ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-наукова програма на третьому (освітньо-науковому) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»


Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інноваційних технологій і управління»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Випускові кафедри:

Кафедра інноваційних технологій і управління

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра інноваційних технологій і управління

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

Завідувачка кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань

13 «Механічна інженерія»

Спеціальність

131 «Прикладна механіка»

Програма

«Прикладна механіка»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна / заочна

Освітня кваліфікація

Доктор філософії з прикладної механіки


Освітньо-наукова програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які здатні генерувати нові ідеї, розв’язувати комплексні наукові проблеми у галузі механічної інженерії та/або до дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, проводити власні наукові дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особливості освітньо-наукової  програми

Освітньо-наукова програма є освітньо-науковою академічною. Структура програми передбачає виконання освітньої та наукової складових. Наукова складова виконується під час усього терміну навчання, не переривається на освітню складову, сесію та практику. Зміст кожної складової програми орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі механічної інженерії, враховує регіональні особливості промисловості, базується на сучасних результатах, тенденціях науково-практичного стану в прикладній механіці в України та за кордоном.

Програма є багатопрофільною та передбачає науково-педагогічну підготовку для формування навичок у сфері дослідницької та педагогічної діяльності.

 

Компоненти програми:

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни

ЄКТС

Філософія і методологія науки

4

Англійська мова наукового спрямування

6

Методологія наукових досліджень та організація науково-педагогічної діяльності

6

Педагогічна практика

4

Цикл професійної підготовки

Назва навчальної дисципліни

ЄКТС

Механіка та технології обробки матеріалів

4

Сучасні наукові аспекти прикладної механіки

4

Вибіркові компоненти ОП

Цикл професійної підготовки
(здобувач вищої освіти вибирає дисципліни обсягом 12 кредитів)

Назва навчальної дисципліни

ЕКТС

Методи дослідження та обробка експериментальних даних

4

Наукометричні бази даних і публікаційна активність

4

Нові та високоефективні технології в машинобудуванні

4

Фізико-хімічні процеси в оброблюваних матеріалах

4

Інтелектуальні керуючі системи

4

Хвильові процеси в матеріалах

4

Сучасні машини обробки тиском

4

Новітні технології обробки тиском

4

Сучасні методи моделювання процесів та машин обробки тиском

4

Спеціальні технології та обладнання обробки тиском

4

Нові та високоефективні технології в зварюванні і споріднених процесах

4

Перспективні напрямки інженерії поверхні

4

Комплексні дослідження матеріалів для зварювання та наплавлення

4

Управління якістю в інженерії поверхні

4


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні на споріднених спеціальностях, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

 • знати методи наукових досліджень, вміти визначати актуальні напрямки досліджень, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у галузі прикладної механіки;
 • вміти використовувати сучасні методи дослідження нових технологій; вміти налагоджувати та робити виміри необхідних параметрів за допомогою сучасних приладів та обладнання; що використовується при проведенні експериментів;
 • вміти використовувати існуючі технічні засоби і математичні методи, що використовуються при моделюванні нових технологій; засоби і програмне забезпечення комп'ютерного моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх використання;
 • знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вміти використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання.