ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Мельник Максим Сергеевич

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Доцент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID(Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Мельник Максим Сергійович

Дата народження

03.12. 1976 р.

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

09.02. 2004 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип(може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

16 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва (63);

Конструювання та розрахунок верстатів і верстатних комплексів (57);

Системи програмування верстатних комплексів (15);

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Мехатронні системи (30);

Автоматизований електропривод (20)

Відомості про підвищення кваліфікації

Донбаська державна машинобудівна академія, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, з 09.03.2016 р. по 08.04.2016 р. Наказ № 05-11 від 5.03.2016 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА № 02070789/000006-16

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1  Ковалев,  В. Д., Мельник М.С., Березовская И.К. Реализация законов управления режимами обработки на тяжелом токарном станке посредством PLC модулей / В. Д. Ковалев, М. С.  Мельник, И. К.  Березовская // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. – С. 73–81.

2  Мельник,  М. С. Математична модель вбудованого в різальний інструмент гідродинамічного демпфера для визначення оптимальних конструктивних параметрів / М. С. Мельник // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2018. – № 1 (43). – С. 163–170.

3  Ковальов,  В. Д. Оптимізація процесу важкого точіння з використанням систем адаптивного управління / В. Д.  Ковальов, М. С.  Мельник, Я. В.  Васильченко, М. О.  Саєнко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2018. – № 2 (44). – С. 141–146.

4  Мельник,  М. С. Система адаптивного керування для компенсації пружних деформацій розточувальних інструментів на важких токарних верстатах / М. С.  Мельник // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2018. – № 2 (44). – С. 152–159.

5  Мельник,  М. С. Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів / М. С.  Мельник, Я. С.  Антоненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 34 (1310) 2018. – С. 21–28.

6  Ковальов,  В. Д., Мельник  М. С., Антоненко  Я. С. Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій / В. Д. Ковальов, М. С. Мельник, Я. С. Антоненко // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65 – с. 101–105

науково - дослідні роботи

Виконавець тем НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

1  Д01-2011 (номер держреєстрації 0111U000882);

2  Д01-2013 (номер держреєстрації 0113U000610);

3  Дк-01-2014  (номер держреєстрації 0114U002757);

4  Д01-2015 (номер держреєстрації 0115U003122);

5  Дк-07-2018 (номер держреєстрації 0118U006894)

участь у конференціях і семінарах

XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (м. Краматорськ, 2–5 червня 2015 р.);

XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (м. Краматорськ, 31 травня – 3 червня 2016 р.);

XV Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (м. Краматорськ, 30 травня – 1 червня 2017 р.);

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. (м. Краматорськ, 29–31 травня 2018 р.);

XVII Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. (м. Краматорськ, 04–07 червня 2019 р.)

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

Керівництво студентом гр. ІВ 18-1м Савченком О. С. (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Галузеве машинобудування», 2018 р.)

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

 

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1  Ковалев,  В. Д. Реализация законов управления режимами обработки на тяжелом токарном станке посредством PLC модулей / В. Д. Ковалев, М. С.  Мельник, И. К.  Березовская // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. – С. 73–81.

2  Мельник,  М. С. Математична модель вбудованого в різальний інструмент гідродинамічного демпфера для визначення оптимальних конструктивних параметрів / М. С. Мельник // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2018. – № 1 (43). – С. 163–170.

3  Ковальов,  В. Д. Оптимізація процесу важкого точіння з використанням систем адаптивного управління / В. Д.  Ковальов, М. С.  Мельник, Я. В.  Васильченко, М. О.  Саєнко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2018. – № 2 (44). – С. 141–146.

4  Мельник,  М. С. Система адаптивного керування для компенсації пружних деформацій розточувальних інструментів на важких токарних верстатах / М. С.  Мельник // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2018. – № 2 (44). – С. 152–159.

5  Мельник,  М. С. Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів / М. С.  Мельник, Я. С.  Антоненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 34 (1310) 2018. – С. 21–28.

6  Ковальов,  В. Д., Мельник  М. С., Антоненко  Я. С. Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій / В. Д. Ковальов, М. С. Мельник, Я. С. Антоненко // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65 – с. 101–105

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1  Ковальов,  В. Д. Адаптивні елементи керування важкими верстатами : монографія / В. Д.  Ковальов, Я. В.  Васильченко, М. С.  Мельник, С. О.  Гаков, О. В.  Пономаренко // Краматорськ : ДДМА, 2014. – 122 с.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

 

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

 

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1  Спосіб підвищення точності роботи направляючих і пристрій для його здійснення. Патент на винахід. Винахідник(и): Ковальов Віктор Дмитрович [UA], Мельник Максим Сергійович [UA] (+3). Заявник(и): Донбаська державна машинобудівна академія [UA]. МПК: G05D3/12. Заявка: 991272743. 1.12. 1999. Патент: 400721. 6.07.2001. Власник(и): Донбаська державна машинобудівна академія [UA].

2  Система автоматичного вимірювання розмірного зносу інструменту. Патент на корисну модель. Винахідник(и): Мельник Максим Сергійович [UA], Ковальов Віктор Дмитрович [UA] (+4). Заявник(и): Донбаська державна машинобудівна академія [UA]. МПК: B23B25/00. Заявка: u201104723. 18.04.2011. Патент: 649612. 5.11.2011. Власник(и): 02070789 [Донбаська державна машинобудівна академія].

3  Збірний різальний інструмент. Патент на корисну модель. Винахідник(и): Гах Віталій Михайлович [UA], Гузенко Денис Євгенович [UA], Мельник Максим Сергійович [UA] (+1). Заявник(и): Донбаська державна машинобудівна академія [UA]. МПК:B23B27/16. Заявка: a201606663 17.06.2016 Патент: 114219 10.03.2017 Власник(и): 02070789 [Донбаська державна машинобудівна академія].

4  Збірний різець. Патент на корисну модель. Винахідник(и): Мироненко Євген Васильович [UA], Гах Віталій Михайлович [UA], Мельник Максим Сергійович [UA] (+1). Заявник(и): Донбаська державна машинобудівна академія [UA]. МПК: B23B27/16. Заявка: u201613463 27.12.2016. Патент: 116974. 12.06.2017. Власник(и): 02070789 [Донбаська державна машинобудівна академія].

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

 

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

Керівництво студентом гр. ІВ 18-1м Савченко О. С. (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Галузеве машинобудування», 2018 р.)

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1  Ковальов,  В. Д. Система адаптивного керування точністю форми виробу для важких токарних верстатів / В. Д.  Ковальов, М. С.  Мельник, Я. К  Березовська // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2–5 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 46.

2  Ковалев,  В. Д. Оптимизация обработки на тяжелом токарном станке с помощью PLC модулей / В. Д.  Ковалев, И. К  Березовская, М. С.  Мельник, Я. В.  Васильченко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня – 3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д.  Ковальова, д-ра техн. наук – Краматорськ : ДДМА, 2016. – C. 41.

3  Мельник,  М. С. Математическая модель вынужденных колебаний режущего інструмента со встроенным элементом вязкого трения / М. С.  Мельник, В. С.  Гузенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня – 3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д.  Ковальова, д-ра техн. наук. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – С. 63.

4  Мельник,  М. С. Зниження похибок оброки від пружних деформацій інструмента на операціях розточування / М. С.  Мельник // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня – 3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д.  Ковальова, д-ра техн. наук – Краматорськ : ДДМА, 2016. – С. 62.

5  Мельник,  М. С. Підвищення точності та продуктивності розточувальних операцій на важких токарних верстатах / М. С. Мельник, Б. Ю. Виганяйло // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня – 1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 57.

6  Мельник,  М. С. Діагностика різального інструменту для токарних верстатів з ЧПК / М. С.  Мельник, Д. О.  Ковальов // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 61.

7  Мельник,  М. С. Стабільність форми базових деталей металорізальних верстатів / М. С.  Мельник, А. О.  Гаркавченко, В. А.  Серик, К. В.  Денщик. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 60.

8  Мельник,  М. С. Система адаптивного управління режимами різання фрезерної головки для забезпечення максимальної продуктивності / М. С.  Мельник, Я. В.  Васильченко, Я. С.  Антоненко, В. Р.  Железняк // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 58–59.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18)наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

Наукове консультування ПрАТ  «Краматорський завод важкого верстатобудування»

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко