ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Технології машинобудування

Бакалавр з прикладної механіки


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра технології машинобудування

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра технології машинобудування

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Технології машинобудування»
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

(за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС)

Тривалість програми

денна – 3 роки 10 місяців (за скороченою формою – 1 рік 10 місяців)

заочна – 4 роки 10 місяців (за скороченою формою – 3 роки 10 місяців)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з прикладної механіки

Освітньо-професійна програма «Технології машинобудування» спря-мована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.


Особливості освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, практична підготовка (виробничі практики), індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва практикою, виконанням дипломного проекту.


Компоненти програми:


• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Екологія

• Вища математика

• Інформатика

• Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

• Опір матеріалів

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Фізика

• Хімія

• Теорія механізмів і машин

• Деталі машин

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Теоретична механіка

• Технологія конструкційних матеріалів

• Теорія різання

• Різальний інструмент

• Обладнання механоскладального виробництва

• Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

• Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

• Технологія обробки типових деталей та складання машин

• Технологічна оснастка

• Основи інформаційних технологій та пакети прикладних програм

• Наукові дослідження в технології машинобудування

• Ознайомча/ виробнича/переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист дипломного проекту


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, про-ектно-конструкторських організаціях; виконувати функціональні обов’язки технічних фахівців-механіків, а саме механіка, механіка виробництва, механіка з ремонту устаткування, механіка цеху, механіка-налагоджувальника обладнання, механіка з інструменту, техніка з експлуатації і ремонту устаткування, техніка-технолога.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;

• розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;

• проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;

• здійснювати проектно-технологічні розрахунки з реконструкції діючих і створення нових машинобудівних підприємств.