ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Калиниченко Владимир Васильевич

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Доцент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID(Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Калініченко Володимир Васильович

Дата народження

18.05. 1974 р.

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

01.11. 1999 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип(може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

19 років                                                                                                                   

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Різальний інструмент – 45 годин;

Проектування машинобудівних, верстатобудівних та інструментальних цехів та заводів – 15 годин.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Високі технології в машинобудуванні – 36 годин;

Сучасні фізичні та математичні методи досліджень – 36 годин

Відомості про підвищення кваліфікації

Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Донбаської державної машинобудівної академії, з 9 березня 2016 р. до 8 квітня 2016 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02070789/000005-16

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1  Калініченко,  В. В. Перспективні структури боридних шарів зносостійких покриттів для твердосплавних різальних інструментів / В. В. Калініченко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. – С. 135–140.

2  Мироненко,  Е. В. Стратегия определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения / Е. В.  Мироненко, В. В.  Калиниченко. – Резание и инструмент в технологических системах. – 2016. – Вып. 86. – С. 83–95.

3  Мироненко,  Є. В. Аналіз можливостей використання різців з твердосплавними різальними пластинами зі зносостійкими покриттями при напівчистовій обробці валків прокатних станів / Є. В.  Мироненко, В. В.  Калініченко, Д. Є.  Гузенко // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 12 / редкол. : В. О.  Федорович (голова) та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 116–125.

4  Мироненко,  Є. В. Аналіз шляхів забезпечення енергоефективності процесів механічної обробки деталей у сучасному машинобудуванні / Є. В.  Мироненко, В. В.  Калініченко. Д. Є.  Гузенко // Сучасні технології в машинобудуванні [Текст] : зб. наук. праць. – Вип. 13 / редкол. : В. О.  Федорович (голова) [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 159–172.

5  Мироненко,  Є. Специфіка використання твердосплавних різальних пластин з покриттям при чорновій та напівчистовій токарній обробці деталей важкого машинобудування / Є. Мироненко, В. Калініченко, В. Хорошайло, Д. Гузенко // Різання та інструмент в технологічних системах : Міжнар. наук.-техн. зб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – Вип. 91. – С. 169–181.

науково - дослідні роботи

На протязі останніх 5 років був виконавцем наступних тем НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Дк-01-2014  «Підвищення надійності та продуктивності комп’ютеризованих мехатронних верстатоінструментальних систем важкого машинобудування» (номер держреєстрації 0114U002757;  термін виконання теми: 01.01. 2014 р. – 31.12. 2018 р.);

Д-01-2015  «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування» (номер держреєстрації 0115U003122; термін виконання теми: 01.01. 2015 р. – 31.12. 2016 р.);

Дк-07-2018  «Підвищення енергоефективності мехатронних верстатоінструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування» (номер держреєстрації 0118U006894; термін виконання теми: 1.09. 2018 р. – 30.06. 2023 р.)

участь у конференціях і семінарах

На протязі останніх 5 років брав участь у наступних Міжнародних науково-технічних конференціях:

XIII–XVII Міжнародні науково-технічні конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (м. Краматорськ, 2015–2019 рр.);

XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» (м. Краматорськ, 31 жовтня – 02 листопада 2018 р.);

VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019» (Івано-Франківськ, Яремче, 4–8 лютого 2019 р.)

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

 

 

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1  Калініченко,  В. В. Перспективні структури боридних шарів зносостійких покриттів для твердосплавних різальних інструментів / В. В. Калініченко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. – С. 135–140.

2  Мироненко,  Е. В. Стратегия определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения / Е. В.  Мироненко, В. В.  Калиниченко. – Резание и инструмент в технологических системах. – 2016. – Вып. 86. – С. 83–95.

3  Мироненко,  Є. В. Аналіз можливостей використання різців з твердосплавними різальними пластинами зі зносостійкими покриттями при напівчистовій обробці валків прокатних станів / Є. В.  Мироненко, В. В.  Калініченко, Д. Є.  Гузенко // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 12 / редкол. : В. О.  Федорович (голова) та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 116–125.

4  Мироненко,  Є. В. Аналіз шляхів забезпечення енергоефективності процесів механічної обробки деталей у сучасному машинобудуванні / Є. В.  Мироненко, В. В.  Калініченко. Д. Є.  Гузенко // Сучасні технології в машинобудуванні [Текст] : зб. наук. праць. – Вип. 13 / редкол. : В. О.  Федорович (голова) [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 159–172.

5  Мироненко,  Є. Специфіка використання твердосплавних різальних пластин з покриттям при чорновій та напівчистовій токарній обробці деталей важкого машинобудування / Є. Мироненко, В. Калініченко, В. Хорошайло, Д. Гузенко // Різання та інструмент в технологічних системах : Міжнар. наук.-техн. зб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – Вип. 91. – С. 169–181.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

 

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

 

 

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

 

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

 

 

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

1  Проектування машинобудівних, верстатобудівних та інструментальних цехів та заводів : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / уклад. : В. В.  Калініченко. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 52 с.

2  Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / уклад. : Г. П.  Клименко, В. В.  Калініченко, А. В.  Коваленко. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 48 с.

3  Різальний інструмент : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної форми навчання / уклад. : В. В.  Калініченко, А. В.  Коваленко. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 44 с.

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

Керівництво студентом Юткіним Д. І., що зайняв II місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з металорізальних верстатів та систем (Донбаська державна машинобудівна академія, 2018–2019 навчальний рік)

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1  Калініченко,  В. В. Перспективні характеристики наноструктурованих боридних шарів для зносостійких покриттів різальних інструментів / В. В.  Калініченко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 36.

2  Мироненко,  Є. В. Напрями підвищення енергоефективності процесів токарної обробки деталей важкого машинобудування / Є. В.  Мироненко, В. В.  Калініченко // Важке  машинобудування.  Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції  31 травня – 3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д.  Ковальова, д-ра техн. наук. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – С. 65.

3  Мироненко,  Є. В. Використання твердих сплавів зі зносостійкими покриттями при напівчистовій токарній обробці валків прокатних станів / Є. В.  Мироненко, В. С.  Гузенко, В. В.  Калініченко, В. В.  Носков // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня – 1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 56.

4  Калініченко,  В. В. Загальні підходи до розробки математичних моделей енергоефективних процесів токарної обробки на важких верстатах / В. В.  Калініченко, А. О.  Шаройка // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29 – 31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. —  Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 32.

5  Калініченко,  В. В. Шляхи вирішення проблеми енергоефективності токарної обробки деталей важкого машинобудування / В. В.  Калініченко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 04 – 07 травня 2019 року / Під заг. ред. В. Д.  Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 46.

6  Калініченко,  В. В. Специфіка розробки моделей енергоефективних процесів токарної обробки на важких верстатах / В. В.  Калініченко, А. О.  Шаройка // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня – 01 листопада 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 201'8. – С. 67–69.

7  Мироненко,  Є. В. Перспективи використання різців з твердосплавними різальними пластинами з зносостійкими покриттями при чорновій токарній обробці валків прокатних станів з великими діаметрами бочки валка / Є. В.  Мироненко. В. В.  Калініченко, Д. Є.  Гузенко // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019» 4–8 лютого 2019 р. – Івано-Франківськ – Яремче, 2019. – С. 171–173

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додати копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко