ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Антоненко Яна Сергіївна

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Асистент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID(Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Антоненко Яна Сергіївна

Дата народження

16.10.1982

Громадянство

Україна

Стать

Жіноча

Дата, з якої працює

01.09.2006р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип(може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

13 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Сучасні програмні засоби у наукових дослідженнях – 30 годин;

Експлуатація, ремонт і модернізація верстатного обладнання – 36 годин;

Експлуатація та обслуговування машин – 18 годин.

Відомості про підвищення кваліфікації

Захист дисертації «Підвищення точності важких токарних верстатів шляхом управління параметрами несучої системи». На підставі рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 отримано диплом ДК№ 052677

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1     Kovalov V., Antonenko Y., DašićP. Method of Structural Design of Heavy Machine Tools. Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2015: 9th International Conference, 8–9 October, 2015. Tirgu-Mures, Romania. Pp. 146-152.

2     Ковальов В. Д. Антоненко Я. С. Підвищення працездатності важких токарних верстатів з урахуванням збереження точності. ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Прогресивні технології в машинобудуванні»: зб. наук. праць 2–6 лютого 2015р. Львів, 2015. С. 53–55.

3     Ковальов В. Д., Антоненко Я. С., Виганяйло Б. Ю. Натурні випробування крутної жорсткості станин важких токарних верстатів. Вісник НТУ «ХПІ». Технологія в машинобудуванні. Харків, 2017. 26 (1248). С. 94-98.

4     Антоненко Я. С. Натурні випробування жорсткості станин важких токарних верстатів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2017. Вип. № 60. С. 36–42.

5     Мельник М. С., Антоненко Я. С. Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технології в машинобудуванні. № 34 (1310). 2018. С. 21–28.

6     Ковальов В.Д., Мельник М.С., Антоненко Я.С. Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65 – с.101-105.

науково - дослідні роботи

Виконавець НДР:

1№0102U001664;

2 №0105U002445;

3 №0109U002669;

4  №0114U002757

участь у конференціях і семінарах

1.    Антоненко Я. С. Повышение точности обработки крупногабаритных нежестких деталей за счет адаптивного управления формообразующими движениями станков. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 12-ї Міжнародної науково-технічної конференції 23–24 вересня 2014 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2014.

2.    Антоненко Я. С. Ковалев В. Д. Повышение точности обработки крупногабаритных нежестких деталей за сет управления точностьют ехнологической системы тяжелых станков. Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, 27–31 жовтня 2014 р. / відп. за вип. В. О. Залога. Суми, 2014. С. 5–6.

3.    Антоненко Я. С., Ковалев В. Д., Любович И. В., Попов А.  Анализ факторов влияния различных видов погрешностей на точность при обработке на тяжелых токарных станках. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 12-ї Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2014 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2014. С. 20. 100 с.

4.    Антоненко Я. С. Моделирование формообразующих движений токарного станка. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2015. 100 с.

5.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Перехід від простору технологічних параметрів до траєкторій формоутворюючих рухів з метою забезпечення заданої геометричної точності важкого токарного верстата. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка С. Г. (Україна, м. Тернопіль, 11–12 травня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 12–13.

6.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Проектування важких верстатів з урахуванням результатів експериментальних натурних досліджень. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: тези доповіді на XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції, 1–3 листопада 2017 р. Чернігів, – Краматорськ, 2017.

7.     IMPROVING THE ACCURACY OF HEAVY LATHES Viktor Kovalov, Yana Antonenko, Marina Saenko // SUSTAINABLE INDUSTRIAL PROCESSING SUMMIT AND EXHIBITION Volume 1: Intl. Symp. FLOGEN, 2018

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)    наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

1.    Kovalov V., Antonenko Y., DašićP. Method of Structural Design of Heavy MachineTools. Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2015: 9th International Conference, 8–9 October, 2015. Tirgu-Mures, Romania. Pp. 146-152. (Web of Science)

2)    наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1      Ковальов В. Д. Антоненко Я. С. Підвищення працездатності важких токарних верстатів з урахуванням збереження точності. ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Прогресивні технології в машинобудуванні»: зб. наук. праць 2–6 лютого 2015р. Львів, 2015. С. 53–55.

2      Ковальов В. Д., Антоненко Я. С., Виганяйло Б. Ю. Натурні випробування крутної жорсткості станин важких токарних верстатів. Вісник НТУ «ХПІ». Технологія в машинобудуванні. Харків, 2017. 26 (1248). С. 94-98.

3      Антоненко Я. С. Натурні випробування жорсткості станин важких токарних верстатів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2017. Вип. № 60. С. 36–42.

4      Мельник М. С., Антоненко Я. С. Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технології в машинобудуванні. № 34 (1310). 2018. С. 21–28.

5      Ковальов В.Д., Мельник М.С., Антоненко Я.С. Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65 – с.101-105.

3)    наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. INCREASE THE ACCURACY OF HEAVY LATHES BY CONTROLLING THE PARAMETERS OF THE CARRIER SYSTEM Viktor D. Kovalov, Yana S. Antonenko, Vladislav M. Nesterenko //Modern trends in material processing. Collective monograph. EditedbyPredragDašić. VrnjačkaBanja: 2018. (монографія).

4)    наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

 

5)    участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

 

6)    проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

 

7)    робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)    виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9)    керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Голова ради з виховної роботи ДДМА

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

 

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

 

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.    Антоненко Я. С. Ковалев В. Д. Повышение точности обработки крупногабаритных нежестких деталей за сет управления точностью технологической системы тяжелых станков. Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, 27–31 жовтня 2014 р. / відп. за вип. В. О. Залога. Суми, 2014. С. 5–6.

2.    Антоненко Я. С. Моделирование формообразующих движений токарного станка. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2015. 100 с.

3.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Перехід від простору технологічних параметрів до траєкторій формоутворюючих рухів з метою забезпечення заданої геометричної точності важкого токарного верстата. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка С. Г. (Україна, м. Тернопіль, 11–12 травня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 12–13.

4.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Проектування важких верстатів з урахуванням результатів експериментальних натурних досліджень. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: тези доповіді на XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції, 1–3 листопада 2017 р. Чернігів, – Краматорськ, 2017.

5.    Анциферова О.О., Камчатна-Степанова К. В., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В., Антоненко Я. С. Технологія експериментальних досліджень високопродуктивного зубофрезерування загартованих крупномодульних зубчастих коліс. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 418–423. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Посвідчення №00113 член Асоціації технологів-машинобудівників України. Рішення Правління від 14 лютого 2019 року, прот. №1.

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18)наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додати копії скан-документів)

 

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                                  В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                        Я.В. Васильченко