ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Магістр науковий з прикладної механіки


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інноваційних технологій і управління»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Випускові кафедри:

Кафедра технології машинобудування

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра інноваційних технологій і управління

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

Завідувач кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра «Механіка пластичного формування»

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Прикладна механіка»
Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Освітньо-наукова програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.


Особливості освітньо-наукової програми


Освітньо-наукова програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, цільова індивідуальна підготовка, індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва переддипломною практикою, виконанням кваліфікаційної роботи магістра.

Особливостями програми є також те, що у майбутніх фахівців формуються компетентності, що дозволяють швидко пристосування для виконання виробничих завдань в умовах сучасного підприємства.


Компоненти програми:Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 8
Інтелектуальна власність 3
Охорона праці в галузі та цивільний захист 3

Цикл професійної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Система 3-D моделювання Power Shape 6
Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи 9
Основи сучасних теорій моделювання процесів 3.5

Цикл науково-дослідної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Методика та організація наукових досліджень 3
Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи 12,5
Спецкурс за напрямком магістерської роботи 3
Науково-дослідна практика 7.5

Атестація

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Кваліфікаційна робота магістра 25.5

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки (здобувач вищої освіти вибирає дисципліну обсягом 3 кредити)

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Технологічні основи ГВС 3
Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (спец. розд.) 3
Управління якістю продукції 3
Інноватика 3
Дисципліна з інших ОНП і ОПП ДДМА 3
Працевлаштування та ділова кар’єра 3

Цикл професійної підготовки (здобувач вищої освіти вибирає дисципліни обсягом 18 кредитів)

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Автоматизація виробничих процесів машинобудування (з курс. роботою) 8
САПР технологічних процесів 4
Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ 3
Мехатроніка в технологічних системах 3
Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи (курсовий проект) 1.5
Ресурсозберігаючі процеси виготовлення деталей відповідального призначення 8
Технологічні комплекси машинобудування 4.5
Триботехнічні процеси в базових вузлах автоматизованих комплексів 4
Проектування технологічних процесів зварювального виробництва (з курс. проектом) 6
Проектування систем керування 4
Складально-зварювальне оснащення 5
Спеціальні розділи міцності 3

Цикл науково-дослідної підготовки (здобувач вищої освіти вибирає дисципліни обсягом 15 кредитів)

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Діагностика технологічних систем та виробів машинобудування 7.5
Технологія функціональних та нано- поверхонь 7.5
Моделювання і дослідження гідравлічних машин або гідроприводів, діагностика гідропневмоавтоматики 7.5
Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин 7,5
Теоретичні основи наплавлення 7,5
Спеціальні методи зварювання 7,5

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;

• розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;

• проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;

• проектувати мехатронні системи з використанням сучасних математичних моделей з використанням ЕОМ.