ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Практична підготовка та працевлаштування випускників

Вдосконалення та демократизація політичної системи України пов’язана із підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, які мають високий рівень знань та практичних навичок, бажання працювати на користь суспільства і держави, є активними та цілеспрямованими. Обов’язковим елементом освітньо-професійної програми спеціальності «Політологія» для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є практична підготовка здобувачів вищої освіти. Вона здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

Головним орієнтиром у визначенні змісту та в організації практичної підготовки студентів освітньо-професійної програми «Політологія» є формування загальних, професійних та спеціальних (фахових) компетентностей, набуття комплексу знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, а також для забезпечення конкурентоспроможності випускників освітньої програми на ринку праці.

В навчальний процес впроваджена системи поетапної практичної підготовки майбутніх політологів із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Усі програми практик містять індивідуальні завдання, які систематично оновлюються та є актуальними як для країни в цілому, так і для Донецького регіону.

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка здобувачів вищої освіти ОПП «Політологія» є безперервною і наскрізною, нею передбачено перманентне отримання студентами практичних навичок, закріплення теоретичного матеріалу, тісний зв’язок усіх видів практик (ознайомчої, політологічної та переддипломної) з лекційними та практичними заняттями, що дозволяє студентам відчувати наступність та безперервність процесу навчання, опановувати сучасні методи, форми роботи у галузі їх майбутньої професії, виховувати в них потреби систематично поповнювати свої знання для творчого використання в подальший професійній діяльності в сучасних умовах. Тривалість та терміни проведення усіх видів практики визначені навчальним планом та графіком освітнього процесу.

Підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 052 «Політологія» розпочинається з ознайомчої практики в громадських об’єднаннях та організаціях, яка передбачає ознайомлення з діяльністю найбільш значущих та ефективних громадських організацій регіону та міста.

IMG_3517.jpg

Політологічна практика спрямована на закріплення та поглиблення знань, отриманих здобувачами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування практичних умінь зі спеціальності, передбачає підбір фактичного матеріалу для виконання навчально-дослідницьких завдань та курсових робіт.

IMG_3545.jpg IMG_3548.jpg

Переддипломна практика є логічним завершенням практичної підготовки здобувачів. Це заключний етап поглиблення, систематизації, узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, навичок, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності та кар’єрного зростання. Під час цієї практики студенти здійснюють збір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів.

Ефективність усіх видів практик значною мірою визначається умовами її організації та проведення на базах практики. Тому в якості бази практики кафедрою використовуються найбільш ефективно функціонуючі організації та установи регіону та міста: «Громадська організація Асоціація молоді ПРАТ НКМЗ», ГО «Карітас», «Партія миру та розвитку – Донецька обласна організація», Донецька територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність».

Кафедра «Філософії та соціально-політичних наук» постійно вдосконалює та вирішує завдання щодо сучасної професійної підготовки та працевлаштування випускників. З метою розширення партнерських зв’язків з роботодавцями, створення якісно нових умов ефективного працевлаштування випускників, кафедрою активно проводиться робота щодо налагодження співпраці з керівниками закладів освіти, підприємств, установ, організацій м. Краматорська та регіону. Організовуються та проводяться семінари, кураторські години, круглі столи профорієнтаційного характеру, презентації потенційних роботодавців.

Кафедра філософії та соціально-політичних наук систематично проводить моніторинг ринку праці Донецького регіону, надає консультації зі складання резюме, контролює хід усіх видів практики, відзначаючи успіхи та проблеми на різних її етапах. Керівники практики орієнтують студентів на ефективне виконання всіх завдань та досягнення мети практики, проводять аналіз звітної документації, надають консультації. Кафедра планує і надалі тісно співпрацювати з роботодавцями, інформувати студентів про наявні вакантні посади, здійснювати моніторинг працевлаштування випускників та відстежувати їх кар’єрне зростання за місцем роботи.

Корисні посилання для випускників спеціальної «Політологія»

Професії

Сайт для працевлаштування політологів за кордоном

Сайт для працевлаштування політологів за кордоном

Донецький обласний центр зайнятості