ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інноваційних технологій і управління

Бакалавр з прикладної механіки


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»


Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інноваційних технологій і управління»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Випускова кафедра:

Кафедра «Інноваційних технологій і управління»

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра інноваційних технологій і управління

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua


Галузь знань

13 «Механічна інженерія»

Спеціальність

131 «Прикладна механіка»

Програма

"«Прикладна механіка»"

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

3 роки 10 місяців

Форма навчання

денна, заочна

Професійна кваліфікація

Бакалавр з прикладної механіки

 

Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки  машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, практична підготовка (виробничі практики), індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва практикою, виконанням кваліфікаційної роботи бакалавра.


Компоненти програми:

Компоненти освітньої програми

Кредити ЄКТС

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

8

Історія України

4

Історія української культури

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

Філософія та основи суспільствознавства

3

Вища математика

16

Вступ до освітнього процесу

3

Екологія

3

Інформатика

7,5

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

9

Теоретична механіка

6

Фізика

11

Хімія

5

Цикл професійної підготовки

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

3

Деталі машин, теорія механізмів і основи взаємозамінності

10,5

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. (частина 1)

4

Матеріалознавство

3

Менеджмент та організація виробництва

3

Опір матеріалів

7,5

Основи наукових досліджень

3

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

6

Підприємницька діяльність та економіка підприємства

3

Теплофізичні процеси

3

Технології прикладної механіки

7,5

CAD/CAM/CAE системи в машинобудуванні. Частина 1. Основи САПР

3,5

Практична підготовка

Виробнича практика  (ознайомча)

3

Виробнича практика (конструкторсько-технологічна)

4,5

Переддипломна практика

5

Атестація

Кваліфікаційна робота бакалавра

7,5

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки (здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 9 кредитів з каталогу дисциплін)

Дисципліна 1

1,5

Дисципліна 2

1,5

Дисципліна 3

1,5

Дисципліна 4

1,5

Дисципліна 5

1,5

Дисципліна 6

1,5

Цикл професійної підготовки

(здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 72,5 кредитів

Теорія механізмів та машин

5

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (частина 2)

3,5

Теоретична механіка (частина 3)

2,5

Виробнича практика (технологічна)

4,5

Основи інноватики і технічної творчості

3

Теорія автоматичного управління

5

Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

5

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

6

Обладнання та транспорт механообробних цехів

5

Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

4

Різальний інструмент

6

Технологічна оснастка

5

Теорія різання

6

Технологія обробки типових деталей  та складання машин

5

CAD/CAM/CAE системи в машинобудуванні. Частина 2. Пакети прикладних програм

7

Автоматизація та роботизація сучасного обладнання

3,5

Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів

6,5

Дизайн – графіка в проектуванні

3

Дизайнерське кування

3

Засоби дизайну

3

Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин.

7,5

3D - Конструювання оснащення для формоутворення

4

Нагрівальне обладнання

3

Основи композиції у промисловому дизайні

3

Підйомно-транспортні машини

3,5

Фірмова графіка у промисловості

3

Формоутворення у металі.

18,5

Автоматичне керування зварюванням

3

Електроніка і схемотехніка

4

Зварювальні джерела живлення

6

Наплавлення та напилення

9

Напруження та деформації при зварюванні

3

Проектування зварних конструкцій

7

Теорія  процесів зварювання

7,5

Технологія та устаткування зварювання плавленням

10

Технологія та устаткування зварювання тиском

4

Технологічна оснастка

3

Технологічні процеси зварювального виробництва

6

Практикум зі зварювання

3

Показники якості зварних конструкцій

4

Технологія зварювання спеціальних сталей і сплавів

3

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських організаціях; виконувати функціональні обов’язки технічних фахівців-механіків, а саме механіка, механіка виробництва, механіка з ремонту устаткування, механіка цеху, механіка-налагоджувальника обладнання, механіка з інструменту, техніка з експлуатації і ремонту устаткування, техніка-технолога.

Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

 • застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;
 • розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;
 • проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;
 • здійснювати проектно-технологічні розрахунки з реконструкції діючих і створення нових машинобудівних підприємств.