ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Місія кафедри: навчальна та просвітницька діяльність з метою формування політичної свідомості та культури студентів; підготовка високопрофесійних, компетентних фахівців у сфері політики.

Свій відлік кафедра філософії веде з 1952 р. За цей час кількаразово змінювалась назва кафедри, набір кафедральних дисциплін, її кадровий склад. Але незмінною залишалась висока якість роботи фахівців кафедри і рівень знань, які отримували студенти усіх без винятку факультетів.

З 1952 по 1979 р. у складі Краматорського індустріального інституту (правона-ступницею якого є наша Академія) кафедра філософії як самостійний структурний під-розділ була відсутня. До 1964 р. функціонувала секція філософії кафедри марксизму-ленінізму. У 1964 р. відбулася реорганізація кафедри в кафедру історії КПРС, філософії та наукового комунізму. У 1972 р. кафедра була реорганізована в кафедру історії КПРС і філософії, а в 1977 р. в кафедру філософії і наукового комунізму. Її очолив канд. філософ. наук, доцент А. А. Дукачов. У 1979 р. була створена кафедра марксистсько-ленінської філософії. Завідувачем кафедри обирається канд. філософ. наук, доц. В. В. Дубінін. ВАК УРСР надала кафедрі право приймати кандидатські іспити з філософії. У 1989 р. кафедру очолив канд. філософ. наук, доц. В. А. Гаврилюк. Кафедра органі-зувала і провела Всесоюзну науково-теоретичну конференцію «Людина, Світогляд, НТП» (травень 1991 р.).

З 1992 р. по 2018 р. кафедру очолював доктор філософ. наук, проф., академік Ук-раїнської академії політичних наук, член Російської академії політичних наук А. О. Лузан. З 1993 р. кафедра отримала назву філософії і соціально-політичних наук. За період з 2003 по 2010 роки на кафедрі захистили кандидатські дисертації В. В. Дементьєва, С. Г. Головко, А. В. Бородай, О. П. Кваша, К. А. Ткаченко. У 2011 р докторську дисертацію з філософії захистив доцент Віктор Власович Дубінін. У 2012 р кандидатську дисертацію з історії захистила Шимко О. В.

Оновлена кафедра філософії та соціально-політичних наук була створена у 2014 р. на основі об'єднання кафедри філософії з кафедрою українознавства та гуманітарної освіти. Кафедра є складовим підрозділом факультету економіки і менеджменту і з 2018 р. випусковою кафедрою студентів спеціальності «Політологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативних дисциплін «Філософія», «Історія України», «Історія української культури» і дисциплін за вибором «Політологія», «Соціологія», «Релігієзнавство», «Етика та естетика», «Інформаційні війни» на всіх факультетах академії.

Потреба Донецького регіону у кваліфікованих професіоналах-політологах обу-мовила відкриття з 2018 року на базі кафедри спеціальності – 052 Політологія (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) за освітнім ступенем «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання на денній формі 3 роки 10 місяців (8 семестрів).

У січні 2019 року виконуючим обов'язки завідувача кафедри було призначено канд. політ. наук, доц. кафедри Квашу О. П. З січня 2020 року кафедру очолює канд. філософ. наук, доц. Болотіна Євгенія Валеріївна.

Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі нині забезпечують 7 фахівців, з яких: 5 доцентів і 2 старших викладачі. Всі викладачі мають наукові ступені кандидатів наук.

Викладачі кафедри наполегливо працюють над удосконаленням традиційних форм і методів навчання студентів, а також запроваджують такі новітні та сучасні методи як ділові ігри, метод дискусії, аналізу конкретних ситуацій, мозкові атаки тощо.

Колектив кафедри приймає активну участь у профільних науково-практичних конференціях, викладачі друкують свої наукові добірки у збірках наукових праць, профільних та фахових журналах. Кафедра працює над держбюджетною науково-дослідною темою «Євроінтеграційний вектор України: історія та проблеми» (номер державної реєстрації 0118U006890). Науковий керівник: канд. політ. наук, доц. Кваша О. П.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри є залучення студентів до наукової робо-ти. За 2019-2020 рр. під керівництвом викладачів було опубліковано 13 наукових статей, серед яких власні студентські статті і спільні з викладачами. При кафедрі діє Дискусійний політичний клуб (керівник – канд. політ. наук, доцент Кваша О. П.).