ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Місія кафедри: навчальна та просвітницька діяльність з метою формування політичної свідомості та культури студентів; підготовка високопрофесійних, компетентних фахівців у сфері політики.

Свій відлік кафедра філософії веде з 1952 р. За цей час кількаразово змінювалась назва кафедри, набір кафедральних дисциплін, її кадровий склад. Але незмінною залишалась висока якість роботи фахівців кафедри і рівень знань, які отримували студенти усіх без винятку факультетів.

З 1952 по 1979 р. у складі Краматорського індустріального інституту (правонаступницею якого є наша Академія) кафедра філософії як самостійний структурний підрозділ була відсутня. У 1972 р. кафедра була реорганізована в кафедру історії і філософії, а в 1977 р. кафедру очолив канд. філософ. наук, доцент А. А. Дукачов. У 1979 р. була створена кафедра філософії. Завідувачем кафедри було обрано канд. філософ. наук, доц. В. В. Дубініна. ВАК УРСР надала кафедрі право приймати кандидатські іспити з філософії. У 1989 р. кафедру очолив канд. філософ. наук, доц. В. А. Гаврилюк. Кафедра організувала і провела Всесоюзну науково-теоретичну конференцію «Людина, Світогляд, НТП» (травень 1991 р.).

З 1992 р. по 2018 р. кафедру очолював доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, А. О. Лузан. З 1993 р. кафедра отримала назву філософії та соціально-політичних наук. За період з 2003 по 2010 рр. на кафедрі захистили кандидатські дисертації В. В. Дементьєва, С. Г. Головко, К. А. Ткаченко, у тому числі з політології А. В. Бородай, О. П. Кваша. У 2011 р докторську дисертацію з філософії захистив доцент В. В. Дубінін. У 2012 р кандидатську дисертацію з історії захистила Шимко О. В. З 2021 р. на кафедрі почала працювати доцентка Яковенко Ю. Л.

У 2014 р. кафедра оновилася за рахунок об'єднання з кафедрою українознавства та гуманітарної освіти, і зараз вона є складовим підрозділом факультету економіки та менеджменту.

photo_2022-02-22_10-17-50.jpg

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативних дисциплін «Філософія», «Історія України та української культури», «Історія української культури» і дисциплін за вибором «Політологія», «Соціологія», «Релігієзнавство», «Етика та естетика», «Інформаційні війни» на всіх факультетах академії.

Потреба Донецького регіону у кваліфікованих професіоналах-політологах обумовила відкриття з 2018 року на базі кафедри спеціальності – 052 «Політологія» (галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки») за освітнім ступенем «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання на денній формі 3 роки 10 місяців (8 семестрів).

У січні 2019 року виконуючим обов'язки завідувача кафедри було призначено кандидата політичних наук, доцента кафедри Квашу О. П.

Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі нині забезпечують 6 фахівців, з яких чотири доцента і два старших викладача. Усі викладачі мають наукові ступені кандидатів наук.

Викладачі кафедри наполегливо працюють над удосконаленням традиційних форм і методів навчання здобувачів, а також запроваджують такі новітні та сучасні методи як ділові ігри, метод дискусії, аналізу конкретних ситуацій, мозкові атаки тощо. Викладачі кафедри ведуть постійну і кропітку роботу з підготовки та вдосконалення навчальних і методичних посібників, покликаних поліпшити якість засвоєння здобувачами навчального матеріалу. Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі академії беруть активну участь в обласних і всеукраїнських олімпіадах, форумах і конкурсах, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікують наукові статті у різноманітних наукових виданнях, відвідують музеї та виставки міста.

Колектив кафедри приймає активну участь у профільних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Викладачі друкують свої наукові розвідки у збірках наукових праць, профільних та фахових журналах, постійно вдосконалюють професійну майстерність та підвищують кваліфікацію, проходячи стажування в Україні та за кордоном. Кафедра працює над держбюджетною науково-дослідною темою «Євроінтеграційний вектор України: історія та проблеми» (номер державної реєстрації 0118U006890). Пріоритетним напрямом роботи кафедри є залучення здобувачів до наукової роботи. Під керівництвом викладачів постійно публікуються наукові статті, як власні здобувачів, так і спільні з викладачами. Працює науковий студентський гурток «Історичне краєзнавство» (керівники: кандидатка історичних наук, доцентка Стешенко Н. Л., кандидат політичних наук, старший викладач Бородай А. В.).

photo_2022-02-22_10-18-02.jpg

Однією з пріоритетних сфер діяльності колективу кафедри філософії і соціально-політичних наук була і залишається виховна робота. Співробітниками кафедри розроблено та активно втілюється в життя ряд заходів, спрямованих на підвищення політичної активності та інформованості здобувачів. При кафедрі створено «Дискусійний політичний клуб» (керівник – кандидат політичних наук, доцент Кваша О. П.)., в рамках якого здобувачі отримують можливість включитися в обговорення актуальних проблем політичного розвитку України і світу.

Сьогодні кафедра філософії та соціально-політичних наук є однією з молодих, але перспективних випускаючих кафедр Академії, яка широко використовує нові методи й підходи, сучасні інформаційні технології, наукову роботу й практичний передовий вітчизняний і закордонний досвід для підготовки висококваліфікованих спеціалістів для роботи в політиці і державних структурах.