23В 27/16. Різальний інструмент. / Гузенко В.С., Гах В.М., Міранцов С.Л., Савченко О.С. – № u201901484. –опуб. 27.08.2019, бюл. № 16/2019.

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК : навчальний посібник / С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов, С. Г. Онищук та інш. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 152 с - ISBN 978-966-379-549-2.

2. Теорія автоматичного управління: Конспект лекцій для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технологія машинобудування» денної та заочної форм навчання / укл.: С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 56 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні» для студентів спеціальності 7.05050201, 8.05050201 «Технології машинобудування» денної і заочної форми навчання / укл.: С. Л. Міранцов, В.І. Тулупов. - Краматорськ : ДДМА, 2014. – 40 с.

4. Методичні вказівки до виконання практичних робот з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні» для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка», які навчаються за програмою підготовки «Магістр» денної і заочної форми навчання / укл.: С. Л. Міранцов, В.І. Тулупов. - Краматорськ : ДДМА, 2017. – 32 с.

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов, Д. Г. Ковальов // Прогресивні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр.. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2015 – С. 75–77.

2. Соловьев В. В. Повышение эффективности восстановления колесных пар на основе исследования прочностных и динамических характеристик сборных резцов / В. В. Соловьев, С. Л. Миранцов, И. И. Полупан // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : мат-ли 13-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 2–4 червня 2015 року / під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 83.

3. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. – Т. : ТНТУ, 2017. — С. 116–117.

4. Мироненко Є.В. Підвищення енергоефективності механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важких верстатів / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.С. Гузенко // Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта", Том 1, м. Київ, 19 – 22 червня 2018 р.: Матеріали конференції– Київ: 2018. – С.60 – 62.

5. Мироненко Е.В. Програмно-математичний комплекс для багатокритеріальної оптимізації параметрів токарної обробки на важких верстатах / Є.В. Мироненко, С.Л. Міранцов, Д.Є. Гузенко // Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2019», випуск 5. – Херсон: ХНТУ, 2019. – С.24 – 26.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко